Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 73 | View All

1. ఇశ్రాయేలుయెడల శుద్ధహృదయులయెడల నిశ్చయముగా దేవుడు దయాళుడై యున్నాడు.

2. నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తప్పెను నా అడుగులు జార సిద్ధమాయెను.

3. భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించువారినిబట్టి నేను మత్సరపడితిని.

4. మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుష్టిగా నున్నారు.

5. ఇతరులకు కలుగు ఇబ్బందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుట్టునట్లు వారికి తెగులు పుట్టదు.

6. కావున గర్వము కంఠహారమువలె వారిని చుట్టుకొను చున్నది వస్త్రమువలె వారు బలాత్కారము ధరించుకొందురు.

7. క్రొవ్వుచేత వారి కన్నులు మెరకలై యున్నవి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి కానవచ్చు చున్నవి

8. ఎగతాళి చేయుచు బలాత్కారముచేత జరుగు కీడును గూర్చి వారు మాటలాడుదురు. గర్వముగా మాటలాడుదురు.

9. ఆకాశముతట్టు వారు ముఖము ఎత్తుదురు వారి నాలుక భూసంచారము చేయును.

10. వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృద్ధిగా చేయుదురు.

11. దేవుడు ఎట్లు తెలిసికొనును మహోన్నతునికి తెలివియున్నదా? అని వారను కొందురు.

12. ఇదిగో ఇట్టివారు భక్తిహీనులు. వీరు ఎల్లప్పుడు నిశ్చింతగలవారై ధనవృద్ధి చేసికొందురు.

13. నా హృదయమును నేను శుద్ధిచేసికొని యుండుట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుగుకొని నిర్మలుడనై యుండుట వ్యర్థమే

14. దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచున్నది ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వచ్చుచున్నది.

15. ఈలాగు ముచ్చటింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును మోసపుచ్చినవాడ నగుదును.

16. అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినప్పుడు

17. నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూర్చి ధ్యానించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.

18. నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియున్నావు వారు నశించునట్లు వారిని పడవేయుచున్నావు

19. క్షణమాత్రములోనే వారు పాడై పోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముట్ట నశించుదురు.

20. మేలుకొనినవాడు తాను కన్న కల మరచిపోవునట్లు ప్రభువా, నీవు మేలుకొని వారి బ్రదుకును తృణీకరింతువు.

21. నా హృదయము మత్సరపడెను. నా అంతరింద్రియములలో నేను వ్యాకులపడితిని.

22. నేను తెలివిలేని పశుప్రాయుడనైతిని నీ సన్నిధిని మృగమువంటి వాడనైతిని.

23. అయినను నేను ఎల్లప్పుడు నీయొద్దనున్నాను నా కుడిచెయ్యి నీవు పట్టుకొని యున్నావు.

24. నీ ఆలోచనచేత నన్ను నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకొందువు

25. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియు నా కక్కర లేదు.

26. నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై యున్నాడు.

27. నిన్ను విసర్జించువారు నశించెదరు నిన్ను విడిచి వ్యభిచరించువారినందరిని నీవు సంహరించెదవు.

28. నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వకార్యములను నేను తెలియజేయునట్లు నేను ప్రభువైన యెహోవా శరణుజొచ్చియున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన 73 తో మొదలయ్యే ఆసాపు కీర్తనల నుండి ఈ భాగాన్ని వేరుగా చూపించడం ఈ మాటల ఉద్దేశం. కీర్తన-73. దుష్టులు సమృద్ధితో సుఖమయ జీవితాలను గడుపుతున్నప్పటికీ దేవుడు జోక్యం చేసుకోవడం లేదన్నట్టు కీర్తనకారుడు భావించినా చివరికి ఆ సమస్యను దేవుని దృష్టిపరంగా చూసి దానికి జవాబు కనుగొన్న తరువాత రాసిన కీర్తన. శీర్షిక: ఆసాపు - కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి.

73:1-28 ఈ కీర్తన చికాకుపరిచే ఒక సమస్యను గూర్చి చర్చిస్తున్నది. .. దేవుడు - సర్వాధికారి, న్యాయవంతుడైనా దేవున్ని సేవించేవారు ఎన్నో శ్రమలనుభవిస్తున్నట్లు కనబడుతున్నది (వ:13-14). దుర్మార్గులు పురోభివృద్ధి చెందుతున్నారు. (వ.3-12). దేవున్ని నమ్మకంగా సేవించిన కీర్తనకారుడు (వ.1,13) అనేక బాధలనుభవిస్తున్న తనను సుఖంగా, సంతోషంగా జీవిస్తున్న అనేకమంది దుర్మార్గులతో పోల్చిచూసుకొని (వ.2-3) ఎంతో నిరుత్సాహాన్ని పొందుతున్నాడు. అయినప్పటికీ, దుర్మార్గుల విషాదాంతాన్ని, నీతిమంతుల నిజమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు తెలియజేసినప్పుడు (వ. 16-28) దేవునిలో, ఆయన మార్గాలలో కీర్తనకారుని నమ్మకం పునరుద్ధరించబడింది.

73:3 దుష్టులు క్షేమముగా ఉండడం చూసి మంచివారు మత్సరపడడం కీర్తనల్లో ఇతరచోట్ల కూడా కనబడుతుంది. ఇలా అసూయ చెందడం దుష్టులమీదికి దేవుని తీర్పు ఆలస్యమైనప్పుడు సాధారణంగా వారిలో కలిగే శోధన (37:1 నోట్సు చూడండి).

73:4 యాతనలు లేకపోవడం, పుష్టిగా ఉండడం సంపన్న స్థితిని సూచిస్తుంది (వ.3), పుష్టి అంటే "సమృద్ధి ఆహారంతో కొవ్విన పొట్టలు" అని అక్షరార్థం. కావలసిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉందనడానికిది. రుజువు (17:10-12; 63:5 నోట్సు చూడండి.

73:5 దుష్టత్వం , వర్దిల్లడం ఈ రెండూ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయని కీర్తనకారుడు ఇతరుల్ని పరిశీలించి తన స్వంత అనుభవం ద్వారా తెలుసుకున్నాడు. 

73:6 దుష్టుల గర్వము. వారి కంఠహారము (గర్వమే వారి హోదా, వారి ప్రతిష్ఠ). దుష్టుల బలాత్కారము వస్త్రంలాంటిది. అంటే ధరించిన వస్త్రం అందరికీ ఎలా కనబడుతుందో వారి బలాత్కారం (దొమ్మీ చేయడం, పీడించడం) కూడా బాహాటంగా కనబడుతుంది, దాన్ని వారు దాచుకొనలేరు. 

73:7 కళ్లకు కనబడిన దాని మీద ఆలోచనలుంటాయి, ఆలోచనల్లో ఉన్నవి కళ్లకు కనబడతాయి. హృదయాలోచనలు (హెబ్రీ. మస్కియ్యోత్) అనే పదం విగ్రహాలకు సంబంధించి కూడా కనబడుతుంది (సంఖ్యా 33:52; యెహె 8:12). పోతవిగ్రహాలనేవి హృదయంలో ఆలోచించి కళ్లతో చూస్తూ చేతులతో రూపాన్నివ్వగా ఏర్పడినవి.

73:9 దేవుని నివాసస్థలం ఆకాశము. వ.8 లోనివారు “ఆకాశముతట్టు" చూడడమంటే దేవుణ్ణి దూషించడానికి ముఖాలు పైకెత్తారని అర్థం. నాలుక ఈ భూసంచారము చేయడమంటే ఆడంబరంగా వట్టి మాటలు పలుకుతూ
ఇతరుల మీద పెత్తనం చేస్తూ తిరగడం. 

73:10 ఇక్కడ చెప్పింది ఇశ్రాయేలీయులే అయినప్పటికీ పైనున్న వచనాల్లోని దుష్టుల మాటలు నమ్మినందున వారి జనము అయ్యారు. మంచినీళ్లు త్రాగినట్టుగా వీరు దుష్టుల మాటల్ని స్వీకరించారు. దుష్టుల మాటలు దేవుని ప్రజల్ని సైతం పెడతోవ పట్టించాయి. 

73:11 తమ గురించి దేవునికేమీ తెలియదనీ, ఆయన తమను శిక్షించలేడనీ దుష్టుల నమ్మకం (యెషయా 29:15; కీర్తన 10:11; 14:1 నోట్సు చూడండి). వాస్తవానికి, దేవునికి అన్నీ తెలుసు (44:21; 139:1:12; దాని 2:2; హోషేయ 7:2; హెబ్రీ 4:13; 1యోహాను 3:19-20). 

73:12 దుష్టుల కెలాంటి కష్టాలెదురు కావనీ, వారు ఎల్లప్పుడు నిశ్చింత గలవారై ఉంటారని కీర్తనకారుడు అనుకుంటున్నాడు (వ.4). 

73:13 ఆ రోజుల్లో ఒకడు నిర్దోషి(నిర్మలుడ)నని చెప్పడానికి చేతులు కడుగుకొని ప్రమాణం చేసే పద్ధతి ఉండేది (26:6-7). 

78:15 ముచ్చటింతుననే ఆ మాట - (హెబ్రీ. - ఆమర్) మాట్లాడడమనే సాధారణమైన అర్థాన్నిస్తుంది, అయితే హెబ్రీ లోని మరొక పదం (సఫేరా) మాటిమాటికీ కొత్త విషయాల్ని జోడిస్తూ పదే పదే అభివర్ణించడాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇది కేవలం వాస్తవ విషయాన్ని చెప్పడం కాక కథనాన్ని జోడించి వర్ణించడాన్ని తెలియజేస్తుంది. 

73:16-17 వారి అంతమును గూర్చి ధ్యానించు వరకు అంటే దుర్మార్గులకు సంభవించే స్థితిని దేవుడు కీర్తనకారునికి చూపించాడు. (1) ఈ ప్రత్యక్షత అతని సమస్యను. నిత్యత్వ దృక్పథంలో (వ.17-20), విశ్వాసి పొందే అత్యున్నతమైన దీవెన (వ.25-28) దృక్పథంలో చూపించింది. అంతంలో దుష్టులు నశించిపోగా, నీతిమంతులు దేవుని సహాయంతో తమ సమస్యలపై విజయం సాధిస్తారు. (2) మన జీవితాలకున్న కొంచెం సమయంలో పరిమితమైన, ఈ లోకానికి సంబంధించిన, మానవ దృక్పథంతో మనం లెక్కిస్తే, మనం తప్పక నిరుత్సాహంతో, నిస్పృహతో నిండిపోతాం. మన జీవితయాత్ర దేవుని దయలో, న్యాయంలో, విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో సంపూర్తి కావడానికి ప్రత్యక్షపరచబడిన దేవుని వాక్యాన్ని, ఆయన పరిశుద్దాత్మను మనం పొందాలి.

73:18 వ.2లో కీర్తనకారుని “పాదములు జారుటకు కొంచెమే” తప్పడానికీ, ఈ వచనంలో దుష్టులు కాలుజారు చోటునే ఉండడానికి భేదముంది. 

73:19 దుష్టులు హఠాత్తుగా ఈ క్షణమాత్రములోనే ఆ కనుమరుగవుతారు. ఎందుకంటే వారి మీదికి దేవుని తీర్పు శీఘ్రంగా, నిశ్చయంగా వస్తుంది. (37:36 నోట్సు చూడండి) 

73:20 మేలుకొనినవాడై తాను కన్న కల అనే మాటలు బహుశా కీర్తనకారుని ఆలోచనా దృక్పథంలో మార్పు కలగడానికి పూర్వం అతని మానసిక స్థితిని సూచిస్తుండవచ్చు. ఇక్కడ. దేవుడు చర్య తీసుకొనడానికి లేచి నిలబడ్డాడని మేలుకొని అనే పదం సూచిస్తుంది (7:6-8; 35:23 నోట్సు చూడండి). 

73:21-22 కీర్తనకారుని కినుక - అతన్ని తెలివిలేని ఆ మృగము వంటివాని(అవివేకుని)గా చేసింది (92:6). 

73:23 కుడిచెయ్యి పట్టుకోవడం, - "కుడి ప్రక్కను" ఉండడం, ఘనతను సూచించిన సందర్భాలున్నాయి (యెషయా 45:1). ఇక్కడ ఈ పదం కాపుదలను సూచిస్తున్నది (63:8; యెషయా 41:10-13; 42:6; యిర్మీయా 31:32). 

73:24 మహిమలో ఒ నీవు నన్ను చేర్చుకొందువు అనే మాటలు ఘనతనివ్వడాన్ని (వ.23లో “కుడి చెయ్యి" అనే పదం సూచించినట్టుగా) సూచిస్తున్నాయని కొందరి పండితుల అభిప్రాయం. అయితే, ఈ మాటలు మరణానంతర జీవితానికి సైతం సూచనగా ఉన్నాయని సందేహించడానికి తగిన కారణాలేవీ కనబడడంలేదు. పాత నిబంధనలో మరణానంతర జీవితం గురించి ప్రస్తావనలు అక్కడక్కడా ఉన్నాయి గానీ సమగ్రమైన, కూలంకషమైన సూత్రీకరణలు రూపొందలేదు. కానీ, మరణానంతర జీవం గురించి యూదుల్లోను (ఆది 5:24), అన్యజనుల్లోను నమ్మకం ఉండి ఉండవచ్చు.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |