Daniel - దానియేలు 12 | View All

1. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము వరకు ఎన్నటికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గ్రంథమునందు దాఖలైనవారెవరో వారు తప్పించుకొందురు.
మత్తయి 24:21, మార్కు 13:19, ఫిలిప్పీయులకు 4:3, యూదా 1:9, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 12:7, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:18, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15, ప్రకటన గ్రంథం 21:27

2. మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు నిత్యజీవము అనుభ వించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నిత్యముగా హేయులగుటకును మేలుకొందురు.
మత్తయి 25:46, యోహాను 5:29, యోహాను 11:24, అపో. కార్యములు 24:15

3. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమండలము లోని జ్యోతులను పోలినవారై ప్రకాశించెదరు. నీతిమార్గము ననుసరించి నడుచుకొనునట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రమువలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు.
మత్తయి 13:43, ఎఫెసీయులకు 2:15

4. దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంత్యకాలమువరకు ఈ గ్రంథమును ముద్రింపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించి నందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాటలాడు గబ్రియేలను నతడు చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:4, ప్రకటన గ్రంథం 22:10

5. దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిద్దరు మనుష్యులు ఏటి అవతలి యొడ్డున ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడ్డువ ఒకడును నిలిచిరి.

6. ఆ యిద్దరిలో ఒకడు నార బట్టలు వేసికొన్నవాడై యేటినీళ్లపైన ఆడుచుండువాని చూచి ఈ యాశ్చర్యము ఎప్పుడు సమాప్తమగునని యడుగగా

7. నారబట్టలు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచున్న ఆ మనుష్యుని మాటను నేను వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెత్తి నిత్యజీవి యగు వాని నామమున ఒట్టుపెట్టుకొని, ఒకకాలము కాలములు అర్ధకాలము పరిశుద్ధజనముయొక్క బలమును కొట్టివేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాప్తము లగుననెను.
లూకా 21:24, ప్రకటన గ్రంథం 4:9, ప్రకటన గ్రంథం 10:5, ప్రకటన గ్రంథం 12:14

8. నేను వింటినిగాని గ్రహింపలేకపోతినినా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని నేనడుగగా

9. అతడు ఈ సంగతులు అంత్యకాలమువరకు మరుగుగా ఉండు నట్లు ముద్రింపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊర కుండుమని చెప్పెను.
ప్రకటన గ్రంథం 10:4

10. అనేకులు తమ్మును శుద్ధిపరచుకొని ప్రకాశమానులును నిర్మలులును అగుదురు. దుష్టులు దుష్ట కార్యములు చేయుదురు గనుక ఏ దుష్టుడును ఈ సంగతులను గ్రహింపలేకపోవును గాని బుద్ధిమంతులు గ్రహించెదరు.

11. అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము కలుగజేయు హేయమైనదానిని నిలువ బెట్టువరకు వెయ్యిన్ని రెండువందల తొంబది దినము లగును.
మత్తయి 24:15, మార్కు 13:14

12. వెయ్యిన్ని మూడువందల ముప్పదియైదు దినములు తాళుకొని కనిపెట్టుకొనువాడు ధన్యుడు.
యాకోబు 5:11

13. నీవు అంత్యము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశ్రాంతి నొంది కాలాంత మందు నీ వంతులో నిలిచెదవు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
12:1 ఆ కాలమందు అనే మాటలు క్రీస్తు విరోధి యూదులను నాశనం చేసి సమూలంగా నిర్మూలించాలని అత్యాగ్రహంతో చేసే చర్యలను వివరించే, ముందు అధ్యాయంలోని సంఘటనలను సూచిస్తుంది (11:36-45). అప్పుడు యూదు ప్రజల పక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చి వారిని కాపాడతాడు (10:12-13 నోట్సు చూడండి; ప్రకటన 12:7 తో పోల్చండి). మిఖాయేలు తోడు అవసరం, ఎందుకంటే మహా శ్రమ కాలంలో ( దానియేలు డెబ్బయి వారాల దర్శనంలోని రెండవ అర్ధభాగం; 9:27) ఎన్నటికిని కలుగనంత ఆపద కలుగుతుంది. (మత్తయి 24:21). ఇశ్రాయేలులో ఘోరమైన హింస చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, యూదుప్రజల్లోని శేషం మెస్సీయ అయిన యేసును విశ్వసించడం (జెకర్యా 12:10; రోమా 11:25-27), ఆయన వారిని విమోచించడం జరుగుతాయి. గ్రంథము అనే పదం ఎన్నుకొనబడినవారి పేర్లున్న పరలోకపు జీవగ్రంథాన్ని సూచిస్తుంది (కీర్తన 69:28; ఫిలిప్పీ 4:3; ప్రక 13:8; 17:8; 20:15).

12:2 ఇశ్రాయేలు విమోచన తర్వాత, సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనడం జరుగుతుంది. విశ్వాసులు మరణించిన వెనువెంటనే దేవుని యొద్దకు వెళ్తారు (2కొరింథీ 5:8; ఫిలిప్పీ 1:21-23), విశ్వసించనివారు మరణించిన వెనువెంటనే వేదనా స్థలంలోకి వెళ్తారు. (లూకా 16:22-23) కాబట్టి ఇది పునరుత్థానానికి ముందు ఆత్మ విశ్రాంతి పొందుతుందని ఏ విధంగానూ సూచించదు. " "నిద్రించు” అనే పదం శరీర పునరుత్థానం జరిగే వరకు మరణించిన శరీరం ఉండే తాత్కాలిక స్థితిని అలంకారిక వర్ణనలో తెలియజేసే పదం (యోహాను 11:11-15 తో పోల్చండి). ప్రవచనంలో సాధారణంగా వేర్వేరు కాలాల్లో జరిగే సంఘటనలను కలిపి చెప్పినా, విశ్వాసుల పునరుత్థానం, అవిశ్వాసుల పునరుత్థానం అనేవి వేర్వేరు సంఘటనలు. వీటి మధ్య కాలం వెయ్యేండ్ల మెస్సీయ రాజ్యం (ప్రక 20:4-6). దాని 12:2 వచనం పాత నిబంధనలో పునరుత్థానాన్ని సూచించే స్పష్టమైన ప్రకటన. అయితే ఈ వచనం ఒక్కటి మాత్రమే పునరుత్థానాన్ని సూచించేది కాదు (యోబు 19:25-27 తో పోల్చండి, యెషయా 26:19). 

12:3 బుద్ధిమంతులైతే అనే పదం జ్ఞానహృదయులై మెస్సీయయైన యేసును విశ్వసించేవారిని సూచిస్తుంది. తత్ఫలితంగా వీరు అనేకులను విశ్వాసంలోకి, నీతిమార్గము లోకి త్రిప్పుతారు. 

12:4 దానియేలు ఈ దర్శనంలోని మాటలను మరుగుచేసి ఉంచాలని అతనికి ఆదేశించబడినప్పటికీ ఈ పదానికి “ఈ మాటలను ముగించి" గ్రంథమును ముద్రింపుము అనే అర్థం కూడా ఉంది. ఇది దానియేలు గ్రంథాన్ని అంత్యకాలము వరకు భద్రపర్చాలనే దైవాదేశం. దానియేలు
ప్రవచన గ్రంథాన్ని భద్రపర్చడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే అంత్యదినాల్లో చాలమంది నలుదిశల సంచరించి జవాబులకోసం అన్వేషిస్తారు. అవి దానియేలు గ్రంథంలో మాత్రమే వారికి లభ్యమవుతాయి. పైగా, ఆ రోజుల్లో తెలివి అధికమగుతుంది, బహుశా ఇది దానియేలుకు కలిగిన దర్శనాల్లోని సంఘటనలు నెరవేరడాన్ని గుర్తించిన పరిశీలకులు దానియేలు గ్రంథంలోని ప్రవచనాలను అర్థం చేసుకోవడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

12:5-7 దానియేలుకు మరి యిద్దరు మనుష్యులు కనబడ్డారు, దేవదూతలైన వీరు “నారబట్టలు ధరించుకొన్న యొకని”కి సాక్షులుగా ఉన్నారు (10:5). ఒట్టును లేదా ప్రమాణాన్ని స్థిరపర్చుకొనడానికి కనీసం ఇద్దరు సాక్షు లుండాలి (ద్వితీ 19:15). సాక్షులుగా ఉన్న ఇద్దరు దేవదూతల్లో ఒకరు ప్రవచించబడిన ఆపద సమయం ఎప్పుడు సమాప్తమగునని అడగడం జరిగింది. నారబట్టలు ధరించిన దేవదూత మహాశ్రమ కాలం (దానియేలు దర్శనంలోని 70వ వారంలో రెండవ అర్ధభాగం) ఒక కాలము కాలములు అర్ధకాలము ఉంటుందని జవాబు చెప్పాడు (7:25, ప్రక 12:7), అంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు. మహాశ్రమ ముగిసినప్పుడు పరిశుద్ధజనము (ఇశ్రాయేలు) యొక్క బలమును కొట్టివేయుట జరుగుతుంది, అప్పుడు ఎంతోకాలంగా వారు తృణీకరిస్తూ వచ్చిన మెస్సీయ అయిన యేసులో విశ్వాసముంచి ఆయనవైపు మళ్ళుతారు. (జెకర్యా 12:10). ఆ కాలంలో ఆయన మళ్ళీ వచ్చి వారిని
విమోచిస్తాడు (జెకర్యా 14:1-21), అప్పుడు సకల సంగతులు సమాప్తము అవుతాయి. 

12:8-10 నేను వింటిని గాని గ్రహింపలేకపోతిని అని దానియేలు చెప్పడం, తన ప్రవచనం అంత్యదినాలకు సంబంధించినదని గ్రహించలేక పోవడం కాదు గానీ, ఈ సంఘటనలు ఖచ్చితంగా ఎలా జరుగుతాయో అతనికి అర్ధం కాలేదని మాత్రమే తెలియజేస్తుంది. ఈ సంగతులు అంత్యకాలము వరకు మరుగుగా ఉండునట్లు ముద్రింపబడినవి కాబట్టి, అంటే అంత్యకాలంలో ఇవి జరిగేవరకు వీటి గురించి పూర్తిగా ఎవరూ గ్రహించలేరు గనుక, దానియేలు ఇక ఊరకుండాలని అతనికి చెప్పబడింది. ఇవి జరిగే కాలంలో, దుష్టులు తమకు ఏం సంభవిస్తున్నదో గ్రహించలేరు గానీ, దానియేలు మాటలు నెరవేరడం బుద్ధిమంతులు గ్రహించెదరు గనుక, వారు ఇశ్రాయేలు దేవుడునూ విమోచకుడునైన మెస్సీయ యందు విశ్వాసముంచి ఆయనవైపు మళ్లుతారు. 

12:11-12 రెండు కాలాల గురించి దానియేలుకు వెల్లడి చేయబడింది. మొదటిది, మహాశ్రమ మధ్య నుండి క్రీస్తు విరోధి అనుదిన బలి నిలిపివేసి హేయమైనదానిని నిలువబెట్టు వరకు వెయ్యిన్ని రెండువందల తొంబది దినములు. మహాశ్రమ కాలం మూడున్నర సంవత్సరాలు (వ.7) లేదా 1,260 రోజులు (ప్రక 12:6; 13:5). ఇక్కడ ముప్పయి రోజులు అదనంగా కనబడుతున్నాయి, బహుశా ఈ లెక్కకు అన్యజనులకు తీర్పు కాలాన్ని కూడా చేర్చి ఉండవచ్చు (మత్తయి 25:31-46). రెండవది, వెయ్యిన్ని మూడువందల ముప్పది యైదు దినములు సహించినవాడు ధన్యుడు, ఈ లెక్కకు అన్యజనాలకు తీర్పు కాలంతోబాటు, మెస్సీయ రాజ్యం ఏర్పడే వరకు మరొక నలభై అయిదు రోజులను చేర్చి ఉండవచ్చు. మహిమలోకంలో ప్రభువైన యేసు మహోన్నతుడైన రాజుగా పరిపాలించే ఈ రాజ్యంలోకి ప్రవేశించేవాడు ధన్యుడు. 

12:13 దానియేలు తన జీవిత అంత్యము వరకు నిలకడగా ఉండాలని, అప్పుడు విశ్రాంతి నొందుతాడని దేవదూత చెప్పాడు. విశ్రాంతి అనే పదం మరణాన్ని సూచించే పదం. అయినా దానియేలుకు ఒక వాగ్దానం ఇవ్వబడింది, కాలాంతమందు పునరుత్థానంలో (వ.2) అతడు తన వంతులో నిలుస్తాడు (నిలిచెదవు),


Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |