John - యోహాను సువార్త 18 | View All

1. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి తన శిష్యులతోకూడ కెద్రోను వాగు దాటి పోయెను. అక్కడ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిష్యులతోకూడ వెళ్లెను.

2. యేసు తన శిష్యులతో పలుమారు అక్కడికి వెళ్లు చుండువాడు గనుక, ఆయనను అప్పగించు యూదాకును ఆ స్థలము తెలిసియుండెను.

3. కావున యూదా సైనికులను, ప్రధానయాజకులు పరిసయ్యులు పంపిన బంట్రౌతులను వెంటబెట్టుకొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధముల తోను అక్కడికివచ్చెను.

4. యేసు తనకు సంభవింపబోవున వన్నియు ఎరిగినవాడై వారియొద్దకు వెళ్లి-మీరెవని వెదకుచున్నారని వారిని అడిగెను.

5. వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉత్తరమియ్యగా యేసు ఆయనను నేనే అని వారితో చెప్పెను; ఆయనను అప్పగించిన యూదాయు వారియొద్ద నిలుచుండెను.

6. ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెప్పగా వారు వెనుకకు తగ్గి నేలమీద పడిరి.

7. మరల ఆయన-మీరు ఎవనిని వెదకుచున్నారని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు-నజరేయుడైన యేసునని చెప్పగా

8. యేసు వారితో-నేనే ఆయనని మీతో చెప్పితిని గనుక మీరు నన్ను వెదకుచున్నయెడల వీరిని పోనియ్యుడని చెప్పెను.

9. నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొట్టుకొనలేదని ఆయన చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు ఈలాగు చెప్పెను.

10. సీమోను పేతురునొద్ద కత్తియుండినందున అతడు దానిని దూసి, ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి అతని కుడిచెవి తెగ నరికెను.

11. ఆ దాసుని పేరు మల్కు. యేసుకత్తి ఒరలో ఉంచుము; తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా అని పేతురుతో అనెను.

12. అంతట సైనికులును సహస్రాధిపతియు, యూదుల బంట్రౌతులును యేసును పట్టుకొని ఆయనను బంధించి, మొదట అన్నయొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి.

13. అతడు ఆ సంవత్సరము ప్రధానయాజకుడైన కయపకు మామ.

14. కయప ఒక మనుష్యుడు ప్రజలకొరకు చనిపోవుట ప్రయోజనకరమని యూదులకు ఆలోచన చెప్పినవాడు.

15. సీమోను పేతురును మరియొక శిష్యుడును యేసు వెంబడి పోవుచుండిరి. ఆ శిష్యుడు ప్రధానయాజకునికి నెళవైనవాడు గనుక అతడు ప్రధానయాజకుని యింటి ముంగిటిలోనికి యేసుతో కూడ వెళ్లెను.

16. పేతురు ద్వారము నొద్ద బయట నిలుచుండెను గనుక ప్రధానయాజకునికి నెళవైన ఆ శిష్యుడు బయటికి వచ్చి ద్వారపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి తోడుకొనిపోయెను.

17. ద్వారము నొద్ద కావలియున్న యొక చిన్నది పేతురుతో నీవును ఈ మనుష్యుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా? అని చెప్పగా అతడుకాననెను.

18. అప్పుడు చలివేయు చున్నందున దాసులును బంట్రౌతులును మంటవేసి చలికాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలికాచుకొనుచుండెను.

19. ప్రధాన యాజకుడు ఆయన శిష్యులనుగూర్చియు ఆయన బోధను గూర్చియు యేసును అడుగగా

20. యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు కూడివచ్చు సమాజమందిరములలోను దేవాలయము లోను ఎల్లప్పుడును బోధించితిని; రహస్యముగా నేనేమియు మాటలాడలేదు.

21. నీవు నన్ను అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది విన్నవారిని అడుగుము; ఇదిగో నేను చెప్పినది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను.

22. ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దగ్గర నిలిచియున్న బంట్రౌతులలొ ఒకడు ప్రధానయాజకునికి ఈలాగు ఉత్తరమిచ్చుచున్నావా అని చెప్పి యేసును అరచేతులతో కొట్టెను.
మీకా 5:1

23. అందుకు యేసు నేను కాని మాట ఆడిన యెడల ఆ కాని మాట ఏదో చెప్పుము; మంచిమాట ఆడిన యెడల నన్నేల కొట్టుచున్నావనెను.

24. అంతట అన్న, యేసును బంధింపబడియున్నట్టుగానే ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు పంపెను.

25. సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును ఆయన శిష్యులలో ఒకడవుకావా? అని చెప్పగా అతడునేను కాను, నేనెరుగననెను.

26. పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును ప్రధాన యాజకుని దాసులలో ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెప్పినందుకు

27. పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెప్పెను; వెంటనే కోడి కూసెను.

28. వారు కయపయొద్దనుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. అప్పుడు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పస్కాను భుజింపవలెనని అధికారమందిరములోనికి వెళ్లలేదు.

29. కావున పిలాతు బయట ఉన్నవారియొద్దకు వచ్చిఈ మనుష్యునిమీద మీరు ఏ నేరము మోపుచున్నారనెను.

30. అందుకు వారువీడు దుర్మార్గుడు కానియెడల వీనిని నీకు అప్పగించియుండ మని అతనితో చెప్పిరి.

31. పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధర్మశాస్త్రముచొప్పున అతనికి తీర్పుతీర్చుడనగా

32. యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారములేదని అతనితో చెప్పిరి. అందువలన యేసు తాను ఎట్టిమరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెప్పిన మాట నెరవేరెను.

33. పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో ప్రవేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల రాజువు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా

34. యేసునీ అంతట నీవే యీ మాట అను చున్నావా? లేక యితరులు నీతో నన్ను గూర్చి చెప్పిరా? అని అడిగెను.

35. అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ స్వజనమును ప్రధానయాజకులును నిన్ను నాకు అప్పగించిరిగదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా
జెకర్యా 13:6

36. యేసు నా రాజ్యము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజ్యము ఈ లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండునట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజ్యము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.

37. అందుకు పిలాతు-నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు-నీవన్నట్టు నేను రాజునే; సత్యమునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు నేను పుట్టితిని; ఇందు నిమిత్తమే యీ లోకమునకు వచ్చితిని; సత్యసంబంధియైన ప్రతివాడును నా మాట వినుననెను.
యెషయా 32:1

38. అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెప్పెను. అతడు ఈ మాట చెప్పి బయటనున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు;

39. అయినను పస్కాపండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిష్టమా? అని వారినడిగెను.

40. అయితే వారు వీనిని వద్దు, బరబ్బను విడుదలచేయుమని మరల కేకలువేసిరి. ఈ బరబ్బ బందిపోటుదొంగ.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1-19:42 ఈ అధ్యాయంలో - సిలువవేయడం గురించి యోహాను వివరించిన కథనం కనిపిస్తుంది. సుపరిచితమైన సంఘటనల క్రమంలో యూదా యేసును మోసం చేయడం (18:1-11), "అన్న" ఎదుట జరిగిన అనధికారిక విచారణ (18:12-14,19-24), పేతురు యేసును ఎరుగనని తిరస్కరించిన సంఘటనలు (18:15-18,25-27), పిలాతు ఎదుట యేసుని రోమీయులు విచారించడం (18:28-19:16), ఆయనని సిలువ వేయడమూ, సమాధి చేయడమూ (19:16-42) వంటివి ఉంటాయి. సువార్త గ్రంథాలలో యోహాను మాత్రమే "అన్న" ఎదుట జరిగిన యేసుని విచారణ సంగతిని ప్రస్తావించాడు. అంతేగాక రోమా వారి ఎదుట ఆయనను విచారించిన విషయాలను మరింత వివరంగా చెప్పాడు. మరోవైపు కయప ఎదుటా, సనైద్రిన్ సభ ఎదుటా అధికారికంగా జరిగిన యూదుల విచారణ గురించి యోహాను ఏమీ చెప్పలేదు. 

18:1-2 కెడ్రోను వాగు గురించి పా.ని. లో తరచూ ప్రస్తావించబడింది (2సమూ 15:23; 1రాజులు 2:37; 15:13, 2రాజులు 23:4,6,12). మొదటి మూడు సమదృక్పథ సువార్తలలో తోటని "గెత్సేమనే” అని అన్నారు (మత్తయి 26:36; మార్కు 14:32), దానిలోనికి... వెళ్లెను అన్న మాటలు ఆ తోట చుట్టూ గోడలు ఉండొచ్చన్న సంగతిని సూచిస్తున్నాయి. 

18:3 అల్లర్లను నివారించడానికి సైనికులను... వెంట పంపించారు. ప్రధాన యాజకులు, పరిసయ్యులు పంపిన బంట్రోతులంటే ప్రాథమికంగా ఖైదు చేసే అధికారులు. చీకటిగా ఉన్న తోటలో దాగిఉన్న నిందితుడిని గుర్తించడం కోసం దివిటీలతోను, దీపములతోను వచ్చారు. ఆయుధములతో రావడం వల్ల ఖైదు చెయ్యడానికి వచ్చిన తమ గుంపుని ఎవరైనా ప్రతిఘటించవచ్చని వారు ముందుగానే ఊహించినట్లు తెలుస్తుంది.

18:4 యేసు సహజాతీత జ్ఞానాన్ని గురించి ఈ సువార్త గ్రంథంలో చాలాసార్లు ప్రస్తావించారు (ఉదా., 1:47-48; 2:24-25; 4:17-18).

18:5 ఆయనను నేనే అన్న మాటలు ఆయన దైవత్వాన్ని సూచిస్తున్నాయి (6:35,48 నోట్సు చూడండి). తర్వాతి వచనంలోని సైనికుల స్పందనలో ఇది మనకు స్పష్టమవుతుంది. - 18:6 నేల మీద పడడమనేది దైవిక ప్రత్యక్షతకు సాధారణంగా స్పందించే తీరు (యెహె 1:28; 44:4; దాని 2:46; 8:18; 10:9; అపొ.కా.9:4; 22:7; 26:14; ప్రక 1:17; 19:10; 22:8). 18:7 యేసు వారి దృష్టిని శిష్యుల మీద నుండి తన మీదకి మళ్ళించుకున్నాడు. 

18:8-9 యేసు వ్యాఖ్యలు 17:12 లోని సారాంశాన్ని క్రోడీకరించాయి, అవి 6:39, 10:28 వచనాలను సూచిస్తున్నాయి. తన గొర్రెల రక్షణ కోసం మరణాన్ని ఎంచుకున్న ఒక మంచి కాపరిగా యేసు చిత్రీకరించబడ్డాడు (10:11,15,17-18,28). 

18:10 పేతురు కత్తి చిన్నది. దాన్ని పై వస్త్రం కింద దాచి ఉంచవచ్చు (లూకా 22:38). మల్కు అన్న పేరు (యోహాను సువార్తలో మాత్రమే ఈ పేరు ప్రస్తావన ఉంది) అరబీయులకు చెందిన దాసుడని అతని పేరు సూచిస్తుంది. 

18:11 గిన్నెలోనిది... త్రాగడమనేది మరణానికి సూచనార్థకంగా వాడిన పదజాలం.

18:12 ఖైదు చేయడం లేదా జైలులో పెట్టడంతో పాటు బంధించడమనేది వాడుకగా జరిగేదే (అపొ.కా. 9:2,14,21). 

18:13 అన్న ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడైన కయపకు మామ అవుతాడు. అంత మాత్రమే కాక క్రీ.శ. 6-15 కాలంలో ప్రధాన యాజకునిగా కూడా వ్యవహరించాడు. అతడు తన విశిష్టమైన అధికారపూర్వక ప్రభావాన్ని తరువాత కూడా కొనసాగించాడు.18:14 కయప గురించిన వివరణ కోసం 11:49,50-51 నోట్సు చూడండి. 

18:15-16 మరియొక శిష్యుడు అంటే బహుశా “యేసు ప్రేమించిన” వాడు అయ్యుండొచ్చు (18:23 నోట్సు చూడండి; 20:2).

18:16-17 ద్వారపాలకురాలు అంటే బహుశా ప్రధాన యాజకుని సేవకులలో ఒకరు అయ్యుండొచ్చు. 

18:18 యేసుకి కాపలాగా ఉండే పనిని బంట్రోతులకు అప్పగించి, రోమా సైనికులు వారి వసారాలకు తిరిగి వెళ్లారు (వ.8 నోట్సు చూడండి). 21:9లో పేతురు పునరుద్ధరించబడే సందర్భంలో మరోసారి మంట వేయడాన్ని చూస్తాం. 

18:19 ప్రధాన యాజకుడు అనే మాట ఇక్కడ “అన్న"ను సూచిస్తుంది (వ.13 నోట్సు చూడండి). యేసును ఆయన శిష్యుల గురించీ, ఆయన బోధ గురించి ప్రశ్నించారు. దాన్ని బట్టి సమస్య ప్రధానంగా వేదాంత పరమైనదని అర్ధమవుతుంది. రాజకీయ ఆరోపణలను ఆ తర్వాత చేర్చారు (19:7,12).

18:20 రహస్యముగా నేనేమియు మాటలాడలేదు అన్న యేసు మాటలలో యెషయా గ్రంథంలోని దేవుని మాటలు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. (యెషయా 45:19; 48:16). యేసు తన శిష్యులతో ఎప్పుడూ రహస్యంగా మాటలాడ లేదని కాదు గానీ రహస్యంగానూ బహిరంగంగానూ తాను ఒకటే సందేశాన్ని ప్రకటించానని చెప్పడం ఆయన ఉద్దేశం, ఆయన ఏదో కుట్రకు నాయకత్వం వహించలేదు. సమాజ మందిరములలోను . (6:59), దేవాలయములోను యేసు బోధించిన సందర్భాలను యోహాను నమోదు చేశాడు.


18:21 ఆయన రోజుల్లో ఖైదీలను ప్రశ్నించడం సరైన పని కాదని , అనుకుంటే యేసు స్పందనను అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తన గురించి తాను చెప్పుకునే సొంత సాక్ష్యం అనుమతించదగినది కాదన్న చట్టపరమైన సూత్రాన్ని కూడా గమనించండి (5:31 నోట్సు చూడండి). 

18:22 దగ్గర నిలిచియున్న బంట్రోతులలో ఒకడు అంటే యేసును బంధించడానికి వెళ్ళిన వారిలో ఒకడై యుండొచ్చు. (వ.3,12). కొట్టడం అంటే అరచేతులతో కొట్టిన పదునైన దెబ్బ కావచ్చు (యెషయా 50:6; మత్తయి 26:67; అపొ.కా. 28:1-5). ప్రధాన యాజకునికి ఈలాగు ఉత్తరమిచ్చుచున్నావా? అన్న ప్రశ్న నిర్గమ 22:28 ని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు: “నీవు దేవుని నిందింపగూడదు. నీ ప్రజలలోని అధికారిని శపింపకూడదు” (అపొ.కా.23:5 లో పౌలు ఈ వచనాన్ని ప్రస్తావించాడు). 

18:23 ప్రధాన యాజకుని పట్ల తాను స్పందించిన తీరు గురించి సవాలు చేయబడినప్పుడు యేసు నిర్గమ 22:28 ని సూచిస్తూ, తాను ఆ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించలేదని చెప్పాడు.

18:24 యేసును రోమా గవర్నరు వద్దకి తీసురావడానికి ముందు, సనైద్రిన్ సభకు సభాపతీ, అధికారిక ప్రధాన యాజకుడూ అయిన కయప, ఆయనపై మోపబడిన ఆరోపణలను ధృవీకరించాల్సి వుంది. (3:1 నోట్సు చూడండి).

18:25 ఇప్పుడు (గ్రీకు. డె) అనే పదాన్ని “ఇంతలో” అని కూడా అన్వయించవచ్చు. చలి కాచుకొనుచుండగా అన్న మాట వ.18 నుంచి పునరావృతమవుతుంది. ఆ సంఘటన నుండి కథ ఇప్పుడు ముందుకు కొనసాగుతుందన్న మాట. 18:26 ప్రధాన యాజకుని దాసులలో ఒకడు, ఇతని గురించి 18:10 నోట్సు చూడండి. 

18:27 కోడి కూయడాన్ని 13:38 తో పోల్చండి. 

18:28 అధికార మందిరము అంటే ఆలయ పశ్చిమ గోడపై నున్న హేరోదు రాజు మందిరం గానీ, ఆలయ మైదానానికి వాయవ్యంగా ఉన్న ఆంటోనియా కోట గానీ అయ్యుండొచ్చు. ఉదయం అంటే సూర్యోదయమైన వెంటనే సనైద్రిన్ సభ అధికారికంగా సమావేశమై దాని తీర్పును ప్రకటించే సమయాన్ని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (మత్తయి 27:1-2). పస్కా అంటే "మొత్తం వారం రోజుల పాటు కొనసాగే పులియని రొట్టెల పండుగ" అని అర్ధం (లూకా 22:1; “పస్కా అనబడిన పులియని రొట్టెల పండుగ"). పస్కాను భుజించడం అంటే "పండుగను ఆచరించడం” అయ్యుండొచ్చు (2దిన 30:21 చూడండి). 

18:29 పిలాతును తిబెరియ చక్రవర్తి నియమించాడు. అతను క్రీ. శ.26 నుండి 36/37 వరకూ గవర్నరుగా పనిచేశాడు. ప్రసిద్ధమైన “పిలాతు శాసనం" 1961 లో కైసరయలో కనుగొన్నారు. దాని ప్రకారం పిలాతు యూదయకి అధికారిగా వ్యవహరించాడని తెలుస్తుంది. 

18:30 యేసుకు వ్యతిరేకంగా యూదులు చేసిన ఆరోపణలు బలహీనంగా ఉన్నందున వారు సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకున్నారు. 

18:31 పిలాతు తర్వాత అధికారియైన గల్లియోను మాదిరిగానే (అపొ.కా. 18:14-15), పిలాతు కూడా యూదుల అంతర్గత వివాదాలకు తీర్పు తీర్చడా నికి ఆసక్తి చూపలేదు. మరణ శిక్ష విధించే అధికారం సనైట్రెను సభకు లేదు. 

18:32 సిలువ వేయడం యూదుల సున్నిత భావాలను భయపెట్టింది. ఇది ఉరితీయడంతో సమానం (అపొ.కా. 5:30; 10:39), దీని గురించి మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఒక సూత్రం ఇలా ఉంది, “వ్రేలాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగ్రస్తుడు” (ద్వితీ 21:23; గలతీ 3:13). ఒకవేళ సన్నైట్రిన్ సభే యేసుని చంపాలనుకుంటే, దైవదూషణ చేసే వారిని శిక్షించే విధంగా రాళ్లతో కొట్టి చంపించి ఉండవచ్చు (లేవీ 24:16; యోహాను 10:33; అపొ.కా. 7:57-58). 

18:33 అధికార మందిరము గురించి వ.28 నోట్సు చూడండి. యూదుల రాజు అన్న మాటలు రాజకీయ సంబంధమైన అర్థాన్నిస్తాయి. రోమా సామ్రాజ్య అధికారానికి యేసు ముప్పుగా పరిణమించవచ్చా. లేదా అని నిర్ధారించుకోవడమే పిలాతు ప్రశ్నించడంలోని ఉద్దేశం. 

18:34-35 పిలాతు విసుగెత్తిపోయాడు. ఎందుకంటే - యూదుల వ్యవహా రాల్లో తలదూర్చడం అతనికి ఇష్టం లేదు.

18:36 తన రాజ్యం గురించి యేసు ఇచ్చిన వివరణ, ఆ దానియేలు గ్రంథంలోని వాక్యభాగాలను ప్రతిధ్వనింపజేస్తుంది (దాని 2:44; 7:14,27; యోహాను 6:15). 

18:37 సాక్ష్యమిచ్చుట గురించీ, సత్యము గురించీ 5:31-47; 14:4-6 నోట్సు చూడండి. 

18:38 హాస్యాస్పదంగా, ఈ విషయంలో సత్యమేదో నిర్ణయించే పని ఏ వ్యక్తికి అప్పగించబడిందో, ఆ వ్యక్తి సత్యంతో సంబంధం లేనట్టుగా, సునాయాసంగా దాన్ని తోసిపుచ్చాడు. అదీ, సత్యం శరీరధారిగా అవతరించిన వ్యక్తి సమక్షంలోనే ఇదంతా జరిగింది (14:4-6 నోట్సు చూడండి). పిలాతు వ్యాఖ్యలు . విచారాన్ని కాకపోయినా నిరాశనూ, ఆచరణాత్మక దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. బయటనున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి అన్న మాటల గురించి వ.28-29 చూడండి. పిలాతు మూడు సార్లు (19:4,6) యేసు నిరపరాధియని ప్రకటించాడు కానీ యూదుల నుండి వచ్చిన ఒత్తిళ్లు యేసును శిక్షించేలా పిలాతును ఒప్పించాయి (19:12-16). 

18:39 పస్కా పండుగలో అంటే ఆ మాట మొత్తం పస్కా పండగని సూచిస్తుంది (వ.28 నోట్సు చూడండి). 

18:40 బరబ్బ అంటే “తండ్రికి కుమారుడు” అని అర్ధం (గ్రీకు. బర్ - అబ్బాస్). అవమానించే నెపంతో ప్రజలు తండ్రి యొక్క నిజమైన కుమారుడిని కాక బరబ్బని కోరుకున్నారు. బందిపోటు దొంగ అన్న మాట అతను తిరుగుబాటు దారుడనీ లేదా దేశీయ ఉగ్రవాదనీ సూచిస్తుంది. బహుశా జెలోతీయులు అనే గుంపు వారి తరహాలో రాజకీయ ఉగ్ర వాదంలో నిమగ్నుడై ఉండవచ్చు (మార్కు 15:7; లూకా 23:19). 


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |