Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 39 | View All

1. నా నాలుకతో పాపముచేయకుండునట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకొందును భక్తిహీనులు నా యెదుట నున్నప్పుడు నా నోటికి చిక్కము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.
యాకోబు 1:26

2. నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని క్షేమమును గూర్చియైనను పలుకక నేను మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.

3. నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధ్యానించుచుండగా మంట పుట్టెను అప్పుడు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని

4. యెహోవా, నా అంతము ఎట్లుండునది నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో నేను తెలిసికొన గోరుచున్నాను.

5. నా దినముల పరిమాణము నీవు బెత్తెడంతగా చేసి యున్నావు నీ సన్నిధిని నా ఆయుష్కాలము లేనట్టేయున్నది. ఎంత స్థిరుడైనను ప్రతివాడును కేవలము వట్టి ఊపిరివలె ఉన్నాడు.(సెలా.)

6. మనుష్యులు వట్టి నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే గదా వారు ధనము కూర్చుకొందురు గాని అది ఎవనికి చేజిక్కునో వారికి తెలియదు.

7. ప్రభువా, నేను దేనికొరకు కనిపెట్టుకొందును? నిన్నే నేను నమ్ముకొనియున్నాను.

8. నా అతిక్రమములన్నిటినుండి నన్ను విడిపింపుము నీచులకు నన్ను నిందాస్పదముగా చేయకుము.

9. దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌని నైతిని.

10. నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీ చేతి దెబ్బవలన నేను క్షీణించుచున్నాను.

11. దోషములనుబట్టి నీవు మనుష్యులను గద్దింపులతో శిక్షించునప్పుడు చిమ్మట కొట్టిన వస్త్రమువలె నీవు వారి అందము చెడ గొట్టెదవు నరులందరు వట్టి ఊపిరివంటివారు. (సెలా.)

12. యెహోవా, నా ప్రార్థన ఆలంకిపుము నా మొఱ్ఱకు చెవియొగ్గుము నా కన్నీళ్లు చూచి మౌనముగానుండకుము నీ దృష్టికి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను పరవాసినైయున్నాను
హెబ్రీయులకు 11:13, 1 పేతురు 2:11

13. నేను వెళ్లిపోయి లేకపోకమునుపు నేను తెప్పరిల్లునట్లు నన్ను కోపముతో చూడకుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-39. తన పాపాన్ని బట్టి దేవుడు తనను శిక్షిస్తున్నాడని గ్రహించిన కీర్తనకారుడు కృంగిపోయిన తన పరిస్థితిని ఆయన దగ్గర అంగీకరించి తన బాధలనుండి ఉపశమనాన్ని వేడుకుంటూ రాసిన కీర్తన.

శీర్షిక: యెదూతూను - (బహుశా ఏతాను కున్న మరో పేరు అయ్యుండవచ్చు). ఈ పేరు కీర్తన 62, కీర్తన 77 శీర్షికల్లోను కనబడుతుంది. 1దిన 16:41 ప్రకారం, యెదూతూను దావీదు దగ్గరున్న సంగీత విద్వాంసుల్లో ఒకరు కావచ్చు. ఒకవేళ ఇది యెదూతూను అనే వ్యక్తిని సూచించకపోతే, అతని వారసుల్ని లేదా అతని పేరుతో ఉన్న గాయకబృందాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.

39:1-13 కీర్తనకారుడు ఇంకా దేవుని శిక్షలోనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ కీర్తన 38వ కీర్తన అంశాన్నే కొనసాగిస్తుంది. “నీ చేతి దెబ్బవలన నేను క్షీణించుచున్నాను" అనడంలో తన శ్రమకు కారణం దేవుడే అని అతడు గ్రహించాడని తెలుస్తుంది. (వ.10), తానెంత కాలం జీవిస్తాడో, దేవుని నుండి నేరుగా వచ్చిన ఆ శిక్షను ఎంత కాలం భరించాలో కీనకారుడు తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాడు. దేవుని నుండీ, ఆయన కృప నుండీ వేరుచేయబడిన స్థితిలో తనను చనిపోనివ్వ వద్దని ప్రార్థిస్తున్నాడు (వ.12-13). 

39:3 గుండె... మండుచుండెను అనే మాటలు ఉద్రేకాన్ని, చికాకును సూచిస్తున్నాయి. (ద్వితీ 19:6; యిర్మీయా 20:9). మంట పుట్టెను అనే సాదృశ్యం కోపాన్ని తెలియజేస్తున్నది. లోలోపల ఉడికిపోతున్న భావోద్రేకాలు బయటకి పెల్లుబికి రాబోతున్నాయని ఇది సూచిస్తున్నది.

39:4-6 కీర్తనకారుడు తానెంత కాలం బ్రతుకుతాడో (దినముల ప్రమాణము... నాకు తెలుపుము... నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో) దేవుడు తనకు తెలియజేయాలని కోరుకోవడం అతడు తన అంతరంగంలోని అలజడిని బయటికి కనబడనీయకుండా దాస్తున్నాడని తెలుస్తున్నది. తనకేదో జరగబోతోందని అతడు గ్రహించాడు. అయితే ఏం జరగనున్నదో యెహోవా తనకు తెలియజేయాలని అతడు కోరుకుంటున్నాడు. యోబు 7:7 లో కూడా కనబడే ఊపిరి (హెబ్రీ. హెవెల్) అనే ఈ పదం అలంకారిక వర్ణనలో అర్థరహితంగా జీవించడాన్ని, వ్యర్థప్రయత్నాల్ని సూచిస్తుంది. (94:11; ప్రసంగి 1:2). ఈ పదాన్ని నీడతో కలిపి ఉపయోగించడం జీవితం గతించిపోయే స్వభావం గలదని నొక్కి చెబుతున్నది. (144:4 నోట్సు చూడండి). ఇక్కడ తెలుసుకోవలసిన పాఠమేమిటంటే, ప్రతి విషయాన్ని మానవదృక్పథంలో కాక దేవుని దృక్పథంలో చూడడం నేర్చుకోవాలి.

39:7-8 దేవుని ప్రజలు అనుభవించే శ్రమల్లో తరచూ శత్రువుల నిందలకు గురికావడం కూడా ఉంటుంది (22:6-8 నోట్సు చూడండి). దేవుని పట్ల భయభక్తుల్లేని బుద్దిహీనుల్ని నీచులనే పదం సూచిస్తున్నది (14:1). 

39:9 కీర్తనకారుని జీవితంలో ఎదురైనవన్నీ దేవుడే రప్పించాడు కాబట్టి అతడు మాట్లాడలేని మౌని అయ్యాడు. 

39:12 అతిథివంటివాడను... పరవాసినైయున్నాను అనేవి వాగ్దానదేశంలో స్థానికత లేనివారిని సూచించే పదాలు. భూమి యెహోవాది కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు భూమ్మీద తమను తాము పరదేశులుగా పరిగణించుకోవాలి (119:19; లేవీ 25:23; 1దిన 29:15 చూడండి). భూమ్మీద జీవితం అప్రాధాన్యమైందనీ, క్షణికమైందనీ తెలిపే 39:4-6 వచనాల్లోని పాఠాన్ని కీర్తనకారుడు గ్రహించాడని ఇక్కడ ఈ మాటల సందర్భం తెలియజేస్తున్నది. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |