Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 16 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. నరపుత్రుడా, యెరూషలేము చేసిన హేయకృత్యములను దానికి తెలియజేసి నీవీలాగు ప్రకటింపుము

3. ప్రభువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూర్చి యీ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ ఉత్పత్తియు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండ్రి అమోరీయుడు, నీ తల్లి హిత్తీయురాలు.

4. నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుట్టిననాడు నీ నాభిసూత్రము కోయ బడలేదు, శుభ్రమగుటకు నీవు నీళ్లతో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉప్పు రాయకపోయిరి బట్టచుట్టకపోయిరి.

5. ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాక్షింపలేదు, నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేక పోయెను; నీవు పుట్టిననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ అసహ్యముగా ఉంటివి.

6. అయితే నేను నీ యొద్దకు వచ్చి, రక్తములో పొర్లుచున్న నిన్ను చూచి నీ రక్తములో పొర్లియున్న నీవు బ్రదుకుమని నీతో చెప్పితిని, నీవు నీ రక్తములో పొర్లియున్నను బ్రదుకుమని నీతో చెప్పితిని.

7. మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృద్ధియగునట్లు నేను నిన్ను వృద్ధిలోనికి తేగా నీవు ఎదిగి పెద్దదానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వస్త్రహీనముగానున్న నీకు స్తనము లేర్పడెను, తలవెండ్రుకలు పెరిగెను.

8. మరియు నేను నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను చూడగా ఇష్టము పుట్టించు ప్రాయము నీకు వచ్చి యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నిన్ను పెండ్లిచేసికొని నీతో నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దాన వైతివి; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

9. అప్పుడు నేను నీళ్లతో నిన్ను కడిగి నీమీదనున్న రక్తమంతయు తుడిచి నిన్ను నూనెతో అంటి

10. విచిత్రమైన కుట్టుపని చేసిన వస్త్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సన్నమైన యెఱ్ఱని చర్మముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సన్నపు అవిసెనారబట్ట నీకు వేయించితిని, నీకు పట్టుబట్ట ధరింపజేసితిని.

11. మరియు ఆభరణములచేత నిన్ను అలంకరించి నీ చేతులకు కడియములు పెట్టి నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి

12. నీ చెవులకును ముక్కునకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెట్టించితిని.

13. ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నిన్ను అలంకరించి, సన్నపు అవిసెనారయు పట్టును విచిత్రపు కుట్టుపనియుగల బట్టలును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు నూనెయు నీ కాహారముగా ఇయ్యగా, నీవు మిక్కిలి సౌందర్యవతివై రాణియగునంతగా అభివృధ్ధి నొందితివి.

14. నేను నీ కను గ్రహించిన నా ప్రభావముచేత నీ సౌందర్యము పరి పూర్ణము కాగా అన్యజనులు దాని చూచి నీ కీర్తి ప్రశం సించుచు వచ్చిరి; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

15. అయితే నీ సౌందర్యమును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీర్తి వచ్చినందున నీవు వేశ్యవై దారినిపోవు ప్రతి వానితో బహుగా వ్యభిచరించుచు వచ్చితివి, పిలిచిన వానితోనెల్ల పోతివి.

16. మరియు నీ వస్త్రములలో కొన్ని తీసి, చిత్రముగా అలకరింపబడిన ఉన్నత స్థలములను ఏర్పరచి, వాటిమీద పండుకొని వ్యభిచారము చేసితివి; అట్టి కార్యములు ఎంతమాత్రమును జరుగకూడనివి, అట్టివియు నిక జరుగవు.

17. నేను నీకిచ్చిన బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని నీవు పురుషరూప విగ్రహములను చేసికొని వాటితో వ్యభిచరించితివి.

18. మరియు నీ విచిత్ర వస్త్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా ధూపమును వాటికర్పించితివి.

19. భోజనమునకై నేనిచ్చిన ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగు నట్లు నీవు ఆ బొమ్మలకు అర్పించితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? యిదే ప్రభు వగు యెహోవా వాక్కు.

20. మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమార్తెలను ఆ బొమ్మలు మింగివేయు నట్లు వాటి పేరట వారిని వధించి తివి,

21. నీ జారత్వము చాలకపోయెననియు నా పిల్లలను వధించి వాటికి ప్రతిష్ఠించి యప్పగించితివి.

22. నీ బాల్య కాలమందు నీవు దిగంబరివై వస్త్రహీనముగానుండి నీ రక్తములో నీవు పొర్లుచుండిన సంగతి మనస్సునకు తెచ్చు కొనక ఇన్ని హేయక్రియలను ఇంక జారత్వమును చేయుచు వచ్చితివి.

23. ఇంతగా చెడుతనము జరిగించి నందుకు నీకు శ్రమ నీకు శ్రమ; యిదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

24. నీవు వీధి వీధిని గుళ్లు కట్టితివి, యెత్తయిన బలి పీఠములను ఏర్పరచితివి,

25. ప్రతి అడ్డదోవను నీ బలిపీఠము కట్టి నీ సౌందర్యమును హేయక్రియకు వినియోగపరచి నీ యొద్దకు వచ్చినవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా వ్యభిచరించితివి.

26. మరియు నీవు మదించి యున్న నీ పొరుగువారైన ఐగుప్తీయులతో వ్యభిచరించి నీ జారత్వక్రియలను పెంపుచేసి నాకు కోపము పుట్టించితివి.

27. కాబట్టి నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తక్కువచేసి, నీ కామవికార చేష్టలకు సిగ్గుపడిన నీ శత్రువులైన ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలకు నిన్ను అప్పగించు చున్నాను.

28. అంతటితో తృప్తినొందక అష్షూరువారి తోను నీవు వ్యభిచరించితివి, వారితోకూడి జారత్వము చేసినను తృప్తినొందకపోతివి.

29. కనాను దేశము మొదలు కొని కల్దీయదేశమువరకు నీవు బహుగా వ్యభిచరించినను నీవు తృప్తినొందలేదు.

30. నీ హృదయమెంత బలహీన మాయెను! సిగ్గుమాలిన వేశ్యాక్రియలైన వీటినన్నిటిని జరిగించుటకై

31. నీవు ప్రతి అడ్డదోవను గుళ్లను ప్రతి రాజ వీధిని యొక బలిపీఠమును కట్టుచు, వేశ్యచేయునట్లు చేయక, జీతము పుచ్చుకొననొల్లక యుంటివి. వ్యభిచారిణియగు భార్య తన పురుషుని త్రోసివేసి

32. అన్యులను చేర్చుకొనును గదా? పురుషులు వేశ్యలకు పడుపుసొమ్మిచ్చెదరు గదా?

33. నీ విటకాండ్రు నలుదిక్కులనుండి వచ్చి నీతో వ్యభిచరించునట్లు వారికందరికి నీవే సొమ్మిచ్చుచు వచ్చితివి, బహుమానముల నిచ్చుచు వచ్చితివి.

34. నీ జారత్వమునకును ఇతర స్త్రీల జారత్వమునకును భేదమేమనగా వ్యభిచరించుటకు ఎవడైనను నీ వెంట తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమ్మిచ్చుటయు లేదు, నీవే యెదురు జీత మిచ్చితివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

35. కాబట్టి వేశ్యా, యెహోవా మాట ఆలకింపుము

36. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీ విట కాండ్రతో నీవు నీ సొమ్ము వ్యయపరచి నీవు వ్యభిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానిని బట్టియు, నీ విటకాండ్రనుబట్టియు, హేయ విగ్రహములను బట్టియు, నీవు వాటికప్పగించిన నీ బిడ్డల రక్తమునుబట్టియు,

37. నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండ్రనందరిని నీకిష్టులైన వారినందరిని నీవు ద్వేషించు వారినందరిని నేను పోగుచేయుచున్నాను; వారిని నీ చుట్టు పోగుచేసి సమకూర్చి వారికి నీ మానము కనబడునట్లు నేను దాని బయలుపరచెదను.

38. జారిణులై హత్యలు జరిగించు స్త్రీలకు రావలసిన తీర్పు నీకు విధించి, క్రోధముతోను రోషముతోను నీకు రక్తము నియమింతును.

39. వారి చేతికి నిన్ను అప్పగించెదను,నీవు కట్టిన గుళ్లను వారు పడద్రోసి నీవు నిలువబెట్టిన బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బట్టలను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని నిన్ను దిగంబరిగాను వస్త్రహీనురాలుగాను చేయుదురు.

40. వారు నీమీదికి సమూహములను రప్పించి నిన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుదురు, కత్తులచేత నిన్ను పొడిచి వేయుదురు.

41. వారు నీ యిండ్లను అగ్నిచేత కాల్చుదురు, అనేక స్త్రీలు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశ్యాత్వమును మాన్పింపగా నీవికను పడుపు సొమ్మియ్యక యుందువు;

42. ఈ విధముగా నీమీదనున్న నా క్రోధమును చల్లార్చుకొందును, నా రోషము నీయెడల మాని పోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచ్చు కొందును.

43. నీ ¸యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటన్నిటి చేత నీవు నన్ను విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియున్న హేయక్రియలన్నిటికంటెను, ఎక్కువైన కామకృత్యము లను నీవు జరిగించకుండునట్లు నీ ప్రవర్తననుబట్టి నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

44. సామెతలు చెప్పువారందరును తల్లి యెట్టిదో బిడ్డయు అట్టిదేయని నిన్నుగూర్చి యందురు.

45. పెనిమిటిని బిడ్డలను విడనాడిన నీ తల్లితో నీవు సాటి దానవు, పెనిమిటిని బిడ్డలను విడనాడిన నీ అక్క చెల్లెండ్రతో నీవు సాటి దానవు; నీ తల్లి హిత్తీయురాలు నీ తండ్రి అమోరీయుడు,

46. నీ యెడమ ప్రక్కను నివసించు షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలును నీకు అక్కలు, నీ కుడిప్రక్కను నివసించు సొదొమయు దాని కుమార్తెలును నీకు చెల్లెండ్రు.

47. అయితే వారి ప్రవర్తన ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయక్రియలు చేయుటయు స్వల్పకార్యమని యెంచి, వారి నడతలను మించునట్లుగా నీవు చెడుమార్గములయందు ప్రవర్తించితివి.

48. నీవును నీ కుమార్తెలును చేసినట్లు నీ చెల్లెలైన సొదొమయైనను దాని కుమార్తెలైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచున్నాను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

49. నీ చెల్లెలైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమార్తెలకును కలిగిన గర్వమును ఆహార సమృద్ధియు నిర్విచారమైన సుఖస్థితియు ననునదియే; అది దీనులకును దరిద్రులకును సహాయము చేయకుండెను.

50. వారు అహంకరించి నా దృష్టికి హేయక్రియలు చేసిరి గనుక నేను దాని చూచి వారిని వెళ్లగొట్టితిని.

51. షోమ్రోను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె నీవు అత్యధికముగా హేయక్రియలు చేసితివి; నీవు ఇన్ని హేయ క్రియలు చేసి నీ సహోదరిని నిర్దోషురాలినిగా కనుపరచితివి.

52. నీవు వారికంటె అత్యధికముగా హేయక్రియలు జరిగించినందున నిన్నుబట్టి చూడగా నీ సహోదరీలు నిర్దోషురాండ్రుగా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే రావలెను; నిన్నుబట్టి చూడగా నీ సహోదరీలు నిర్దోషురాండ్రుగా కనబడుదురు గనుక నీవు అవమానపరచబడి సిగ్గునొందుము.

53. నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగ్గునొంది వారిని ఓదార్చు నట్లు

54. అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమార్తెలను షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల స్థాపించెదరు.

55. సొదొమయు దాని కుమార్తెలును తమ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు, షోమ్రోనును దాని కుమార్తెలును తమ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు, నీవును నీ కుమార్తెలును మీ పూర్వస్థితికి వచ్చెదరు.

56. నీ చుట్టు ఉండి నిన్ను తృణీకరించిన ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలును సిరియా కుమార్తెలును నిన్ను అవమానపరచగా

57. నీ దుర్మార్గము వెల్లడి చేయబడకముందు నీవు గర్వించి యున్నప్పుడు నీ చెల్లెలగు సొదొమ ప్రస్తావమెత్తక పోతివి.

58. నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృత్యములను నీవే భరించితివి; ఇదే యెహోవా వాక్కు

59. ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు చేసిన నిబంధనను భంగము చేయవలెనని ప్రమాణమును తృణీకరించుదానా, నీవు చేసినట్టే నేను నీకు చేయబోవుచున్నాను.

60. నీ ¸యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని యొక నిత్య నిబంధనను నీతో చేసి దాని స్థిరపరతును.

61. నీ అక్క చెల్లెండ్రు నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండి నను నేను వారిని నీకు కుమార్తె లుగా ఇయ్యబోవుచున్నాను. నీవు వారిని చేర్చుకొనునప్పుడు నీ వ్రవర్తన మనస్సునకు తెచ్చుకొని సిగ్గుపడుదువు.
రోమీయులకు 6:21

62. నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునట్లు నేను నీతో నా నిబంధనను స్థిరపరచెదను.

63. నీవు చేసినది అంతటి నిమిత్తము నేను ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొని సిగ్గుపడి సిగ్గుచేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
రోమీయులకు 6:21బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1-63 ఈ అధ్యాయంలోను, 20:3-31 వచనాల్లోను కనిపించే ఉద్దేశాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. రానున్న తీర్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు చరిత్రను సమీక్షించారు. 

16:1-3 ఇశ్రాయేలు చరిత్రకు పూర్వమే యెరూషలేముకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది (ఆది 14:18), యెహోషువ కాలంలో ఈ పట్టణం ఇశ్రాయేలీయుల జైత్రయాత్రకు అడ్డు నిలిచింది (యెహో 15:61-63). దావీదు ఈ పట్టణాన్ని జయించిన తర్వాతనే ఇది ఇశ్రాయేలీయుల పట్టణమైంది (2సమూ 5:6-9). బైబిల్ ప్రకారం మానవజాతుల వర్గీకరణలో కనానీయులు, అమోరీయులు, హితీయులు దగ్గర సంబంధం గలవారు. పైగా ఈ మూడు జాతుల ప్రజలు ఇశ్రాయేలీయులకు పూర్వమే యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులకు సంబంధించినవారు (ఆది 10:15-18; న్యాయాధి 19:11; 2సమూ 5:6). అమోరీయులు కూడా ఇశ్రాయేలీయులకు పూర్వమే కనాను ప్రాంతంలో నివసించారు. వీరు. పాలస్తీనాలో నివసించిన సెమిటిక్ జాతి ప్రజలు (ఆది 48:22; యెహో 5:1; 10:5; న్యా యాధి 1:34-36). హితీయులు కనాను కుమారుడైన హేతు. వంశస్థులు, క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే వీరు కనాను ప్రాంతంలో నివసించి వర్ధిల్లిన ప్రజలు (ఆది 10:15; 23:10-20; 26:34; ద్వితీ 7:1). జాతుల మూలాల్లోకి వెళ్లి, ఈ ప్రజలందరిలోను సహజంగానే తిరుగుబాటు స్వభావం ఉందని యెహెజ్కేలు నిస్పష్టంగా వివరించాడు. భూమ్మీద ఉన్న మనుషులందరి లాగా వీరు కూడా పాపాత్ములే. వీరు పదే పదే దారి తప్పి తమను తాము విగ్రహారాధనకు అప్పగించుకున్నారు. . 

16:4 ప్రాచీన కాలంలో అవాంఛిత శిశువుల్ని మరీ ముఖ్యంగా ఆడ శిశువుల్ని పట్టించుకోకుండా వదిలిపెట్టడం జరిగేది. ఈ వచనంలోని వర్ణనలో శిశువును వదిలిపెట్టడం, అది కూడా బొడ్డు తాడు కోయకుండానే, మరణించేలా వదిలిపెట్టడం జరిగింది (నీకు ఉప్పు రాయకపోయిరి బట్టచుట్టకపోయిరి). ఇప్పటి కాలంలో కూడా పాలస్తీనా ప్రాంతంలోని అరబ్బీ మంత్రసానులు శిశువుకు బొడ్డు త్రాడును వేరుచేసిన వెంటనే శిశువు శరీరానికి ఉప్పు, నూనె కలిపిన మిశ్రమాన్ని పూయడం పరిపాటి. 

16:5 దేవుడు తన ప్రజల్ని బయట నేలను కనుగొనడం ద్వితీ 32:10 వచనంలోని వర్ణనను పోలి ఉంది. దేవుడు ఇశ్రాయేలును “అరణ్యప్రదేశము లోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను” కనుగొన్నాడు.

16:6 రక్తములో పొర్లుచున్న నిన్ను చూసి అనే పదజాలం ఇశ్రాయేలు తల్లి చేత విడిచి పెట్టబడిందనే భావనను. నొక్కి చెప్తున్నది. నీవు నీ రక్తములో పొర్లియున్నను బ్రదుకుమని నీతో చెప్పితిని అనే భావప్రకటనలోని బ్రదుకుమని అనే పదం దేవుడు మనుషులందరూ జీవంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడని వెల్లడి చేస్తుంది (18:23,32; 1తిమోతి 2:4). ఇది మానవులందరూ ఫలించి అభివృద్ధి పొందాలని (ఆది. 1:22,28) దేవుడు. ఆజ్ఞాపించడాన్ని గుర్తు చేస్తుంది (ఆది. 1:22,28). "అదే ఆజ్ఞను దేవుడు యాకోబుకు మళ్ళీ ఇచ్చాడు (ఆది 28:3; 35:11; 17:2,6). 16:7-8 ఇష్టము అనే పదం " (వ.8) లైంగిక సంబంధానికి దారితీసే ప్రీతి(హెబ్రీ. దోదీమ్)ని తెలియజేసే ప్రత్యేకమైన పదం (23:17; పరమ 1:2,4; 4:10; 5:1; 7:13). అవమానము కలుగకుండ అనే పదజాలం కొంగు కప్పడం ద్వారా పెళ్ళి చేసుకొనడానికి సంసిద్ధతను తెలియజేసే . ఆచారాన్ని తెలియజేస్తుంది. (రూతు 3:9). దేవుడు ఇశ్రాయేలును పెండ్లి చేసుకోవడమనే భావన (నీవు నా దానవైతివి) పది ఆజ్ఞల్లోని మొదటి ఆజ్ఞ నుండి వచ్చింది. ఇశ్రాయేలు కేవలం దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలని ఈ ఆజ్ఞ తెలియజేస్తుంది. ఇశ్రాయేలు తన దేవుని పట్ల విశ్వాస్యత కలిగి ఉండడాన్ని భార్య తన భర్తపట్ల పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని పాటించడంతో పోల్చడం యుక్తంగా ఉంది. హెబ్రీలోని తోరా యెహోవాను "కన్నా" ("అభినివేశంగల", "రోషముగల") అని వర్ణిస్తుంది. అంటే ఎవరైతే తన విషయంలో అపనమ్మకంగా ఉంటారో లేక దేవుని ద్వేషిస్తారో వారిపట్ల ఆయన రోషం గలిగి ఉంటాడు. (నిర్గమ 20:5; -34:14), - ఇశ్రాయేలీయులు కనానీయుల మతాన్ని అవలంబించడాన్ని (యిర్మీయా 2:21; హోషేయ 1:2; 2.5-13; 3:1), అన్యదేశాలతో రాజకీయ పొత్తులు పెట్టుకోడాన్ని సూచించడానికి (యిర్మీయా 2:33,36; హోషేయ 8:9) అక్రమ లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోవడం లేక పెళ్ళి ప్రమాణాన్ని అతిక్రమించడం అనే వాటిని సాదృశ్యంగా భావించే ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తల సాంప్రదాయాన్ని యెహెజ్కేలు కూడా అందిపుచ్చుకున్నాడు. 

16:9 నీ మీదనున్న రక్తమంతయు తుడిచి అనే పదజాలం ద్వితీ 22:13-21 వచనాల్లోని కన్యాత్వ లక్షణాలకు సంబంధించిన రక్తస్రావం లేదా శరీర పరిణతిని తెలియజేసే నెలసరి రక్తస్రావాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.

16:10 యెరూషలేముకు ధరింపజేసిన అలంకరణలు ఇతరచోట్ల ప్రత్యక్ష గుడారానికున్న అలంకరణ వస్తువు ల్లాగా ఉన్నాయి (విచిత్రమైన కుట్టుపని చేసిన వస్త్రము). సూచనప్రాయంగా కనబడే ఈ వర్ణన యెరూషలేము పట్టణం దేవాలయం ఉన్న స్థలమని తెలియజేస్తుంది. (కీర్తన 48:2; 50:2; విలాప 2:15).

16:11-14 దేవుని - ప్రభావము యెరూషలేములో నివసించినందువలన యెరూషలేము సౌందర్యముగల పట్టణమైంది.

16:15-16 వేశ్యవై అనే నిందారోపణ - ఆధ్యాత్మికంగా యెహోవా నుండి దూరం కావడాన్ని, కనానీయుల మతాచారాల్లో సంతానవృద్ధికి, పాడిపంటలకు సంబంధించిన అన్యదేవతారాధనల్లో భౌతికంగా పాల్గొనడాన్నీ సూచిస్తుంది (యిర్మీయా 3:1-5; హోషేయ 4:13-14; 9:1; ఆది 38:1416తో పోల్చి చూడండి). సొలొమోను పలు అన్యదేవతా విగ్రహాల్ని నిలబెట్టి విగ్రహ పూజల్ని పరిచయం చేయడంతో నగరం విగ్రహారాధనలో పాల్గొని మతపరమైన పవిత్రతను కోల్పోవడం ప్రారంభమైంది (1రాజులు 11:1-10). యెరూషలేము విగ్రహారాధన పాపానికి పాల్పడుతూ వేశ్య అయ్యింది (యాకోబు 4:4).. గర్వమే : యెరూషలేమును పెడత్రోవ పట్టించింది - (ద్వితీ 32:15; యిర్మీయా 7:4; మీకా 3:11)... 

16:17 ఆభరణములను కరిగించి అసత్యదైవాల ప్రతిమల్ని చేయడం సీనాయి పర్వతం దగ్గర బంగారు దూడ వృత్తాంతాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. (నిర్గమ 32:2-4,24). 

16:18-19 విగ్రహాల్ని ఈ విచిత్రవస్త్రాలతో అలంకరించడం గురించి యిర్మీయా 10:9 వచనం తెలియజేస్తుంది. 

16:20-21. రాజైన ఆహాజు కాలంలో (2రాజులు 16:3), మనషే కాలంలో (2రాజులు 21:6) శిశుబలి నివ్వడం (నీవు... కుమారులను కుమార్తెలను వధించితివి) జరిగింది, యిర్మీయా కాలంలో ఇంకా ఎక్కువగా ఇది కొనసాగింది (యిర్మీయా 7:31; 19:5; 32:35). శిశుబలి గురించి యెహెజ్కేలు గ్రంథం కూడా ప్రస్తావించింది (20:26; 28:37). యెరూషలేము తన పిల్లలను బలిగా అర్పించడం ద్వారా కనాను యొక్క అనైతికతలో తనకు కూడా వారసత్వం ఉన్నదని నిరూపించుకున్నది. మోషే ధర్మశాస్త్రం దీన్ని నిషేదించింది (లేవీ 18:21; 20:2; ద్వితీ 12:31; 18:10). 

16:22 ఇదే భావన, ఇదే సాదృశ్యం (నీ బాల్యకాలమందు... మనస్సునకు తెచ్చుకొనక) హోషేయ 2:4-14 వచనాల్లో కనబడతాయి. ఆ

16:23-25 మతాచారాల్లో భాగంగా వ్యభిచారం జరిగే ఉన్నత స్థలాలు అనేకం నిర్మించబడ్డాయి. 

16:26 ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారమంటే అక్రమ విగ్రహారాధన. విగ్రహారాధనే కాక, దేశ భద్రత కోసం రాజకీయ, సైనికపొత్తులు పెట్టుకొనడం కూడా అక్రమచర్యలే (ఐగుప్తీయులతో వ్యభిచరించి; యెషయా 23:17-18 కూడా చూడండి). ఈ పొత్తుల పట్ల దేవుడు ఎటువంటి అసహ్యాన్ని చూపిస్తున్నాడో తెలియజేయడానికి యెహెజ్కేలు, నీ జారత్వక్రియలను. పెంపుచేసి అనే పదజాలాన్ని ఉపయోగించాడు. యెహెజ్కేలు వీరిని మదించి యున్న నీ పొరుగువారైన అనే మాటలతో వర్ణిస్తున్నాడు. 

16:30-34 వేశ్య సాధారణంగా బ్రతుకు తెరువు కోసం వేశ్యాక్రియలు చేస్తుంది, అయితే యెరూషలేము ఎంతగా పాపంలోకి దిగజారిందంటే జీతము పుచ్చుకొనవొల్లకనే వ్యభిచరించింది (1కొరింథీ 7:22-23).

16:35-38 వేశ్యను బహిరంగంగా శిక్షించడంలో భాగంగా ఆమె మానము కనబడునట్లు చేయడం గురించి యిర్మీయా 13:22,26; హోషేయ 2:10; నహూము 3:5 వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ దిగజారుడు చర్యకు శిక్ష రాళ్ళతో కొట్టి చంపడం, లేదా అగ్నిలో కాల్చివేయడం (వ.40; ద్వితీ 22:22). 

16:39-40 భార్య తన భర్తకు విడాకులిచ్చినట్లయితే ఆమె వస్త్రహీనురాలుగా బయటికి వెళ్ళిపోవాలని నూజి లో (క్రీ.పూ. పదిహేనవ శతాబ్దంనాటి ఉత్తర ఇరాక్) కనుగొన్న వివాహ ఒప్పంద పత్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

16:41-43 ఈ విధమైన శిక్ష (నీ యిండ్లను అగ్నిచేత కాల్చుదురు) పాత నిబంధన కాలంలో అసాధారణమేమీ కాదు. (న్యాయాధి 12:1; 15:6). నీ ప్రవర్తనను బట్టి నేను నీకు శిక్ష విధింతును అనే భావప్రకటన 11:21; 17:19; 22:31 వచనాల్లో కూడా కనబడుతుంది.

16:44-45 యెరూషలేము తల్లి హితీయురాలు, తండ్రి అమోరీయుడు. హితీయుల, అమోరీయుల పాపాలు దేవుడు సహించలేనంత స్థాయిలో ఉన్నందున (ఆది 15:16), ఆయన వారిని కనాను నుండి నిర్మూలించాడు. దేశంలో ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల్లో ఎవరిలోనైనా హితీయుల పాపాలు, అమోరీయుల పాపాలు ఉన్నట్లయితే దేవుడు వారిని కూడా నిర్మూలించడం న్యాయమే కదా.

16:46-47 ఇశ్రాయేలీయుల పాపాలు భ్రష్టత్వానికి మారుపేరైన సొదొమ పాపాలను మించిపోయాయి (ద్వితీ 32:32; యెషయా 1:10; యిర్మీయా 23:14). సొదొమలో జరిగిన వికృతమైన పాపపు చర్యల్ని బట్టి సొదొమ అనే పేరు స్వలింగ సంపర్కానికి మారుపేరు అయ్యింది (ఆది 19:5-29). లేవీ 18:22; 20:13 వచనాల ప్రకారం ఇవి హేయక్రియలు. దుష్టత్వం గురించి నైతిక పతనం గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు వీటికి పరాకాష్ఠయైన సొదొమ పట్టణంతోను సొదొమ ప్రజలతోను పోల్చడం బైబిల్లో పలుచోట్ల కనబడుతుంది (ద్వితీ 29:23; 32:32; యెషయా 1:9-10; 3:9; విలాప 4:6; మత్తయి 10:15-16; 11:23-24; యూదా వ.7).

16:48-52 పాపం విషయంలో యూదాకు అక్కచెల్లెండ్రు షోమ్రోను (సమరయ), సొదొమ. యూదా పాపాలు షోమ్రోను (సమరయ) పాపాల్నీ, సొదొమ పాపాల్నీ మించిపోయాయి కాబట్టి దేవుడు యూదాను శిక్షించకుండా విడిచి పెడితే అది అన్యాయమవుతుంది.

16:53-58 దేవుడు వారిని పునరుద్ధరిస్తానని తిరిగి రప్పిస్తానని సొదొమ విషయంలోను షోమ్రోను విషయంలోను అక్షరార్థంగా చెప్పడం లేదు. అయితే “దేవుడు ఒక రోజున అనేక మంది ప్రజల పాపాల్ని క్షమించి, అనేక ఇతర పట్టణాల్ని కూడా దీవించనున్నాడు కాబట్టి చివరికి నీతి నివసించే, ఆయనకు వ్యతిరేకమైన తిరుగుబాటు ఇక కనిపించని స్థితిని ఆయన స్థాపించనున్నాడు" (డగ్లస్ స్టూవర్ట్). 

16:57 నీవు గర్వించియున్నప్పుడు అనే పదజాలం దావీదు కాలంలోను, సొలొమోను ప్రారంభకాలంలోను దేశం స్వర్ణయుగంగా ఉన్న కాలాన్ని సూచిస్తుంది. 

16:59 యెరూషలేము తన ప్రమాణాన్ని, తృణీకరించినందుకు, నిబంధనను భంగము చేసినందుకు జవాబుగా దేవుడు తన నిబంధనాపూర్వకమైన విధుల్ని నిలిపివేస్తున్నాడు. విధేయతతో ఉంటానని యూదా సీనాయి పర్వతం దగ్గర యెహోవాకు చేసిన ప్రమాణాన్ని తృణీకరించింది. (నిర్గమ 19:6), యూడా పాపం ఇప్పుడు మితిమీరి పోయింది. దేవుడు పాపాన్నిక సహించలేనంత స్థాయికి ఇప్పటి తరం చేరింది. ఒక రకంగా దేవుడు ఇప్పటి తరంతో తన సంబంధాన్ని తెంచివేసుకొన్నాడనే చెప్పవచ్చు. అయితే ఆయన తన నిబంధనలోని వాగ్దానాలకు మటుకు భంగం కలగనివ్వలేదు. 

16:60-61 యెహోవా తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఆయన వారి పితరులకు చేసిన నిబంధనలకు సంబంధించినది. (ఆది 9:15-16; నిర్గ 2:24; 6:5; లేవీ 26:42,45; కీర్తన 105:8). దేవుడు తన నిబంధనను - జ్ఞాపకం చేసుకొనడం, యెరూషలేము తాను దేవునితో చేసిన నిబంధనను మర్చిపోవడానికి వైరుధ్యంగా కనబడుతుంది. (యెహె.16:22,43). మళ్ళీ లో కొత్తగా సంబంధమేర్పడినప్పుడు, ప్రజలు వారు నడుస్తున్న మార్గాలెటువంటివో... జ్ఞాపకంచేసుకొని సిగ్గుపడతారు. నిత్య నిబంధన అనే పదజాలం యెషయా, 59:21; 61:8; యిర్మీయా 31:31-34 వచనాల్లోని కొత్త నిబంధనను సూచిస్తుంది, ఇది దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధనకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. కొత్త నిబంధనలోని అంశాలు వాస్తవానికి దేవుడు అబ్రాహాముతో, చేసిన వాగ్దానాల నెరవేర్పు (యెషయా 55:3; యిర్మీయా 32:40). 

16:62 ఇశ్రాయేలు పునరుద్దరణను ప్రకటించే ప్రవచనాత్మక వాక్యభాగాలు (నేను నీతో నా నిబంధనను స్థిర పరచెదను) ద్వితీ 30:3 వచనంలోని సందేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. దేవుడు ఇలాగే సంఘాల్ని సరిదిద్ది పునరుద్ధరిస్తాడని ప్రకటన గ్రంథంలో సంఘాలకు రాసిన లేఖలు తెలియజేస్తు న్నాయి (ప్రక 2:14,20). 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |