Timothy II - 2 తిమోతికి 2 | View All

1. నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము.

ఆధ్యాత్మిక బలం అనేది క్రీస్తు యేసులో విశ్వాసులందరికీ దేవుడిచ్చే ఉచిత వరం. మనం ఆ బలాన్ని ఆయననుంచి తీసుకోవడం నేర్చుకోవాలి (ఎఫెసీయులకు 1:3, ఎఫెసీయులకు 1:19; ఎఫెసీయులకు 3:16, ఎఫెసీయులకు 3:20; ఎఫెసీయులకు 6:10; 2 కోరింథీయులకు 12:9-10; యెషయా 40:31).

2. నీవు అనేక సాక్షులయెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును బోధించుటకు సామర్థ్యముగల నమ్మకమైన మనుష్యులకు అప్పగింపుము,

తన సత్యాన్ని ప్రపంచం అంతా వ్యాపింపజేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న మార్గం ఇది. దీన్ని పౌలు తిమోతికి నేర్పాడు (2 తిమోతికి 1:13); తిమోతి ఇతరులకు నేర్పాలి. వారు వెళ్ళి ఇంకా కొంతమందికి నేర్పాలి. మత్తయి 28:19-20 పోల్చి చూడండి. “నమ్మకమైన మనుషులు”– ముఖ్యమైన విషయాలను విశ్వసనీయత లేనివారికి అప్పగించడంలో ప్రయోజనం లేదు. మత్తయి 24:45-51; 1 తిమోతికి 1:12; 1 కోరింథీయులకు 4:1-2 పోల్చి చూడండి.

3. క్రీస్తుయేసుయొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము.

“మంచి సైనికునిలాగా”– ఎఫెసీయులకు 6:11-18. విశ్వాసులంతా క్రీస్తు ఆధ్యాత్మిక సైన్యంలో సైనికులు. కాబట్టి మనం మంచి సైనికులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ మన బాధ్యత నెరవేరుతూ ఉండగా ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా సహించాలి. ఇది నాయకుల స్థానం వహించడానికి క్రీస్తు పిలిచిన వారికి మరింతగా వర్తిస్తుంది. ఎలాంటి పరిస్థితులలోనూ మనకు వచ్చిన కష్టాల నుంచి ఏ విధంచేతనైనా తప్పించు కోవడానికి ప్రయత్నించ కూడదు, వాటి గురించి గొణుక్కో కూడదు, ఫిర్యాదు చేయకూడదు (కొంతమంది ఇలాగే చేస్తారు గదా).

4. సైనికుడెవడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు, తన్ను దండులో చేర్చుకొనినవానిని సంతోషపెట్టవలెనని యీ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు.

“చిక్కుకోడు”– విశ్వాసులు గాని శుభవార్త బోధకులు గానీ తమ జీవనోపాధికోసం ఏదైనా ఉద్యోగం చేయడంలో ఏ మాత్రం తప్పు లేదు (అపో. కార్యములు 18:3; అపో. కార్యములు 20:34-35; 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:11-12; 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:7-10; తీతుకు 3:14). కానీ ఆ ఉద్యోగంలో, ఇతర ఇహలోక విషయాలలో చిక్కుకుపోయి క్రీస్తుకోసం మంచి సైనికులుగా ఉండకపోవడం అనేది తప్పు. ఏది ముఖ్యమైనదో మనం సరియైన నిర్ణయానికి రావాలి. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మన అధిపతికి (క్రీస్తుకు) సంతోషం కలిగించడానికి ఇష్టపడాలి – 2 కోరింథీయులకు 5:9; గలతియులకు 1:10; కొలొస్సయులకు 1:10; 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:1. మనం ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా, లేదా ఏ విధమైన ఐహిక విషయాలలో పాలుపంచుకున్నా మనం క్రీస్తు సైనికులమనీ ఆయన ఆదేశం కింద నడుస్తున్నామనీ గుర్తుంచుకోవాలి.

5. మరియు జెట్టియైనవాడు పోరాడునప్పుడు, నియమప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు.

ఆధ్యాత్మిక లోకంలో విశ్వాసులు క్రీడాకారుల వంటివారు – 1 కోరింథీయులకు 9:24-27; గలతియులకు 5:7; ఫిలిప్పీయులకు 3:13-14; హెబ్రీయులకు 12:1. గెలిచినవారికి కిరీటాలుంటాయి – 2 తిమోతికి 4:8; యాకోబు 1:12; 1 పేతురు 5:4; ప్రకటన గ్రంథం 2:10. కానీ “నియమాలను” పాటించకపోతే ఎవరూ గెలుపొందరు. విశ్వాసులు అనుసరించవలసిన కొన్ని చట్టాలు, శిక్షావిధులు, తర్బీతు ఉన్నాయి. వీటిని అనుసరించకపోతే వారు పొందగలిగిన బహుమతులను కోల్పోతారు – 1 కోరింథీయులకు 9:27; కొలొస్సయులకు 2:18; 2 యోహాను 1:8; ప్రకటన గ్రంథం 3:11.

6. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచ్చుకొనవలసినవాడు.

1 కోరింథీయులకు 9:10; గలతియులకు 6:9; యోహాను 4:36; కీర్తనల గ్రంథము 126:5-6. పౌలు ఇక్కడ నొక్కి చెప్పేది ప్రయాసపడడం గురించి. 1 కోరింథీయులకు 15:58 పోల్చి చూడండి.

7. నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అన్ని విషయములయందు ప్రభువు నీకు వివేకమను గ్రహించును.

దేవుడు వెల్లడి చేసిన ఏ విషయమైనా అర్థం చేసుకుని, ఉపయోగించాలంటే ఇక్కడున్న రెండు విషయాలు చాలా అవసరం. ఒకటి, మనం తలపోయాలి, ధ్యానించాలి. రెండు, ప్రభువు మనకు గ్రహింపునూ వివేకాన్నీ జ్ఞానాన్నీ ఇవ్వాలి – కీర్తనల గ్రంథము 1:2; 1 పేతురు 1:13; ఎఫెసీయులకు 1:18; ఫిలిప్పీయులకు 1:9; కొలొస్సయులకు 1:9; యాకోబు 1:5 పోల్చి చూడండి.

8. నా సువార్త ప్రకారము, దావీదు సంతానములో పుట్టి మృతులలో నుండి లేచిన యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకముచేసికొనుము.

రోమీయులకు 1:3-4; మత్తయి 28:6. “నా శుభవార్త”– రోమీయులకు 2:16; రోమీయులకు 16:25; 1 కోరింథీయులకు 15:1-4. “జ్ఞాపకం”– ఇది అవసరమైన హెచ్చరిక. ఎందుకంటే మన విచారాలు, విలాసాలు, శ్రమలు, విశ్రమాలమధ్య క్రీస్తును మరచిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక. ద్వితీయోపదేశకాండము 6:12; ద్వితీయోపదేశకాండము 8:11 పోల్చి చూడండి. మనం దేవుణ్ణి ఎప్పుడూ మనసులో ఉంచుకోవాలి. మన ఆలోచనలు ఆయన మీద ఎప్పుడూ ఉండాలి – కొలొస్సయులకు 3:1-2; హెబ్రీయులకు 3:1; హెబ్రీయులకు 12:2-3. శాంతికీ శక్తికీ విజయానికీ ఇదొక్కటే మార్గం.

9. నేను నేరస్థుడనై యున్నట్టు ఆ సువార్తవిషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను, అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి యుండలేదు.

2 తిమోతికి 1:12. శుభవార్తను వ్యతిరేకించేవారి ఆలోచనా విధానంలోని అనేక తప్పుల్లో ఇదొకటి. వారు దేవుని సేవకులకు సంకెళ్ళు వేయడం ద్వారా దేవుని వాక్కును బంధించి వేయగలమనీ దేవుని సేవకులను నాశనం చేయడం ద్వారా శుభవార్తను నాశనం చేయగలమనీ అనుకుంటారు. వాస్తవంగా ఇలాంటి పద్ధతులవల్ల వారికి తెలియకుండానే శుభవార్త వ్యాప్తికి కారకులవుతున్నారు (ఫిలిప్పీయులకు 1:12-14; అపో. కార్యములు 8:3-4).

10. అందుచేత ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతోకూడ క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను.

దేవుడు మనకోసం నియమించిన ఆదర్శంగా ఉన్నాడు పౌలు. అతడు తనకోసం బతకలేదు, తన స్వలాభం కోసం కష్టాలు అనుభవించలేదు. 1 కోరింథీయులకు 9:19-23; 1 కోరింథీయులకు 10:33; అపో. కార్యములు 20:24 పోల్చి చూడండి. “ఎన్నికైనవారు”– మత్తయి 24:22, మత్తయి 24:24, మత్తయి 24:31; రోమీయులకు 11:7; తీతుకు 1:1. ఇక్కడ పౌలు అర్థం, రక్షణ కోసం ఎన్నుకోబడ్డా రక్షణ ఇంకా అనుభవించనివారు. యోహాను 6:37; రోమీయులకు 8:29; ఎఫెసీయులకు 1:4; 1 పేతురు 1:1-2. “శాశ్వత మహిమ”– యోహాను 17:5, యోహాను 17:24; రోమీయులకు 5:2; రోమీయులకు 8:17-18.

11. ఈ మాట నమ్మదగినది, ఏదనగామన మాయనతోకూడ చనిపోయినవారమైతే ఆయనతోకూడ బ్రదుకుదుము.

రోమీయులకు 6:2-8; గలతియులకు 2:20.

12. సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే మనలను ఆయన యెరుగననును.

“సహించేవారమైతే”– వ 3,10; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:4-5; హెబ్రీయులకు 10:34. క్రీస్తుకోసం సహించవలసినవాటిని సహించడం విశ్వాసం యథార్థమైనదని అనుకోవడానికి ఆధారం. “పరిపాలన”– మత్తయి 19:28; లూకా 1:33; ప్రకటన గ్రంథం 5:10; ప్రకటన గ్రంథం 20:6; ప్రకటన గ్రంథం 22:5. క్రీస్తు కోసం కష్టాలు సహించడానికి సిద్ధంగా ఉండనివారికి ఈ వాగ్దానం వర్తించదు. “ఎరగనంటాడు”– మత్తయి 10:33; లూకా 12:9. పేతురు “నేను ఎరుగను” అని తాత్కాలికంగా అన్నాడు (మత్తయి 26:34, మత్తయి 26:75). దాని గురించి పౌలు ఇక్కడ చెప్పడం లేదు. పూర్తి జీవిత విధానాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.

13. మనము నమ్మదగని వారమైనను, ఆయన నమ్మదగినవాడుగా ఉండును; ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు.

రోమీయులకు 3:3-4; కీర్తనల గ్రంథము 57:10; కీర్తనల గ్రంథము 89:1, కీర్తనల గ్రంథము 89:8, కీర్తనల గ్రంథము 9:14, కీర్తనల గ్రంథము 89:33; కీర్తనల గ్రంథము 117:2; తీతుకు 1:2. రక్షణ మీద విశ్వాసికుండే ఆశాభావం అతని నమ్మకత్వం మీద కాదు గానీ దేవుని నమ్మకత్వం మీదే ఆధారపడి ఉంది. తన వాక్కుకూ తన స్వభావానికీ విరుద్ధంగా దేవుడు ఎన్నడూ ప్రవర్తించడు.

14. వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూర్చి వాదము పెట్టుకొనవద్దని, ప్రభువు ఎదుట వారికి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఈ సంగతులను వారికి జ్ఞాపకము చేయుము.

సంఘ కాపరి గానీ ఉపదేశకుడు గానీ పాటించవలసిన రెండు విధులు ఇక్కడ ఉన్నాయి – జ్ఞాపకం చేయడం, హెచ్చరించడం. దేవుని ప్రజలకు ఈ రెండూ అవసరమే (అపో. కార్యములు 20:31; రోమీయులకు 15:15; 1 కోరింథీయులకు 4:14; 1 కోరింథీయులకు 15:1; గలతియులకు 5:21; 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:15; 2 పేతురు 1:12-13, 2 పేతురు 1:15; 2 పేతురు 3:1). “మాటల గురించి జగడమాడకూడదని”– దేవుడు, క్రీస్తు, సత్యం, విశ్వాసం, ప్రేమ, రక్షణ ఇలాంటి కొన్ని మాటలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ మాటలు తెలియచేసే వాస్తవాలకోసం చనిపోవడం కూడా మేలే. అల్పమైన మాటల కోసం పోరాడడం విషయం పౌలు ఇక్కడ హెచ్చరిస్తున్నాడు. వ 23; 2 తిమోతికి 4:4; 1 తిమోతికి 1:4; 1 తిమోతికి 4:7; 1 తిమోతికి 6:4 పోల్చి చూడండి. కానీ ఉన్నతమైన విషయాల గురించి కూడా జగడమాడడం దేవుని పిల్లల పని కాదు – వ 24,25.

15. దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము.

ప్రతి ప్రసంగీకుడికీ సంఘ కాపరికీ శుభవార్తికుడికీ వాక్కును ఉపదేశించేవాడికీ శ్రేష్ఠమైన బోధన. “యోగ్యుడుగా”– రోమీయులకు 16:10; 1 కోరింథీయులకు 11:19; 2 కోరింథీయులకు 10:18; గలతియులకు 1:10; 1 థెస్సలొనీకయులకు 2:4. “సిగ్గుపడనక్కరలేని”– దేవుని సేవకుడెవరైనా సరే తన సోమరితనం వల్ల, నిర్లక్ష్యం వల్ల సరిగా పని చేయకుండా ఉంటే అతడు దేవుని దృష్టిలో యోగ్యుడనిపించుకోడు. దేవుడు మన పనిని చాలా జాగ్రత్తగా పరీక్షిస్తాడు – 1 కోరింథీయులకు 3:12-15. సిగ్గుపడనక్కర లేకుండా దేవుని ముందు నిలబడే విధంగా మనం దాన్ని చేయాలి. “సత్యవాక్కు”– ఎఫెసీయులకు 1:13; కొలొస్సయులకు 1:5 లో పౌలు దీన్ని క్రీస్తు శుభవార్తగా నిర్వచించాడు. దేవుని మెప్పును పొందాలంటే దీన్ని సరిగా ఉపయోగించడం నేర్చుకోవాలి. మనం దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ఇతరులకు వివరించి నేర్పగలిగినవారమై ఉండాలి. దేవుడు మనకు అప్పగించిన వాటిలో ఇది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. కాబట్టి దీన్ని మనం చదువుతూ నేర్చుకుంటూ కష్టపడాలి.

16. అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అట్టి మాటలాడువారు మరి యెక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు.

వ 14; 1 తిమోతికి 1:6; 1 తిమోతికి 6:20.

17. కొరుకుపుండు ప్రాకినట్టు వారిమాటలు ప్రాకును, వారిలో హుమెనైయును ఫిలేతును ఉన్నారు;

“కుళ్ళు చేసే కొరుకు పుండు”– దీనివల్ల శరీరంలో కొంత చనిపోతుంది. రక్త ప్రసారం ఆగిపోయినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. ఇది శరీరంలో ఒక భాగంలో విస్తరించి ఆ భాగాన్ని తీసివేయవలసివచ్చేలా చేస్తుంది. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే శరీరాన్నే చంపేస్తుంది. తప్పుడు ఉపదేశం ఇలాంటిదే. ఒక స్థానిక సంఘంలో గానీ సంఘ సమూహంలో గానీ వ్యాపించడానికి దీనికి అవకాశమిస్తే ఇది క్రమేణా దాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన మరణ స్థితికి గురి చేస్తుంది. ఈ కారణం చేతనే దీనికి సంఘంలో కాలు పెట్టడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు.

18. వారుపునరుత్థానము గతించెనని చెప్పుచు సత్యము విషయము తప్పిపోయి, కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు.

“సత్యం నుంచి వైదొలగి”– 1 తిమోతికి 1:6, 1 తిమోతికి 1:19-20; 1 తిమోతికి 6:10, 1 తిమోతికి 6:21. రాబోయే కాలంలో చనిపోయినవారు సజీవంగా లేస్తారని క్రీస్తూ, ఆయన రాయబారులూ తేటతెల్లంగా ఉపదేశించారు – యోహాను 5:28-29; 1 కోరింథీయులకు 15:20-23. ఆ కాలం ముందే గతించిపోయింది అనడంలో ఈ అబద్ధ ఉపదేశకులు ఈ సత్యాన్ని తిరస్కరించే సాహసం చేస్తున్నారు. పునర్జీవితం అనేది ఆధ్యాత్మికం మాత్రమే అని వీరు అన్నారు. అంటే మనిషి ఆత్మకు ఇప్పుడు జీవం కలుగుతుంది గానీ ఎన్నడో రాబోయే కాలంలో శరీరానికి కాదని వారి బోధన. “తారుమారు”– అబద్ధ ఉపదేశకులు ఎంతో గందరగోళాన్ని సృష్టించారు, ఇందువల్ల కొంతమంది క్రైస్తవులకు కొంత కాలం వరకు దేన్ని నమ్మాలో తెలియలేదు.

19. అయినను దేవునియొక్క స్థిరమైన పునాది నిలుకడగా ఉన్నది.ప్రభువు తనవారిని ఎరుగును అనునదియు ప్రభువు నామమును ఒప్పుకొను ప్రతివాడును దుర్నీతినుండి తొలగిపోవలెను అనునది
సంఖ్యాకాండము 16:5, సంఖ్యాకాండము 16:26, యెషయా 26:13

అబద్ధ ఉపదేశకులు ఏమి చేసినా వారు క్రీస్తుకు చెందిన నిజమైన సంఘాన్నీ ప్రజలనూ నాశనం చేయలేరు. తన సంఘం పునాదులను గట్టిగా ఎలా ఉంచాలో, ఆయన ప్రజలను విశ్వాసులుగా ఎలా ఉంచాలో ఆయనకు తెలుసు (మత్తయి 16:18; లూకా 22:31, లూకా 22:33; 1 పేతురు 1:4-5; 2 పేతురు 2:9). “తనవారు”– యోహాను 6:37; యోహాను 17:6; 1 కోరింథీయులకు 6:19-20. “వైదొలగాలి”– నిజమైన పశ్చాత్తాపం అంటే ఇదే (మత్తయి 3:2). ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ విధంగా చేయకుండా క్రైస్తవుణ్ణని చెప్పుకుంటే అతడు మోసానికి గురైనవాడు, లేక మోసగిస్తున్నాడు – లూకా 13:3; రోమీయులకు 8:13-14; 1 కోరింథీయులకు 6:9; గలతియులకు 5:24; ఎఫెసీయులకు 5:5-6; 1 యోహాను 2:4, 1 యోహాను 2:6; 1 యోహాను 3:9-10.

20. గొప్పయింటిలో వెండి పాత్రలును బంగారు పాత్రలును మాత్రమే గాక కఱ్ఱవియు మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింప బడును.

ఈ ప్రపంచంలో కంటికి కనబడే క్రైస్తవ సంఘంలో వివిధ రకాల ప్రజలున్నారు. కొంతమంది ప్రభువుకు చెందినవారు. వారెవరో ప్రభువుకు తెలుసు. కొంతమంది ఆయనకు చెందనివారు. వారెవరో కూడా ఆయనకు తెలుసు (మత్తయి 13:24-30, మత్తయి 13:36-43, మత్తయి 13:47-50 పోల్చి చూడండి). ఇక్కడ పౌలు ఈ రెండు రకాల ప్రజలను ఇంటిలో ఉండే రెండు రకాల పాత్రలతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు. రోమీయులకు 9:21 పోల్చి చూడండి. పై వచనాల్లో పౌలు అబద్ధ ఉపదేశకుల గురించీ, దుర్మార్గం నుంచి వైదొలగవలసిన అవసరత గురించీ చెప్పాడు. సంఘంలోని అబద్ధ ఉపదేశకులూ దుర్మార్గాన్ని అనుసరించేవారూ ఘనహీనమైన అగౌరవమైన పాత్రల వంటివారు. దేవుని నిజమైన ప్రజలు వారితో ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోకూడదు (2 తిమోతికి 3:5). దేవుడు కోరే “పాత్రలు”గా మనం ఉండాలనుకుంటే ఈ వచనంలో దేవుడు చెప్పినట్టు మనం చేయాలి. అలా చేయకపోతే మనం చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది – 1 కోరింథీయులకు 15:33.

21. ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్నుతాను పవిత్ర పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయై యుండును.

22. నీవు ¸యౌవనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్ము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయువారితోకూడ నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము.

1 తిమోతికి 6:11; 2 పేతురు 1:3-9 చూడండి. గొప్ప అపాయం నుంచి పారిపోయినట్టు కొన్ని విషయాల నుంచి మనం పారిపోవాలి. ఇంకొన్ని విషయాల వెనుక పరుగెత్తాలి. యువకులలో కొన్ని చెడు కోరికలు చాలా బలమైనవి. వీటితో వ్యవహరించవలసిన ఉత్తమమైన మార్గం ఏమిటంటే వాటిని తృప్తిపరచుకునే అవకాశాలకు దూరంగా ఉండడమే. “శుద్ధ హృదయంతో”– మత్తయి 5:8.

23. నేర్పులేని మూఢుల వితర్కములు జగడములను పుట్టించునని యెరిగి అట్టివాటిని విసర్జించుము.

వ 14,16. దేవుని సేవకులు ఎప్పుడూ కూడా వారి ముఖ్యమైన పనిని విడిచిపెట్టి వేరే విషయాలవైపు తమను ఏదీ మళ్ళించకుండా చూచుకోవాలి. అంతేగాక ఏ విధమైన జగడాలలో తలదూర్చకూడదు.

24. సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు వారికి మారుమనస్సు దయచేయును;

“జగడమాడకూడదు”– ఎదుటి వ్యక్తిని అణగ ద్రొక్కాలనే ఉద్దేశంతో జరిగే వాగ్వాదాల వల్ల దేవుని పని ముందుకు సాగదు. సత్యం కోసం నిలబడి ఇతరులను క్రీస్తుకోసం సంపాదించడానికి వారితో తర్కించడం అనేది మంచిదే, అవసరమైనదే. కానీ ఇలాంటి తర్కం అనవసరమైన జగడంగా మారకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అసలు మన పోరాటం మనుషులతో కాదు గాని సైతానుతోనే – ఎఫెసీయులకు 6:12. “దయ చూపాలి”– 1 కోరింథీయులకు 13:4; ఎఫెసీయులకు 4:32. “ఉపదేశించగలవాడై”– 1 తిమోతికి 3:2. “సహించాలి”– విరోధులు కొన్ని సార్లు బాధించే మాటలనూ అనకూడని మాటలనూ అన్యాయమైన మాటలనూ చెపుతూ వ్యక్తిగతమైన దాడులు చేస్తారు. క్రీస్తు సేవకులు ఇలాంటి విషయాలను ఓపికతోనూ ప్రేమతోనూ ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి.

25. అందువలన సాతాను తన యిష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వాని యురిలోనుండి తప్పించుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,

“సాత్వికంతో”– మత్తయి 11:29 పోల్చి చూడండి. సత్యాన్ని ఎదిరించేవారు మనం సాత్వికంతో ఇచ్చిన ఉపదేశాన్ని అంగీకరించకపోతే వేరే విధమైనదేదీ వారు అంగీకరించడం అసంభవం. తమ విరోధులకు ఇలా సాత్వికంగా ఉపదేశిస్తూ ఉండే క్రీస్తు సేవకులకు ఉండవలసిన ఆశాభావం చూడండి. మనుషులు పశ్చాత్తాప పడేలా చేసేది దేవుడే గాని మన తర్కాలు, ఉపదేశాలు కాదని కూడా గమనించండి (అపో. కార్యములు 5:31). కేవలం పశ్చాత్తాపం వల్లనే మనిషి దేవుని సత్యాన్ని తెలుసుకోగలడని కూడా గమనించండి.

26. ప్రభువుయొక్క దాసుడు అట్టివారిని సాత్వికముతో శిక్షించుచు, జగడమాడక అందరి యెడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను.

“బుద్ధి తెచ్చుకొని”– లూకా 15:17 పోల్చి చూడండి. క్రీస్తు శుభవార్తను వ్యతిరేకించేవారు ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో వెర్రివారు (ప్రసంగి 9:3 పోల్చి చూడండి). తమ క్షేమానికి వ్యతిరేకంగా తామే తెలివితక్కువగా ప్రవర్తిస్తారు. ఇలా జరగడానికి కారణం సైతాను వారిని చెరపట్టి ఉంచడం, వారు సైతాను అబద్ధాలను నమ్మడం (యోహాను 8:44; అపో. కార్యములు 26:18; 2 కోరింథీయులకు 4:4; ఎఫెసీయులకు 2:2 పోల్చి చూడండి). క్రీస్తు సేవకులు తమను వ్యతిరేకించే శక్తుల గురించి తెలియకుండా ఉండకూడదు. మనుషులకు విడుదల కలిగించగలది దేవుని శక్తి మాత్రమేననీ, తాము సత్యాలను ఉపదేశించడం మూలంగా దేవుడు ఈ పనిని సాధించవచ్చనీ వారు అర్థం చేసుకోవాలి.


Shortcut Links
2 తిమోతికి - 2 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.