Timothy II - 2 తిమోతికి 2 | View All

1. నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము.

2. నీవు అనేక సాక్షులయెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును బోధించుటకు సామర్థ్యముగల నమ్మకమైన మనుష్యులకు అప్పగింపుము,

3. క్రీస్తుయేసుయొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము.

4. సైనికుడెవడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు, తన్ను దండులో చేర్చుకొనినవానిని సంతోషపెట్టవలెనని యీ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు.

5. మరియు జెట్టియైనవాడు పోరాడునప్పుడు, నియమప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు.

6. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచ్చుకొనవలసినవాడు.

7. నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అన్ని విషయములయందు ప్రభువు నీకు వివేకమను గ్రహించును.

8. నా సువార్త ప్రకారము, దావీదు సంతానములో పుట్టి మృతులలో నుండి లేచిన యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకముచేసికొనుము.

9. నేను నేరస్థుడనై యున్నట్టు ఆ సువార్తవిషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను, అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి యుండలేదు.

10. అందుచేత ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతోకూడ క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను.

11. ఈ మాట నమ్మదగినది, ఏదనగామన మాయనతోకూడ చనిపోయినవారమైతే ఆయనతోకూడ బ్రదుకుదుము.

12. సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే మనలను ఆయన యెరుగననును.

13. మనము నమ్మదగని వారమైనను, ఆయన నమ్మదగినవాడుగా ఉండును; ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు.

14. వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూర్చి వాదము పెట్టుకొనవద్దని, ప్రభువు ఎదుట వారికి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఈ సంగతులను వారికి జ్ఞాపకము చేయుము.

15. దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము.

16. అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అట్టి మాటలాడువారు మరి యెక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు.

17. కొరుకుపుండు ప్రాకినట్టు వారిమాటలు ప్రాకును, వారిలో హుమెనైయును ఫిలేతును ఉన్నారు;

18. వారుపునరుత్థానము గతించెనని చెప్పుచు సత్యము విషయము తప్పిపోయి, కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు.

19. అయినను దేవునియొక్క స్థిరమైన పునాది నిలుకడగా ఉన్నది.ప్రభువు తనవారిని ఎరుగును అనునదియు ప్రభువు నామమును ఒప్పుకొను ప్రతివాడును దుర్నీతినుండి తొలగిపోవలెను అనునది
సంఖ్యాకాండము 16:5, సంఖ్యాకాండము 16:26, యెషయా 26:13

20. గొప్పయింటిలో వెండి పాత్రలును బంగారు పాత్రలును మాత్రమే గాక కఱ్ఱవియు మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింప బడును.

21. ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్నుతాను పవిత్ర పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయై యుండును.

22. నీవు ¸యౌవనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్ము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయువారితోకూడ నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము.

23. నేర్పులేని మూఢుల వితర్కములు జగడములను పుట్టించునని యెరిగి అట్టివాటిని విసర్జించుము.

24. సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు వారికి మారుమనస్సు దయచేయును;

25. అందువలన సాతాను తన యిష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వాని యురిలోనుండి తప్పించుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,

26. ప్రభువుయొక్క దాసుడు అట్టివారిని సాత్వికముతో శిక్షించుచు, జగడమాడక అందరి యెడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 ఈ వచనం 1:6లో ఆరంభమైన పరిశుద్దాత్మశక్తి వలన కలిగే ధైర్యాన్ని గూర్చిన పిలుపుకు కొనసాగింపుగా ఉంది. 

2:2 అనేక సాక్షులు ఆ ఉపదేశం దేవుని నుండి వచ్చిన సత్యమో కాదో సాక్ష్యమిస్తారు. సువార్తను పొందినవారు దానిని ఇతరులకు బోధించగలిగే వారికి అందించడంలో నమ్మకంగా ఉండాలి. 

2:3-6 ఈ మూడు సాదృశ్యాల్లో పౌలు సేవ, శ్రమల కోసమైన పిలుపును వివరించాడు. దేవుని సంతోషపెట్టడానికైన ఏకదృష్టి కలిగి వుండాలి అని వ.4 పిలుపునిస్తుంది. ఒకడు విజయం సాధించాలంటే దేవుని నియమాలకు లోబడాలని వ.5 ప్రకటిస్తుంది. ఆశీర్వాదానికైన వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని కష్టపడి పనిచేయడాన్ని వ. 6 ప్రోత్సహిస్తుంది. 

2:7 ఈ వచనం సంపూర్ణ జ్ఞానానికి లేక వివేకముకు వాగ్దానం కాదు, ఇప్పటికే లిఖించబడి ఉన్న దాని గురించిన అవలోకనానికి ఇది పిలుపునిస్తున్నది. ఈ 2:8 దావీదు సంతానములో పుట్టి అనే మాటలు మెస్సీయగా యేసు యోగ్యతలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి.

2:9-10 దేవుని సేవకుడు బంధింపబడినా, సందేశం మాత్రం ఎన్నడూ బంధింపబడదు అనే సత్యాన్ని బట్టి పౌలు ప్రోత్సాహం పొందుతున్నాడు. పౌలు ఇక్కడ రక్షణ పొందడానికి ముందుగా నిర్ణయించబడిన వారిని ఏర్పరచబడినవారు అంటున్నాడు (అపొ.కా. 13:48తో పోల్చండి: “నిత్యజీవమునకు నిర్ణయింపబడిన వారందరు విశ్వసించిరి"). 

2:11-13 ఈ సవాలు నుండి నమ్మదగిన అనే వాక్యాలు ఆదరణ నుండి సవాలుకు, తిరిగి ఆదరణకు మళ్ళుతున్నాయి. వ.12 ఓర్పు ఆవశ్యకత గురించిన స్పష్టమైన వ్యాఖ్య. యేసు చెప్పినట్లు సహించినవాడే రక్షణ పొందుతాడు (మత్తయి 10:22). వ.13 కాపాడే దేవుని శక్తినీ, ఆయన నమ్మకత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఆయనను ఎరుగమంటే అనేది నమ్మదగనివారముగా ఉండటంకంటే తీవ్రమైన అపరాధం. “ఆయనను ఎరుగము" అని అనడం భ్రష్టత్వానికి సూచన కాగా, ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో ఏదో సమయంలో జరిగే విశ్వాసంలో తప్పిపోవడాన్ని "నమ్మదగనివారం” అనే మాట సూచిస్తుంది. 

2:14 సువార్త ప్రమాదంలో పడినప్పుడు పౌలు ప్రజలను ఎదుర్కోడానికి ఇష్టపడుతున్నాడనడం స్పష్టం. ఉదాహరణకు అతడు పేతురును ముఖాముఖిగా ఎదిరించాడు (గలతీ 2:11-12). ఇక్కడ అతని మనసులో ఉన్నది ఒక అర్థం లేని వాదన.

2:15 జాగ్రత్తపడుము అనేది ఆసక్తిగా ఉండు" అని కూడా అనువదించవచ్చు. పౌలు మనసులో దేవుని ఆమోదాన్ని ఆసక్తిగా వెదకడం ఉంది. ఇలా చేయడానికి ఒక మార్గం, మనం దేవుని లేఖనాలను సరైనరీతిలో ఉపదేశించడం.

2:17 హుమెనైయుని ఒక అబద్ధ బోధకుడు అని పౌలు 1తిమోతి 1:20లో ఇప్పటికే పేర్కొన్నాడు, కానీ ఫిలేతు పేరు మరెక్కడా కనిపించదు. 

2:18 పునరుత్థానము గతించెను అనే ఆలోచన పౌలు 1కొరింథీ 15 అధ్యా. లో చర్చించినదే. విశ్వాసులు ఇప్పటికే పునరుత్థానం తర్వాతి మహిమాన్విత స్థితిలోకి ప్రవేశించారని కొందరు బోధిస్తున్నారనేది స్పష్టం. ఈ దుర్బోధ గురించి మనకు ఎక్కువగా తెలియదు.

2:19. ఈ దుష్టులు, దుష్టబోధకుల పనిని అధిగమించి దేవుని సంఘం ఇంకా నిలుకడగా ఉన్నది. దైవిక సార్వభౌమత్వం (దేవుడు కాపాడడం), మానవ బాధ్యత (మనిషి సహించడం) అనే రెండింటినీ ముద్ర అనే మాట నొక్కి చెబుతుంది. 

2:20-21 ఈ వచనాల్లోని సాదృశ్యం, “దుర్నీతినుండి తొలగిపోవలెను” అనే వ. 19 చివరిభాగానికి కలుపుతుంది. గొప్ప యిల్లు క్రైస్తవ సమాజానికీ, ఘనహీనతకు వాడే పాత్రలు అబద్ధ బోధకులకూ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. వ.21 లోని విషయం ఏమిటంటే, మనం యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమైన ఘనత కోసమైన పాత్రలుగా ఉండ డానికి ప్రయత్నించాలి. 

2:22 ఈ సందర్భంలో ఇచ్చలు సామాన్యంగా పాపపూరితమైన కోరికలను సూచిస్తున్నాయి. యౌవనేచ్ఛలు అంటే నిర్దిష్టంగా లైంగిక కోరికలు, నూతనత్వం కోసమైన వాంఛ లేక ఉద్రేక స్వభావం కావచ్చు (వ. 24). చెడునుండి పారిపోవడంతో సరైనదాన్ని వెంటాడడాన్ని కలపడం విశేషం. అంతేకాక సరైనదానిని ఒంటరిగా కాక ఇతర విశ్వాసులతో కూడ వెంటాడాలి. 

2:23 మూఢుల వితర్కములను గురించి వ.14 నోట్సు చూడండి. 

2:24-26 ప్రభువు యొక్క దాసుడు సామర్థ్యంలో (బోధింప సమర్ధుడు), వ్యక్తిత్వంలో (జగడమాడక, సాత్వికముతో... సహించువాడు) యోగ్యుడై ఉండాలి. సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము అంటే రక్షణ. మానవాళి సాతానుచే చెరపట్టబడి, విడుదల అవసరమైనదిగా ఉన్నదని పౌలు తరచు వర్ణించాడు (వ.25; 2 కొరింథీ 4:4).


Shortcut Links
2 తిమోతికి - 2 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |