Jeremiah - యిర్మియా 16 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. ఈస్థలమందు నీకు కుమారులైనను కుమార్తెలైనను పుట్టకుండునట్లు నీవు వివాహము చేసికొన కూడదు.

3. ఈ స్థలమందు పుట్టు కుమారులను గూర్చియు, కుమార్తెలనుగూర్చియు, వారిని కనిన తల్లులనుగూర్చియు, ఈ దేశములో వారిని కనిన తండ్రులను గూర్చియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

4. వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూర్చి రోదనము చేయబడదు, వారు పాతిపెట్టబడక భూమిమీద పెంట వలె పడియుండెదరు, వారు ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపక్షులకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును.

5. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునేను ఈ ప్రజలకు నా సమాధానము కలుగనియ్యకయు వారియెడల నా కృపావాత్సల్యములను చూపకయు ఉన్నాను గనుక రోదనముచేయు ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూర్చి అంగలార్చుటకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదార్చుటకు వెళ్లకుము; ఇదే యెహోవా వాక్కు

6. ఘనులేమి అల్పులేమి యీ దేశమందున్నవారు చనిపోయి పాతిపెట్టబడరు, వారి నిమిత్తము ఎవరును అంగలార్చకుందురు, ఎవరును తమ్మును తాము కోసికొన కుందురు, వారి నిమిత్తము ఎవరును తమ్మును తాము బోడి చేసికొనకుందురు.

7. చచ్చినవారినిగూర్చి జనులను ఓదార్చుటకు అంగలార్పు ఆహారము ఎవరును పంచిపెట్టరు; ఒకని తండ్రి యైనను తల్లియైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదార్పు పాత్రను త్రాగనియ్యకుందురు.

8. వారియొద్ద కూర్చుండి అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకు నీవు విందు శాలలో ప్రవేశింపకూడదు.

9. సైన్యములకధిపతియు ఇశ్రాయేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు మీ కన్నుల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధ్వనిని ఆనందధ్వనిని పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును ఈ చోట వినబడకుండ మాన్పించెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:23

10. నీవు ఈ మాటలన్నియు ఈ ప్రజలకు తెలియ జెప్పిన తరువాత వారుదేనిబట్టి యెహోవా మాకు ఈ ఘోరబాధ అంతయు నియమించెను? మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా మా దోషమేమి? మాపాప మేమి? అని నిన్నడుగగా

11. నీవు వారితో ఇట్లనుము యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పితరులు నన్ను విడిచి అన్య దేవతలను అనుసరించి పూజించి వాటికి నమస్కారము చేయుటను బట్టియే గదా వారు నా ధర్మశాస్త్రమును గైకొనక నన్ను విసర్జించిరి.

12. ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట వినకుండ కఠినమైన మీ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యము చొప్పున నడుచుకొనుచున్నారు; మీరు మీ పితరులకంటె విస్తారముగా చెడుతనము చేసి యున్నారు.

13. కాబట్టి నేను మీయందు ఏమాత్రమును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి మీరైనను మీ పితరు లైనను ఎరుగని దేశమునకు మిమ్మును వెళ్లగొట్టుచున్నాను; అక్కడ మీరు దివారాత్రము అన్యదేవతలను కొలుచుదురు.

14. యెహోవా సెలవిచ్చు మాట ఏదనగా నేను వారి పితరులకిచ్చిన దేశమునకు వారిని మరల రప్పించెదను గనుక రాబోవు దినములలో ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఇశ్రాయేలీయులను రప్పించిన యెహోవా జీవముతోడని ఇకమీదట

15. అనక ఉత్తరదేశములో నుండియు ఆయన వారిని తరిమిన దేశములన్నిటిలో నుండియు ఇశ్రాయేలీయులను రప్పించిన యెహోవా జీవముతోడని జనులు ప్రమాణము చేయుదురు.

16. ఇదే యెహోవా వాక్కు వారిని పట్టుకొనుటకు నేను చాల మంది జాలరులను పిలిపించెదను. తరువాత ప్రతి పర్వతముమీదనుండియు ప్రతి కొండమీద నుండియు మెట్టల సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండ్రను పిలిపించెదను.

17. ఏలయనగా వారు పోయిన త్రోవలన్నిటి మీద దృష్టి యుంచితిని, ఏదియు నా కన్నులకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు.

18. వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును అపవిత్ర పరచియున్నారు, తమ హేయక్రియలతో నా స్వాస్థ్యమును నింపియున్నారు గనుక నేను మొదట వారి దోషమును బట్టియు వారి పాపమును బట్టియు రెండంతలుగా వారికి ప్రతికారము చేసెదను.

19. యెహోవా, నా బలమా, నా దుర్గమా, ఆపత్కాలమందు నా ఆశ్రయమా, భూదిగంతములనుండి జనములు నీ యొద్దకు వచ్చిమా పితరులు వ్యర్థమును మాయా రూపమును నిష్‌ప్రయో జనమునగు వాటిని మాత్రము స్వతంత్రించుకొనిరని చెప్పుదురు.
రోమీయులకు 1:25

20. నరులు తమకు దేవతలను కల్పించుకొందురా? అయినను అవి దైవములు కావు.

21. కాబట్టి నా నామము యెహోవా అని వారు తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సారి వారికి అనుభవము కలుగజేతును, నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో వారికి తెలియజేతును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1-2 యిర్మీయా వివాహము చేసికొనకూడదు. అవివాహితునిగా ఉండిపోవడం ఇశ్రాయేలీయుల్లో బహు అరుదు. అప్పటికే ప్రవక్త తన స్వంతజ నం నుండి వేరుచేయబడ్డాడు. (15:10), ఒంటరిగా ఉన్నాడు (15:17), ఇప్పుడతడు అవివాహితుడుగా ఉండాలి, మరణించినవారి అంత్యక్రియలకు హాజరు కాకూడదు. (వ.5), విండు. అన్నపానాలు పుచ్చుకొనకూడదు (వ.8). అతడు సమాజం నుండి బహిష్కరించబడినవానిగా ఉండాలి. 

16:3-4 ఘోరమైన మరణము నొందెదరు అనే మాటలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా యూదా తిరుగుబాటు చేస్తుంది. కాబట్టి అంటువ్యాధులు విజృంభించడానికి పొంచి ఉన్నాయని స్పష్టమవుతున్నది. 

16:5 రోదనముచేయు ఇంటిలోనికి అనే వర్ణన మృతులున్నచోట ఇంటివారిని ఓదార్చడం కోసం అక్కడికి వెళ్లకూడదని తెలియజేస్తుంది. 

16:6 అప్పటికాలంలో అన్యజనులలో సంతాప ఆచారాల్లో భాగంగా ప్రజలు శరీరాన్ని కోసికొని గాయపర్చుకొనేవారు, తలవెండ్రుకలు క్షౌరం చేయించుకొనేవారు (41:5; 47:5; 48:37; యెషయా 15:2-3; 22:12; యెహె 7:18; ఆమోసు 8:10; మీకా 1:16). ఇవి అన్యాచారాలు కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు వీటి నాచరించకూడదు, ఇవి వారికి నిషిద్ధం (లేవీ 21:5; ద్వితీ 14:1).

16:7 మృతులున్న ఇంటికి ఇరుగు పొరుగు వారు అన్నపానాలు(అంగలార్పు ఆహారము, ఓదార్పు పాత్ర) తెచ్చి మృతుల బంధువులను ఓదార్చేవారు. దుఃఖించేవారి విషయంలో అన్నపానాల గురించి ద్వితీ 26:14 హోషేయ 9:4 వచనాలు ప్రస్తావిస్తున్నాయి, అయితే “పాత్ర” గురించి ఈ వచనాల్లో లేదు. అనంతర కాలంలోని యూదు సంస్కృతిలో దుఃఖించేవారిలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులకు ప్రత్యేకంగా పాత్రలోని ద్రాక్షారసాన్ని త్రాగించడం వాడుక అయ్యింది. 

16:8-9 యిర్మీయా ప్రవర్తన సంతోషధ్వని... ఆనందధ్వని ఇక ముగిసి పోయాయనే ప్రవచనానికి తగినట్టుగా ఉండాలి.

16:10-12 ప్రశ్న యేమిటంటే ఏ దోషం ఇంత ఘోరబాధకు కారణమైంది? మొదటి జవాబు వారి పితరులు యెహోవాను విడిచిపెట్టారు. తరువాత, ఇప్పటి తరం వారి పితరులకంటె విస్తారముగా చెడుతనం చేసి ఉండడం.

16:13 కొలుచుదురు అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం, “దాసుడు” లేదా “సామంతుడు” అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం ఒకే మూలం నుండి ఉత్పన్న మయ్యాయి. అందుచేత, “కొలుచుదురు” అనే పదం "సేవించడం" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. దివారాత్రము అనే పదం “అన్నివేళల్లోను” అనే అర్థాన్నిస్తుంది. 

16:14-15 ఈ వచనాల్లో తరువాతి కాలంలో ప్రతిధ్వనించే అంశం కనబడుతుంది - బబులోను నుండి ఒక కొత్త నిర్గమం. 

16:16-17 దేవుడు చాలమంది జాలరులను అనేకులైన వేటగాండ్రను పంపడమనే రెండు సాదృశ్యాలు ఇశ్రాయేలులో తరచుగా కనబడే అలంకారిక వర్ణనలు (యెహె 12:13; 29:4-5; ఆమోసు 4:2; 9:1-4; హబ 1:14-17). 

16:18 మిష్నె అనే హెబ్రీ పదానికి సాధారణంగా "రెట్టింపు" లేదా రెండంతలు అని అర్థం (యెషయా 40:2 తో పోల్చండి), అయితే అలాలాక్ శిలాఫలకాల్లోని ఇదే పదాన్ని “సరిసమానంగా” అనే అర్థంలో ఉపయోగించడం జరిగింది. “రెండంతలు” అనే అర్థం హెబ్రీలో సరైన అనువాదమైనట్లయితే, ఈ పదం “విస్తారమైన” లేక “సంపూర్తియైన" లేక "సమగ్రమైన” శిక్ష అనే అర్థాన్నిస్తుంది. “సరిసమానంగా? అనే అనువాదాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు ప్రజల పాపానికి సరిసమానమైన శిక్షను వారిమీదకు ప్రతిదండనగా రప్పిస్తాడని అర్ధం. ఏదైనా సరే, ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి విత్తారో దాన్నే కోస్తున్నారు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |