Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 1 | View All

1. దేవుని చిత్తమువలన యేసుక్రీస్తు యొక్క అపొస్తలుడుగా నుండుటకు పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొస్తెనేసును

2. కొరింథులోనున్న దేవుని సంఘమునకు, అనగా క్రీస్తుయేసునందు పరిశుద్ధపరచబడినవారై పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును ప్రభువుగా ఉన్న మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రతిస్థలములో ప్రార్థించువారికందరికిని శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

3. మన తండ్రియైన దేవుని నుండియు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుండియు కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక.

4. క్రీస్తుయేసునందు మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ విషయమై నా దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

5. క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయనయందు మీరు ప్రతి విషయములోను,

6. అనగా సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్య వంతులైతిరి;

7. గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచున్నారు.

8. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునట్లు అంతమువరకు ఆయన మిమ్మును స్థిరపర చును.

9. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు నమ్మతగిన వాడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9

10. సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాట లాడవలెననియు, మీలో కక్షలు లేక, యేక మనస్సు తోను ఏకతాత్పర్యముతోను, మీరు సన్నద్ధులై యుండ వలెననియు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను.

11. నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిమ్మునుగూర్చి క్లోయె యింటివారివలన నాకు తెలియవచ్చెను.

12. మీలో ఒకడునేను పౌలు వాడను, ఒకడునేను అపొల్లోవాడను, మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడునేను క్రీస్తువాడనని చెప్పుకొనుచున్నారని నా తాత్పర్యము.

13. క్రీస్తు విభజింపబడి యున్నాడా? పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడెనా? పౌలు నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరా?

14. నా నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరని యెవరైనను చెప్పకుండునట్లు,

15. క్రిస్పునకును గాయియుకును తప్ప మరి యెవరికిని నేను బాప్తిస్మమియ్యలేదు; అందుకై దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు చున్నాను.

16. స్తెఫను ఇంటివారికిని బాప్తిస్మమిచ్చితిని; వీరికి తప్ప మరి ఎవరికైనను బాప్తిస్మమిచ్చితినేమో నేనెరుగను.

17. బాప్తిస్మమిచ్చుటకు క్రీస్తు నన్ను పంపలేదు గాని, క్రీస్తుయొక్క సిలువ వ్యర్థముకాకుండునట్లు, వాక్చాతుర్యము లేకుండ సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను పంపెను.

18. సిలువనుగూర్చిన వార్త, నశించుచున్న వారికి వెఱ్ఱి తనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి.

19. ఇందు విషయమై జ్ఞానుల జ్ఞానమును నాశనము చేతును. వివేకులవివేకమును శూన్యపరతును అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 29:14

20. జ్ఞాని యేమయ్యెను? శాస్త్రి యేమయ్యెను? ఈ లోకపు తర్కవాది యేమయ్యెను? ఈలోక జ్ఞానమును దేవుడు వెఱ్ఱితనముగా చేసియున్నాడు గదా?
యెషయా 19:12, యెషయా 33:18, యెషయా 44:25

21. దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానముచేత దేవునిని ఎరుగకుండినందున, సువార్త ప్రకటన యను వెఱ్ఱి తనముచేత నమ్మువారిని రక్షించుట దేవుని దయా పూర్వక సంకల్ప మాయెను.

22. యూదులు సూచక క్రియలు చేయుమని అడుగుచున్నారు, గ్రీసుదేశస్థులు జ్ఞానము వెదకు చున్నారు.

23. అయితే మేము సిలువవేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము.

24. ఆయన యూదులకు ఆటంకము గాను అన్యజనులకు వెఱ్ఱితనముగాను ఉన్నాడు; గాని యూదులకేమి, గ్రీసుదేశస్థులకేమి, పిలువబడినవారికే క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమునై యున్నాడు.

25. దేవుని వెఱ్ఱితనము మనుష్యజ్ఞానముకంటె జ్ఞానముగలది, దేవుని బలహీనత మనుష్యుల బలముకంటె బలమైనది.

26. సహోదరులారా, మిమ్మును పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను, ఘనులైనను, గొప్ప వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని

27. ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునట్లు,

28. జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములోనుండు వెఱ్ఱివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. బలవంతులైనవారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొనియున్నాడు.

29. ఎన్నికైనవారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, తృణీకరింప బడినవారిని, ఎన్ని కలేనివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని యున్నాడు.

30. అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తుయేసు నందున్నారు.
యిర్మియా 23:5-6

31. అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింప వలెను అని వ్రాయబడినది నెరవేరునట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమునాయెను.
యిర్మియా 9:24బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 పౌలు సాధారణంగా దేవుని చిత్తము వలన... అపొస్తలుడు అన్న బిరుదును తన అపొస్తలత్వపు అధికారం సవాలు చేయబడిన సందర్భంలోనో లేక తన పాఠకులను సరిదిద్దడానికి రాస్తున్నపుడో ఉపయోగించాడు..

1:2 కొరింథులో ఉన్న సంఘానికి గుర్తింపుగా రెండు విశేషణాలను పౌలు చేర్చాడు. క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధపరచబడినవారై, పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారు. ఈ రెండు విశేషణాలు, ఆ తరవాత వాటికి చేర్చిన వారికిని మనకును ప్రభువుగా ఉన్న మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రతి స్థలములో ప్రార్థించువారికందరికిని అనే మాటలు ఈ పత్రిక ముఖ్యాంశాన్ని సూచిస్తాయి. ప్రభువు కోసం ప్రత్యేకపరచబడినవారు ఆయనకు చెందినవారు, వారు ఆయన అధికారానికి లోబడతారు. ప్రతి స్థలంలోనూ యేసు క్రీస్తే “ప్రభువు".

1:3 అభివాదం తర్వాత, పౌలు యొక్క ప్రామాణిక శుభవచనాల్లో త్రిత్వంలోని ఇద్దరు వ్యక్తులు, తండ్రియైన దేవుడు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ను ప్రస్తావించాడు. “ప్రభువు" అనే మాట పా.ని. లోని “దేవుడైన యెహోవా”ను జ్ఞాపకం చేయడం ద్వారా యేసు యొక్క దైవత్వాన్ని రూఢిపరుస్తుంది.

1:4 ప్రభువు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు కొరింథీ విశ్వాసులు నిందారహితులుగా స్వీకరించబడడం గురించీ (వ.7-8), వారికి క్రీస్తుతో ఉన్న సంబంధాన్ని నిర్ధారించే ఆత్మ వరాలను గురించీ (వ.6-7) చెప్పిన సందర్భంలో పౌలు కృప అనే మాటనుపయోగించాడు. కొరింథీ విశ్వాసులను గూర్చి పౌలు కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి ముఖ్యకారణం, దేవుడు వారికిచ్చిన కృప అనే వరమే కావడం దీనికి సరిగ్గా సరిపోయింది.

1:5-8 కొరింథీయులకు అనుగ్రహించబడిన వరములను పేర్కొన్నపుడు పౌలు ఈ కృపను గురించి స్పష్టం చేశాడు. వారు ఆత్మ వరములు పొందడం వారు సువార్త సాక్ష్యమును స్వీకరించారని నిర్ధారిస్తుంది. వారు ఐశ్వర్యవంతులైరి అని పౌలు ప్రకటించినపుడు, వారి విశ్వాసానికి సాక్ష్యంగా ఉన్న వరములను మాత్రమే కాక సంఘంలో దుర్వినియోగానికి గురౌతున్న లేక నకిలీ వరములను గూర్చి కూడా చెప్తున్నాడు. తరవాత వీటిలో సంఘం అతిశయించడానికి కారణమైన పారవశ్యంతో కూడిన పలుకులు (అన్యభాషలతో మాట్లాడుట) అనే వరం కూడా కలిపాడు. వారికున్న ప్రత్యేక మతసంబంధమైన జ్ఞానాన్ని బట్టి కూడా కొరింథీ సంఘం చాలా గర్వించింది. ఈ సమస్యలన్నిటికీ అతీతంగా వారు సువార్త సాక్ష్యాన్ని యథార్థంగా అంగీకరించడం వారు పొందిన ఆత్మ వరాల ద్వారా స్థిరపరచబడినది.

1:9 1కొరింథీ పత్రిక పరిచయంలో, ప్రభువు అనే పదం మిగిలిన పౌలు పత్రికలన్నిటి పరిచయాలలో కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తుంది (వ. 2,3,7,8,9). పత్రికలోని ముఖ్యభాగానికి వెళుతూ, పౌలు తన అంశాన్ని మళ్ళీ నొక్కి చెబుతున్నాడు. అదేమంటే, ఆయన ప్రజలపై ప్రభువుకున్న అధికారం. సంఘానికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అను తన కుమారుని ఐక్య సహవాసంలోకి కొరింథీయులను పిలిచిన తండ్రి నమ్మకత్వాన్ని అతడు గుర్తిస్తున్నాడు. 

1:10-4:21 రెండు నివేదికలకు పౌలు స్పందనలను ఈ పత్రిక వెల్లడి చేస్తుంది. మొదటిది, సంఘంలో విభజనలను గురించి (1:10-4:21), రెండవది, తీవ్రమైన లైంగిక అపవిత్రతను గురించి (5:1-6:20).

1:10 ఐక్యత కోసం వేడుకొంటూ పౌలు ఏకభావముతో మాటలాడవలెనని అనువదించిన మొదటి శతాబ్దపు నుడికారాన్ని ఉపయోగిస్తూ కోరుతున్నాడు. ఏక తాత్పర్యము అనే పదాన్ని కలపడం, సిలువవేయబడ్డ క్రీస్తు (వ.17; 1:18-3:4) అనే సువార్త సందేశంలోని కేంద్రకమైన లేక ముఖ్యమైన ఒప్పుకోలును సూచిస్తుంది. పౌలు దృష్టిలో ఈ కేంద్రకమైన ఒప్పుకోలు సంఘ ఐక్యతకు ఎంతో కీలకమైనది. 

1:11-12 కొరింథు సంఘంలో కలహాలు, విభజన ఆత్మను గూర్చి తనకు క్లోయె ఇంటివారి ద్వారా వచ్చిన నివేదికను పౌలు బయటపెట్టాడు. “నేను ఫలానా వాడను" అన్న వారి వర్గ నినాదాలను అతడు వ్యంగ్యంగా, ఎత్తిపొడుస్తూ చెప్పాడు. తమ యజమానులను గుర్తించడానికి బానిసలు ఇలా చెప్పేవారు. లేక, ఎవరైనా ఒక కుట్రపూరిత రాజకీయ వర్గానికి బానిసలైనవారు ఈ మాటలు ఉపయోగిస్తారు. వారు "నేను క్రీస్తువాడను” అని అన్నప్పటికీ కేవలం మానవమాత్రులను అనుసరించిన కొరింథీ విశ్వాసులు క్రీస్తు మార్గానికి వ్యతిరేకంగా విభజించే, బానిసత్వపు ఆత్మను కనుపరచారు. అపొల్లో కొరింథులో ప్రసిద్ధుడైన బోధకుడు (అపొ.కా. 18:24-19:1). కేఫా అనేది అరమేయిక్ భాషలో పేతురుకు మారు పేరు.

1:13-16. క్రీస్తు విభజింపబడి యున్నాడా? అనే అలంకారిక ప్రశ్నకు తన సొంత జీవితం, పరిచర్యల నుండి, పౌలు వివరణనిస్తూ, తాను ఎవరో, ఇతరులు తనకు ప్రేమానురాగాల విషయంలో రుణపడి ఉన్నారో అనే రెండు కీలకమైన అంశాలను ప్రస్తావించాడు. ప్రశ్న వెంబడి ప్రశ్న అన్నట్లుగా: పౌలు మీ కొరకు సిలువవేయబడెనా? పౌలు నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరా? అని అడిగాడు. రెండింటికీ జవాబు "కాదు" అనేది స్పష్టం. మనలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం క్రీస్తు మరణించాడు, క్రీస్తు అధికారంతో మనం క్రీస్తుకు చెందిన ఒకే సమిష్టి శరీరంగా ఆయనతో గుర్తించబడ్డాం (12:12-13). కాబట్టి ఘనత అంతా క్రీస్తు ఒక్కడికే చెందాలి.

1:17 బాప్తిస్మాలివ్వడం ద్వారా పౌలు తనకోసం ఒక పెద్ద వర్గాన్ని సంపాదించుకోడానికి ప్రయత్నించలేదు కానీ దేవుడు తనకిచ్చిన పని అయిన సువార్త ప్రకటన జరిగించాడు. (అపొ.కా.9:15). వాక్చాతుర్యము లేకుండ

అంటే “సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు” సందేశమైన సువార్తను లోకం వెర్రితనంగా చూడడాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. (వ.18,23; 2:2). మన సువార్తీకరణలో క్రీస్తు సిలువ సందేశం పలచన కాకూడదు. ఎందుకంటే అలాంటి "తెలివైన" సాధనాల ద్వారా దాన్ని శక్తిహీనం చేసే ప్రమాదం ఉంది.

1:18-19 సిలువ మానవ జాతిని విభజిస్తుంది. ఈ విభజన సిలువను వెర్రితనముగా చూసే నశించుచున్న వారికి, సిలువను జ్ఞానము, శక్తిగా కలిగిన రక్షింపబడుచున్న వారుగా చూడవచ్చు. తమను తాము జ్ఞానులుగా భావించిన యెరూషలేములోని అవిశ్వాసులైన నాయకులను దేవుడు హెచ్చరిస్తున్న యెషయా 29:14 ను పేర్కొంటూ పౌలు ఈ సత్యాన్ని సమర్థిస్తున్నాడు. దేవుని తీర్పు క్రీస్తుపై ఆధారపడని ప్రతి మానవ జ్ఞాన సంబంధమైన కాపట్యాన్ని బయట పెడుతుంది.

1:20-21 ఈ యుగంలో తమను తాము జ్ఞానులనుకునే వారిపై దేవుని నేరారోపణను పౌలు పరిచయం చేశాడు. ఈ వరుసలో చివరి ప్రశ్న (ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెట్టితనముగా చేసియున్నాడు గదా?) విశ్వసించని మానవజ్ఞాన వ్యర్థతను చూపిస్తుంది. ఈ లోకం సువార్తను, అది నొక్కిచెప్పే సిలువను వెట్టితనముగా తీసుకుంటుంది కాని, దేవుడు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు అనే సువార్త ప్రకటన లో విశ్వాసం ఆధారంగా మానవులను రక్షించడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు.

1:22-23 సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు సందేశం యూదులకు బలహీనతను సూచించి, యేసును అబద్దపు మెస్సీయగా కనపరచింది. దాని బదులు యూదులు. మెస్సీయ శక్తిని గూర్చిన సూచనల కోసం ఎదురుచూశారు (యెషయా. 35, 61 అధ్యా. ). అలా “సిలువవేయబడిన క్రీస్తు” సందేశం వారి అంచనాలకు అడ్డుబండ (గ్రీకు. స్కాండలాన్; అభ్యంతరం)గా మారింది. “మెస్సీయను గూర్చిన ఆశలు" లేకుండా, దేవుడంటే ఇలా ఉండాలి అనే సాధారణ ఆలోచనలున్న అన్యజనుల మనస్తత్వానికి, “సిలువవేయబడిన క్రీస్తు” సందేశం వెర్రితనంగా ఉంది.

1:24 సమస్త జనులలో పిలువబడిన వారికి క్రీస్తు దేవుని తీర్పునుండి రక్షించే దేవుని శక్తియును జ్ఞానమునై యున్నాడు (వ.21). 

1:25 లోకం అనుకునే దేవుని వెట్టితనము మనుష్య జ్ఞానంకంటే అధికమైన జ్ఞానము గలది. "వెర్రితనము" అని తర్జుమా చేయబడిన మాట, ప్రకటించబడిన సందేశంలోని వెర్రితనాన్ని (సిలువవేయబడిన క్రీస్తు అనే అభ్యంతరకరమైన సందేశం) పేర్కొంటుంది.

1:26-28 దేవుని ప్రజల కూర్పులోని హేతుబద్దతను గూర్చి పౌలు చెపుతున్నాడు. దేవుని ప్రజలు లోకము “వ్యర్ధము” అనుకొనే సందేశాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి లోకం వారిని ఎన్నిక లేనివారిగా చూస్తుంది. కానీ తరువాతి యుగంలో దేవుడు జ్ఞానులను, బలవంతులను సిగ్గుపరచి, ఈ యుగంలో ఎన్నికైనవి అనుకునేవాటిని వ్యర్థముగా చేస్తాడు (2:6; 3:18-20). 

1:29 దేవుడు తృణీకరింపబడిన వారిని, అంటే సిలువ అనే వెర్రితనాన్ని హత్తుకున్నవారిని ఎన్నుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. అందువల్ల ఎవరూ దేవుని యెదుట తాను సాధించిన లేక సంపాదించిన స్థానాన్ని గూర్చి అతిశయించలేరు.

1:30-31 తండ్రి మూలముగా, విశ్వాసులు క్రీస్తులో గుర్తించబడ్డారు ("క్రీస్తులో సిలువవేయబడ్డారు" అనడానికి క్లుప్తరూపం, వ.23-24,30; 2:2). ఇందువల్ల వారికి దేవుని జ్ఞానం, అంటే సిలువవేయబడిన క్రీస్తు అనే జ్ఞానం యొక్క నిజమైన సారం ఉంది. ఈ జ్ఞానం ద్వారా, దేవుని న్యాయస్థానంలో విశ్వాసులకు నీతి, పరిశుద్దత కలిగి, వాటి ద్వారా ఆయన సన్నిధిలోనికి ప్రవేశం, చివరికి విమోచన ఉంటాయి. 


Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |