Luke - లూకా సువార్త 17 | View All

1. ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను అభ్యంతరములు రాకపోవుట అసాధ్యముకాని అవి ఎవనివలన వచ్చునో వానికి శ్రమ.

2. వాడీ చిన్నవారిలో ఒకనికి అభ్యంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు తిరు గటిరాయి కట్టబడి సముద్రములో పడద్రోయబడుట వానికి మేలు.

3. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసినయెడల అతని గద్దించుము; అతడు మారుమనస్సు పొందిన యెడల అతని క్షమించుము.

4. అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తప్పిదము చేసి యేడు మారులు నీవైపుతిరిగిమారుమనస్సు పొందితి ననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను.

5. అపొస్తలులుమా విశ్వాసము వృద్ధిపొందించుమని ప్రభువుతో చెప్పగా

6. ప్రభువు మీరు ఆవగింజంత విశ్వాసము గలవారైతే ఈ కంబళిచెట్టును చూచినీవు వేళ్లతోకూడ పెల్లగింపబడి సముద్రములో నాటబడుమని చెప్పునప్పుడు అది మీకు లోబడును.

7. దున్నువాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవనికైన ఒక దాసుడుండగా, వాడు పొలములోనుండి వచ్చి నప్పుడునీవు ఇప్పడే వెళ్లి భోజనము చేయుమని వానితో చెప్పునా? చెప్పడు.

8. అంతేకాకనేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిద్ధ పరచి, నడుము కట్టుకొని నేను అన్నపానములు పుచ్చు కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అన్నపానములు పుచ్చుకొనవచ్చునని వానితో చెప్పును గాని

9. ఆ దాసుడు ఆజ్ఞాపింపబడిన పనులు చేసినందుకు వాడు దయచూపెనని వానిని మెచ్చునా?

10. అటువలె మీరును మీకు ఆజ్ఞాపింపబడినవన్నియు చేసిన తరువాతమేము నిష్‌ప్రయోజకులమైన దాసులము,మేము చేయవలసినవే చేసియున్నామని చెప్పుడనెను.

11. ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమై పోవుచు సమరయ గలిలయల మధ్యగా వెళ్లుచుండెను.

12. ఆయన యొక గ్రామములోనికి వెళ్లుచుండగా పది మంది కుష్ఠ రోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి
లేవీయకాండము 13:46

13. యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి.

14. ఆయన వారిని చూచిమీరు వెళ్లి, మిమ్మును యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని వారితో చెప్పెను. వారు వెళ్లుచుండగా, శుద్ధులైరి.
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2-3

15. వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి

16. గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, ఆయన పాదములయొద్ద సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు.

17. అందుకు యేసుపదిమంది శుద్ధులైరి కారా; ఆ తొమ్మండుగురు ఎక్కడ?

18. ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చినవాడెవడును అగపడలేదా అని చెప్పి

19. నీవు లేచిపొమ్ము, నీ విశ్వా సము నిన్ను స్వస్థపరచెనని వానితో చెప్పెను.

20. దేవుని రాజ్యమెప్పుడు వచ్చునని పరిసయ్యులు ఆయన నడిగినప్పుడు ఆయనదేవుని రాజ్యము ప్రత్యక్షముగా రాదు.

21. ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యనే యున్నది గనుక, ఇదిగో యిక్కడనని, అదిగో అక్కడనని చెప్ప వీలుపడదని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

22. మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను మనుష్య కుమారుని దినములలో ఒకదినము చూడవలెనని మీరు కోరు దినములు వచ్చునుగాని మీరు ఆ దినమును చూడరు.

23. వారుఇదిగో యిక్కడనని అదిగో అక్కడనని మీతో చెప్పినయెడల వెళ్లకుడి, వెంబడింపకుడి.

24. ఆకాశము క్రింద ఒక దిక్కునుండి మెరుపుమెరిసి, ఆకాశముక్రింద మరియొక దిక్కున కేలాగు ప్రకాశించునో ఆలాగున మనుష్యకుమారుడు తన దినమున ఉండును.

25. అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత ఉపేక్షింపబడవలెను.

26. నోవహు దినములలో జరిగినట్టు మనుష్యకుమారుని దినములలోను జరుగును.
ఆదికాండము 6:5-12

27. నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లిన దినమువరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లి కియ్యబడుచు నుండిరి; అంతలో జలప్రళయము వచ్చి వారినందరిని నాశనముచేసెను.
ఆదికాండము 7:7

28. లోతు దినములలో జరిగి నట్టును జరుగును. జనులు తినుచు త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు నారు నాటుచు ఇండ్లు కట్టుచు నుండిరి.
ఆదికాండము 18:20-21, ఆదికాండము 19:1-14

29. అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశము నుండి అగ్ని గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను.
ఆదికాండము 19:24

30. ఆ ప్రకారమే మనుష్యకుమారుడు ప్రత్యక్షమగు దినమున జరుగును.

31. ఆ దినమున మిద్దెమీద ఉండు వాడు ఇంట ఉండు తన సామగ్రిని తీసికొనిపోవుటకు దిగ కూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు.
ఆదికాండము 19:17, ఆదికాండము 19:26

32. లోతు భార్యను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.
ఆదికాండము 19:17

33. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, దాని పోగొట్టుకొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును.

34. ఆ రాత్రి యిద్దరొక్క మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును ఒకరు విడిచిపెట్టబడును.

35. ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక్క తిరుగలి విసరుచుందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె విడిచిపెట్ట బడుననెను.

36. శిష్యులు ప్రభువా, యిది ఎక్కడ (జరుగు) నని ఆయన నడిగినందుకు

37. ఆయన పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలును పోగవునని వారితో చెప్పెను.
యోబు 39:30బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
17:1-2 అభ్యంతరములు (గ్రీకు. "స్కాండలోన్"-పాపానికి కారణమయ్యేది) జీవితంలో తప్పించుకోలేనివి. అయితే, క్రీస్తు శిష్యుడు (ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని) పాపం చేసేందుకు కారణమైన వ్యక్తి కోసం దైవతీర్పు ఎదురుచూస్తుంది. తిరుగటిరాయి అనేది ధాన్యాన్ని దంచడం కోసం ఉపయోగించే గుండ్రని పెద్దరాయి. మెడకు కట్టిన భారీ రాయి సముద్రంలోకి పడవేయబడిన వ్యక్తిని ముంచేస్తుంది. 

17:3-4 పాపి తన పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపపడేలా చేయడానికే అతణ్ణి గద్దించాలి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉంటే సంపూర్ణ క్షమాపణ ఉండాలి. ఏడు అనే సంఖ్య బైబిల్లో సంపూర్ణతను తెలియచేసే సంఖ్య. “ఏడు మారులు" క్షమించడం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా క్షమిస్తూ ఉండాలనే అర్ధం (మత్తయి 18:21-22 చూడండి). 

17:5-6 చిన్న పరిమాణాల్లో ఉన్నా స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం శక్తివంతమైనదే. పాలస్తీనా ప్రాంతంలో ఆవగింజలను . అత్యంత చిన్నవైన గింజలుగా రైతులు పరిగణించేవారు. కంబళి చెట్టుకుండే వేళ్లు భూమి లోపలికి చాలా లోతుగా చొచ్చుకొనిపోతాయి. అందువల్ల అది కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది. అలాంటి చెట్టును వేళ్లతో సహా పెకలించడానికి చాలా శక్తి అవసరమవుతుంది. 

17:7-10 యజమానుని చేత ఆజ్ఞాపించబడిన పని మాత్రమే చేసిన

దాసునికి యజమాని నుంచి ప్రత్యేక అభినందనలు రావు. ఎందుకంటే అతడు కేవలం తన బాధ్యతలను మాత్రమే నిర్వర్తించాడు. అదేవిధంగా, క్రీస్తు శిష్యుడు కూడా (వ. 1). తనకు ఆజ్ఞాపించబడిన దానిని చేస్తున్నందుకు ప్రత్యేక ప్రశంసను ఆశించకూడదు. మనం ప్రభువును సేవిస్తాం. ఎందుకంటే శిష్యులుగా ఆయనను వెంబడించడం అంటే అర్థం అదే. అది మనం చేయవలసినదే. 

17:11 సమరయ గలిలయల మధ్యగా సరిహద్దు గుండా యేసు నడిచాడు, ఆ తర్వాత దానికి అతి దగ్గర్లో ఉన్న యొర్దాను నదిని దాటి, యొర్దానుకు తూర్పు తీరం దిగువకు నడుస్తూ, యెరికో వైపు వెళ్లాడు (19:1-2 నోట్సు చూడండి). ఈ వృత్తాంతంలో తర్వాత ప్రస్తావించిన ప్రదేశం యెరికో (18:35). 

17:12-14 కుష్టరోగం నుంచి స్వస్థపరచబడిన తర్వాత మిమ్మును యాజకులకు కనుపరచుకొనుట గురించి 5:12-14 నోట్సు చూడండి. 

17:15-19 పదిమందిలో స్వస్థత పొంది యేసుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి తిరిగి వచ్చిన ఒకే ఒక వ్యక్తి సమరయుడు... అన్యుడు కావడం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. సువార్త లోకమంతా వ్యాప్తి కావాలనే లూకా సువార్త ఉద్దేశానికి ఇది అనుగుణంగా ఉంది. నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెనని యేసు చెప్పిన మాటకు అర్థం: సమరయుడు భౌతికంగానూ ఆధ్యాత్మికంగానూ కూడా స్వస్థపరచబడ్డాడు.

17:20-21 ఆకాశం నుండి అద్భుతాలతో దేవుని రాజ్యము వస్తుందని యూదులు ఎదురుచూచేవారు (యోవేలు 2:28-32). అయితే అది భవిష్యత్తులో జరుగుతుంది. తన పరిచర్యలో యేసు నొక్కి చెప్పిన దేవుని రాజ్యం ఆ కోణంలో ప్రత్యక్షముగా రాదు. రాజు (యేసు) సన్నిధి, సువార్త ద్వారా ఆయన రాజ్యం గురించి ఇచ్చిన వాగ్దానం “వారి మధ్యలోనే” దేవుని రాజ్యం అప్పటికే ఉందని తెలియచేస్తున్నాయి. 

17:22-24 యేసు రెండవ రాకడ గురించిన అబద్ద ప్రవచనాలను బట్టి ఆయన శిష్యులు తప్పుదారిలో నడిపించబడ కూడదు. ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో మెరుపులు వచ్చినంత స్పష్టంగా అది ఉంటుంది. 

17:25 తన శ్రమల గురించి, తృణీకరించబడడం గురించి లూకా సువార్తలో యేసు చెప్పిన అనేక ప్రవచనాల్లో ఇది కూడా ఒకటి (5:35; 9:22, 43-44; 13:32-33; 18:32; 24:7).

17:26-29. క్రీస్తు తిరిగి రావడానికి ముందు అంతాన్ని సూచించే స్పష్టమైన హెచ్చరికతో కూడిన సూచనలు ఉండవు (1) జల ప్రళయం ద్వారా అనూహ్యమైన రీతిలో నాశనం వచ్చే వరకు నోవహు దినములలో వ్యాపారాలు సాధారణంగా జరిగినట్లు (2) లోతు దినములలో ప్రజలందరూ తమ దైనందిన జీవితాలను సాధారణంగా కొనసాగిస్తుండగా అకస్మాత్తుగా అగ్నిగంధకాలు కురిసినట్లు అది ఉంటుంది.

17:30-33 యేసు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి భూమ్మీద ఉన్నవారు లోతు భార్యలా తమ ఆస్తిపాస్తులకూ ఇహలోక సౌఖ్యాలకూ అతుక్కుని ఉండకూడదు. (ఆది19:26). క్రీస్తుకు అంకితం కావడమంటే కేవలం ఆత్మసంబంధమైన నిత్యమైన వాస్తవాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఇవే అత్యున్నత భద్రతను మనకు సమకూరుస్తాయి. 

17:34-36 నిద్రించడం, తిరుగలి విసరడం, పొలములో పనిచేయడం అనే మూడు విధాలైన జీవన పరిస్థితులు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డాయి. ఇవి వ్యవసాయ సంబంధిత సమాజంలో సర్వసాధారణ అంశాలు. కొనిపోబడిన వ్యక్తి ప్రభువు చేత కొనిపోబడే విశ్వాసియో (1థెస్స. 4:15-17 చూడండి) లేదా తీర్పు నిమిత్తం కొనిపోబడే అవిశ్వాసియో కచ్చితంగా చెప్పలేము (మత్తయి 13:40-42).. 

17:37 "నీ రాకడ ఎక్కడ జరుగుతుంది?" అని శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు ఒక సామెతను జవాబుగా చెప్పాడు. గద్దలు ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయో గమనించడం ద్వారా పీనుగు ఎక్కడుందో సులభంగా కనుగొనవచ్చు. అదేవిధంగా, క్రీస్తు రెండవ రాకడ విషయంలో దాపరికం ఉండదు, మొత్తం ప్రపంచమంతటికీ అది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |