Proverbs - సామెతలు 30 | View All

1. దేవోక్తి, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుష్యుడు ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉక్కాలునకును చెప్పినమాట.

2. నిశ్చయముగా మనుష్యులలో నావంటి పశుప్రాయుడు లేడు నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు.

3. నేను జ్ఞానాభ్యాసము చేసికొన్నవాడను కాను పరిశుద్ధ దేవునిగూర్చిన జ్ఞానము పొందలేదు.

4. ఆకాశమునకెక్కి మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళ్లతో గాలిని పట్టుకొన్నవాడెవడు? బట్టలో నీళ్లు మూటకట్టినవాడెవడు? భూమియొక్క దిక్కులన్నిటిని స్థాపించిన వాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియున్నదా?
మత్తయి 11:27, యోహాను 3:13

5. దేవుని మాటలన్నియు పుటము పెట్టబడినవే ఆయనను ఆశ్రయించువారికి ఆయన కేడెము.

6. ఆయన మాటలతో ఏమియు చేర్చకుము ఆయన నిన్ను గద్దించునేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధికుడవగుదువు.

7. దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసికొను చున్నాను నేను చనిపోకముందు వాటిని నాకనుగ్రహింపుము;

8. వ్యర్థమైనవాటిని ఆబద్ధములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయ చేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహింపుము.
1 తిమోతికి 6:8

9. ఎక్కువైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నిన్ను విసర్జించి యెహోవా యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతు నేమో.

10. దాసునిగూర్చి వాని యజమానునితో కొండెములు చెప్పకుము వాడు నిన్ను శపించును ఒకవేళ నీవు శిక్షార్హుడ వగుదువు.

11. తమ తండ్రిని శపించుచు తల్లిని దీవించని తరము కలదు.

12. తమ దృష్టికి తాము శుద్ధులై తమ మాలిన్యమునుండి కడుగబడని వారి తరము కలదు.

13. కన్నులు నెత్తికి వచ్చినవారి తరము కలదు. వారి కనురెప్పలు ఎంత పైకెత్తబడియున్నవి!

14. దేశములో ఉండకుండ వారు దరిద్రులను మింగు నట్లును మనుష్యులలో ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయు నట్లును ఖడ్గమువంటి పళ్లును కత్తులవంటి దవడపళ్లును గల వారి తరము కలదు.

15. జలగకు ఇమ్ము ఇమ్ము అను కూతురులిద్దరు కలరు తృప్తిపడనివి మూడు కలవుచాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు.

16. అవేవనగా పాతాళము, కనని గర్భము, నీరు చాలును అనని భూమి, చాలును అనని అగ్ని.

17. తండ్రిని అపహసించి తల్లి మాట విననొల్లని వాని కన్ను లోయ కాకులు పీకును పక్షిరాజు పిల్లలు దానిని తినును.

18. నా బుద్ధికి మించినవి మూడు కలవు నేను గ్రహింపలేనివి నాలుగు కలవు. అవేవనగా, అంతరిక్షమున పక్షిరాజు జాడ,

19. బండమీద సర్పము జాడ, నడిసముద్రమున ఓడ నడచుజాడ, కన్యకతో పురుషుని జాడ.

20. జారిణియొక్క చర్యయును అట్టిదే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ దోషము ఎరుగననును.

21. భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయ లేనివి నాలుగు కలవు.

22. అవేవనగా, రాజరికమునకు వచ్చిన దాసుడు, కడుపు నిండ అన్నము కలిగిన మూర్ఖుడు,

23. కంటకురాలై యుండి పెండ్లియైన స్త్రీ, యజమాను రాలికి హక్కు దారురాలైన దాసి.

24. భూమిమీద చిన్నవి నాలుగు కలవు అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానముగలవి.

25. చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును సిద్ధపరచుకొనును.

26. చిన్న కుందేళ్లు బలములేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొనును.

27. మిడుతలకు రాజు లేడు అయినను అవన్నియు పంక్తులు తీరి సాగిపోవును.

28. బల్లిని చేతితో నీవు పట్టుకొనగలవు అయినను రాజుల గృహములలో అది యుండును.

29. డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు

30. అవేవనగా ఎల్లమృగములలో పరాక్రమముగలదై ఎవనికైన భయపడి వెనుకకు తిరుగని సింహము

31. శోణంగి కుక్క, మేకపోతు, తన సైన్యమునకు ముందు నడుచుచున్న రాజు.

32. నీవు బుద్ధిహీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి యుండినయెడల నీ చేతితో నోరు మూసికొనుము.

33. పాలు తరచగా వెన్న పుట్టును, ముక్కు పిండగా రక్తము వచ్చును, కోపము రేపగా కలహము పుట్టునుబైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
30:1 దేవోక్తి అంటే దేవుని నుండి వచ్చిన సందేశం (2రాజులు 9:25; యెహె 12:10; మలాకీ 1:1 చూడండి; యిర్మీయా 23:33-40 తో పోల్చండి). హెబ్రీలోని నెఉమ్ అనే పదం. సాధారణంగా యెహోవా పలికిన వాక్కులను తెలియజేస్తుంది (ఆది 22:16; 1సమూ 2:30; హగ్గయి 2:4), అయితే ఈ పదం మనుషులు “పలికిన మాటలను" కూడా రెండు సందర్భాల్లో సూచిస్తుంది (సంఖ్యా 24:2,15; 2సమూ 23:1). యాకే మస్సా వాస్తవ్యుడు. ఆగూరు ఈ అధ్యాయంలోని సామెతల్ని రచించిన లేదా చెప్పిన వ్యక్తి (1:1; 31:1 తో పోల్చండి). ఈతీయేలు, ఉక్కాలు సామెతల్ని వినినవారు. అంతకు మించి వీరి వివరాలు తెలియవు. ఈ సామెతలు ప్రత్యేకంగా కొందరి జ్ఞానోపదేశం కోసం చెప్పినవి, రచించినవి అయినా, ఇవి మనుషులందరికీ వర్తించేవే.

30:2-3 కొంతమంది తమకు దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉందని చెబుతారు. యోబు సైతం చిట్టచివరకు ఏ విషయాన్ని గ్రహించాడో (యోబు 40:4), అదే విషయాన్ని ఆగూరు భయభక్తులతో పరిశుద్ధ దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము పొందలేదు అంటూ ముందుగానే చెప్పాడు.

30:4 గాలిని పట్టుకొనడం, నీళ్లు మూటకట్టడం అనే వర్ణనలు ప్రకృతిలో భీభత్సాలు సృష్టించే గాలివానలు దేవుని అధీనంలో ఉన్నాయని తెలియజేస్తు న్నాయి, ఇవి సేద్యానికి ముఖ్యమైన వనరులు. దేవుని పేరేమో తెలుసా అని అడగడం వింటున్న వ్యక్తికి దేవుని గుణ లక్షణాల గురించి అవగాహన ఉన్నదో లేదో తెలుసుకోవడం. ఆయన కుమారుని అనే మాటలు ఇశ్రాయేలును (హోషేయ 11:1), లేక దేవుడు బోధిస్తున్న ఎవరినైనా సూచిస్తుండవచ్చు (ద్వితీ 8:5; హెబ్రీ 12:6). అయితే యేసు ఈ పాత్రను లేక బాధ్యతను పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు (మత్తయి 2:15; లూకా 9:35). 

30:5-6 ఆకాశం ఒక్క దేవుని ఆధీనంలోనే ఉండే చోటు (వ.4), అక్కడికెవరూ ఎక్కి వెళ్లలేరు. అయితే దేవుని మాటలన్నియు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి (ద్వితీ 30:11-14). దేవుని మాటలు శుద్ధమైనవనీ (పుటము పెట్టబడినవే). సంపూర్ణమైనవనీ ఆగూరు చెబుతున్నాడు గానీ దానికి కారణాలు వివరించలేదు. ఒకవేళ అతడలా చేసి ఉంటే దేవుని వాక్య విలువను మానవ హేతుజ్ఞానంతో నిర్ధారించినట్లయ్యేది. ఆయన మాటలలో దైవావేశంతో ఆగూరు పలికిన ఈ మాటలు కూడా భాగమే. చేర్చకుము అంటే మనకనుకూలంగా ఉండడం కోసం దేవుని మాటలతో ఏమైనా చేర్చే శోధన మనకెదురు కావచ్చు. కాబట్టి దానికి భిన్నంగా దేవుని మాటలకు అనుగుణంగా మనల్ని మనం మలచుకోవాలి అని అర్థం.

30:7-9 ఈ ప్రార్థనను యేసు బోధించిన మాదిరి ప్రార్ధనతో పోల్చవచ్చు (మత్తయి 6:9-13). ఈ రెండు ప్రార్థనలూ శోధన నుండి కాపుదలనివ్వాలనీ, తమ అవసరాలు తీర్చమనీ దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాయి (1తిమోతి 6:8; ఫిలిప్పీ 4:12 తో పోల్చండి), ఈ రెండు ప్రార్థనలూ దేవుణ్ణి ఘనపరుస్తున్నాయి. ఐశ్వర్యవంతుడైన వ్యక్తి అబద్ధికుడు, అపహాసకుడు కాగలడు (నిర్గమ 5:2), తినడానికి అన్నం లేని పేదవాడు దొంగ కాగలడు (6:30), దేవుడు తన అవసరాలు తీర్చడం లేదని చెప్పే దొంగ దైవదూషణ చేస్తున్నట్టే. 

30:10 దాసుడు అంటే ఒక బానిస కావచ్చు, లేదా ఉద్యోగి. కావచ్చు. బాధను అనుభవించిన వ్యక్తి దేవునికి ప్రార్థించడం ద్వారా తనను బాధపరచిన వ్యక్తిని శిక్షార్హుడుగా చేస్తాడు (ద్వితీ 15:9).

30:11-15 ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో నిర్దిష్ట లక్షణాలను ఉమ్మడిగా కలిగియున్న ప్రజా సమూహాన్ని ఒక తరము అని చెప్పవచ్చు. యేసు తన కాలమందలి చెడ్డ “తరము"ను ఖండించాడు (మత్తయి 11:16, 12:39-45, 17:17).

30:11 శపించుచు గురించి 20:20 నోట్సు చూడండి.

30:12 మాలిన్యము అంటే అక్షరార్థంగా “మలం" (ద్వితీ 23:13; 2రాజులు 18:27; యెహె 4:12). ఇది అలంకారిక వర్ణనలో హేయమైన పాపాన్ని సూచిస్తుంది.

30:13-14 గర్వం ఇతరుల్ని దోచుకొనేలా చేస్తుంది. 

30:15-16 రక్తం పీల్చే జలగకు తీసుకొనే గుణమే ఉంటుంది గానీ ఇచ్చే గుణం ఉండదు. దేవుడు అన్నిటినీ నూతనపర్చే వరకు (రోమా 8:19-22; ప్రక 21:1) పాతాళము మరియు అగ్ని ఎల్లప్పుడూ నాశనం చేస్తూనే ఉంటాయి, గర్భము, భూమి ఎల్లప్పుడూ ఉత్పత్తి చేయడానికే ప్రయత్నిస్తాయి (ఆది 3:16-17) 

30:17- అపహసించే కన్ను గర్విష్ణుడిని సూచిస్తుంది (వ.13) 

30:18-20. కన్యక అంటే వివాహ వయస్సు వచ్చిన స్త్రీ (ఆది 24:433 యెషయా 7:14), మగతనపు శక్తి ఉన్న వ్యక్తి పురుషుడు (20:24). వ.18-19 వచనాల్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లయితే, ఇది తక్కిన మూడింటి "డ" కంటే స్త్రీపురుషుల మధ్య ప్రేమ ఎక్కువ విస్మయం కలిగించేదనీ, వివరించ శక్యం కానిదనీ తెలియజేస్తుంది. ఈ భావనను వ.20 తో కలిపి చూసినప్పుడు వివరణ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మొదటి మూడు “జాడ”ను వదలవు. అయితే, జారిణి తన నోరు తుడుచుకున్నట్టుగా (
జారిణికి వ్యభిచారం అనేది భోజనం తిన్నంత సాధారణ విషయం), పురుషుడు కూడా కన్యకతో తన జారత్వం “జాడ" కనబడదనుకుంటాడు. ఏదేమైనా, చివరకు పర్యవసానాలు తప్పవు (5:4; 14:12). ఈ విషయాలు ఆగూరు బుద్ధికి మించినవి (యోబు 42:3; కీర్తన 131:1) గాని దేవునికి తెలియనివి కావు (యిర్మీయా 32:17) 

30:21-23 ఇది సమాజంలో విలువల పతనం గురించి ఒక చమత్కార పూర్వకమైన పరిశీలన లేక ఒక తీవ్రమైన విమర్శ కావచ్చు. దాసుడు అని పిలవబడిన ఈ వ్యక్తి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్న ఒక రాజోద్యోగి కావచ్చు. మూర్యుడు గురించి 17:7 నోట్సు చూడండి. కంటకురాలై అంటే “ద్వేషించబడిన” అని అక్షరార్థం. ఈ పదం ఒక దుష్టురాలిని సూచిస్తుంది, ఈమె నెవరూ ఆమోదించక పోవడం సరైనదే. ఈ ముగ్గురూ ఉండకూడని స్థానంలో ఉండడం వినాశనం కలిగిస్తుంది..

30:24-28 ఇంద్రియజ్ఞానం, గ్రహణశక్తి గలవారెవరైనా దేవుని సృష్టిని పరిశీలించడం ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకొన గలుగుతారు (6:6-8; 24:32 తో పోల్చండి). చిన్నవియైన ఈ ప్రాణులు బలం లేనివే అయినప్పటికీ తమకున్న ప్రాణాంతక పరిమితుల్ని అధిగమించి సాధించగలవు. చీమలు, చిన్న కుందేళ్లు (సీమ కుందేళ్లు) అలంకారిక వర్ణనలో జీవులు (మనుషులు), చీమలకు ముందు చూపు ఎక్కువ. ఆకులూ అలములూ తినే చిన్న కుందేళ్లు (Procavia syriacus) బండ సందుల్లో మందలుగా నివసిస్తాయి. జ్ఞానులకు సైతం యెహోవాయే ఆశ్రయ దుర్గం. మిడుతలకు ఐకమత్యం ఉంది, వాటిలో అవి కొట్టుకొని విడిపోకుండా అన్నీ కలిసి ఒకేసారి పంక్తులు తీరి సాగిపోతాయి. బల్లి (లేదా సాలీడు) బలహీనమైనదే కానీ మనం అనుకొనని స్థలాల్లో కూడా అవి కనిపిస్తాయి. 

30:29-31 ఠీవితో అంటే “భేషుగ్గా" అని అక్షరార్థం. అంటే దర్పంగా నడచునవి. సింహము అంటే “శూరుడు” అని అక్షరార్థం (1సమూ 17:51). ఈ జంతువులు వేటికవి గొప్పవే. రాజుకు సంబంధించిన పదజాలంలోని అర్థం అస్పష్టంగా ఉంది. 

30:32-33 బుద్ధిహీనుడు గురించి 17:7 నోట్సు చూడండి. చేతితో నోరు మూసికొనడం భయంతో మాట్లాడడం ఆపివేయడాన్ని సూచిస్తుంది (న్యాయాధి 18:19; యోబు 21:5; 40:4; మీకా 7:16). తరచగా, పిండగా, రేపగా, ఈ మూడు పదాలకూ హెబ్రీలో ఒకే పదం వాడబడింది. ఈ పనులు చేయడానికి బలం లేదా ఒత్తిడి ఉపయోగించాలి. సమాజంలో కుట్రలు పన్నుతూ ఎదగాలనుకొనే వ్యక్తి చివరకు తన కుట్రలకు తానే బలౌతాడు.


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |