Acts - అపొ. కార్యములు 28 | View All

1. మేము తప్పించుకొనిన తరువాత ఆ ద్వీపము మెలితే అని తెలిసికొంటిమి.

2. అనాగరికులగు ఆ ద్వీపవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అప్పుడు వర్షము కురియుచు చలిగా ఉన్నందునవారు నిప్పురాజబెట్టి మమ్మును అందరిని చేర్చుకొనిరి.

3. అప్పుడు పౌలు మోపెడు పుల్లలేరి నిప్పులమీద వేయగా ఒక సర్పము కాకకు బయటికి వచ్చి అతని చెయ్యిపట్టెను

4. ఆ ద్వీపవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వ్రేలాడుట చూచినప్పుడు నిశ్చయముగా ఈ మనుష్యుడు నరహంతకుడు; ఇతడు సముద్రమునుండి తప్పించుకొనినను న్యాయమాతనిని బ్రదుకనియ్యదని తమలో తాము చెప్పు కొనిరి.

5. అతడైతే ఆ విషజంతువును అగ్నిలో జాడించి వేసి, యే హానియు పొందలేదు.

6. వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడిచచ్చునో అని కనిపెట్టుచుండిరి. చాలసేపు కనిపెట్టుచుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట చూచి ఆ అభిప్రాయము మాని ఇతడొక దేవత అని చెప్పసాగిరి.

7. పొప్లి అను ఒకడు ఆ ద్వీపములో ముఖ్యుడు. అతనికి ఆ ప్రాంతములలో భూములుండెను. అతడు మమ్మును చేర్చుకొని మూడు దినములు స్నేహ భావముతో ఆతిథ్య మిచ్చెను.

8. అప్పుడు పొప్లియొక్క తండ్రి జ్వరముచేతను రక్తభేదిచేతను బాధపడుచు పండుకొని యుండెను. పౌలు అతనియొద్దకు వెళ్లి ప్రార్థనచేసి, అతనిమీద చేతులుంచి స్వస్థపరచెను.

9. ఇది చూచి ఆ ద్వీపములో ఉన్న కడమ రోగులుకూడ వచ్చి స్వస్థత పొందిరి.

10. మరియు వారు అనేక సత్కారములతో మమ్మును మర్యాద చేసి, మేము ఓడ ఎక్కి వెళ్లినప్పుడు మాకు కావలసిన వస్తువులు తెచ్చి ఓడలో ఉంచిరి.

11. మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ ద్వీపమందు శీతకాల మంతయు గడపిన అశ్వినీ చిహ్నముగల అలెక్సంద్రియ పట్టణపు ఓడ ఎక్కి బయలుదేరి

12. సురకూసైకి వచ్చి అక్కడ మూడు దినములుంటిమి.

13. అక్కడనుండి చుట్టు తిరిగి రేగియుకు వచ్చి యొక దినమైన తరువాత దక్షిణపు గాలి విసరుటవలన మరునాడు పొతియొలీకి వచ్చితివిు.

14. అక్కడ సహోదరులను మేము చూచినప్పుడు వారు తమ యొద్ద ఏడు దినములుండవలెనని మమ్మును వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచ్చితివిు.

15. అక్కడనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అప్పీయా సంతపేట వరకును త్రిసత్రములవరకును మమ్మును ఎదుర్కొనుటకు వచ్చిరి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను.

16. మేము రోమాకు వచ్చినప్పుడు పౌలు తనకు కావలి యున్న సైనికులతో కూడ ప్రత్యేకముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను.

17. మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో ముఖ్యులైనవారిని తనయొద్దకు పిలిపించెను. వారు కూడి వచ్చినప్పుడతడు సహోదరులారా, నేను మన ప్రజలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను ప్రతికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను, యెరూషలేములోనుండి రోమీయుల చేతికి నేను ఖైదీగా అప్పగించబడితిని.

18. వీరు నన్ను విమర్శ చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు లేనందున నన్ను విడుదల చేయగోరిరి గాని

19. యూదులు అడ్డము చెప్పినందున నేను కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందునన వలసి వచ్చెను. అయినను ఇందువలన నా స్వజనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని నా అభిప్రాయము కాదు;

20. ఈ హేతువుచేతనే మిమ్మును చూచి మాటలాడవలెనని పిలిపించితిని; ఇశ్రాయేలుయొక్క నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కట్టబడియున్నానని వారితో చెప్పెను.

21. అందుకు వారు యూదయనుండి నిన్ను గూర్చి పత్రికలు మాకు రాలేదు; ఇక్కడికి వచ్చిన సహోదరులలో ఒక్కడైనను నిన్నుగూర్చి చెడుసంగతి ఏదియు మాకు తెలియ పరచను లేదు, మరియు ఎవరును చెప్పుకొనను లేదు.

22. అయినను ఈ విషయమై నీ అభిప్రాయము నీవలన విన గోరుచున్నాము; ఈ మతభేదమునుగూర్చి అంతట ఆక్షేపణ చేయుచున్నారు ఇంతమట్టుకు మాకు తెలియుననిరి.

23. అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి అతనియొద్దకు అనేకులు వచ్చిరి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చుచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములోనుండియు ప్రవక్తలలోనుండియు సంగతులెత్తి యేసునుగూర్చి వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒప్పించుచుండెను.

24. అతడు చెప్పిన సంగతులు కొందరు నమ్మిరి, కొందరు నమ్మకపోయిరి.

25. వారిలో భేదాభిప్రాయములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తరువాత వారు వెళ్లిపోయిరి. అదేదనగా.

26. మీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు; చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి చెప్పుము.
యెషయా 6:9-10

27. ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి చెవులార విని మనస్సార గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నావలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వియున్నది. వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసికొనియున్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యెషయా ప్రవక్తద్వారా మీ పితరులతో చెప్పిన మాట సరియే.
యెషయా 6:9-10

28. కాబట్టి దేవునివలననైన యీ రక్షణ అన్యజనులయొద్దకు పంపబడి యున్నదని మీరు తెలిసికొందురు గాక,
కీర్తనల గ్రంథము 67:2, కీర్తనల గ్రంథము 98:3, యెషయా 40:5

29. వారు దాని విందురు.

30. పౌలు రెండు సంవత్సరములు పూర్తిగా తన అద్దె యింట కాపురముండి, తనయొద్దకు వచ్చువారినందరిని సన్మానించి

31. ఏ ఆటంకమును లేక పూర్ణ ధైర్యముతో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుగూర్చిన సంగతులు బోధించుచు ఉండెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
28:1 ఇది అపొ.కా.లోని ఐదవ మేము విభాగం (16:10 నోట్సు చూడండి), ఇది వ.16 వరకు కొనసాగుతుంది. ఓడ బద్దలైన ప్రదేశం, సిసిలికి దక్షిణంగా ఉన్న మెలితే (నేటి "మాలా) అనే చిన్న ద్వీపం.

28:2-4 నేడు మెలితేలో విషసర్పాలు ఏమీ లేకపోయినా, పౌలు కాలంలో లేవని అర్థం కాదు. మెలితే ద్వీపవాసులు, ఒక గ్రీకు దేవతయైన న్యాయము పౌలు మరణ పాత్రుడు కాబట్టి అతన్ని ఎంచుకుంది (వ.6తో పోల్చండి) అని తలంచడం స్పష్టం. 

28:5-6 మూఢవిశ్వాసులైన మెలితే ద్వీపవాసులు పౌలు “నరహంతకుడు” (వ. 4) కాదు గాని ఒక దేవత అని చాలా త్వరగా నిర్ణయించేశారు. పౌలు పామును ఎంత తేలిగ్గా జాడించేశాడో అంతే సులువుగా వారి తప్పుడు ప్రశంసను కూడా దులిపేశాడు. 

28:7 ముఖ్యుడు లేక మెలితే ద్వీపానికి “ప్రథమ వ్యక్తి" అనే బిరుదు ఆ ద్వీపంలోని శిలాఫలకాలలో ప్రతిబింబించింది. పొప్లి పౌర నాయకుడు లేక రాజకీయ నాయకుడు అయివుండవచ్చు.

28:8 పొప్లి తండ్రి "మెలితే జ్వరం"తో బాధపడుతూ ఉండివుండవచ్చు. ఈ జ్వరం శుద్ధిచేయబడని మేకపాలను తాగడం ద్వారా వస్తుంది. 

28:9-10 పౌలు పొందిన సత్కారములు ద్రవ్యరూపంలో ఇచ్చిన బహుమతులు లేదా చెల్లింపు కావచ్చు. అపొ.కా. లో వేరొకచోట ఇదేమాట ధనాన్ని గూర్చి ఉపయోగించారు (5:2-3; 7:16; 19:19).

28:11 వేరొక అలెక్సంద్రియ పట్టణపు ఓడలో ప్రయాణం బహుశా ఫిబ్రవరిలో గాని లేక తరువాత గాని ఆరంభమై వుంటుంది. ఇద్దరు దేవతలు (అశ్వనీ) బహుశా ద్యుపతి (జ్యూస్) కుమారులైన కాస్టర్, పొల్లక్స్ (జెమిని) కావచ్చు. నావికులు వారిని సముద్రయాత్రికుల పితరులు లేక దేవతలుగా
భావించేవారు. 

28:12 సురకూసై అనేది సిసిలికి తూర్పున ఉన్న ఓడరేవు. 

28:13 రేగియు ఇటలీకి దక్షిణపు చివర సురకూ సైకి 70 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఓడరేవు పట్టణం. పొతియొలీ అనేది ఐగుప్తు నుండి రోమాకు ధాన్యం పంపించే ఒక ముఖ్యమైన ఓడరేవు పట్టణం. ఇది రోమాకు ఆగ్నేయంగా 130 మైళ్ళ దూరంలో ఉంది. 

28:14 రోమాలో మొదటి క్రైస్తవులు ఎలా వచ్చారో తెలియనట్లే పొతియెలీలో సహోదరులు ఎలా వచ్చారో మనకు తెలియదు, పొతియొలీలో ఉన్న యూదులు ఓడరేవు ద్వారా ప్రయాణించే క్రైస్తవులతో సంబంధంలోకి వచ్చివుంటారు. 

28:15 పౌలు రోమాకు రాక ముందు అతనికి శుభములు తెలియజేసి, ప్రోత్సాహించడానికి రోమా నుండి విశ్వాసులు అప్పీయా మార్గంలో రెండు పట్టణాల (అప్పీయ సంతపేట... త్రిసత్రములు) వరకు వచ్చారు.

28:16 పౌలు రోమీయుల ఆధీనంలోనే ఉండి, తన స్వంతఖర్చులతో, ఒకే ఒక్క సైనికుడు కావలిగా, తనకు తానుగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది (వ.23,30తో పోల్చండి). రోమా ప్రభుత్వంతో అతనికున్న సంబంధం, లేక అతని విచారణ ఎలా జరిగిందో మనకు తెలియదు. ఈ వచనం అపొ.కా. లో చివరి మేము విభాగానికి ముగింపు (16:10 నోట్సు చూడండి). 

28:17 పౌలు ఒక కొత్త పట్టణంలో తన పరిచర్యను ఆరంభించడం అపొ.కా. లో ఇదే చివరిసారి. ఎప్పటివలెనే, అతడు యూదులను కలవడంతో ఆరంభించాడు. అతడు బందీగా ఉండడం వలన అతడు సమాజ మందిరానికి వెళ్ళడం కాక, యూదుల నాయకులను తన దగ్గరకే ఆహ్వానించాడు. 

28:18-20 క్రైస్తవ్యానికి, యూదు మతానికి ఉన్న సంబంధాన్ని విడమర్చి చెప్పడం లూకాకు చాలా కీలకం. సువార్త యూదులకు వ్యతిరేకం కాదు అని చూపించడం చాలా ప్రాముఖ్యం. 

28:21-22 రోమాలోని యూదులు క్రైస్తవ్యం అనే మతభేదము గురించి విన్నారు (24:14), కానీ పౌలు విషయమై యెరూషలేము నుండి వారికి అధికారపూర్వకంగా ఏ సమాచారం రాలేదు. యెరూషలేముకు, రోమాకు మధ్య ఈ సమాచారలోపం రావడానికి కారణం శీతాకాల వాతావరణం కావచ్చు లేక యెరూషలేములోని యూదా నాయకులు, పౌలు తమ పరిధి దాటి, కనిపించకుండా పోయాడు, ఇక అతనివల్ల తమకు ఇబ్బందిలేదు కాబట్టి అతని విషయంలో ఆసక్తిని కోల్పోవడంవల్ల కావచ్చు. ఏదేమైనా, పౌలు పరిస్థితి అవిశ్వాసులైన యూదులకంటే రోమాలో ఉన్న క్రైస్తవులకు బాగా తెలుసు (28:15 నోట్సు చూడండి).

28:23 పునరుత్థానుడైన క్రీస్తు ఎమ్మాయి మార్గంలో చేసినట్లు (లూకా 24:13-35), మోషే ధర్మశాస్త్రములో నుండియు, ప్రవక్తలలో నుండియు యేసే దేవుని మెస్సీయ అని పౌలు ఎత్తి చూపాడు. 

28:24 అపొ.కా. లో వేరొకచోట నమ్మిరి అనే క్రియాపదం యథార్థమైన మారుమనస్సును సూచిస్తుంది.

28:25-27 ఇశ్రాయేలీయుల ఆత్మీయ మూరతను గురించి ప్రవక్తయైన యెషయా ద్వారా (యెషయా 6:9-10) పరిశుద్దాత్మ చెప్పినది సరియే అనే పౌలు వ్యాఖ్యతో చర్చ మలుపు తీసుకుందని లూకా గుర్తించాడు. “నమ్మకపోయి"న (వ. 24) వారికి ఈ జవాబు పౌలు చెప్పినందున, యేసును గురించి అతడు చెప్పేది, యెషయాలోని వాక్యభాగం యేసు క్రీస్తు రాకడ, ఆయనను యూదులు తిరస్కరిస్తారని పా.ని. ముందుగానే చెప్పిందని సూచిస్తుంది. 

28:28 దేవుని రక్షణ అన్యజనులయొద్దకు పంపబడడం గురించి, 13:4647; 18:6 నోట్సు చూడండి. 

28:30-31 అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం అనుకోని విధంగా తెరవ బడినట్లున్న విధానంలో ముగుస్తుంది. పౌలు రెండు సంవత్సరములు పూర్తిగా ఖైదీగా ఉండిపోయాడు. ఈ కాలంలో అతడు తన స్వంత ఖర్చుతో నివసించి, తనను చూడడానికి వచ్చే వారందరికీ ఏ ఆటంకమును లేక ధైర్యముగా తన సందేశాన్ని ప్రకటించాడు. నీరో చక్రవర్తి కాలంలో రేగిన హింస కాలంలో పౌలు తల నరకబడి చంపబడ్డాడని సంఘ సాంప్రదాయం చాలాకాలంగా చెప్పింది (క్రీ.శ 64 లేక 65). 
“రెండు సంవత్సరాల” తర్వాత పౌలు రోమాలో చంపబడి వుండే అవకాశం ఉంది. అయితే సంఘ చరిత్రకారుడైన యూసిబియస్, పౌలు రోమా చెర నుండి విడిపించబడి, తరువాతి కాలంలో మరలా ఖైదుచేయబడి, రోమాకు పంపబడి చంపబడ్డాడని నమ్ముతాడు. లూకా పౌలు చంపబడడాన్ని గురించి రాయకపోవడం బట్టి, పౌలు చంపబడడానికి ముందే లూకా అపొ.కా. గ్రంథాన్ని రాసి ఉంటాడు లేక లూకా పౌలు మరణాన్ని గూర్చిన వివరాలు రాయడానికి ఇష్టపడి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అతని ఉద్దేశం పౌలు ద్వారా దేవుడు నెరవేర్చిన సువార్తను అన్యజనులయొద్దకు తీసుకువెళ్ళడం అనే ఆయన ఉద్దేశాన్ని వెల్లడి చేయడమేనని అంటారు. విగ్రహారాధనతో నిండి ఉన్న రోమా సామ్రాజ్యంలో రాత్రింబగళ్ళు పౌలు ప్రసంగించడం ద్వారా, క్రైస్తవ్యం అంతర్జాతీయ సంఘటనే గాని, కేవలం ఒక స్థానిక మతం కాదని నిరూపించబడింది.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |