John II - 2 యోహాను 1 | View All

1. పెద్దనైన నేను, ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికిని ఆమె పిల్లలకును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. నేనును, నేను మాత్రమే గాక సత్యము ఎరిగినవారందరును, మనలో నిలుచుచు మనతో ఎల్లప్పుడు ఉండు సత్యమునుబట్టి మిమ్మును నిజముగా ప్రేమించుచున్నాము.

3. సత్యప్రేమలు మనయందుండగా తండ్రియైన దేవుని యొద్దనుండియు, తండ్రియొక్క కుమారుడగు యేసుక్రీస్తునొద్దనుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు తోడగును.

4. తండ్రివలన మనము ఆజ్ఞను పొందినప్రకారము నీ పిల్లలలో కొందరు సత్యమును అనుసరించి1 నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచున్నాను.

5. కాగా అమ్మా, క్రొత్త ఆజ్ఞ నీకు వ్రాసినట్టు కాదు గాని మొదటనుండి మనకు కలిగిన ఆజ్ఞనే వ్రాయుచు, మనము ఒకరి నొకరము ప్రేమింపవలెనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను.

6. మనమాయన ఆజ్ఞలప్రకారము నడుచుటయే ప్రేమ; మీరు మొదటనుండి వినిన ప్రకారము ప్రేమలో నడుచుకొనవలెను అనునదియే ఆ ఆజ్ఞ.

7. యేసుక్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని యొప్పుకొనని వంచకులు అనేకులు లోకములో బయలుదేరి యున్నారు.

8. అట్టివాడే వంచకుడును క్రీస్తు విరోధియునై యున్నాడు. మేము మీ మధ్యను నెరవేర్చిన కార్యములను చెడగొట్టుకొనక మీరు పూర్ణ ఫలము పొందునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.

9. క్రీస్తుబోధ యందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకుసాగు ప్రతివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండ్రిని కుమారుని అంగీకరించు వాడు.

10. ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీ యొద్దకు వచ్చినయెడల వానిని మీ యింట చేర్చుకొనవద్దు; శుభమని వానితో చెప్పను వద్దు.

11. శుభమని వానితో చెప్పువాడు వాని దుష్టక్రియలలో పాలివాడగును.

12. అనేక సంగతులు మీకు వ్రాయవలసియుండియు సిరాతోను కాగితముతోను వ్రాయ మనస్సులేక మీ సంతోషము పరిపూర్ణమవునట్లు మిమ్మును కలిసికొని ముఖా ముఖిగా మాటలాడ నిరీక్షించుచున్నాను
సంఖ్యాకాండము 12:8

13. ఏర్పరచబడిన నీ సహోదరి పిల్లలు నీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1 పెద్ద అనేది వృద్ద అపొస్తలుడైన యోహాను తనకు తానుగా ఇచ్చుకున్న బిరుదు. పెద్దలు అంటే ఒక స్థానిక సంఘంలో పనిచేసే నాయకులు (అపొ.కా. 11:30, 14:23). తీతు పౌలు పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్టుగా (తీతు 1:5) యోహాను కూడా ఒక ప్రాంతానికి పరిచర్యలో పర్యవేక్షకుడుగా ఉండి ఉండవచ్చు. ఏర్పరచబడినదైన అమ్మ అనేది అసాధారణమైన సంబోధన. 
బహుశా అది ఆ స్థానిక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి చేసినది కావచ్చు, ఎందుకంటే యోహాను సాధారణంగా తన పాఠకులను తరచుగా బహువచనంలోనే సంబోధించాడు (వ.6,8,10,12. పరిచయం చూడండి), అతడు ఏకవచనం ఉపయోగించినప్పుడు (వ.1,4,5,13) అతడు అందరినీ కలిపి మాట్లాడుతున్నాడు. తాము ప్రభువుచేత "ఎన్నుకొనబడిన" లేక “ఏర్పరచబడిన" వారమని ఆది క్రైస్తవులకు తెలుసు (రోమా 16:13, 1 పేతురు 1:1, 2:9). 

2 సత్యం అనేది యోహాను సువార్తలో (24 కంటే ఎక్కువసార్లు వాడాడు), అతని పత్రికల్లో (సుమారు 20 సార్లు) చాలా ప్రియమైన పదం. యోహాను పత్రికల్లో “సత్యం” అంటే తరచుగా యేసు క్రీస్తు సువార్తను, విశ్వాసులు ఆయనలో ఉంచిన నమ్మకం ద్వారా ప్రవేశం పొందిన నిత్య జీవస్థితిని సూచిస్తుంది. 

3 దేవుని అనుగ్రహానికి సంకేతాలుగా కృప, కనికరం, సమాధానం ఎప్పుడూ నిలిచి ఉంటాయని యోహాను పూర్తి నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు. ఈ పత్రిక ప్రారంభంలో యోహాను పరిశుద్దాత్మను గురించి ప్రస్తావించకపోయినా అతడు వేరొకచోట ఆత్మ యొక్క దైవత్వాన్ని, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వైపుకు విశ్వాసులను ఆకర్షించడంలో ఆయన పాత్రనూ స్పష్టం చేశాడు (యోహాను 15:26 చూడండి). 

4. ఆ సంఘ సభ్యుల (పిల్లలు) గురించి యోహాను మంచి విషయాలు విన్నాడు. “దేవుని పిల్లలు" అనే మాట కొత్త నిబంధనలో అరుదుగా కనిపించే పదం. కానీ యోహాను రచనల్లో అది కనిపిస్తుంది. (యోహాను 1:12, 11:52). 

5 వివాహ జీవితంలో ప్రేమను ఎప్పటికప్పుడు తాజాదనంతో ఉంచుకోడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన విధంగానే ఒక సంఘములో ప్రేమకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు పోషణ, కాపుదల అవసరం (నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను). విశ్వాసుల మధ్య ఉండే ప్రేమ ఈ లోకంలో వారి సాక్ష్యం వెల్లడికి ఒక ప్రధానమైన మార్గం అని యేసు ప్రకటించాడు (యోహాను 13:35). 

6 యోహాను దృష్టిలో ప్రేమ అనేది భావోద్రేకంతో కూడిన ఆప్యాయత కాదు, అది నైతికపరమైన ఆశాభావం. ప్రేమకు నిర్వచనాన్ని, దాని ప్రమాణాన్ని వ్యక్తిగతమైన ఆకర్షణ లేక ఎంపికలో కాక, లేఖనాల బోధలోనే చూడగలం. 

7 గ్రీకు భాషలో ఈ వచనం గార్ ("ఎందుకంటే”) అనే ఒక సముచ్చయముతో ప్రారంభమవుతుంది. మందకొడితనం, తిరుగుబాటుతనం ప్రవేశించిన సంఘాలను తప్పుదారి పట్టించి, విచ్చిన్నం చేయడానికి వంచకులు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు కాబట్టి సంఘాల్లో ప్రేమ, విధేయతలు తప్పనిసరిగా అవసరం. యేసు మానవరూపాన్ని, స్వభావాన్ని సంపూర్ణమైన రీతిలో ధరించాడు. (శరీరధారియై). ప్రారంభంలోని కపట బోధకులు కొందరు యేసు సంపూర్ణంగా దేవుడేననీ, అయితే సంపూర్ణమైన మానవుడు కాదనీ బోధించారు. యోహాను తన మొదటి పత్రికలో అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు ఈ లోకంలో బయలుదేరారు అని ప్రకటించాడు. (1యోహాను 2:18). యేసు సంపూర్ణ దైవత్వం గురించీ, సంపూర్ణ మానవత్వం గురించీ వారు అనుమానపు బీజాలు నాటడానికి ప్రయత్నించారు. 

8 క్రైస్తవ మనుగడలో అలసత్వం వహించడం, దేవుని అనుగ్రహాన్ని తేలికగా పరిగణించడం ప్రమాదకరం. నిశ్చయత లేక హామీ అనేది శ్రద్ధగా కనిపించాలి తప్ప ఊహాజనితంగా కనిపించకూడదు. 

9 క్రీస్తు బోధను అన్వయించుకోడానికి వివిధ నూతన మార్గాలు ఎల్లప్పుడు ఉంటాయి కానీ, దాని పునాదులు మాత్రం ఆయన రాకడపైనా, ఆయన తన శిష్యులకు చేసిన ఉపదేశాలపైనా స్థాపించబడి ఉన్నాయి. యేసును గురించి అపొస్తలుల బోధలను వక్రీకరించడం గురించి వారిని హెచ్చరిస్తూ చురుకైన ప్రేమ, సృజనాత్మకమైన నమ్మకత్వం కలిగి ఉండమని యోహాను పిలుపునిచ్చాడు. 

10 3యోహాను 5-8 లో యోహాను సంచార సువార్తికులకు సహాయం చేయమని ప్రోత్సహించాడు. అయితే అది వారి బోధ సత్యమే అని అంగీకరించినట్టుగా ఉంది. వారు గనుక దుర్బోధలు చేస్తే విశ్వాసులు తమ వివేచననుపయోగించి అలాంటివారి విధ్వంసక ప్రయత్నాలకు సహకారం నిలిపివేయమని యోహాను పిలుపునిచ్చాడు. “ఆహ్వానం" పలకడంలో కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పడంకంటే ఎక్కువ భావం ఇమిడి ఉంది. అది వారి కపట బోధకు అంగీకారం తెలిపి వారి దుర్బోధలు మరింత ముందుకు కొనసాగడానికి సహాయం చేసినట్లు అవుతుంది. 

11 ఒక విశ్వాసి “తాను సమ్మతించిన విషయములో తనకు తానే తీర్పుకు - లోనుకాకూడదు” (రోమా 14:22). కపట బోధకులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, అంటే వారిని సమ్మతించినట్టే (వాని దుష్ట క్రియలలో పాలివాడగును).

12 సిరాతోను కాగితముతోను వ్రాయ మనస్సు లేక, అనే విషయంలో 3యోహాను 13 నోట్సు చూడండి.. 

13 ఏర్పరచబడిన నీ సహోదరి పిల్లలు అనే పదజాలం బహుశా ఈ పత్రిక రాసిన సమయంలో యోహాను పరిచర్య చేస్తున్న మరొక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి - రాసింది కావచ్చు.


Shortcut Links
2 యోహాను - 2 John : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |