Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 4 | View All

1. కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమై అధైర్యపడము.

2. అయితే కుయుక్తిగా నడుచు కొనకయు, దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు, సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుటవలన ప్రతి మనుష్యుని మనస్సాక్షి యెదుట మమ్మును మేమే దేవుని సముఖమందు మెప్పించుకొనుచు, అవమానకరమైన రహస్యకార్యములను విసర్జించియున్నాము.

3. మా సువార్త మరుగుచేయబడిన యెడల నశించుచున్నవారి విషయములోనే మరుగుచేయ బడియున్నది.

4. దేవుని స్వరూపియైయున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకా శింపకుండు నిమిత్తము, ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైనవారి మనో నేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలుగ జేసెను.

5. అంధకారములోనుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమను గూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను.

6. గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభువనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.
యెషయా 9:2

7. అయినను ఆ బలాధిక్యము మా మూలమైనది కాక దేవునిదైయుండునట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు.

8. ఎటుబోయినను శ్రమపడుచున్నను ఇరికింపబడువారము కాము; అపాయములో నున్నను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము;

9. తరుమబడు చున్నను దిక్కులేనివారము కాము; పడద్రోయబడినను నశించువారము కాము.
ఆదికాండము 1:3

10. యేసుయొక్క జీవము మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసుయొక్క మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడును వహించు కొని పోవుచున్నాము.

11. ఏలయనగా, యేసుయొక్క జీవముకూడ మా మర్త్య శరీరమునందు ప్రత్యక్ష పరచబడినట్లు, సజీవులమైన మేము ఎల్లప్పుడు యేసు నిమిత్తము మరణమునకు అప్పగింపబడుచున్నాము.

12. కావున మాలో మరణమును మీలో జీవమును కార్యసాధకమగుచున్నవి.

13. కృప యెక్కువమంది ద్వారా ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు విస్తరింపజేయులాగున, సమస్తమైనవి మీకొరకై యున్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 116:10

14. కాగా విశ్వసించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వ్రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మగలవారమై,

15. ప్రభువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మమ్మునుకూడ లేపి, మీతోకూడ తన యెదుట నిలువ బెట్టునని యెరిగి,మేమును విశ్వసించుచున్నాము గనుక మాటలాడుచున్నాము.

16. కావున మేము అధైర్యపడము; మా బాహ్య పురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు.

17. మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జేయుచున్నది.

18. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు; అదృశ్యమైనవి నిత్యములు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-6 ఈ భాగంలో ధ్వనించే "మేము” అనే బహువచన సర్వనామం నిజమైన సువార్త సేవకులందరికీ అన్వయించవచ్చు. (అంటే కేవలం వృత్తిరీత్యా
సేవకులైన వారికే కాక విశ్వాసులందరికీ).. 

4:1 నిజమైన పరిచర్య అయోగ్యుల పట్ల దేవుడు చూపే కరుణనుండే వస్తుంది కాబట్టి, వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ సహించే బలాన్ని పౌలు దానికి కలిపాడు. 

4:2 తమవద్ద "రహస్య సమాచారం” ఉందని నటిస్తూ, “సాతాను గూఢమైన సంగతుల"లతో తుయతైర విశ్వాసులను భ్రష్టుపట్టించిన యెజెబెలు లాగా (ప్రక 2:24), దొంగ అపొస్తలులు కూడా కొరింథీయులను దారిమళ్ళించి వుంటారు. వారి చెడు ఉద్దేశాలు (కుయుక్తిగా నడుచుకొను), తప్పుడు సందేశం (వాక్యమును వంచనగా బోధించుట) బట్టి అబద్ధ బోధకులను గుర్తించవచ్చు. నిజమైన బోధకులు వారి నిజమైన ఉద్దేశాలను బట్టి, “పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ”ను బట్టి (యూదా 3) గుర్తించవచ్చు. రహస్యాలను వెదకడం ఆరంభించిన వారికి మాత్రమే ఉన్న రహస్య సత్యం అంటూ ఏమీ ప్రత్యేకంగా లేదు. 

4:3 సువార్త మరుగు చేయబడిన యెడలను గురించి 3:15-16 నోట్సు చూడండి. ఇక్కడ పౌలు సువార్త ప్రకటనకు స్పందించని ప్రతి వ్యక్తిని (అన్యుడు, అలాగే యూదుడు) గురించి పేర్కొంటున్నాడు. 

4:4 వ్యక్తులు సువార్తకు, క్రీస్తుకు దగ్గరకు రాకుండా చేయడంలో సాతానుకు పాత్ర ఉన్నప్పటికీ వారు తమ ఆత్మల విషయంలో తామే జవాబుదారులు గానీ వారు అపవాదిని నిందించలేరు. అంతేకాక సువార్త ప్రకాశం చొచ్చుకెళ్ళకుండా సాతాను అడ్డుకోలేడు. దేవుడు సామర్థ్యమివ్వకపోతే ఒక అంధుడు సూర్యుని చూచినదానికంటే ఎక్కువగా ఒక పాపి సువార్తను “చూడలేడు". సువార్త పునాదీ, దాని లక్ష్యమూ క్రీస్తు మహిమ లేక ప్రకాశమును ప్రదర్శించడమే. మారు మనసు పోందడం ద్వారా, పాపులు ఆయనను ఆరాధించి, ఆయనను
ప్రేమించ గలుగుతారు. 

4:5-6 చీకటి నుండి వెలుగు ప్రకాశించిన అసలు సృష్టి (ఆది 1:3), పాపిలో ఆధ్యాత్మిక వెలుగును పునఃసృష్టించడానికి దేవునికి ఒక నమూనాను ఇచ్చింది (2కొరింథీ 5:17). ప్రకాశించడం అనేది దేవుని నుండే ప్రారంభమౌతుంది. దేవుని మహిమను గురించిన జ్ఞానము గురించి వ.4 నోట్సుతో పోల్చండి. దేవుడిచ్చిన "వెలుగు" "సువార్త జ్ఞానము"నకు మానవుడు స్పందించేలా చేసి, అతడు తిరిగి "దేవుని/క్రీస్తు మహిమ"ను ప్రశంసించగలిగేలా చేస్తుంది. వ.4 లోని ఆయన "దేవుని స్వరూపి" అన్న మాటలు, యేసు క్రీస్తునందు అనే మాటల్లో పౌలుకు క్రీస్తు దైవత్వం పట్ల ఉన్న నమ్మకానికి బలమైన సాక్ష్యం కనిపిస్తుంది. క్రీస్తు ముఖంలోనే దేవుని మహిమ పూర్తిగా కనపరచబడుతుంది (యోహాను 1:14,18; హెబ్రీ 1:3). 
ప్రభువు, పరిచారకులు అనే మాటలు పరస్పర సంబంధాన్ని చూపుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ పౌలు ఇతర విశ్వాసులకు పరిచర్య చేయడం ద్వారా తాను క్రీస్తుకు చేసే సేవపై దృష్టిసారించాడు. 

4:7 ఐశ్వర్యము కొత్త నిబంధన వెంబడి వచ్చే తరిగిపోని మహిమ (3:8). దీనిని తెచ్చే బలాధిక్యము కేవలం దేవునికి మాత్రమే ఉంది. మంటి ఘటము పగిలిపోయే, మర్త్యమైన మానవ శరీరాలకు సాదృశ్యం. కొన్నిసార్లు పాత్ర ఎంత దీనంగా ఉంటే, అందులోని ప్రశస్తమైనవి అంత మహిమాన్వితంగా కనిపిస్తాయి. 

4:8-9 ఈ వచనాల్లో నాలుగు జతల వ్యతిరేక పదాలు ఉన్నాయి. ప్రతి జతలోని మొదటి మూలకంలో మానవాళి దౌర్బల్యం, మరి ముఖ్యంగా దేవుని
సేవలో ఉన్న మానవుల దౌర్బల్యాలను సూచిస్తుంది. రెండవ మూలకం దేవుని శక్తికి నిదర్శనాన్ని కనపరుస్తుంది. . 

4:10-11 తన మానవత్వాన్ని బట్టి యేసు మరణానికి లోనయ్యాడు. దేవుని శక్తితో ఆయన పునరుత్థాన జీవముతో లేపబడ్డాడు. పునరుత్థాన జీవం పౌలుకు మర్త్య శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడినప్పటికీ, పౌలు (నిజానికి పరిశుద్ధులందరూ) యేసు మాదిరిని అనుసరిస్తాడు. విశ్వాసులు ఇప్పటికే సజీవులై, లేపబడి, క్రీస్తుతోపాటు కూర్చుండటం గురించి ఎఫెసీ 2:4-6లో చూడండి. 

4:12 పరిచారకుడుగా పౌలు శ్రమలు చివరికి అతణ్ణి హతసాక్షిగా శరీర మరణము పొందే అనుభవానికి నడిపించాయి. అయితే అతని శ్రమలు కొరింథీయులలో ఆధ్యాత్మిక జీవము తీసుకురావడానికి సాధనాలయ్యాయి.

4:13 దేవుని మహిమ గురించి వ. 4,6 నోట్సు చూడండి. 

4:14-15 హెబ్రీ భాషలో కీర్తన 116:10 ఇలా ఉంది: “నేను మిగుల బాధపడినవాడను" అనుకున్నప్పటికీ, నేను నమ్మికయుంచితిని”. పౌలు సెప్టువజెంట్ నుండి (పా.ని. గ్రీకులోనికి అనువదించిన ప్రాచీన అనువాదం) పేర్కొన్నాడు. ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ప్రభువునందు విశ్వాసం ఒకణ్ణి పనిచేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. క్రీస్తు రాకడలో, దేవుడు విశ్వాసులను లేపుతాడు. ఈ శరీరంలో ఉండగానే పౌలు అనుభవించిన నూతన ఆధ్యాత్మిక జీవితం నుండి దీనిని వేరుగా చూడాలి (వ. 10-11). మమ్మును... మీతో అనే మాటలు పరిశుద్దుల పునరుత్థానం ఒక్కొక్కరికి వేరువేరుగా కాదని చూపుతున్నాయి. సంఘ (వధువువలె) సామూహిక స్వభావాన్ని నొక్కిచెప్పే ప్రస్తుతం అనే క్రియాపదం 2కొరింథీయుల పత్రిక 11:2లో కూడా చూడవచ్చు. 

4:16 మేము అధైర్యపడము అనే మాటలు వ.1 నుండి మళ్ళీ చెప్పాడు. ఈ రెండు వ్యాఖ్యల మధ్యలో, విపరీతమైన ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య కూడా తాను ఎందుకు ఓడిపోలేదో పౌలు వివరించాడు. విశ్వాసులందరికీ ఈ అపొస్తలుడు ఒక మాదిరి.

4:17-18 ఈ వచనాలు మానవ దౌర్బల్య అనుభవాలను దేవుని బలాధిక్యతా రుజువులతో భేదపరచి చూస్తాయి (వ. 8-9 నోట్సు చూడండి). వారి దృష్టి ఎల్లప్పుడూ నిత్యత్వంపై నిలిచి వుండాలని కూడా విశ్వాసులకు ఇవి జాపకం చేస్తాయి. 


Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |