Timothy II - 2 తిమోతికి 3 | View All

1. అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలిసికొనుము.

2. ఏలాగనగా మనుష్యులు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షులు బింకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేనివారు అపవిత్రులు

3. అనురాగరహితులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జనద్వేషులు

4. ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవునికంటె సుఖాను భవము నెక్కువగా ప్రేమించువారు,

5. పైకి భక్తిగలవారివలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించనివారునై యుందురు. ఇట్టివారికి విముఖుడవై యుండుము.

6. పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెల్లప్పుడును నేర్చుకొనుచున్నను,

7. సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము ఎప్పుడును పొందలేని అవివేక స్త్రీలయొక్క యిండ్లలో చొచ్చి, వారిని చెరపట్టుకొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు.

8. యన్నే, యంబ్రే అనువారు మోషేను ఎదిరించినట్టు వీరును చెడిన మనస్సు కలిగి విశ్వాసవిషయములో భ్రష్టులై సత్యమును ఎదిరింతురు.
నిర్గమకాండము 7:11, నిర్గమకాండము 7:22

9. అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిదికూడ అందరికి తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు.

10. అయితే నీవు నా బోధను నా ప్రవర్తనను నా ఉద్దేశమును నా విశ్వాసమును నా దీర్ఘశాంతమును నా ప్రేమను నా ఓర్పును,

11. అంతి యొకయ ఈకొనియ లుస్త్ర అను పట్టణములలో నాకు కలిగినట్టి హింసలను ఉపద్రవములను, తెలిసికొనినవాడైవై నన్ను వెంబడించితివి. అట్టి హింసలను సహించితిని గాని, వాటన్నిటిలోనుండి ప్రభువు నన్ను తప్పించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 34:19

12. క్రీస్తుయేసునందు సద్భక్తితో బ్రదకనుద్దేశించు వారందరు హింసపొందుదురు.

13. అయితే దుర్జనులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును మోసపోవుచు అంత కంతకు చెడిపోవుదురు.

14. క్రీస్తు యేసునందుంచవలసిన విశ్వాసముద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధలేఖనములను బాల్యమునుండి నీ వెరుగుదువు గనుక,

15. నీవు నేర్చుకొని రూఢియని తెలిసికొన్నవి యెవరివలన నేర్చుకొంటివో ఆ సంగతి తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము.

16. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి యుండునట్లు దైవావేశమువలన కలిగిన ప్రతిలేఖనము ఉపదేశించుటకును,

17. ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును ప్రయోజనకరమై యున్నది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1 అంత్యదినములు అనే మాట జరగబోయే దానిని ఊహించి చెప్పడం కంటే అధికమైంది. అది పౌలు కాలంలో జరుగుతున్న విషయాలను బేరీజు వేయడం అని చెప్పవచ్చు (1తిమోతి 4:1).

3:2-4 ఏలాగనగా అనే మొదటి మాట, అంత్యదినాలు క్లిష్టమైనవిగా ఉండడానికి కారణం అవి చెడు ప్రజలతో నిండి ఉన్నాయి అని సూచిస్తున్నది. ఇక్కడున్న జాబితాను రోమా 1:29-31లో ఉన్నదానితో పోల్చవచ్చు. 

3:5 ఈ అబద్ధ బోధకుల దగ్గర బాహ్యంగా కనిపించే భక్తి అనే ఉరులు ఉంటాయి కానీ నిజమైన భక్తిసారం ఉండదు.

3:6 వారి గతం నుండి వచ్చిన అపరాధ భావనను బట్టి, ఈ పాపభరితులైన... అవివేక స్త్రీలు ఈ అబద్ధ బోధకుల వైరాగ్యా నికి, ఆచారవాదానికి వశమై పోతున్నారు.

3:7 ఈ వచనం అబద్ధ బోధకుల నుండి యెల్లప్పుడును నేర్చుకొనుచున్న స్త్రీలను సూచిస్తుంది. సత్యమును గురించిన అనుభవజ్ఞానం సంపాదించడం అంటే రక్షింపబడడం అని వేరొకచోట చెప్పబడింది. (2:24-26; 1తిమోతి 2:4; తీతు 1:1 తో పోల్చండి). 

3:8 యన్నే, యంబ్లే అనేవి మోషేను ఎదిరించిన ఐగుప్తు మంత్రగాళ్ళ పేర్లు అని ప్రాచీన బైబిలేతర యూదా సాహిత్యంలో రాశారు. (నిర్గమ 7:8-13). ఈ పేర్లు హెబ్రీ బైబిల్లో కనబడకపోయినా, మోషేను గురించిన యూదుల రచనల ద్వారా తిమోతికి బాగా పరిచయమైనవే. 

3:9 అబద్ధ బోధకుల అవివేకము... అందరికి తేటపడును అని ఎత్తిచూపుతూ పౌలు తిమోతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. 

3:10 అయితే నీవు అనే మాటలు వ.1-9 లను వ.10-17కు వ్యత్యాసపరుస్తున్నాయి. అబద్ధ బోధకులు ఒక విధంగా జీవించి, బోధించారు. కానీ పౌలు పూర్తిగా దానికి భిన్నమైన మాదిరిని తిమోతికి చూపాడు.

3:11 పౌలు తన మొదటి మిషనరీ యాత్రలో అంతియొకయ, ఈకొనియ, లుస్త్ర అనే పట్టణాలను దర్శించాడు. ఆ విధంగా తన శ్రమను గూర్చిన ఉదాహరణ కోసం, పౌలు తన మిషనరీ పరిచర్య ఆరంభాన్ని ఎత్తిచెప్పాడు. అతడు అంత వెనకటి విషయాలను, ముఖ్యంగా తిమోతి పౌలు దగ్గరకు వెళ్ళడానికి ముందటి విషయాలను ఎందుకు పేర్కొన్నాడో అని కొందరు ప్రశ్నించారు. కానీ లుస్త తిమోతి స్వంత ఊరు కాబట్టి అక్కడ పౌలుకు ఏమి జరిగిందో తిమోతికి తెలిసే వుంటుంది. దాన్ని బట్టి పౌలు, “తిమోతీ, నా ఆరంభ సేవాజీవితం నీకు తెలుసు కాబట్టి, సువార్త పరిచర్యలో శ్రమలు కూడా భాగమేనని నీకు తెలుసు” అని అతనితో చెబుతున్నాడు. 

3:12-13 సద్భక్తితో బ్రతుకనుద్దేశించు వారందరు ప్రత్యేకమైన క్రైస్తవులేమీ కారు. కానీ ప్రతి విశ్వాసి విషయంలో అది నిజం కావాలి. దుర్జనులు, వంచకులైన అబద్ధ బోధకులు హింస పొందడం లేదు. 

3:14-15 బాల్యము నుండి నేర్చుకున్న విషయాలను అంటున్నాడు కాబట్టి అది. అతడు నేర్చుకున్నది (వ.15) అతని తల్లి, అవ్వల నుండి (1:5) అని వెల్లడి చేస్తున్నది. 
రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు అంటే తిమోతిని “సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము"నకు (2:24-26; 1తిమోతి 2:4) నడిపించేవి పరిశుద్ధ లేఖనాలే. ప్రజలను విశ్వాసానికి రప్పించ గలిగే శక్తి లేఖనాలకు ఉంది. 

3:16-17 దైవావేశము అంటే “దేవుని శ్వాసవల్ల కలిగినవి” అని అర్థం. లేఖనాలు దేవుని నుండి వచ్చినవి కాబట్టి అవి అంతిమంగా మనల్ని నీతికీ, పరిణతికీ, పరిచర్యకూ నడిపిస్తూ, అనేకవిధాల ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి. ప్రతి లేఖనము అంటే పా.ని.ని సూచిస్తుంది కాని, ఇక్కడ ఉన్న భావనను బట్టి కొ.ని.లోని రచనలు కూడా (1తిమోతి 5:18; 2 పేతురు 3:15-16) అని గ్రహించాలి.


Shortcut Links
2 తిమోతికి - 2 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |