Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 60 | View All

1. దేవా, మమ్ము విడనాడియున్నావు మమ్ము చెదరగొట్టి యున్నావు నీవు కోపపడితివి మమ్ము మరల బాగుచేయుము.

2. నీవు దేశమును కంపింపజేసియున్నావు దానిని బద్దలు చేసియున్నావు అది వణకుచున్నది అది పడిపోయిన చోటులు బాగు చేయుము.

3. నీ ప్రజలకు నీవు కఠినకార్యములు చేసితివి తూలునట్లు చేయు మద్యమును మాకు త్రాగించితివి

4. సత్యము నిమిత్తము ఎత్తి పట్టుటకై నీయందు భయభక్తులుగలవారికి నీవొక ధ్వజము నిచ్చి యున్నావు.(సెలా.)

5. నీ ప్రియులు విమోచింపబడునట్లు నీ కుడిచేత నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిమ్ము

6. తన పరిశుద్ధతతోడని దేవుడు మాట యిచ్చి యున్నాడు నేను ప్రహర్షించెదను షెకెమును పంచిపెట్టెదను సుక్కోతు లోయను కొలిపించెదను.

7. గిలాదు నాది మనష్షే నాది ఎఫ్రాయిము నాకు శిరస్త్రాణము యూదా నా రాజదండము.

8. మోయాబు నేను కాళ్లు కడుగుకొను పళ్లెము ఎదోముమీద నా చెప్పు విసరివేయుదును ఫిలిష్తియా, నన్నుగూర్చి ఉత్సాహధ్వనిచేయుము.

9. కోటగల పట్టణములోనికి నన్నెవడు తోడుకొని పోవును? ఎదోములోనికి నన్నెవడు నడిపించును?

10. దేవా, నీవు మమ్ము విడనాడియున్నావు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు బయలుదేరుట మాని యున్నావు గదా?

11. మనుష్యుల సహాయము వ్యర్థము శత్రువులను జయించుటకు మాకు సహాయము దయచేయుము.

12. దేవుని వలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము మా శత్రువులను అణగద్రొక్కువాడు ఆయనే.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-60. ఎదోమీయుల మీద యుద్ధంలో మొదట దేవుడు తమను నిరాశ్రయులుగా విడిచిపెట్టాడని అనిపించినా అంతిమంగా ఇశ్రాయేలీయులకు ఆయన ఇచ్చిన విజయాన్ని వర్ణించే కీర్తన. ఆ శీర్షిక: షూషనేదూతు - బహుశా అప్పటికాలంలో అందరికీ తెలిసిన రాగం అయ్యుండవచ్చు (కీర్తన 22 శీర్షిక నోట్సు చూడండి). ఈ కీర్తన చారిత్రక నేపథ్యం దావీదు జీవితంలోని నిర్దిష్టమైన సంఘటన, ఇది. 1దిన 18:3,12 వచనాల్లో ఉంది. నిర్దిష్టమైన నేపథ్యం ఉన్న ఇతర కీర్తనల్లాగానే (ఉదా: కీర్తన 18), ఈ కీర్తనలోని పదజాలం ఇతర సందర్భాలకు సైతం వర్తించుకొనేలా సాధారణ పదజాలమే. ఈ కీర్తన జ్ఞానబోధ నమూనాలో లేకపోయినా, ఉపదేశమునకు రచించిన అనే మాటలు ఈ కీర్తన ముఖ్యోద్దేశం ఉపదేశమని సూచిస్తున్నాయి. అనుపదగీతము - కీర్తన 16 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

60:1-12 కీర్తన 44 లాగా సామూహిక విలాపాన్ని సూచిస్తూ మమ్ము విడనాడియున్నావు మమ్ము చెదరగొట్టి యున్నావు.... మమ్ము మరల బాగుచేయుము అని కీర్తనకారుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. దేవుని ప్రజలు ఆయన్ని సంతృప్తి పరచక, ఆయన చిత్త ప్రకారం చేయనందువలన ఆయన తన దైవిక సహాయాన్ని, కాపుదలను వెనుకకు తీసుకొంటాడు. వారు శ్రమలుపొంది, యుద్ధంలో ఓడిపోయారని దావీదు ఒప్పుకొంటున్నాడు. ఈ విషాద పరిస్థితికి పరిహారంగా ఇశ్రాయేలీయులు ప్రార్థనలో మనఃపూర్వకంగా దేవుణ్ణి వెదకాలి, ప్రతిష్ఠించు కోవాలి (వ.4). అదే విధంగా నూతన ఒడంబడికలో ఉన్న మనం మన పాపం మూలంగా దేవుని ఆత్మ పరితాపం చెందడం వలనా చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని అనుసరించడం వలనా, మన గర్వం వలనా, బైబిలు సత్య సిద్ధాంతాలను, నీతిని విడిచిపెట్టడం వలనా మన సంఘాలలో, కుటుంబాలలో, వ్యక్తిగత జీవితాలలో ఆధ్యాత్మిక ఓటమిని అనుభవిస్తున్నాం. 

60:2 దేశమును కంపింపజేయడం బహుశా భూకంపాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఇక్కడ . ఇది దేవుడు తన ప్రజల మీదికి పంపిన తీర్పును సూచిస్తున్నది (18:7-15 నోట్సు చూడండి). 

60:3 మద్యమును త్రాగడం తూలునట్లు చేస్తుందనే వర్ణన దేవుని తీర్పును సూచిస్తున్నది, సాధారణంగా "పాత్ర” దేవుని తీర్పును సూచించే దృష్టాంతం (యెషయా 51:17,22).

60:4 ధ్వజము అంటే సైనికులు తమ దండయాత్రల్లో ఉపయోగించే జెండా లేదా పతాక (20:5 నోట్సు చూడండి). 

60:5 యెహోవా కుడిచెయ్యి (నీ కుడి చేత నన్ను రక్షించి) ఆయన శక్తికి దృష్టాంతం, దేవుడు తన ప్రజల పక్షాన వారి శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా చేసే కార్యాల్లో ఆయన శక్తి నిరూపణ అవుతుంది (16:8 నోట్సు చూడండి). 

60:6-8 ఈ వచనాల్లోని స్థలాల పేర్లు బహుశా కనాను ప్రాంతమంతటినీ సూచిస్తుండవచ్చు. ఇది యెహోవా భూమి, దానిని ఆయన తన ప్రజలకు స్వాస్యంగా ఇచ్చాడు (10:16-18 నోట్సు చూడండి), ఎం షెకెము యెరూషలేముకు ఉత్తరాన నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉంది. సుక్కోతు యబ్బోకు నది దగ్గర మొర్దాను నదికి తూర్పున ఉంది. గిలాదు... మనష్నే - ఈ ప్రాంతాలు రెండూ యొర్దానుకు తూర్పు వైపు ఉన్నాయి. ఈ రెండూ కలిసి దక్షిణం నుండి (అర్నోను నది) ఉత్తరంలోని పైభాగం వరకు (ఎఫ్రాయిము మన్యం వరకు) వ్యాపించి ఉన్నాయి. శిరస్త్రాణము బహుశా ఎఫ్రాయిము సైనికసంపత్తిని సూచిస్తుండవచ్చు. (ద్వితీ 33:17). యూదా దేవుని రాజదండము, ఈ పదం ఆయన రాజ్యానికి ఏలికగా ఉండే హక్కు యూదా గోత్రానిదే అని సూచిస్తున్నది. (ఆది 49:10), మోయాబు... ఎదోము... ఫిలిప్తియా ఇశ్రాయేలుకు తూర్పు, దక్షిణం, పడమర దిశల్లో సరిహద్దు ప్రాంతాలు. ఇవి ఎన్నడూ ఇశ్రాయేలులో శాశ్వతభాగాలుగా లేవు. 

60:9-10 ఈ మాటలు యెహోవా తన ప్రజల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి సుముఖంగా లేడని సూచిస్తున్నాయి (44:9 నోట్సు: 108:11-13). 

60:11-12 దేవుని సహాయం లేకుండా మనుష్యుల యుద్రోపకరణాలు, సైన్యాలు వ్యర్థము (20:7-8) 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |