Job - యోబు 9 | View All

1. అప్పుడు యోబు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. వాస్తవమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును.నరుడు దేవుని దృష్టికి ఎట్లు నిర్దోషియగును?

3. వాడు ఆయనతో వ్యాజ్యెమాడ గోరినయెడలవేయి ప్రశ్నలలో ఒక్కదానికైనను వాడు ఆయనకుఉత్తరమియ్యలేడు.

4. ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపన్నుడుఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని నొందనివాడెవడు?

5. వాటికి తెలియకుండ పర్వతములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగ్రతకలిగి వాటిని బోర్లదోయువాడు ఆయనే

6. భూమిని దాని స్థలములో నుండి కదలించువాడుఆయనేదాని స్తంభములు అదరచేయువాడు ఆయనే

7. ఉదయింపవద్దని ఆయన సూర్యునికి ఆజ్ఞాపింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన నక్షత్రములను మరుగుపరచును.

8. ఆయన ఒక్కడే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముద్రతరంగములమీద ఆయన నడుచుచున్నాడు.

9. ఆయన స్వాతి మృగశీర్షము కృత్తిక అనువాటిని దక్షిణనక్షత్రరాసులను చేసినవాడు.

10. ఎవడును తెలిసికొనలేని మహత్తయిన కార్యములను లెక్కలేనన్ని అద్భుతక్రియలను ఆయన చేయుచున్నాడు.

11. ఇదిగో ఆయన నా సమీపమున గడచిపోవుచున్నాడుగాని నేనాయనను కనుగొనలేను నా చేరువను పోవుచున్నాడు గాని ఆయన నాకు కనబడడు.

12. ఆయన పట్టుకొనిపోగా ఆయనను అడ్డగింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచున్నావని ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?

13. దేవుని కోపము చల్లారదురాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు.

14. కావున ఆయనకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?

15. నేను నిర్దోషినై యుండినను ఆయనకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పజాలను న్యాయకర్తయని నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును.

16. నేను మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆయన నాకుత్తరమిచ్చినను ఆయన నా మాట ఆలకించెనని నేను నమ్మజాలను.

17. ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత నన్ను నలుగగొట్టు చున్నాడు నిర్ణిమిత్తముగా నా గాయములను విస్తరింపజేయుచున్నాడు

18. ఆయన నన్ను ఊపిరి తీయనియ్యడు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును.

19. బలవంతుల శక్తినిగూర్చి వాదము కలుగగా-నేనే యున్నానని ఆయన యనును న్యాయవిధినిగూర్చి వాదము కలుగగా-ప్రతివాదిగా నుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును?

20. నా వ్యాజ్యెము న్యాయమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను యథార్థవంతుడనైనను దోషియని ఆయన నన్ను నిరూపించును.

21. నేను యథార్థవంతుడనైనను నాయందు నాకిష్టములేదునేను నా ప్రాణము తృణీకరించుచున్నాను.

22. ఏమి చేసినను ఒక్కటే కావున-యథార్థవంతులనేమి దుష్టులనేమి భేదములేకుండ ఆయన అందరిని నశింపజేయుచున్నాడని నేను వాదించుచున్నాను.

23. సమూలధ్వంసము ఆకస్మికముగా కలిగి నాశనముచేయగానిర్దోషుల ఆపదను చూచి ఆయన హాస్యము చేయును.

24. భూమి దుష్టులచేతికి అప్పగింపబడియున్నదివారి న్యాయాధిపతులు మంచి చెడ్డలు గుర్తింపలేకుండ ఆయన చేయును.ఆయన గాక ఇవి అన్నియు జరిగించువాడు మరి ఎవడు?

25. పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు త్వరగా గతించుచున్న విక్షేమము లేకయే అవి గతించిపోవుచున్నవి.

26. రెల్లుపడవలు దాటిపోవునట్లు అవి జరిగిపోవునుఎరమీదికి విసురున దిగు పక్షిరాజువలె అవి త్వరపడిపోవును.

27. నా శ్రమను మరచిపోయెదననియుదుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని సంతోషముగానుండెదననియు నేను అనుకొంటినా?

28. నా సమస్త బాధలకు భయపడి వణకుచున్నానునీవు నన్ను నిర్దోషినిగా ఎంచవను సంగతి నేను నిశ్చ యముగా ఎరిగియున్నాను

29. నన్ను దోషినిగా ఎంచవలసి వచ్చెను గదా కాబట్టి నాకు ఈ వ్యర్థప్రయాసమేల?

30. నేను హిమముతో నన్ను కడుగుకొనిననుసబ్బుతో నా చేతులు కడుగుకొనినను

31. నీవు నన్ను గోతిలో ముంచెదవు అప్పుడు నేను నా స్వంతవస్త్రములకై అసహ్యుడనగుదును.

32. ఆయన నావలె నరుడు కాడునేను ఆయనతో వ్యాజ్యెమాడజాలనుమేము కలిసి న్యాయవిమర్శకు పోలేము.

33. మా యిద్దరిమీద చెయ్య ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకులేడు.

34. ఆయన తన దండమును నామీదనుండి తీసివేయవలెనునేను భ్రమసిపోకుండ ఆయన తన భయంకర మహాత్మ్యమును నాకు కనుపరచకుండవలెను.

35. అప్పుడు ఆయనకు భయపడక నేను మాటలాడెదను, ఏలయనగా నేను అట్టివాడను కాననుకొనుచున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-4 ఈ అధ్యాయమంతటా న్యాయానికి సంబంధించిన పారిభాషిక పదాలు కనబడతాయి. దేవుని దృష్టికి... వ్యాజ్యెమాడ గోరిన యెడల - యోబు జ్ఞానం పరిమితమైంది. కాబట్టి (వ.3-4,14-15,20,32) యోబు తన నిర్దోషత్వం గురించి దేవుని యెదుట వ్యాజ్యెమాడాలనుకున్నా (వ.3, 16, 19,32), సర్వజ్ఞత్వం సర్వశక్తిగల న్యాయాధిపతి (వ.15) యెదుట పరిమితుడైన ఫిర్యాదుదారుడుగా (వాది) అతని వాదనలు నిలబడలేవు. యోబు తరపున వాదించడానికి అతనికొక మధ్యవర్తి కావాలి (వ. 33-35 & 16:21 నోట్సు చూడండి). 

9:5-10 సృష్టికర్తయైన దేవుని - సర్వాధిపత్యాన్ని యోబు ప్రస్తుతిస్తూ ఒక కీర్తన అందుకున్నాడు. యోబు స్తుతిలోని సాదృశ్యాల్ని అలంకారిక వర్ణనగా చూడాలి గానీ ఖగోళశాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో చూడకూడదు. 

9:5-6 పర్వతములు ఆకాశాన్ని మోస్తున్న స్తంభములు అని వర్ణిస్తున్నాడు (26:11). 

9:7-8 భూమికి పై ఎత్తున ఆకాశమండలం గుడారం పరచుకొని ఉంది (కీర్తన 104:2; యెషయా 40:22). విజేత తన శత్రువుల్ని ఓడించినట్టుగా (యెషయా 63:3; హబ 3:8,15) దేవుడు సముద్ర తరంగముల మీద నడవడం అనే వర్ణన ప్రకృతిశక్తులు ఆయన నియంత్రణలో ఉన్నాయని తెలియజేస్తుంది (మీకా 1:3). 

9:9 ప్రాచీనులు నక్షత్రాలను, నక్షత్రరాసులను దేవుళ్ళు, దేవతలుగా పరిగణించేవారు, వాటి స్థానాల్లో మార్పుల్ని బట్టి ఋతువుల్ని లెక్కించేవారు. సముద్రయానం చేసేవారికి నక్షత్రాలు దిక్కుల్ని సూచిస్తాయి. 

9:10-12 దేవుని నిగూఢతను, ఆయన మహాత్మ్యాన్ని మనుషులెవరూ తెలుసుకోలేరు. మానవమాత్రులెవరూ ఆయన కార్యాల్ని ప్రశ్నించలేరు. 

9:13-14 ప్రకృతిశక్తులు దేవుని యెదుట నిలబడలేనప్పుడు ఆయనయెదుట తన వ్యాజ్యం ఎలా నిలబడగలదని యోబు భావిస్తున్నాడు. రాహాబు ప్రాచీన పురాణగాథల్లోని ఒక సముద్ర రాక్షసి. ఇది దేవుడు ప్రకృతిశక్తుల్ని అణచివేసి, వాటిమీద తన ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తున్నాడనే వర్ణన (26:12-13; కీర్తన 89:10; యెషయా 51:9-10). యెహోవా ఒక్కడే నిజమైన దేవుడనీ, తనను వ్యతిరేకించే శక్తులన్నిటినీ అణచివేయగల సర్వాధిపతి అనీ ఈ వర్ణన జ్ఞప్తికి తెస్తుంది. 

9:15-16 యోబు వ్యాజ్యానికి దేవుడు ప్రతివాదిగా స్పందించినట్లయితే ఆయన యెదుట యోబు వ్యాజ్యం నిలబడజాలదు.

9:17-20 దేవుడు తనను : కనికరం లేకుండా నలగగొడుతున్నాడనీ, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆయన ముందు తాను న్యాయవిధిని గురించి వాదించలేననీ యోబు భావన.యోబు ధారాళంగా మాట్లాడలేడు కాబట్టి ప్రతివాదిగా అతడు దేవునియెదుట నిలబడి తన నిర్దోషత్వం గురించి వాదించలేడు. 

9:21-24 యోబులోని నిరాశ బయటపడుతున్నది. తాను నిర్దోషినని అతనికి తెలుసు. అయితే యోబు తన నిస్సహాయ స్థితిలో దేవునికి నిలకడ లేదనీ, ఆయన ఇతరుల మీద అధికారం చూపించే కఠినాత్ముడనీ ఊహించు కుంటున్నాడు. ఎలీఫజు (5:17-26) బిల్టదు (8:20) పొరబడుతున్నారనీ, దేవుడు యథార్థవంతులనేమి దుష్టులనేమి అందరిపట్ల బేధం లేకుండా ఒకేరీతిగా ఉన్నాడనీ యోబు భావన. సర్వాధిపత్యం గల దేవుడు ఆయన ఒక్కడే కాబట్టి అన్నీ ఆయనే జరిగిస్తున్నాడు.

9:25-26 తన జీవితం త్వరత్వరగా గతించిపోతుందనీ (7:6-8), తన జీవితానికిక క్షేమస్థితి కలగదనీ యోబు తీవ్రంగా దుఃఖిస్తున్నట్లుగా అతని మాటలే తెలియజేస్తున్నాయి. 

9:27-29 యోబు విషయంలో ఆ దేవుడు ప్రతికూలాభిప్రాయం కలిగి ఉన్నాడనీ, దేవుడు యోబును ఎలాగైనా సరే దోషినిగా ఎంచుతాడనీ అతని ఆరోపణ. 

9:30-31 తప్పుల్ని తెలుసుకొని, పశ్చాత్తాపపడి తనను తాను పవిత్రపరచు కోవడం గురించి బిల్టదు అభిప్రాయాలు సరైనవి కావని యోబు సూచిస్తున్నాడు; బిల్టదు చెప్పినవన్నీ నిష్ప్రయోజనమైన చర్యలని యోబు భావన. తైలానికి బదులు సబ్బుతో శుభ్రపర్చుకోవడం తీవ్ర జాగ్రత్తను తెలియజేస్తుంది. 

9:32-35 తనకు దేవునికి మధ్య న్యాయనిర్ణయం చేయడానికి ఒక మధ్యవర్తి అవసరమని యోబు గ్రహించాడు. (16:19-20; 19:25). యోబుకు సహాయం చేయడానికి దేవదూతలు లేరు, మెసొపొతమియ గృహదేవతలు లేరు.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |