Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 81 | View All

1. మనకు బలమైయున్న దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబట్టి ఉత్సాహధ్వని చేయుడి.

2. కీర్తన యెత్తుడి గిలకతప్పెట పట్టుకొనుడి స్వరమండలమును మనోహరమైన సితారాను వాయించుడి.

3. అమావాస్యనాడు కొమ్ము ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు పున్నమనాడు కొమ్ము ఊదుడి.

4. అది ఇశ్రాయేలీయులకు కట్టడ యాకోబు దేవుడు నిర్ణయించిన చట్టము.

5. ఆయన ఐగుప్తు దేశసంచారము చేసినప్పుడు యోసేపు సంతతికి సాక్ష్యముగా దానిని నియమించెను. అక్కడ నేనెరుగని భాష వింటిని.

6. వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోతగంపల నెత్తకుండ విడుదలపొందెను.

7. ఆపత్కాలమునందు నీవు మొఱ్ఱపెట్టగా నేను నిన్ను విడిపించితిని ఉరుము దాగు చోటులోనుండి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని మెరీబా జలములయొద్ద నిన్ను శోధించితిని.(సెలా.)

8. నా ప్రజలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయ్యో ఇశ్రాయేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు!

9. అన్యుల దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు అన్యుల దేవతలలో ఒకదానికిని నీవు పూజచేయ కూడదు.

10. ఐగుప్తీయుల దేశములోనుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను.

11. అయినను నా ప్రజలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశ్రాయేలీయులు నా మాట వినకపోయిరి.

12. కాబట్టి వారు తమ స్వకీయాలోచనలనుబట్టి నడుచు కొనునట్లు వారి హృదయకాఠిన్యమునకు నేను వారినప్పగించితిని.

13. అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినినయెడల ఇశ్రాయేలు నా మార్గముల ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు!

14. అప్పుడు నేను వేగిరమే వారి శత్రువులను అణగ ద్రొక్కుదును వారి విరోధులను కొట్టుదును.

15. యెహోవాను ద్వేషించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశ్వతముగా నుండును.

16. అతిశ్రేష్ఠమైన గోధుమల ననుగ్రహించి నేను వారిని పోషించుదును కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తిపరచుదును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-81. యూదుల పండుగలతో పెనవేసుకున్న సంప్రదాయాల ననుసరించి దేవుని మంచితనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ గుడారాల పండుగ రోజున పాడుకొనే కీర్తన ఇది..
ఈ శీర్షిక: గిత్తీత్ గురించి కీర్తన 8 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. ఆసాపు గురించి కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి.

81:3 ఇశ్రాయేలులో పండుగలు అమావాస్యతో మొదలై పౌర్ణమితో ముగిసేవి. హెబ్రీ కాలమానిని (క్యాలండర్) ప్రకారం, ఈ వచనంలోని సందర్భం శరదృతువులోని మొదటి పక్షంలో జరిగే పండుగల్ని సూచిస్తున్నది. ఇశ్రాయేలీయుల సమాజంలో మతపరమైన పండుగ నాచరించే ముందు లేదా యుద్ధానికి బయలుదేరే ముందు కొమ్ము (హెబ్రీ. షోఫర్) ఊదేవారు. 

81:5-6 ఆసాపు కీర్తనల్లో యోసేపు ఇశ్రాయేలుకు ప్రతీకగా వర్ణించబడ్డాడు (50; 73; 83). ఈ వచనాల్లో యోసేపు అనే పేరు చారిత్రక వ్యక్తిని సూచించడం లేదు గానీ, ఇశ్రాయేలు గోత్రాలను (యోసేపు సంతతిని) సూచిస్తున్నది.
సాక్ష్యముగా అనే పదం కట్టడను సూచిస్తున్నది. నేనెరుగని భాష అనేది ఏదో ఒక దివ్యవాణిని లేదా ప్రవక్త సందేశాన్ని కాక, దేవునికి ఆయన ప్రజలకు నిర్గమం సమయంలో నేరుగా జరిగిన సంభాషణను సూచిస్తున్నది. ఇశ్రాయేలీయులు విన్నారు (వింటిని), దేవుని గురించి అర్థం చేసుకున్నారు. అప్పుడు కీర్తనకారుడు అక్కడ లేడు గానీ, పూర్వకాలంలోని నిర్గమంనాటి సంఘటనల గురించి కీర్తనకారుని కాలంలోని సమాజం స్పష్టంగానే అర్థం చేసుకుంది. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు కఠినశ్రమ నుండి విడిపించాడు. ఫరో కాలంలో ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో కఠినమైన దాస్యము అనుభవించినప్పుడు, పనివారు ఇటుకల్ని భవననిర్మాణ సామగ్రిని
చేరవేయడం కోసం మోతగంపల నెత్తారు. 

81:7 వ.6తో బాటు, ఈ వచనం నిర్గమంనాటి సంఘటనను, ప్రజల కఠినశ్రమపట్ల యెహోవా విశ్వాస్యతతో స్పందించడాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నది. యెహోవా అరణ్యంలో ఇశ్రాయేలీయులతో ఉరుము దాగు చోటులో నుండి మాట్లాడాడు. దట్టమైన మేఘం - దేవుని ప్రత్యక్షతను గుర్తుకు తెస్తున్నది (నిర్గమ 19 అధ్యా.). ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యంలో రెఫీదీము దగ్గర మజిలీ చేసినప్పుడు వారు నీళ్ల విషయంలో యెహోవాను శోధించారు. ఆ స్థలానికి మెరీబా అనే పేరు పెట్టబడింది. - (నిర్గమ 17:1-7 నోట్సు చూడండి). ఏదేమైనా, యెహోవాయే -ఇశ్రాయేలీయుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షించాడని (శోధించితిని) కీర్తనకారుడు వర్ణిస్తున్నాడు. 

81:8 వినడం (షెమా) అనే హెబ్రీ భావన ఈ కీర్తనలో ప్రధానాంశం. వినడమంటే ఉపదేశానికి విధేయత చూపడం. ఎవరైనా విధేయత చూపనప్పుడు నిజంగా వినలేదనే అర్థం. సంగతి తెలియజేతును అనే పదజాలం ఒక హెచ్చరికను లేక ఏదైనా విషయాన్ని రూఢిగా తెలియజేస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా మాట విని ఉండినట్లయితే, విజయాన్ని, క్షేమాభివృద్ధిని అనుభవించి ఉండేవారు (వ.14-15) 

81:9 అన్యుల దేవతలలో ఒకటియు నీలో ఉండకూడదు అనే మాటలు పది ఆజ్ఞల్లో మొదటి ఆజ్ఞను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి (నిర్గమ 20:3-4; ద్వితీ 5:7-8), కీర్తనకారుని కాలంలో దేవుని ప్రజల దుస్థితికి కారణం వారు అన్యదైవాల్ని పూజించడం. ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేవుని పట్ల చూపించబోయే విధేయత ద్వారా మాత్రమే ఈ దురవస్థ నుండి విడుదల పొందగలరు. 

81:10 నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే అనే ప్రకటన (నిర్గమ 6:6-8; ద్వితీ 20:1; న్యాయాధి 6:13), దేవుడు మోషేకు తనను తాను ప్రత్యక్షపర్చుకొనడాన్ని గుర్తుకు తెస్తుంది (నిర్గమ 3:14). 

81:11-12 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా పట్ల విధేయతతో స్పందించడంలేదు కాబట్టి వారు ఆయన మాటల్ని విననట్లే. ఆలకింపకపోయిరి అనే మాట ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా ఆధిపత్యానికి లోబడడానికి ఇష్టపడలేదని వెల్లడి చేస్తుంది. ఆ విధంగా, తన నిబంధనకు వారు అవిధేయత చూపడం వలన యెహోవా వారిని హృదయకాఠిన్యమునకు అప్పగించాడు (ద్వితీ 29:18; యిర్మీయా 3:17; 7:24; 23:17).

81:15 ఆయన మాట వినడానికి ఆయన నిబంధన ననుసరించడానికీ నిరాకరించే - ఏ వ్యకైనా, ఏ దేశమైనా, ఏ ఏ జాతియైన యెహోవాను ద్వేషించువారి లెక్కలోనికే వస్తారు.

81:16 అతి శ్రేష్ఠమైన గోధుమల... కొండ తేనెతో అనే పదజాలం ద్వితీ 32:13-14 వచనాల్ని తలపిస్తున్నాయి. ద్వితీ 32 వ అధ్యా. లో మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు వారి దేవుడైన యెహోవాతో ఉన్న చారిత్రక సంబంధం గురించీ, వారు పదేపదే యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం గురించీ పునర్విచారణ చేస్తున్నాడు. యెహోవా ప్రప్రథమంగా ఇశ్రాయేలీయుల్ని కనానులో స్థిరపర్చినప్పుడు జాతిగా వారు క్షేమాభివృద్ధిని, సమాధానాన్ని అనుభవించారు. కాలం గడుస్తుండగా వారు దేవుడిచ్చిన సమృద్ధి ననుభవిస్తూ ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ననుసరించడంలో విఫలమయ్యారు. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |