Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 71 | View All

1. యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను. నన్నెన్నడును సిగ్గుపడనియ్యకుము.

2. నీ నీతినిబట్టి నన్ను తప్పింపుము నన్ను విడిపింపుము నీ చెవి యొగ్గి నన్ను రక్షింపుము.

3. నేను నిత్యము చొచ్చునట్లు నాకు ఆశ్రయదుర్గముగా ఉండుము నా శైలము నా దుర్గము నీవే నీవు నన్ను రక్షింప నిశ్చయించియున్నావు.

4. నా దేవా, భక్తిహీనుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షిం పుము. కీడు చేయువారి పట్టులోనుండి బలాత్కారుని పట్టులోనుండి నన్ను విడిపింపుము.

5. నా ప్రభువా యెహోవా, నా నిరీక్షణాస్పదము నీవే బాల్యమునుండి నా ఆశ్రయము నీవే.

6. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్రాపకుడవై యుంటివి తల్లిగర్భమునుండి నన్ను ఉద్భవింపజేసినవాడవు నీవే నిన్నుగూర్చి నేను నిత్యము స్తుతిగానము చేయుదును.

7. నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉన్నాను అయినను నాకు బలమైన ఆశ్రయము నీవే.

8. నీ కీర్తితోను నీ ప్రభావవర్ణనతోను దినమంతయు నా నోరు నిండియున్నది.

9. వృద్ధాప్యమందు నన్ను విడనాడకుము నా బలము క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడువకుము.

10. నా శత్రువులు నన్నుగూర్చి మాటలాడుకొను చున్నారు నా ప్రాణముకొరకు పొంచియున్నవారు కూడి ఆలోచన చేయుచున్నారు.

11. దేవుడు వానిని విడిచెను తప్పించువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పట్టుకొనుడి అని వారనుకొనుచున్నారు.

12. దేవా, నాకు దూరముగా ఉండకుము. నా దేవా, నా సహాయమునకు త్వరపడి రమ్ము

13. నా ప్రాణవిరోధులు సిగ్గుపడి నశించుదురు గాక. నాకు కీడుచేయ జూచువారు నిందపాలై మాన భంగము నొందుదురుగాక.

14. నేను ఎల్లప్పుడు నిరీక్షింతును నేను మరి యెక్కువగా నిన్ను కీర్తింతును

15. నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెల్ల వివరించును అవి నాకు ఎన్నశక్యము కావు.

16. ప్రభువైన యెహోవా యొక్క బలవత్కార్యములను బట్టి నేను వర్ణింప మొదలుపెట్టెదను నీ నీతినిమాత్రమే నేను వర్ణించెదను.

17. దేవా, బాల్యమునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచ్చితివి ఇంతవరకు నీ ఆశ్చర్యకార్యములు నేను తెలుపుచునే వచ్చితిని.

18. దేవా, వచ్చుతరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు పుట్టబోవువారికందరికి నీ శౌర్యమును గూర్చియు నేను తెలియజెప్పునట్లు తల నెరసి వృద్ధునైయుండు వరకు నన్ను విడువకుము.

19. దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉన్నతమైనది గొప్ప కార్యములు చేసిన దేవా, నీతో సాటియైన వాడెవడు?

20. అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసిన వాడా, నీవు మరల మమ్ము బ్రదికించెదవు భూమియొక్క అగాధ స్థలములలోనుండి నీవు మరల మమ్ము లేవనెత్తెదవు.

21. నా గొప్పతనమును వృద్ధిచేయుము నా తట్టు మరలి నాకు నెమ్మది కలుగజేయుము

22. నా దేవా, నేనుకూడ నీ సత్యమునుబట్టి స్వరమండల వాద్యముతో నిన్ను స్తుతించెదను ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవా, సితారాతో నిన్ను కీర్తించెదను.

23. నేను నిన్ను కీర్తించునప్పుడు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా ప్రాణమును నిన్నుగూర్చి ఉత్సాహధ్వని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగ్గుపడియున్నారు

24. వారు అవమానము పొందియున్నారు కాగా నా నాలుక దినమెల్ల నీ నీతిని వర్ణించును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-71. కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ, తన శత్రువుల నుండి, బాధల నుండి తనను కాపాడమని వయసులో పెద్దవాడైన ఒక వ్యక్తి దేవుని సహాయం కోసం చేసిన ప్రార్ధన. 

71:1-4 శరణు... శైలము... దుర్గము - ఈ మాటలు తన ప్రజలకు యెహోవా కాపుదలను సూచిస్తున్నాయి. (18:1-2; 31:1-4 నోట్సు చూడండి). కీర్తనకారుడు తన ప్రస్తుత బాధలనుండీ, ఇంకా ముందు ముందు రాబోయే శ్రమల నుండి విడిపింపుము అంటూ ప్రార్థిస్తున్నాడు.

71:5-6 కీర్తనకారుడు తన జీవితకాలమంతా యెహోవా పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడని బాల్యము నుండి... గర్భవాసినైనది... తల్లిగర్భము నుండి అనే మాటలు తెలియజేస్తున్నాయి. నిత్యము గురించి వ.8, వ.14 చూడండి. 

71:7-8 శత్రువులకు భీతి కలిగేలా దేవుడు కీర్తనకారుని పట్ల అనూహ్య మైన శక్తిని ప్రదర్శించి ఉండవచ్చు (నిర్గమ. 7:3; 11:9; ద్వితీ 6:22), లేదా భవిష్యత్తులో జరగబోయేదాని గురించి సూచననిచ్చి ఉండవచ్చు (1రాజులు 13:3,5; యెషయా 20:3). ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఏదో ఒక  శ్రమ ననుభవిస్తున్నాడనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. కీర్తనకారుడు శ్రమపడడం చూచిన అనేకులకు దేవుడతణ్ణి శిక్షించాడని అనిపించింది. ఇది 31:11 లో “భీకరుడనై యున్నాను" అని కీర్తనకారుడు చెబుతున్నదానికి దగ్గరగా ఉంది. 

71:9 వృద్ధాప్యమందు బలం తగ్గిపోతున్నప్పుడు అందువల్ల కలిగే కష్టాలు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉండగా మనం గతకాలంలో దేవుని నడిపింపును జ్ఞాపకం చేసుకొని మన జీవితపు చివరి రోజులలో మనలను కాపాడమని వేడుకుంటూ మన సహాయకునిగా, పోషకునిగా ఆయనవైపు చూడాలి. మరణ సమయంలో శరీరం శక్తిహీనమైనప్పుడు ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టక మనతో ఉండి (వ. 12, 18), తన పరిశుద్ధ దేవదూతలతో ఆయన పరలోకపు సన్నిధికి తీసుకెళ్తాడని మనం తెలుసుకోవాలి (లూకా 16:22). 

71:10-11 దేవుడు కీర్తనకారుణ్ణి పట్టించుకోవడం లేదని అతని శత్రువుల ఆలోచన (యోబు 19:13-21). తప్పించువారెవరును లేరు అనే మాటలు క్రూరజంతువులకు ఆహారంగా చిక్కిన జంతువుల్నెవరూ విడిపించలేని సందర్భాలను వర్ణిస్తున్నాయి (7:2; 50:22). 

71:12-13 నాకు దూరముగా ఉండకుము అనే విజ్ఞప్తి గురించి 22:11; 35:22; 38:21; అపొ.కా. 17:27 చూడండి. సామె 15:29 తో భేదపరచి చూడండి. శత్రువులకు అవమానం కలగాలనే ప్రార్ధన గురించి 35:21; 40:14-15 చూడండి.

71:14-16 నీతి... రక్షణ ఈ రెండూ జంటగా దేవుడు తన ప్రజల పట్ల జరిగించిన శక్తివంతమైన కార్యాలకు (బలవత్కార్యములకు) సాక్ష్యాలు. బహిరంగంగా యెహోవాను స్తుతించడం ఆయన విమోచించిన వ్యక్తి కర్తవ్యం (22:22-24 నోట్సు చూడండి). 

71:17-18 కీర్తనకారుడు యెహోవా తన జీవితంలో చేసిన కార్యాలను తరువాతి తరాలకు (వచ్చు. తరమునకు) బోధించాలను కుంటున్నాడు. ఇది యెహోవా తనను శ్రమ నుండి విడుదల చేసినప్పుడు అతడు చేసిన మ్రొక్కుబడిలో భాగం. దేవుని శౌర్యము, మంచితనం మన జీవితాలలో స్పష్టంగా ప్రత్యక్షమయ్యేలా దేవునిలో, ఆయన ఆత్మ సంపూర్ణతలో నిలిచి ఉండడం మన జీవిత నిరీక్షణగా, ఉద్దేశంగా ఉండాలి. అలాటి జీవితాలు మనలో చూసిన మన తరువాతి తరం ప్రేరణ పొంది దేవుని రాజ్యాన్ని, ఆయన నీతిని మనఃపూర్వకంగా వెదికేదిగా ఉంటుంది (మత్తయి 6:33; అపొ.కా. 1:8; 4:30-33; 11:24). 

71:20-21 దేవుడు కీర్తనకారున్ని మరణపు అంచు నుండి పైకి లేపాడు. భూమియొక్క అగాధస్థలముల గురించి 63:9 నోట్సు చూడండి.

71:22-24 యెషయా గ్రంథంలో యెహోవాకు అత్యంత ఇష్టమైన నామం ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ద దేవా. ఈ వచనాలు ఇశ్రాయేలు జాతి యావత్తుతో కలిసి శ్రమననుభవిస్తున్న కీర్తనకారునికి యెహోవా నిబంధనలోని వాగ్దానాలకూ మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |