Esther - ఎస్తేరు 2 | View All

1. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క ఆగ్రహము చల్లారినప్పుడు అతడు వష్తిని ఆమెచేసినదానిని ఆమెకు నిర్ణయింపబడినదానిని తలంచగా

2. ¸యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇట్లనిరి అందమైన కన్యకలను రాజుకొరకు వెదకనగును,

3. అందునిమిత్తము సౌందర్యవతులైన కన్యకలందరిని సమకూర్చి షూషను కోట అంతఃపురమునకు చేర్చి స్త్రీలకు కాపరియగు రాజుయొక్క నపుంసకుడగు హేగే వశమునకు అప్పగించునట్లు రాజు తన రాజ్యముయొక్క సంస్థానములన్నిటిలో పరిచారకులను నియమించునుగాక. శుద్ధికొరకు సుగంధద్రవ్యములను వారికిచ్చిన తరువాత

4. రాజు ఆ కన్యకలలో దేనియందు ఇష్టపడునో ఆమె వష్తికి బదులుగా రాణియగును. ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను.

5. షూషను కోటలో బెన్యామీనీయుడగు కీషునకు పుట్టిన షిమీ కుమారుడగు యాయీరు వంశస్థుడైన మొర్దెకై అను ఒక యూదుడుండెను.

6. బబులోను రాజైన నెబు కద్నెజరు యూదా రాజైన యెకోన్యాను పట్టుకొని పోయినప్పుడు ఇతడు యెకోన్యాతోకూడ యెరూషలేము నుండి చెరపట్టబడినవారిలో ఒకడు.

7. తన పినతండ్రి కుమార్తెయైన హదస్సా అను ఎస్తేరు తలితండ్రులు లేనిదై యుండగా అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమునుగలదై యుండెను. ఆమె తలిదండ్రులు మరణము పొందిన తరువాత మొర్దెకై ఆమెను తన కుమార్తెగా స్వీకరించెను.

8. రాజాజ్ఞయు అతని నిర్ణయమును ప్రచురముచేయబడి కన్యకలు అనేకులు షూషను కోటకు పోగుచేయబడి హేగే వశమునకు అప్ప గింప బడగా, ఎస్తేరును రాజుయొక్క నగరునకు తేబడి, స్త్రీలను కాయు హేగేవశమునకు అప్పగింపబడెను.

9. ఆ చిన్నది అతని దృష్టికి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబట్టి ఆమె పరిమళ క్రియలకొరకైన వస్తువులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదార్థములను, రాజు ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయ్యదగిన యేడుగురు ఆడుపిల్ల లను అతడు ఆమెకు త్వరగా ఏర్పరచి ఆమెను ఆమె చెలికత్తెలను అంతఃపురములో అతి శ్రేష్ఠమైన స్థలమందుంచెను.

10. మొర్దెకై-నీ జాతిని నీ వంశమును కనుపరచ కూడదని ఎస్తేరునకు ఆజ్ఞాపించియుండెను గనుక ఆమె తెలుపలేదు.

11. ఎస్తేరు ఏలాగుండెనో అదియు, ఆమెకేమి సంభవించునో అదియు తెలిసికొనుటకై అంతఃపురము యొక్క ఆవరణము ఎదుట ప్రతిదినము మొర్దెకై తిరుగులాడు చుండెను.

12. ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు మాసములు సుగంధవర్గములతోను, స్త్రీల పరిమళ క్రియలకొరకైన మరి వేరు పదార్థములతోను స్త్రీలు పరిమళ క్రియలు ముగించి రాజునొద్దకు పోవువారు పండ్రెండు మాసములైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు నొద్దకు వెళ్లుటకు ఒక్కొక్క చిన్నదానికి వంతు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక చిన్నది రాజునొద్దకు ఆ విధముగా పోవుచుండెను, ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ క్రియలు చేయుకాలము సంపూర్ణమగు చుండెను.

13. మరియు అంతఃపురములోనుండి రాజు ఇంటిలోనికి వెళ్లవలసిన సమయమందు ఆమె యేమేమి కోరునో అది అట్టి స్త్రీకి ఇయ్యబడుటకద్దు.

14. సాయంత్రమందు ఆమె లోపలికి వెళ్లి మరుదినము ఉపపత్నులను కాయు రాజుయొక్క షండుడైన షయష్గజు అను అతని వశములోనున్న రెండవ అంతః పురమునకు తిరిగివచ్చును. ఆమెయందు రాజు సంతోషించి ఆమెను పేరుపెట్టి పిలిచితేనే గాని ఆమె రాజునొద్దకు మరల వెళ్లకుండెను.

15. మొర్దెకై తన కుమార్తెగా స్వీకరించుకొనిన తన పినతండ్రియైన అబీహాయిలు కుమార్తెయగు ఎస్తేరు రాజునొద్దకు వెళ్లుటకు వంతు వచ్చినప్పుడు స్త్రీలను కాయు రాజుయొక్క షండుడైన హేగే నిర్ణయించిన అలంకారముగాక ఆమె మరి ఏమియు కోరలేదు. ఎస్తేరును చూచిన వారందరికి ఆమెయందు దయపుట్టెను.

16. ఈ ప్రకారము ఎస్తేరు రాజైన అహష్వేరోషు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవత్సరమున టెబేతు అను పదియవ నెలలో రాజ నగరులోనికి అతనియొద్దకు పోగా

17. స్త్రీలందరికంటె రాజు ఎస్తేరును ప్రేమించెను, కన్యలందరికంటె ఆమె అతనివలన దయాదాక్షిణ్యములు పొందెను. అతడు రాజ్యకిరీటమును ఆమె తలమీద ఉంచి ఆమెను వష్తికి బదులుగా రాణిగా నియమించెను.

18. అప్పుడు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎస్తేరు విషయమై యొక గొప్పవిందు చేయించి, సంస్థానములలో సెలవుదినము ప్రకటించి రాజు స్థితికి తగినట్టుగా బహుమతులు ఇప్పించెను.

19. రెండవమారు కన్యకలు కూర్చబడినప్పుడు మొర్దెకై రాజు గుమ్మములో కూర్చుని యుండెను.

20. ఎస్తేరు మొర్దెకైయొక్క పోషణ మందున్న కాలమున చేసినట్టుగానే ఇప్పుడును అతని మాటకు ఆమె లోబడుచుండెను గనుక మొర్దెకై తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము ఎస్తేరు తన జాతినైనను తన వంశము నైనను తెలియజేయకయుండెను.

21. ఆ దినములలో మొర్దెకై రాజు గుమ్మములో కూర్చుని యుండగా రాజుయొక్క యిద్దరు షండులైన బిగ్తాను తెరెషు అను ద్వారపాలకులు కోపగ్రస్తులై రాజైన అహష్వేరోషును చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి.

22. ఈ సంగతి మొర్దెకైకి తెలియబడి నందున అతడు దానిని రాణియైన ఎస్తేరుతో చెప్పెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైయొక్క పేరట రాజునకు దాని తెలియ జేసెను.

23. ఈ సంగతినిగూర్చి విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత వారిద్దరును ఒక చెట్టుకు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజ్యసమాచార గ్రంథమందు వ్రాయబడెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 ఈ సంగతులైన తరువాత అనే అస్పష్టమైన వివరణ, కథలోని కాలాన్ని గుర్తించడానికి అంతగా సహాయపడదు. వ.16 ప్రకారం, మొదటి సంఘట నలు జరిగిన (క్రీ.పూ. 479-478) నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఎస్తేరు రాజైన అహష్వేరోషును కలవలేదు. అన్నది స్పష్టం. రాణి స్థానంలో ఉంచడానికి వేరొకరి కోసం అన్వేషణ, అహష్వేరోషు గ్రీకులతో యుద్ధం నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే (క్రీ.పూ. 479) ఆరంభమైందని కొందరు సూచిస్తారు.

2:2-4 కన్యకలు అని అనువదించిన పదం (హెబ్రీ. "బెతూలా") అంటే వ. 17-19; యెహె 23:3-8 చెప్పినట్లు, ప్రతిసారీ “కన్యక"లు అనే భావాన్ని సూచించదు. అయితే ఈ సందర్భంలో మాత్రం ఎలాంటి లైంగిక అనుభవం లేని యవ్వన స్త్రీలను రాజు స్వీకరిస్తాడు అనే భావం స్పష్టంగా ఉంది. వధువుగా ఎంపిక కాగల అవకాశమున్న వారిని షూషనులోని అంత:పురము * (అక్షరార్థంగా “స్త్రీలు నివసించే గృహం) లోనికి చేర్చారు. 

2:5-7 ఈ ప్రాముఖ్యమైన నేపథ్యంలో, కథలోని ప్రాముఖ్యమైన ఇద్దరు వ్యక్తులు పరిచయం చేయబడ్డారు. వారు మొరైకై, ఎస్తేరు. “మొరైజై” అనేది సామాన్యమైన పేరు. ఇది బబులోను ముఖ్య దేవతయైన "మారుక్" నుండి పుట్టిన "మార్డుకా" అనే బబులోను పేరుకు హెబ్రీ రూపం.
అతన్ని రాజైన సౌలు తండ్రియైన కీషుతో (1సమూ 9:1) కలపడానికి ప్రయత్నిస్తే, మొర్దికై వంశావళి సమస్యాత్మకం అవుతుంది. ఈ కీషు మొరైకైకి ముత్తాత కావడం సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న కాలాంతరం 500 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ. ఇతడు వేరే కీషు అయివుండాలి. లేక కుమారుడగు అంటే పా.ని.లో సర్వసాధారణమైన "సంతానము" అనే మాటగా, మొద్దికై పితరులలో కొందరిని మాత్రమే గుర్తించడానికి రచయిత చేసిన ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.
వ. 6తో మరొక - ఇబ్బంది ఉంది, ఇతడు నెబుకెద్నెజరు కాలంలో యెరూషలేము నుండి చెరపట్టబడిన వారిలో ఒకడు అనేది. ఈ “ఇతడు” మొరైకై అయితే, ఎస్తేరు ఎంపిక చేయబడినపుడు అతనికి 120 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. వ.6లో ఉన్న "ఇతడు”ను మొరైకైగా కాక కీషుగా గుర్తించాల్సిన అవకాశం ఉంది. అలా ఇక్కడున్న కీషు అనేవాడు రాజైన సౌలు తండ్రి కాక వేరే వ్యక్తి అయివుంటాడనే కథనానికి ఆధారం దొరుకుతుంది. ఎస్తేరు మొదట ఆమె హెబ్రీ పేరు హదస్సా (కదంబ వృక్షం-పరిమళం గల పువ్వుల పొద)తో పరిచయం చేయబడింది. ఎస్తేరు అనేది ప్రసిద్ధి చెందిన దేవత ఇష్టారు పేరు నుండి నిర్వచించిన "అన్యజనుల" పేరు. ఆమె భౌతిక సౌందర్యం వస్తే స్థానంలో నియమింపబడడానికి ఆమెకు అవకాశం కల్పించింది (1:9),

2:8-9 ఎస్తేరు రాజు యొక్క నగరునకు తేబడి అనే వ్యాఖ్య ఒక యూదుల టార్గంలో ఆమెను అయిష్టంగా తీసుకొచ్చారనే భావాన్ని సూచించినప్పటికీ, అది సరైనది అయి వుండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్తేరు గ్రంథం మీద తరువాత కాలంలో రాసిన మిద్రాష్ (హెబ్రీ అక్షరార్థ వ్యాఖ్యానం) ప్రకారం, రాజనగరికి తేబడడానికి ముందు ఎస్తేరు నాలుగు సంవత్సరాలు మరుగుగా ఉంది (ఎస్తేరు 2:8 చూడండి). ఈ విధంగా ఎస్తేరు శీలాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నించిన టార్గం, మిద్రాను మెచ్చుకోవచ్చు కానీ రాజనగరుకు వెళ్ళడానికి ఎస్తేరు వ్యతిరేకించింది అని చెప్పడానికి బైబిల్లో ఆధారం లేదు, అంతేకాక రాజుకు కొత్త రాణిగా ఉండడానికి చేసిన సిద్ధపాటుకు ఆమె సహకరించిందనడానికి ప్రస్తుత వాక్యభాగమే స్పష్టమైన నిదర్శనం. రాజులు అయ్యే అవకాశాలున్న వధువులను పర్యవేక్షించే నపుంసకుడైన హేగే. దృష్టికి ఎస్తేరు. ఇంపైనది కావడంతో, రాణి కాగల అవకాశాలు ఆమెకు అధికమయ్యాయి. అతడు. ఆమెకు కావలసిన భోజనపదార్థములను (హెబ్రీ. "మినోత్", ప్రత్యేక ఆహారం) ఇచ్చాడు కూడా. ఇక్కడ ఉపయోగించిన హెబ్రీ పదం బహుశా "కోషేర్" కాకుండా, తరచుగా రుచికరమైన (నెహెమ్యా 8:10, 12) అనే భావాన్ని కలిగించే “భాగాలు" అని సాధారణమైన అర్థం ఇస్తుంది. 

2:10 తన జాతిని గురించి చెప్పవద్దని ఎస్తేరుకు మొరకై ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడో స్పష్టంగా చెప్పలేదు. చివరికి ఎస్తేరు తన జాతిని రాజైన అహష్వేరోషుకు తెలియపరచినపుడు, అతడు ఇబ్బంది పడినట్లు కనిపించ లేదు (7:3). అయినప్పటికీ, ఆ తరంలోని కొందరు, ముఖ్యంగా హామాను (3:4-6), స్పష్టంగా యూదులను ద్వేషించారు.

2:11 మొరైకైకు ప్రతిరోజు సమాచారం అందిందని గాని లేక అతడు ఎస్తేరుతో నేరుగా మాట్లాడాడని గాని ఇక్కడ చెప్పలేదు.

2:12-13 ప్రతి చిన్నదానికి పరిమళ క్రియలు సంవత్సరకాలం పాటు జరిగాయనడం అతిశయోక్తిగా ధ్వనిస్తున్నప్పటికీ బహుశా . అది - రాజు భార్యగా ఉండే భాగ్యానికి యోగ్యులైనవారు ఎంత శ్రద్ధగా సిద్ధపరచబడతారు అనే కోణంలో రాజు యొక్క వైభవాన్ని, ఆడంబరాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి ఉద్దేశించిందై వుంటుంది. రాజు దగ్గరకు వెళ్ళేటపుడు, ప్రతి స్త్రీ యేమేమి కోరునో, అంటే బహుశా సుగంధ తైలాలు, నగలు, బట్టలు, అవి ఆమెకు ఇయ్యబడుట కద్దు. 

2:14 రెండవ అంతఃపురము ఆ స్త్రీలకు సౌందర్య ప్రక్రియలు జరుగుతున్న చోటు కాక వేరే ప్రదేశం కావచ్చు.

2:15 ఇక్కడ కథలో తుదకు - ఎస్తేరు పరిచయం అవుతుంది. ప్రతి స్త్రీకి వారికిష్టమైన అలంకారము ఉంది.

2:16-18 రాజును సంతోషపెట్టడానికి ఎస్తేరు వంతు బహుశా క్రీ.పూ. 479-478 శీతాకాలంలో వచ్చి వుంటుంది. సున్నతి పొందని అన్యుడైన ఒక పర్షియా రాజుకు, యవ్వనురాలైన. యూదా కన్యక తనను తాను అర్పించుకోవడాన్ని గూర్చి ఎలాంటి నైతికతీర్పు ఇస్తున్నట్లు కథలో కనిపించదు. నాటికాలపు నీతిలో భాగంగా రాజులు తమకోసం అంతఃపురాలలో స్త్రీలను సమకూర్చుకోవడం తమ హక్కుగా భావించడం సామాన్యం. దేవుడు మరొక "దైవిక యాదృచ్ఛికం" ద్వారా పనిచేస్తున్నాడనేది మరింత అంతర్లీన వాస్తవంగా కనిపిస్తుంది. ఒక అన్యదేశపు రాజు, యూదు కన్యకల కలయికతో దేవుని సార్వభౌమాధికారం పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే అది దేవుని ప్రజల విమోచనకు నడిపిస్తుంది.
వస్తిని తొలగించడం ద్వారా ఏర్పడిన ఖాళీ, ఇప్పుడు ఎసేరుతో భరీ అయ్యింది. రాణిగా ఆమె పట్టాభిషేకాన్ని గొప్ప విందుతో పండుగలా చేశారు. ఈ విందు, రాణియైన వస్త్రి రావడానికి ఇష్టపడని విచారకరమైన విందుకు భిన్నమైనది (1:12). అంతేకాక ఇది రానున్న విందులకు, ముఖ్యంగా హామానుతో జరగబోయే కీలకమైన విందులకు (అధ్యా. 5,7), అధ్యా. 8,9 లలో యూదా ప్రజలు సంతోషంతో జరుపుకోబోయే విందులకు ముంగుర్తుగా ఉంది.
సెలవు దినము ప్రకటించి అనే మాటలు ఒకే హెబ్రీ పదం ("హనుక్కా") నుండి అనువదించారు. ఇది పా.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. పనినుండి “విశ్రాంతి తీసుకోవడం" అనే భావాన్ని అది సూచిస్తుంది. బహుశా రాణికి రాజ్యకిరీటం ధరింపజేసిన సందర్భాన్ని బట్టి పని చేయకుండా విశ్రాంతి ఇవ్వడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఈ భావనను రాజు స్థితికి తగినట్లుగా బహుమతులు ఇవ్వడం అనే పదజాలంతోబాటు లాటిన్ తర్జుమాలు కూడా సమర్థించాయి. 

2:19-20 రాజు అంత:పురములోని కన్యకలు (వ. 12-14) బహుశా “ఎస్తేరు విందు"లో పాల్గొనడానికి అనుమతించబడి ఉండరు. కానీ ఇప్పుడు రాణియైన తమ స్నేహితురాలితో సంతోషించడానికి వారు మరొక సమయంలో సమకూడి ఉంటారు. మొరైకై రాజు గుమ్మములో కూర్చుని ఉండడం అనేది, అతడు పర్షియా న్యాయస్థానంలో ఒక స్థాయిలోని అధికారి అని సూచిస్తుంది. అతడు షూషను పట్టణంలో కాక షూషను కోటలో నివసించడం (1:2), అహష్వేరోషును హత్య చేయడానికి కుట్రచేస్తున్నవారి మాటలు వినబడేటంత దగ్గరలో ఎలా ఉన్నాడో అనే విషయాన్ని వివరించడానికి సహాయం చేస్తుంది. షూషనులోని రాజు గుమ్మము 131x92 అడుగుల వైశాల్యం కలిగి ఉండి, ప్రతి మూలలోను 40 అడుగుల ఎత్తు గల దుర్గములున్న ఒక గొప్ప కట్టడం.

2:21-23 రాజైన అహష్వేరోషును చంపుటకు చేస్తున్న ఆలోచనను మొరకై కనుగొనడంతో ఎస్తేరు కథ ఒక కొత్త మలుపు తిరిగింది. రాణియైన ఎస్తేరు ద్వారా మొరైకై రాజుకు సమాచారమిచ్చాడు. రాజుకు సన్నిహితులైన వారిలో ఎస్తేరు మొరైకైకు ముఖ్యమైనదే కాక, ఆ వార్తనందించడం ద్వారా ఆమె రాజుకు మరింత ప్రియమైనది అయ్యింది. కథనంలో ఈ భాగం, మొంకైకు ఘనత ఆలస్యం కావడం హామాను నష్టానికేనని (అధ్యా. 6-7) చూపిస్తుంది. ఈ సంఘటన రాజ్య సమాచార గ్రంథమందు వ్రాయబడటం అని సామాన్యంగా పేర్కొనడం కథలో ముఖ్యమైనదిగా, మొరైకైను ఘనపరచలేదని అహష్వేరోషు తరవాత కనుగొనేటట్లుగా చేసే ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది (6:1-3). 


Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |