Zephaniah - జెఫన్యా 1 | View All

1. యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజ్కియాకు పుట్టిన అమర్యా కుమారుడగు గెదల్యాకు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫన్యాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

2. ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనున్న సమస్తమును నేను ఊడ్చివేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

3. మనుష్యులనేమి పశువులనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; ఆకాశపక్షులనేమి సముద్ర మత్స్యములనేమి దుర్జనులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; భూమిమీద ఎవరును లేకుండ మనుష్య జాతిని నిర్మూలము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 13:41

4. నా హస్తమును యూదావారిమీదను యెరూషలేము నివాసులందరిమీదను చాపి, బయలుదేవత యొక్క భక్తులలో శేషించినవారిని, దానికి ప్రతిష్ఠితులగువారిని, దాని అర్చకులను నిర్మూలము చేసెదను.

5. మిద్దెలమీద ఎక్కి ఆకాశ సమూహములకు మ్రొక్కువారిని యెహోవా పేరునుబట్టియు, బయలు దేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బట్టియు మ్రొక్కి ప్రమాణము చేయువారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

6. యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసర్జించి ఆయన యొద్ద విచారణ చేయనివారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

7. ప్రభువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి సిద్ధపరచియున్నాడు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన ప్రతిష్ఠించియున్నాడు, యెహోవా సన్నిధిని మౌనముగా నుండుడి.

8. యెహోవా యేర్పరచిన బలి దినమందు అధిపతులను రాజకుమారులను అన్యదేశస్థులవలె వస్త్రములు వేసికొనువారినందరిని నేను శిక్షింతును.

9. మరియు ఇండ్ల గడపలు దాటివచ్చి యజమానుని యింటిని మోసముతోను బలాత్కారముతోను నింపువారిని ఆ దిన మందు నేను శిక్షింతును.

10. ఆ దినమందు మత్స్యపు గుమ్మ ములో రోదనశబ్దమును, పట్టణపు దిగువ భాగమున అంగ లార్పును వినబడును, కొండల దిక్కునుండి గొప్ప నాశనము వచ్చును. ఇదే యెహోవా వాక్కు.

11. కనానీయులందరు నాశమైరి, ద్రవ్యము సమకూర్చుకొనినవారందరును నిర్మూలము చేయబడిరి గనుక మక్తేషు లోయ నివాసులారా, అంగలార్చుడి.

12. ఆ కాలమున నేను దీపములు పట్టుకొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, మడ్డిమీద నిలిచిన ద్రాక్షారసమువంటివారైయెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనస్సులో అనుకొనువారిని శిక్షిం తును.

13. వారి ఆస్తి దోపుడు సొమ్మగును, వారి ఇండ్లు పాడగును, వారు ఇండ్లు కట్టుదురు గాని వాటిలో కాపుర ముండరు, ద్రాక్షతోటలు నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానముచేయరు.

14. యెహోవా మహా దినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘ్రముగా వచ్చుచున్నది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, పరాక్రమశాలురు మహారోదనము చేయుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

15. ఆ దినము ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉప ద్రవమును మహానాశనమును కమ్ముదినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ముదినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును కమ్ముదినము.

16. ఆ దినమున ప్రాకారములుగల పట్టణముల దగ్గరను, ఎత్తయిన గోపురముల దగ్గరను యుద్ధ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును.

17. జనులు యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపద్రవము రప్పింపబోవుచున్నాను; వారు గ్రుడ్డి వారివలె నడిచెదరు, వారి రక్తము దుమ్మువలె కారును,వారి మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును.

18. యెహోవా ఉగ్రత దినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తప్పింప లేకపోవును, రోషాగ్నిచేత భూమియంతయు దహింప బడును, హఠాత్తుగా ఆయన భూనివాసులనందరిని సర్వ నాశనము చేయబోవుచున్నాడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:2 ఏమియు విడువకుండ భూమిమీదనున్న సమస్తమును నేను ఊడ్చి వేసెదను అని దేవుడు చెప్పిన ప్రవచన వాక్కు ఒక అతిశయోక్తిగా ఉంది. నిర్మూలించకుండా విడిచిపెట్టడానికి ఎవరూ యోగ్యులు కాకపోయినా దేవుడు యూదాలో, ఇంకా ఇతర జాతుల ప్రజల్లో కొంత శేషాన్ని సంరక్షిస్తాడు (2:7,9; 3:9-10,12-13). 

1:3 తీర్పు భాష - మనుష్యులనేమి జంతువులనేమి (అక్షరాలా “పశువులు, వన్యమృగాలు") ఊడ్చివేసెదను అంటే ఆకాశ పక్షులనేమి, సముద్ర మత్స్యములనేమి తుడిచివేస్తానని చెప్పడం, నోవహు కాలంలో జలప్రళయం సమయంలో తుడిచిపెట్టిన వాటికంటే సమగ్రంగా అనిపిస్తుంది (ఆది 6:7 లో చేపల గురించి చెప్పలేదు). ప్రజలు చేసిన అధికపాపం, వారు పొందదగిన శిక్ష తీవ్రత తెలియజేయడానికి ఉపయోగించిన ప్రవచన అతిశయోక్తిలో (యిర్మీయా 4:23-29; 9:9-11) జెఫన్యా సృష్టి జరిగిన క్రమాన్ని తిరోగమన క్రమంలో పేర్కొన్నాడు. ఇక్కడ సృష్టాలను ఆది. 1:20-28 వచనాల్లో చెప్పిన క్రమానికి (సముద్రజీవులు, పక్షులు, జంతువులు, మానవుడు) విరుద్ధంగా, అంటే తిరోగమన క్రమంలో పేర్కొన్నాడు. దుర్జనులనేమి, వారు చేసిన అపవాదములనేమి అనే పదబంధంలో, “అపవాదములు” (హెబ్రీ. మక షెలోత్, అంటే “అడ్డుబండలు") అంటే వాస్తవానికి విగ్రహ సంబంధిత సామగ్రి. వాటిలో భ్రష్టులైన ఐగుప్తు, యూదా ప్రజల వంటివారు చేసిన జంతు ఆరాధనా సాధనాలు కూడా ఉన్నాయి (యెరూషలేము దేవాలయంలో అసహ్యకరమైన జంతువుల బొమ్మల వివరాలకు యెహె 8:10-12 చూడండి), యెహోవా ఆ విగ్రహాలను, వాటిని పూజించేవారిని లయం చేసాడు. 

1:4 "చేయి చాపి" అనే హెబ్రీ భాషా పదాలు, నిర్గమకాండంలో పదమూడు సార్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఒకటి తప్పు (నిర్గమ 7:5) మిగిలినవన్నీ మోషే అహరోనులు చేసినవే. ఇక్కడ "మనం దేవుని తీర్పు, ఆయన ఉగ్రత భాగంలో ఉన్నామనేది స్పష్టం. పశ్చాత్తాపపడడానికి పిలుపు లేదా ఒక హెచ్చరికను సూచిస్తున్నాయని ఇక్కడ జరిగిన సంఘటనలు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలులేదు. అవి చాలాకాలం క్రితం ఐగుప్తుకు తీర్పు తీర్చిన విధానంతో సరిపోల్చగలిగే విధంగా దేవుడు జోక్యం చేసుకున్న సంఘటనలు" అని ఒక వ్యాఖ్యాత రాశాడు. 

1:5 బయలు దేవత (మల్కోము) తమకు రాజను దాని నామమును బట్టియు మ్రొక్కి ప్రమాణం చేయడం మత ఏకీకరణలో ఒక భాగం, ఇది దేవునికి చేస్తున్నామని చెప్పే బూటకపు ఆరాధనతో కలగలిపి అబద్ధ దేవతను ఆరాధించడం. ఈ వచనంలో, యిర్మీయా 49:1,3లో పేర్కొన్న “మల్కోము” (“వారి రాజు" అని అర్థం) అనే పేరులో అక్షరాలకు బయలు దేవతారాధనను సూచించే మిసోరిక్ గ్రంథాల్లో పేర్కొన్న పేరులో అక్షరాలకు వ్యత్యాసం కనబడుతుంది (జెఫన్యా 1:4 చూడండి; యిర్మీయా 32:35 పోల్చిచూడండి). అయితే మిల్కాము అనేది అమ్మోనీయుల దేవత (యిర్మీయా 49:1-3), దానినే "మొలకు” అని కూడా పిలిచారు (1రాజులు 11:7; యిర్మీయా 32:35), ఈ అమ్మోనీయుల దేవత గుణలక్షణాలు లేదా పేరు ఎలా రాయాలి అనే దానిపై ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒకవేళ ఇది కనానీయుల క్షుద్రదేవత మొలకు లాంటిదే అయితే, దీని ఆరాధనలో పిల్లలను బలియివ్వడం వాడుకగా ఉండేది (మిల్కామును ఆరాధించే విధంగా; లేవీ 18:21; 20:2-5; 2రాజులు 23:10; యిర్మీయా 32:35). మనషే పాటించిన ఇలాంటి అన్యదేవతారాధనలను తన పాలనలో యోషీయా నిలిపివేశాడు (2రాజులు 23:10-13). 

1:6 యెహోవాను వెంబడించిడమంటే నిబంధన కట్టడలను పాటించడం. ఆయనను విసర్జించడమంటే యెహోవాను విడిచి పెట్టి నిబంధనను అతిక్రమించడం. యెషయా 59:13లో దీనిని తిరుగుబాటు, వేషధారణ, ద్రోహం, మోసం అనేవాటితో కలిపి పేర్కొన్నారు. (కీర్తన 44:18, 18:57; సామె 14:14; యెషయా 50:5 పోల్చిచూడండి). 

1:7-8 రాబోవు యెహోవా దినము గురించి వ.7 తెలియజేస్తుంది. గౌరవంతో ఆయన సన్నిధిలో మౌనంగా ఉండటమే దానికి తగిన స్పందన. “యెహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసము విడిచి వచ్చుచున్నాడు. ఆయన సన్నిధిని మౌనులై యుండుడి” అని జెకర్యా 2:13లో స్పష్టంగా ఉంది (యెషయా 41:1; హబ 2:20 పోల్చండి). యెహోవా సిద్ధపరిచిన బలి అనే మాట వధను సూచిస్తుంది, యెహెజ్కేలు 39:17-18లో చెప్పిన విధంగా, పక్షులు, వన్య ప్రాణులే ప్రతిష్ఠిత అతిథులు. అవి తీర్పు తీర్చే శక్తులను సూచిస్తున్నాయి. రాజకుమారులు అనే మాట అక్షరార్థంగా తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అది రాజు సలహా మండలికి ఉన్న పేరు కావచ్చు. అన్యదేశస్తులవలె వస్త్రములు ధరించడం అనే మాట 2రాజులు 10:22 లో ఉన్నట్టు బయలు ఆరాధనలో ధరించే వస్త్రాలను సూచిస్తుందని ఒక వాఖ్యాత సూచించాడు. 

1:9 వారి నాయకులు అన్యాచారాలను పాటించారు (వ.8), ఇండ్ల గడపలు దాటివచ్చి అనేది అన్యులు భయంతో ఆచరించే మూఢనమ్మకం అనుకోవచ్చు (ఇది ఒక ఫిలిపీయ ఆచారం. 1సమూ 5:4-5).

1:10-11 యెరూషలేములో వివిధ ప్రాంతాల్లో వినబడబోయే మూడు రకాల నాశన శబ్దాల జాబితా 10 వచనంలో ఉంది. వ.11 లో కనిపించే మక్తేషు లోయ పట్టణంలోని మరొక జిల్లా అని చెప్పవచ్చు. అక్కడ వర్తకులు వ్యాపారాలు చేశారు. తరవాత కాలంలో "తూరోపోను" అని పేరుపొందిన ప్రదేశం ఇదే కావచ్చు. 

1:12-13 యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాదని మనస్సులో అనుకొనువారిని శిక్షించడానికి ఆయన శ్రద్ధగా వెదుకుతాడని (సామె 20:27తో పోల్చండి) 12వ చెప్తుంది (వ. 8,9 తో పోల్చండి). ఇక్కడ “మట్టి మీద నిలిచిన ద్రాక్షారసము వంటివారు” అనే మాటలు వారు మత్తులై ఉండటాన్ని సూచిస్తుంది. వ.13 చివరిభాగంలో ద్వితీ 28:30 ఆఖరు భాగంలోని మాటలు పేర్కొన్నారు (ఆమోసు 5:11 పోల్చిచూడండి). యెహోవా "ఆజ్ఞలు, కట్టడలు" అనుసరించకుండా, వాటిని తిరస్కరించినందుకు కలిగే శాపాలలో ఇదొకటి (ద్వితీ 28:15) 

1:14 యెహోవా దినము ఆసన్నమయ్యింది (సమీపమై ఉంది, వ.7; యెషయా 13:6 పోల్చండి; యెహె 30:3; యోవేలు 2:1; 3:14; ఓబద్యా 15), అతి శీఘ్రముగా వచ్చుచున్నది. యూదా చేసిన విస్తారమైన పాపాలకు దేవుడు ఆ రోజున తీర్పు తీరుస్తాడు (వ.4-7) ఉగ్రత రాబోయే ఆ రోజు (వ. 15, 18), దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపంచేసి (వ.17) ఆయనకు విరోధులైన వారిమీద దేవుని కోపం పొంగిపొర్లుతుంది. శత్రువుల దురాక్రమణల రూపంలో (యెహె 38:9; యోవేలు 2:1-11 పోల్చండి) దేవుడు వారిమీదకు వినాశనపు తుపాను రప్పిస్తాడు (వ.15). ఆ విధంగా దేవుడు బబులోనీయుల ద్వారా క్రీ.పూ. 586లో యూదాను నాశనం చేసినప్పుడు (విలాప 2:1-3, 22; 4:11) రగిలిన ఆయన కోపం పాక్షికంగా తీరింది. (జెఫన్యా 1:18; 2:2-3). వారి హేయమైన విగ్రహారాధన బట్టి దేవుడు వారిని శిక్షించాడు (1:4-11; యెహె 7:8-11, 14-21; 8:5-18 పోల్చండి). అంతిమంగా భూలోకవాసులందరికీ తీర్పు జరుగుతుంది (యోవేలు 3:1-2, 12-16; జెఫన్యా 1:2-3), దేవుని మండే కోపంలో వారందరూ దహించుకు పోతారు. (వ.17-18; 3:8; 2 పేతురు 3:10-12 తో పోల్చండి).

1:15-16 మహానాశనము అనే మాటకు ఉపయోగించిన "షోఆహా" అనే పదాన్ని మార్విన్ స్వీనీ అనే వ్యాఖ్యాత వివరిస్తూ, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో అరవై లక్షలమంది యూదులను, ఇతరులను హతం చేయడానికి నాజీ సైనికులు వారి సానుభూతిపరులు ఉపయోగించిన "మారణహోమాన్ని" ఈ పదం సూచిస్తుందని వ్యాఖ్యానించాడు. ఇక్కడ సందేశం చెప్పిన దానికన్నా లోతైనదని మరొక వ్యాఖ్యాత అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ పట్టణాలు, బురుజులను శత్రువులు కూలదోస్తారు.
“అందువలన ప్రజలకు భద్రత కరువైపోతుంది. వాటిలో భద్రత ఉందని ప్రజలు భావిస్తూ వచ్చారు. నిజానికి చాలాసార్లు వారు వాటి ద్వారా భద్రతను అనుభవించారు. అయితే ఆ రోజు మాత్రం అక్కడ ఎవరికీ నిలువనీడ దొరకదు. మానవ కట్టడాలలో భద్రత వెదకేవారు తమను తామే మోసం చేసుకుంటారు." 

1:17 గుడ్డివారివలె నడవడమనే తీర్పుకు ఆధారం ద్వితీ 28:28-29: “వెర్రితనము చేతను, గుడ్డితనము చేతను హృదయ విస్మయము చేతను యెహోవా నిన్ను బాధించును, అప్పుడు గుడ్డివాడు చీకటిలో తడవులాడు రీతిగా నీవు మధ్యాహ్నమందు తడవులాడుదువు. నీ మార్గములను వర్ధిల్ల చేసికొనలేవు. నీవు హింసింపబడి నిత్యమును దోచుకొనబడెదవు; నిన్ను తప్పించు వాడెవడును లేకపోవును." గుడ్డితనం, దేవుని గురించి తెలియక పోవడాన్ని, నిస్సహాయత, నిరాశలను సూచిస్తుంది.

1:18 ఉత్తర ఇశ్రాయేలు రాజ్యం బెదిరింపులకు భయపడిన యూదారాజైన ఆసా, అరాము రాజుకు బంగారం, వెండి పంపించి విడుదల కోసం సహాయం అర్ధించాడు (2దిన 16:1-3). ఇశ్రాయేలు, అరాము రాజులు కలిసి తనను బెదిరించినప్పుడు యూదారాజైన అహాజు, అషూరు రాజుకు బంగారం, వెండి పంపించి అతని సహాయం కోరాడు (2రాజులు 16:7-9). యూదారాజైనయెహోయాకీము ఫరో నెకోకు బంగారం వెండి సమర్పించి సహాయం కోరుకున్నాడు (2రాజులు 23:35). అయితే భూలోకంలోని బంగారం, వెండి అంతా కలిపి సమర్పించినా యెహోవా ఉగ్రత దినాన ఎవరూ విడిపించలేరు. ఈ అంశం యెషయా 13:17లో కూడా కనబడుతుంది.
దేవుడు మాదీయుల ద్వారా బబులోను మీద తీర్పు జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ, “వారు వెండిని లక్ష్యము చేయరు, సువర్ణము వారికి రమ్యమైనది కాదు,” అని ప్రకటించాడు. “యెహోవా ఉగ్రత దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమే గాని వారిని తప్పించజాలదు" అని జెఫన్యా పలికిన మాటలను యెహెజ్కేలు 7:19లో ప్రస్తావించాడు. “ప్రశస్తమైన క్రీస్తు రక్తం” మాత్రమే దేవుని ఉగ్రతనుంచి తప్పించగల ఏకైక ఆధారం (1 పేతురు 1:18-19).


Shortcut Links
జెఫన్యా - Zephaniah : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |