Luke - లూకా సువార్త 7 | View All

1. ఆయన తన మాటలన్నియు ప్రజలకు సంపూర్తిగా వినిపించిన తరువాత కపెర్నహూములోనికి వచ్చెను.

2. ఒక శతాధిపతికి ప్రియుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిద్ధమైయుండెను.

3. శతాధిపతి యేసునుగూర్చి విని, ఆయన వచ్చి తన దాసుని స్వస్థపరచవలెనని ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెద్దలను ఆయన యొద్దకు పంపెను.

4. వారు యేసునొద్దకు వచ్చినీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగ్యుడు;

5. అతడు మన జనులను ప్రేమించి మనకు సమాజమందిరము తానే కట్టించెనని ఆయనతో చెప్పి మిక్కిలి బతిమాలు కొనిరి.

6. కావున యేసు వారితో కూడ వెళ్లెను. ఆయన ఆ యింటిదగ్గరకు వచ్చినప్పుడు శతాధిపతి తన స్నేహితులను చూచిమీ రాయనయొద్దకు వెళ్లిప్రభువా, శ్రమ పుచ్చుకొనవద్దు; నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడనుకాను.

7. అందుచేత నీయొద్దకు వచ్చుటకు పాత్రుడనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే మాటమాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును,

8. నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రిందను సైనికులు ఉన్నారు; నేనొకని పొమ్మంటె పోవును, ఒకని రమ్మంటె వచ్చును, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను చెప్పినట్టు ఆయనతో చెప్పుడని వారిని పంపెను.

9. యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూర్చి ఆశ్చర్యపడి, తనవెంట వచ్చుచున్న జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశ్రాయేలులో నైనను ఇంత గొప్ప విశ్వాసము నేను చూడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

10. పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచ్చి, ఆ దాసుడు స్వస్థుడై యుండుట కనుగొనిరి.

11. వెంటనే ఆయన నాయీనను ఒక ఊరికి వెళ్లు చుండగా, ఆయన శిష్యులును బహు జనసమూహమును ఆయనతో కూడ వెళ్లుచుండిరి.

12. ఆయన ఆ ఊరి గవినియొద్దకు వచ్చి నప్పుడు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తల్లికి అతడొక్కడే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి.
1 రాజులు 17:17

13. ప్రభువు ఆమెను చూచి ఆమెయందుకనికరపడి - ఏడువవద్దని ఆమెతో చెప్పి, దగ్గరకు వచ్చి పాడెను ముట్టగా మోయుచున్నవారు నిలిచిరి.

14. ఆయన చిన్నవాడా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననగా

15. ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని తల్లికి అప్పగించెను.
1 రాజులు 17:23, 2 రాజులు 4:36

16. అందరు భయాక్రాంతులై మనలో గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి యున్నాడనియు, దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనమను గ్రహించి యున్నాడనియు దేవుని మహిమపరచిరి.

17. ఆయననుగూర్చిన యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుట్టుపట్ల ప్రదేశమందంతటను వ్యాపించెను.

18. యోహాను శిష్యులు ఈ సంగతులన్నియు అతనికి తెలియజేసిరి.

19. అంతట యోహాను తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము మరియొకని కొరకు కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగుటకు వారిని ప్రభువు నొద్దకు పంపెను.
మలాకీ 3:1

20. ఆ మనుష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక మరియొకనికొరకు మేము కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగు టకు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మమ్మును నీయొద్దకు పంపెనని చెప్పిరి.

21. ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవిత్రాత్మలునుగల అనేకులను స్వస్థపరచి, చాలమంది గ్రుడ్డివారికి చూపు దయ చేసెను.

22. అప్పుడాయన మీరు వెళ్లి, కన్నవాటిని విన్న వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గ్రుడ్డివారు చూపు పొందు చున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠ రోగులు శుద్ధులగుచున్నారు,చెవిటివారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రక టింపబడుచున్నది;
యెషయా 35:5-6, యెషయా 61:1

23. నా విషయమై అభ్యంతరపడని వాడు ధన్యుడనివారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

24. యోహాను దూతలు వెళ్లిన తరువాత, ఆయన యోహానునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెనుమీరేమి చూచుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలుచున్న రెల్లునా?

25. మరేమి చూడ వెళ్లితిరి? సన్నపు బట్టలు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో ప్రశస్తవస్త్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు.

26. అయితే మరేమి చూడవెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? అవునుగాని ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

27. ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపు చున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ మార్గము సిద్ధ పరచును అని యెవరినిగూర్చి వ్రాయబడెనో అతడే యీ యోహాను.
నిర్గమకాండము 23:20, మలాకీ 3:1

28. స్త్రీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొప్పవాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని రాజ్యములో అల్పుడైనవాడు అతనికంటె గొప్పవాడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

29. ప్రజలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచ్చిన బాప్తిస్మము పొందినవారై, దేవుడు న్యాయవంతుడని యొప్పుకొనిరి గాని

30. పరిసయ్యులును ధర్మశాస్త్రోపదేశకులును అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందక, తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి.

31. కాబట్టి యీ తరము మనుష్యులను నేను దేనితో పోల్చు దును, వారు దేనిని పోలియున్నారు?

32. సంతవీధులలో కూర్చుండియుండి మీకు పిల్లనగ్రోవి ఊదితివిు గాని మీరు నాట్యమాడరైతిరి; ప్రలాపించితివిు గాని మీరేడ్వ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొని పిలుపులాట లాడుకొను పిల్లకాయలను పోలియున్నారు.

33. బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను, రొట్టె తినకయు ద్రాక్షారసము త్రాగ కయు వచ్చెను గనుకవీడు దయ్యముపట్టినవాడని మీ రనుచున్నారు.

34. మనుష్య కుమారుడు తినుచును, త్రాగుచును వచ్చెను గనుక మీరుఇదిగో వీడు తిండిపోతును మద్యపానియు, సుంకరులకును పాపులకును స్నేహితు డును అను చున్నారు.

35. అయినను జ్ఞానము జ్ఞానమని దాని సంబంధులందరినిబట్టి తీర్పుపొందుననెను.

36. పరిసయ్యులలో ఒకడు తనతో కూడ భోజనము చేయవలెనని ఆయననడిగెను. ఆయన ఆ పరిసయ్యుని యింటికి వెళ్లి, భోజనపంక్తిని కూర్చుండగా

37. ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన యొక స్త్రీ, యేసు పరిసయ్యుని యింట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలిసికొని, యొక బుడ్డిలో అత్తరు తీసికొనివచ్చి

38. వెనుకతట్టు ఆయన పాదములయొద్ద నిలువబడి, యేడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి, తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముద్దుపెట్టుకొని, ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను.

39. ఆయనను పిలిచిన పరిసయ్యుడు అది చూచిఈయన ప్రవక్తయైన యెడల2 తన్ను ముట్టుకొనిన యీ స్త్రీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాత్ము రాలు అని తనలో తాననుకొనెను.

40. అందుకు యేసుసీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెప్పవలెనని యున్నానని అతనితో అనగా అతడుబోధకుడా, చెప్పుమనెను.

41. అప్పుడు యేసు అప్పు ఇచ్చు ఒకనికి ఇద్దరు ఋణస్థు లుండిరి. వారిలో ఒకడు ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును3 అచ్చియుండిరి.

42. ఆ అప్పు తీర్చుటకు వారియొద్ద ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిద్దరిని క్షమించెను. కాబట్టి వీరిలో ఎవడు అతని ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పుమని అడిగెను.

43. అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎక్కువ క్షమించెనో వాడే అని నాకుతోచుచున్నదని చెప్పగా ఆయననీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెప్పి

44. ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇట్లనెను ఈ స్త్రీని చూచుచున్నానే, నేను నీ యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్లియ్య లేదు గాని, యీమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను తడిపి తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచెను.
ఆదికాండము 18:4

45. నీవు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచ్చి నప్పటి నుండి యీమె నా పాదములు ముద్దుపెట్టు కొనుట మాన లేదు.

46. నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అత్తరు పూసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 23:5

47. ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించెను గనుక ఆమెయొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడెనని నీతో చెప్పుచున్నాను. ఎవనికి కొంచె ముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా ప్రేమించునని చెప్పి

48. నీ పాపములు క్షమింప బడియున్నవి అని ఆమెతో అనెను.

49. అప్పుడాయనతో కూడ భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారుపాపములు క్షమించుచున్న యితడెవడని తమలోతాము అను కొనసాగిరి.

50. అందుకాయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించెను, సమాధానము గలదానవై వెళ్లుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1 కపెర్నహూము గలిలయలో యేసు పరిచర్యకు ప్రధాన స్థావరం (4:14-9:50) 

7:2-3 శతాధిపతి అంటే రోమీయ సైన్యంలో వందమంది పై అధికారి. ఈ శతాధిపతి దయార్ద్ర హృదయుడు. తన సేవకునికి వచ్చిన రోగం విషయం చింతిస్తున్నాడు. కొంతమంది స్థానిక యూదుల పెద్దల (వీళ్లు సమాజంలో గుర్తింపు పొందిన నాయకులు లేక గౌరవనీయులైన పెద్దలై ఉంటారు) ద్వారా అతడు యేసును సమీపించాడు. మత్తయి 8:5-10 ఈ వాక్యభాగానికి సమాంతరమైనది. అక్కడ శతాధిపతి యేసును నేరుగా కలుసుకున్నట్లు ఉంది. 

7:4-8 శతాధిపతి నిజంగా యోగ్యుడు అని యూదు నాయకులు భావించారు కాబట్టి యేసును సంప్రదించడానికి వాళ్లు సమ్మతించారు. అతడు అన్యుడైనా ఇశ్రాయేలును ప్రేమించి, కపెర్నహూములో సమాజ మందిరము నిర్మాణానికి తన సమయాన్నీ ధనాన్ని వెచ్చించాడు. యేసు తన దగ్గరకు రావడానికి తగినంత యోగ్యత తనకు లేదని శతాధిపతి భావించాడు. యేసు తన దాసుని దూరం నుంచి కూడా స్వస్థపరచగలడని విశ్వసించాడు. తనకున్న సైనిక అధికారాన్ని అర్థం చేసుకున్న అతడు యేసుకున్న ఆధ్యాత్మిక అధికారాన్ని కూడా అర్థం చేసుకున్నాడు (నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతి క్రిందను సైనికులున్నారు). 

7:9-10 ఇశ్రాయేలులో విశ్వాసం కలిగినవాళ్లు ఉన్నారు. అయితే అన్యజాతికి చెందిన శతాధిపతి విశ్వాసము వాళ్లందరి కంటే ఎంతో గొప్పగా ఉంది. అందుకే యేసు ఆశ్చర్యపడి శతాధిపతి విశ్వాసానికి తగిన ప్రతిఫలం అనుగ్రహించాడు. యేసు అతని సేవకుణ్ణి స్వస్థపరచగా అతడు స్వస్థుడై అతనికి మంచి ఆరోగ్యం కలిగింది.

7:11-12 యేసు పెరిగిన నజరేతుకు దక్షిణ దిశలో 6 మైళ్ల దూరంలో నాయీనను గ్రామం ఉంది. విధవరాలైన ఒకని తల్లికి ఉన్న ఒకే ఒక్క కుమారుడు మరణించడం వల్ల ఆర్థికంగా ఆమెకు సహాయపడే మార్గం ఏమీ లేకుండా పోయింది. ఆ మృతుడైన విధవరాలి కుమారుని సమాధి కార్యక్రమ సమయంలో యేసు రావడం దేవుని ప్రణాళికలో భాగమే. 

7:13-15 యేసు ఆమె యెడల కనికరపడి మృతులలో నుండి ఆ విధవరాలి కుమారుణ్ణి బ్రతికించాడు. యూదుల సమాధి కార్యక్రమాల్లో తెరచి ఉన్న శవపేటిక(పాడె)లు ఉంటాయి. ఎవరైనా మృతదేహాన్ని తాకితే వారు అపవిత్రులవుతారు (సంఖ్యా 19:11). ఈ సువార్తలో యేసు మృతుల్లో నుండి లేపిన వారిలో ఇతడే ప్రథముడు (లూకా 8:40-56; యోహాను 11:38-44), 

7:16-17 ఏలీయా (1రాజులు 17:17-24), ఎలీషా(2రాజులు 4:1837)లిద్దరూ చనిపోయిన వారిని బ్రతికించారు. గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి యున్నాడనియు అనే మాట బహుశా ఏలీయా ఎలీషాలను ప్రస్తావిస్తూ ఉండవచ్చు. దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనమనుగ్రహించి యున్నాడు అంటే దేవుడు యేసు అనే వ్యక్తి రూపంలో వచ్చాడని ఆ సమయంలో ప్రజలు నమ్మారని అర్థం కాదు (యోహాను 1:14). దేవుని శక్తి తన ప్రజల మధ్య వెల్లడయ్యిందని దాని భావం. ఈ అద్భుతం గురించిన సమాచారం యూదయ ప్రాంతాలకు చేరిందనే వాస్తవం యేసు యెరూషలేముకు చేయబోయే ప్రయాణాన్ని ముందుగా చూస్తుంది (9:51-19:44). 

7:18-20 బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను చెరసాలలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఈ సంగతులన్నియు చెప్పవలసి వచ్చింది. (3:20 నోట్సు చూడండి). యోహాను వేసిన ప్రశ్న అనుమానం నుంచి కాదు గానీ అది అయోమయం నుంచి వచ్చింది. ఒక ప్రక్కన యేసు కచ్చితంగా మెస్సీయ చేయాల్సిన కార్యాలు చేశాడు. మరొక పక్కన రోమా సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చేసి, నీతిమంతులైన బందీలను విడుదల చేయాలనే యూదుల ఆశలకు అనుగుణంగా ఆయన పనిచేయలేదు. అందువల్ల తన అయోమయాన్ని తొలగించుకోవడానికి తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పంపించి,
రాబోవువాడవు నీవేనా? అని యేసును అడిగించాడు.

7:21-23 బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు స్పందిస్తూ, తన పరిచర్యలో చేస్తున్న అద్భుతాల సారాన్ని వ.21 ద్వారా వివరించాడు. మీరు కన్నవాటిని విన్నవాటిని యోహానుకు తెలుపుడి అని యేసు యోహాను శిష్యులకు చెప్పాడు. ఆయన ఆ సమయంలో చేసిన కార్యాలు మెస్సీయ గురించి యెషయా 61:1-2లో ఉన్న ప్రవచనానికి మించి ఉన్నాయి. (ఉదా: చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు). ధన్యుడనే మాట 6:22ను తలపిస్తుంది. 

7:24-28 బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను దూతలు నీ దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చారు? అని జనసమూహాలు యేసును అడిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి యోహాను గురించి అతని పరిచర్య ప్రాధాన్యత గురించీ యేసు వివరించాడు. యోహాను సౌకర్యవంతమైన పరిస్థితుల్లో ఇమిడిపోలేదు, రాచరికానికీ, మితిమీరిన ఆడంబరాలకూ అతడు అలవాటు పడలేదు. అతడొక ప్రవక్త, దానికి మించి అతడు మెస్సీయకు ముందుగా నడిచేవాడు. (నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను; మలాకీ 3:1 చూడండి). ఆనాటి వరకు ఏ మనిషీ బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను కంటె గొప్పవాడు కాలేదు. అయితే, పెంతెకొస్తు దినంతో (అపొ.కా. 2) ప్రారంభమయ్యే కొత్త నిబంధన యుగంలో (దేవుని రాజ్యములో) ఒక సామాన్య క్రైస్తవుడు (అల్పుడైనవాడు) కూడా పరిశుద్ధాత్మను తనలో శాశ్వత నివాసిగా కలిగి ఉన్నందుకు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను కంటే ఆత్మసంబంధంగా గొప్పవాడే.

7:29-30 మారుమనస్సు పొంది యోహానుచేత - బాప్తిస్మం పొందిన

వారందరూ {3:2-3 నోట్సు చూడండి) దేవుడు న్యాయవంతుడని (యేసుకు
ముందు వచ్చిన యోహాను సందేశాన్ని) గుర్తించారు. అయితే పరిసయ్యులును ధర్మశాస్రోపదేశకులును మారుమనస్సు పొందలేదు. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మం తీసుకోడానికి తమనుతాము తగ్గించుకోలేదు. తద్వారా తమ రక్షణ విషయంలో దేవుని సంకల్పమును వారు తృణీకరించారు. 

7:31-35 తన తరంలోని ప్రజలను సంతోషపెట్టడం అసాధ్యమని యేసు ప్రకటించాడు. వాళ్లు ఆనందగీతానికి (పిల్లనగ్రోవి) గానీ, ప్రలాప కీర్తనకు గానీ స్పందించరు. బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను అత్యంత కఠోరమైన జీవన విధానాన్ని అవలంబించాడు. అయితే అతనికి దయ్యము పట్టిందని వాళ్లు విమర్శించారు. దానికి భిన్నంగా పాపులతో తింటూ, వాళ్లతో స్నేహితునిగా ఉన్నందుకు యేసును తిండిపోతు... మద్యపాని అని నిందిస్తున్నారు.

7:35 బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను, యేసు చేసిన బోధలను అనుసరించి జీవించే వారి ద్వారా వారి బోధలు సరైనవిగా నిరూపించబడతాయి అనేది జ్ఞానము జ్ఞానమని దాని సంబంధులందరిని బట్టి తీర్పు పొందును అనే వచన భావం. 

7:36-38 నీకొదేము (యోహాను 3:1-2) లాగా నేర్చుకోవడానికి ఈ పరిసయ్యుడు యేసును తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడో లేక ఆయనను ఇరికించడానికి ఆహ్వానించాడో స్పష్టంగా వివరించబడలేదు. పేరు ప్రస్తావించ బడని ఈ స్త్రీ బహుశా ఒక వేశ్య (పాపాత్మురాలు) అయి వుండవచ్చు. ఈమె యేసు బోధను విని పశ్చాత్తాపపడింది. భోజన పంక్తిని కూర్చుండడం అంటే భోజనబల్లకు వ్యతిరేక దిశలో పాదాలను పెట్టుకుని మోచేతితో బల్లపై ఆనుకోవడం. ఆమె ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. అయినా ఆమె కన్నీళ్లు, ఎంతో ఖరీదైన అత్తరును యేసు పాదాలకు పూయడానికి సిద్ధపడడం, యేసు పట్ల ఆమెకున్న కృతజ్ఞతాభావానికి తిరుగులేని నిదర్శనంగా ఉన్నాయి.

7:39 నిజమైన ప్రవక్త పాపాత్మురాలిగా పేరొందిన ఇలాంటి స్త్రీతో సన్నిహితంగా ఉంటాడనే విషయాన్ని యేసును తన గృహంలోకి ఆహ్వానించిన పరిసయ్యుడు ఊహించలేకపోయాడు. పరిసయ్యుడుగా ఉండడం అతణ్ణి పాపానికీ, ఆమె లాంటి పాపులకూ ప్రత్యేకంగా దూరంగా ఉండేలా చేసింది. 

7:40-43 మొదటి శతాబ్దంలో ఒక వ్యక్తి ఒక రోజు కూలీ ఒక దేనారము. పరిసయ్యుడైన సీమోను. ఆలోచిస్తున్నదేంటో తనకు తెలుసునని యేసు చూపించాడు. యేసు చెప్పిన ఉపమాన భావం సుస్పష్టం. ఎక్కువగా క్షమించబడిన వ్యక్తి ఆ క్షమాపణ విలువను ఎక్కువగా గుర్తించగలుగుతాడు. 

7:44-47 పరిసయ్యునికీ ఆ స్త్రీకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని యేసు తెలియజేశాడు. యేసుకు పాదములు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఆ పరిసయ్యుడు . నీళ్లు ఇవ్వలేదు, ఆతిథ్యానికి సూచనగా ముద్దు పెట్టుకోలేదు, నూనెతో ఆయన తలపై అభిషేకించలేదు. అయితే ఆ స్త్రీ వీటన్నిటినీ చేసింది. పరిసయ్యుడు చాలా తక్కువ పాపాలు చేశాడని యేసు చెప్పట్లేదు. కానీ ఆ స్త్రీ తన పాపాన్ని గుర్తించినంత లోతుగా అతడు తన్నుతాను పాపినని గుర్తించలేదని. యేసు చెబుతున్నాడు.

7:48-50 ఆ స్త్రీ చేసిన పని ఆమె తన పాపాల విషయంలో నిజంగా పశ్చాత్తాపపడిందని చూపిస్తున్నాయి. అందువల్ల తన పాదాలకు అత్తరు పూసిన ఆ స్త్రీని యేసు క్షమించాడు. ఆమెకున్న విశ్వాసము ఆమెను రక్షించెనని ఆయన స్పష్టం చేశాడు (ఎఫెసీ 2:8-9 చూడండి). పాపములు క్షమించడానికి ఆయనకున్న అధికారం ఏంటని అక్కడున్న వాళ్లు మరొకసారి ప్రశ్నించారు (5:21-25 నోట్సు చూడండి) 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |