Isaiah - యెషయా 59 | View All

1. రక్షింపనేరక యుండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచకాలేదు విననేరక యుండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డముగా వచ్చెను

2. మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగు పరచెను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు.

3. మీ చేతులు రక్తముచేతను మీ వ్రేళ్లు దోషముచేతను అపవిత్రపరచబడియున్నవి మీ పెదవులు అబద్ధములాడుచున్నవి మీ నాలుక కీడునుబట్టి మాటలాడుచున్నది.

4. నీతినిబట్టి యెవడును సాక్ష్యము పలుకడు సత్యమునుబట్టి యెవడును వ్యాజ్యెమాడడు అందరు వ్యర్థమైనదాని నమ్ముకొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గర్భము ధరించి పాపమును కందురు.

5. వారు మిడునాగుల గుడ్లను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడ్లు తినువాడు చచ్చును వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన త్రొక్కినయెడల విష సర్పము పుట్టును.

6. వారి పట్టు బట్టనేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని వినియోగింపదు వారి క్రియలు పాపక్రియలే వారు బలాత్కారము చేయువారే.

7. వారి కాళ్లు పాపముచేయ పరుగెత్తుచున్నవి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి త్వరపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి త్రోవలలో ఉన్నవి
రోమీయులకు 3:15-17

8. శాంతవర్తనమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో న్యాయము కనబడదు వారు తమకొరకు వంకరత్రోవలు కల్పించుకొను చున్నారు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతి నొందడు.
రోమీయులకు 3:15-17

9. కావున న్యాయము మాకు దూరముగా ఉన్నది నీతి మమ్మును కలిసికొనుటలేదు వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని అంధకారములోనే నడచుచున్నాము

10. గోడ కొరకు గ్రుడ్డివారివలె తడవులాడుచున్నాము కన్నులు లేనివారివలె తడవులాడుచున్నాము సంధ్యచీకటియందువలెనే మధ్యాహ్నకాలమున కాలు జారి పడుచున్నాము బాగుగ బ్రతుకుచున్నవారిలోనుండియు చచ్చినవారి వలె ఉన్నాము.

11. మేమందరము ఎలుగుబంట్లవలె బొబ్బరించుచున్నాము గువ్వలవలె దుఃఖరవము చేయుచున్నాము న్యాయముకొరకు కాచుకొనుచున్నాము గాని అది లభించుటలేదు రక్షణకొరకు కాచుకొనుచున్నాము గాని అది మాకు దూరముగా ఉన్నది

12. మేము చేసిన తిరుగుబాటుక్రియలు నీ యెదుట విస్తరించియున్నవి మా పాపములు మామీద సాక్ష్యము పలుకుచున్నవి మా తిరుగుబాటుక్రియలు మాకు కనబడుచున్నవి. మా దోషములు మాకు తెలిసేయున్నవి.

13. తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసర్జించుటయు మా దేవుని వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వ్యతిరిక్తమైన మాటలు వచించుటయు హృదయమున యోచించుకొని అసత్యపుమాటలు పలు కుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచున్నవి.

14. న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది నీతి దూరమున నిలుచుచున్నది సత్యము సంతవీధిలో పడియున్నది ధర్మము లోపల ప్రవేశింపనేరదు.

15. సత్యము లేకపోయెను చెడుతనము విసర్జించువాడు దోచబడుచున్నాడు న్యాయము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృష్టికి ప్రతికూలమైయుండెను.

16. సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధ్యవర్తి లేకుండుట చూచి ఆశ్చర్యపడెను. కాబట్టి ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను.
రోమీయులకు 8:34, హెబ్రీయులకు 7:25, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

17. నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరస్త్రాణముగా ధరించుకొనెను
ఎఫెసీయులకు 6:14, ఎఫెసీయులకు 6:17, 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:8

18. ప్రతిదండనను వస్త్రముగా వేసికొనెను ఆసక్తిని పైవస్త్రముగా ధరించుకొనెను వారి క్రియలనుబట్టి ఆయన ప్రతిదండన చేయును తన శత్రువులకు రౌద్రము చూపును తన విరోధులకు ప్రతికారము చేయును ద్వీపస్థులకు ప్రతికారము చేయును.
1 పేతురు 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 22:12

19. పడమటి దిక్కుననున్నవారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు సూర్యోదయ దిక్కుననున్నవారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుట్టించు గాలికి కొట్టుకొనిపోవు ప్రవాహ జలమువలె ఆయన వచ్చును.
మత్తయి 8:11, లూకా 13:29

20. సీయోనునొద్దకును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళ్లుకొనిన వారియొద్దకును విమోచకుడు వచ్చును ఇదే యెహోవా వాక్కు.
రోమీయులకు 11:26

21. నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనున్న నా ఆత్మయు నేను నీ నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిల్లల నోటనుండియు నీ పిల్లల పిల్లల నోటనుండియు ఈ కాలము మొదలుకొని యెల్లప్పుడును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 11:27బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
59:1 దేవుడు వినగలడు, చర్యతీసుకోగలడనే నిశ్చయతతో ఈ ప్రకటన ప్రారంభమవుతుంది. ఇందుకు భిన్నంగా ఇశ్రాయేలు శోధనకు గురై పూజించిన విగ్రహాలు శక్తిహీనమైనవి. అవి వినలేవు, చర్యతీసుకొనలేవు (44:6-23). 

59:2 సమస్య దేవునితో కాదు, మనుషుల్లోనే ఉంది (వ.1). 

59:3-4 దేవుణ్ణి ఆయన ప్రజలకు మరుగుచేసిన ప్రజల పాపాలను ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ప్రజలు సాటి ప్రజల్ని పీడించారు, హింసించారు, మోసం చేశారు, అన్యాయం చేశారు (కీడునుబట్టి మాటలాడు చున్నది). ప్రజల ఆలోచనలు, క్రియలు పాపంతో నిండి ఉన్నాయి (చెడుగును గర్భమున ధరించి పాపమును కందురు). 

59:5-6 ఈ పాపాత్ములు మిడునాగుల గుడ్లను పొదుగుతారు. గుడ్లు జీవానికి సూచన, అయితే ఈ గుడ్లు మరణానికి సూచన. దేవుని ప్రజల క్రియలు బయటకు జీవాన్నిచ్చే గుడ్లలాగా కనబడుతున్నా వాటిలో ఉన్నది ప్రాణాంతకమైన విషం. అదే విధంగా, దేవుని ప్రజలు సాలెపురుగు వల లాగా ఉన్నారు. పైకి అది మంచి ఆకృతిలో కనబడినా దానివలన ప్రయోజనమేమీ లేదు.

59:7 మళ్లీ ఈ ప్రకటన (వ.4 లాగానే) ప్రజల ఆలోచనలు, క్రియలు పాపంతో నిండి ఉన్నాయని నొక్కి చెబుతున్నది. వాస్తవానికి, వారు కేవలం “దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున” నడవడం (కీర్తన 1:1) మాత్రమే కాదు, వారు ఎంతో ఆసక్తితో పాపము చేయ పరుగెత్తుతున్నారు. 

59:8 యెషయా ఉపయోగించిన నడవడులలో... త్రోవలు అనే పదాలు మనుషుల జీవితగమనాల్ని సూచిస్తున్నాయి. “సామెతలు" 1-9 అధ్యాయాలు రెండు త్రోవల గురించి తెలియజేస్తున్నాయి - దేవునివైపు, జీవంవైపు నడిపించే సరాళమైన మార్గం, మరణానికి నడిపించే వంకరత్రోవ. దేవుని ప్రజలు “వంకరత్రోవలు” కోరుకుంటున్నారని యెషయా వర్ణిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా, వారు మరణం వైపు నడుస్తున్నారు. (వాటిలో నడచు వాడెవడును శాంతి నొందడు). 7-8 వచనాల్ని పౌలు రోమా 3:15-17 వచనాల్లో ఉటంకించాడు. 

59:9 మాట్లాడుచున్న వారి వర్ణన "వారు” (వ.8) నుండి, మేముకు మారడం గమనార్హం. ఈ మార్పు ఈ వచనంతో ప్రారంభమై వ.15 వరకు కొనసాగుతుంది. ప్రవక్త తనను కూడా ప్రజలతో కలుపుకొని మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ వచనాల్లో ప్రజలు తమ పాపాల్ని అంగీకరిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. కాబట్టి మాట్లాడుతున్న వ్యక్తుల్లో నీతిమంతులు సైతం ఉండవచ్చు.

59:10 అధ్యా. 58 లో దేవునిపట్ల విధేయత జీవితానికి వెలుగు అని ఇప్పటికే వర్ణించబడింది (58:10), అయితే ప్రజలు వారంతట వారు విధేయత చూపలేకపోతున్నారు. 

59:11 ఎలుగుబంట్లకు కోపం వచ్చినప్పుడు బొబ్బరిస్తాయి. గువ్వల సవ్వడులు దుఃఖాన్ని అనుభవించేవారి మూల్గులలాగా ఉంటాయి. ఈ సాదృశ్యాలు దేవుని ప్రజలు కోపంతో ఉన్నారనీ, తమకెదురైన పరిస్థితిని బట్టి బాధపడుతున్నారనీ తెలియజేస్తున్నాయి.

59:12-15 ప్రజలు తమకెదురైన విషాదానికి ఎవరినీ నిందించలేరు కాబట్టి, వారు తమను తామే ఆక్షేపించు కుంటున్నారు. సమాజంలో (సంతవీధిలో) న్యాయాన్ని వక్రీకరిస్తూ దేవునియెదుట పాపం చేశామని వారు గుర్తించారు. 

9:16-21 ప్రజల పాపం పట్ల, వారి నిస్సహాయత పట్ల దేవుని ప్రతిచర్యను వివరిస్తూ ఈ విభాగం ముగుస్తుంది. ప్రజలు తామున్న స్థితిలోనే కొనసాగుతున్నప్పటికీ దేవుడు విజ్ఞాపన చేసి వారిని విడిపించాలను కుంటున్నాడు.

59:15-16 సమాజంలో మనుషులు చేస్తున్న అన్యాయాన్ని చెడుతనాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడని, అది ఆయనను నొప్పిస్తుందనే ప్రకటనతో ఈ విభాగం ప్రారంభమవుతుంది. ఏ మనిషీ సాటిమనుషుల కోసం విజ్ఞాపన చేయడం లేదని దేవుడు ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు. బహుశా మోషే చేసిన విజ్ఞాపన గానీ (నిర్గమ 33), లేదా ఇతర ప్రవక్తలు చేసిన విజ్ఞాపనలు గానీ ఆయన మనసులో ఉండి ఉండవచ్చు. ఏదేమైనా, సాటిమనుషుల కోసం విజ్ఞాపన చేసేవారు ఎవరూ లేరు కాబట్టి, దేవునికి ఆయన ప్రజలకు మధ్య ఏర్పడిన ఖాళీలోకి తానే స్వయంగా అడుగుపెట్టాలను కుంటున్నాడు. నిజంగా, దేవుని హస్తం "కురుచ" కాదు (వ. 1). ఆయన బాహువు ఆయన ప్రజల్ని రక్షిస్తుంది. 

59:17 దేవుడు తన ప్రజల్ని రక్షించడానికి యుద్దశూరుడయ్యాడు. అయితే, ఆయన కవచం, ఆయుధాలు భౌతికమైనవి కావు, అవి ఆధ్యాత్మికమైనవి. దేవుని సర్వాంగకవచం గురించి, ఆయన యుద్రోపకరణాల గురించిన ఈ వర్ణన, “ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతో పోరాడేటప్పుడు కలిగి ఉండవలసిన ఆధ్యాత్మిక యుద్రోపకరణాల గురించి పౌలు వర్ణనను క్రైస్తవులకు గుర్తుచేస్తుంది (ఎఫెసీ 6:12). 

59:18-19 దేవుని శత్రువుల పైకి శిక్ష రాక మానదు. ద్వీపస్థులకు అనే పదం భూదిగంతాల్లో ఉన్న ప్రజల్ని సూచిస్తుంది, ఈ వచనం ప్రపంచమంతటా ఉన్న ప్రజల్ని దృష్టిస్తుంది (పడమటి దిక్కున... సూర్యోదయ దిక్కున). దేవుడు ప్రతిదండన చేసిన తర్వాత సర్వలోకంలో ఉన్నవారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు.

59:20-21 దేవుడు భవిష్యకాలంలో సీయోనునొద్దకు... విమోచకుడుగా రానున్నాడనే ప్రకటన ఈ వచనాల్లోని పతాక సన్నివేశం. సీయోను యెరూషలేములోని దేవుని పరిశుద్ధ పర్వతం. తన ప్రజల్ని బబులోను చెరకు అప్పగించడం కోసం (యెహె 11-19 అధ్యాయాలు) దేవుడు సీయోనును విడిచిపెట్టాడు. అయితే పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాటం ఆయన సీయోనుకు మళ్లీ వచ్చేలా చేస్తుంది. ఆయన వచ్చేది నిర్దిష్టంగా పశ్చాత్తాప పడినవారికోసమే. ఆయన వారితో తన నిబంధనను పునఃస్థాపించబోతున్నాడు. దేవుడు తన ఆత్మను తన ప్రజల మీదకు రప్పించబోతున్నాడు. వారి పెదవులు శుద్ధి అవుతాయి (ఇది ప్రవచన పరిచర్య కోసం యెషయా పెదవులు శుద్ధి చేయబడడాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. అధ్యా. 6), అప్పుడు వారు రాబోయే తరాలకు దేవుని మహిమను ప్రకటిస్తారు. పౌలు ఈ వచనాల్ని రోమా 11:26-27 వచనాల్లో ఉటంకించాడు. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |