Daniel - దానియేలు 11 | View All

1. మాదీయుడగు దర్యావేషు మొదటి సంవత్సరమందు మిఖాయేలును స్థిరపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొద్ద నిలువబడితిని.

2. ఇప్పుడు సత్యమును నీకు తెలియజేయుచున్నాను; ఏమనగా ఇంక ముగ్గురు రాజులు పారసీకముమీద రాజ్యము చేసినపిమ్మట అందరికంటె అధికైశ్వర్యము కలిగిన నాలుగవ రాజొకడు వచ్చును. అతడు తనకున్న సంపత్తు చేత బలవంతుడై అందరిని గ్రేకేయుల రాజ్యమునకు విరోధ ముగా రేపును.

3. అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుట్టి మహా విశాలమైన రాజ్యము నేలి యిష్టానుసారముగా జరిగించును.

4. అతడు రాజైనతరువాత అతని రాజ్యము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదిక్కుల విభాగింపబడును. అది అతని వంశపువారికి గాని అతడు ప్రభుత్వము చేసిన ప్రకారము ప్రభుత్వము చేయువారికి గాని విభాగింప బడదు, అతని ప్రభుత్వము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అన్యులు పొందు దురు.

5. అయితే దక్షిణదేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలముపొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొప్పవాడై యేలును; అతని ప్రభుత్వము గొప్ప ప్రభుత్వమగును.

6. కొన్ని సంవత్సరములైన పిమ్మట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దక్షిణదేశపు రాజకుమార్తె ఉత్తరదేశపు రాజునొద్దకు వచ్చును. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచ్చిన వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు ఆమెను బలపరచిన వారిని అప్పగించెదరు.

7. అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉత్తర దేశపురాజు కోటలో జొరబడి యిష్టానుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును

8. మరియు అతడు వారి దేవతలను సొమ్ములను విలువగల వారి వెండి బంగారు వస్తువులను సహా చెరపట్టి ఐగుప్తునకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొన్ని సంవత్సరములు ఉత్తర దేశపురాజు ప్రభుత్వము కంటె ఎక్కువ ప్రభుత్వము చేయును.

9. అతడు దక్షిణ దేశపురాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజ్యమునకు వచ్చును.

10. అతని కుమారులు యుద్ధము చేయబూని మహా సైన్యముల సమూహ మును సమకూర్చుకొందురు. అతడు వచ్చి యేరువలె ప్రవహించి ఉప్పొంగును; యుద్ధము చేయబూని కోటదనుక వచ్చును.

11. అంతలో దక్షిణదేశపు రాజు అత్యుగ్రుడై బయలుదేరి ఉత్తరదేశపురాజుతో యుద్ధము జరిగించును; ఉత్తరదేశపురాజు గొప్పసైన్యమును సమ కూర్చుకొనినను అది ఓడిపోవును.

12. ఆ గొప్ప సైన్యము ఓడిపోయినందున దక్షిణదేశపు రాజు మనస్సున అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు.

13. ఏలయనగా ఉత్తర దేశపురాజు మొదటి సైన్యముకంటె ఇంక గొప్ప సైన్యమును సమ కూర్చుకొని మరల వచ్చును. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొన్ని సంవత్సరములైన పిమ్మట అతడు గొప్ప సైన్యమును విశేషమైన సామగ్రిని సమకూర్చి నిశ్చయముగా వచ్చును.

14. ఆ కాలములయందు అనేకులు దక్షిణదేశపు రాజుతో యుద్ధము చేయుటకు కూడివచ్చెదరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దర్శనమును రుజువుపరచునట్లు కూడుదురు గాని నిలువలేక కూలుదురు.

15. అంతలో ఉత్తరదేశపురాజు వచ్చి ముట్టడి దిబ్బ వేయును. దక్షిణ దేశపు రాజు యొక్క బలము నిలువలేకపోయినందునను, అతడు ఏర్పరచుకొనిన జనము దృఢశౌర్యము పొందక పోయినందునను ఉత్తరదేశపు రాజు ప్రాకారములుగల పట్టణమును పట్టుకొనును.

16. వచ్చినవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిష్టమువచ్చినట్టు అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని బలమువలన పాడైపోవును.

17. అతడు తన రాజ్యముయొక్క సమస్త బలమును కూర్చుకొని రావలెనని ఉద్దేశింపగా అతనితో సంధిచేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచ్చునని యొక కుమార్తెను అతని కిచ్చెదరు, అయితే ఆమె సమ్మతింపక అతని కలిసికొనదు.

18. అతడు ద్వీపముల జనములతట్టు తన మనస్సును త్రిప్పుకొని యనేకులను పట్టుకొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. మరియు ఆయన యవమానము అతనిమీదికి మరల వచ్చునట్లు చేయును, అది అతనికి రాక తప్పదు.

19. అప్పుడతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతట్టు త్రిప్పు కొనును గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును.

20. అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజ్యము ద్వారా పన్నుపుచ్చుకొను వానిని లేపును; కొన్ని దినము లైన పిమ్మట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము ఆగ్రహమువలననైనను యుద్ధమువలననైనను కలుగదు.

21. అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచ్చును; అతనికి రాజ్యఘనత నియ్యరుగాని నెమ్మది కాలమందు అతడువచ్చి యిచ్చకపు మాటలచేత రాజ్యమును అపహరించును.

22. ప్రవాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొట్టుకొని పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును.

23. అతడు సంధిచేసినను మోస పుచ్చును. అతడు స్వల్పజనముగలవాడైనను ఎదు రాడి బలము పొందును.

24. అతడు సమాధాన క్షేమముగల దేశమునకు వచ్చి, తన పితరులు కాని తన పితరుల పితరులు గాని చేయనిదానిని చేయును; ఏదనగా అచ్చట ఆస్తిని, దోపుడుసొమ్మును, ధనమును విభజించి తనవారికి పంచి పెట్టును. అంతట కొంతకాలము ప్రాకారములను పట్టుకొనుటకు కుట్రచేయును

25. అతడు గొప్ప సైన్యమును సమకూర్చుకొని, దక్షిణదేశపు రాజుతో యుద్ధము చేయు టకు తన బలమును సిద్ధపరచి, తన మనస్సును రేపుకొనును గనుక దక్షిణదేశపు రాజు గొప్ప సైన్యమును సమకూర్చు కొని మహా బలముగలవాడై యుద్ధమునకు సిద్ధపడును. అతడు దక్షిణ దేశపురాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయ నుద్దేశించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.

26. ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; మరియు అతని సైన్యము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు.

27. కీడుచేయుటకై ఆ యిద్దరు రాజులు తమ మనస్సులు స్థిరపరచుకొని, యేకభోజన పంక్తిలో కూర్చుండినను కపటవాక్యములాడెదరు; నిర్ణయ కాలమందు సంగతి జరుగును గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.

28. అతడు మిగుల ద్రవ్యముగలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు పరిశుద్ధ నిబంధనకు విరోధియై యిష్టానుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగి వచ్చును.

29. నిర్ణయకాలమందు మరలి దక్షిణదిక్కునకు వచ్చునుగాని మొదట నున్నట్టుగా కడపటనుండదు.

30. అంతట కిత్తీయుల ఓడలు అతనిమీదికి వచ్చుటవలన అతడు వ్యాకులపడి మరలి, పరిశుద్ధ నిబంధన విషయములో అత్యాగ్రహముగలవాడై, తన యిష్టానుసారముగా జరి గించును. అతడు మరలి పరిశుద్ధ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును.

31. అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుద్ధస్థలపు కోటను అపవిత్రపరచి, అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వస్తువును నిలువబెట్టుదురు.
మత్తయి 24:15, మార్కు 13:14

32. అందుకతడు ఇచ్చకపుమాటలు చెప్పి నిబంధన నతిక్రమించువారిని వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలముకలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు.

33. జనములో బుద్ధిమంతులు ఆనేకులకు బోధించు దురు గాని వారు బహు దినములు ఖడ్గమువలనను అగ్ని వలనను క్రుంగి చెరపట్టబడి హింసింపబడి దోచబడు దురు.

34. వారు క్రుంగిపోవు సమయమందు వారికి స్వల్ప సహాయము దొరుకును, అయితే అనేకులు ఇచ్చకపు మాటలు చెప్పి వారిని హత్తుకొందురు గాని

35. నిర్ణయకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంత్యకాలమువరకు జనులను పరిశీలించుటకును పవిత్రపరచుటకును బుద్ధిమంతులలో కొందరు కూలుదురు.

36. ఆ రాజు ఇష్టానుసారముగా జరిగించి తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు అతిశయపడుచు, ప్రతి దేవత మీదను దేవాది దేవునిమీదను గర్వముగా మాటలాడుచు ఉగ్రత సమాప్తియగువరకు వృద్ధిపొందును; అంతట నిర్ణ యించినది జరుగును.
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:4, ప్రకటన గ్రంథం 13:5

37. అతడు అందరికంటె ఎక్కువగా తన్నుతాను హెచ్చించుకొనును గనుక తన పితరుల దేవత లను లక్ష్యపెట్టడు; మరియు స్త్రీలకాంక్షితా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని లక్ష్యపెట్టడు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:4, ప్రకటన గ్రంథం 13:5

38. అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా ప్రాకారముల దేవతను వారి దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళ్లను మనోహరమైన వస్తువులను అర్పించి,ఆ దేవతను ఘనపరచును.

39. మరియు ఈ క్రొత్త దేవతను ఆధారముచేసికొని, కోటలకు ప్రాకారములు కట్టించి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును క్రయమునకు విభజించి యిచ్చి అనేకులమీద తనవారికి ప్రభుత్వ మిచ్చును.

40. అంత్యకాలమందు దక్షిణ దేశపు రాజు అతనితో యుద్ధముచేయును. మరియు ఉత్తరదేశపు రాజు రథములను గుఱ్ఱపురౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూర్చుకొని, తుపానువలె అతనిమీద పడి దేశముల మీదుగా ప్రవాహమువలె వెళ్లును.

41. అతడు ఆనందదేశమున ప్రవేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమ్మోనీయు లలో ముఖ్యులును అతని చేతిలోనుండి తప్పించు కొనెదరు.
మత్తయి 24:10

42. అతడు ఇతర దేశములమీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుప్తు సహా తప్పించుకొననేరదు.

43. అతడు విలువగల సమస్త బంగారు వెండి వస్తువులను ఐగుప్తుయొక్క విలువ గల వస్తువులన్నిటిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీ యులను తనకు పాదసేవకులుగా చేయును.

44. అంతట తూర్పునుండియు ఉత్తరమునుండియు వర్తమానములు వచ్చి యతని కలతపరచును గనుక అత్యాగ్రహము కలిగి అనే కులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును అతడు బయలుదేరును.

45. కాబట్టి తన నగరు డేరాను సముద్రములకును పరిశుద్ధానందములుగల పర్వతమునకును మధ్య వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయముచేయు వాడెవడును లేక పోవును.



బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1-45 ఈ అధ్యాయంలో బైబిల్ అంతటిలోకెల్ల అత్యంత ఖచ్చితమైన (స్పష్టమైన) ప్రవచనాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఇవెంత ఖచ్చితమైనవిగా ఉన్నాయంటే, వాస్తవంగా ఈ సంఘటనలు జరిగిన అనంతరం ఈ అధ్యాయాన్ని రాసి ఉండవచ్చని అనేకమంది పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు. దేవుడు సర్వజ్ఞుడైనప్పుడు, భవిష్యత్తులో జరగబోయేవాటిని ఆయన తెలియ జేయాలనుకున్నప్పుడు, భవిష్యకాలం గురించి ప్రవచనాలను ముందుగా తెలియజేయడం, ఈ సంఘటనలు జరగడానికి చాలా కాలం పూర్వమే ఈ అధ్యాయాన్ని వ్రాయించి ఉంచాడని అంగీకరించడం అసలు సమస్యే కాదు.. 

11:1 "పారసీక రాజగు కోరేషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవత్సర మున" దేవదూత దానియేలును దర్శించినప్పటికీ (10:1), దర్యావేషును అతని పరిపాలన ఆరంభం నుండి స్థిరపరచుటకును బలపరచుటకును... నిలువబడితిని (క్రీ. పూ. 539) అని దానియేలుకు వెల్లడిచేశాడు. ప్రపంచంలోని రాజకీయ వ్యవహారాల్లో దేవుని ప్రమేయం క్రియాత్మకంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. 

11:2 పారసీక రాజ్యంలోని ముగ్గురు రాజులు కాంబిసెస్ (క్రీ.పూ. 532-522), స్యూడో-స్మెర్దిస్ (క్రీ.పూ. 522), 1వ డేరియస్ హిస్టాస్పస్ (క్రీ.పూ. 522-486). నాల్గవ రాజైన అహష్వేరోషు అందరికంటె అధికైశ్వర్యము కలిగినవాడు. 

11:3-4 శూరుడగు ఒక రాజు అని సూచించబడిన రాజు అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి (క్రీ.పూ. 336-323), అతని రాజ్యం ఆకాశపు నలుదిక్కుల విభాగింపబడును అనే ప్రవచనం అతని సామ్రాజ్యం అతని వంశపువారు కాక, అతని నలుగురు సేనాధిపతుల మధ్య విభాగింపబడుటను సూచిస్తుంది (8:8 నోట్సు చూడండి). 

11:5 దక్షిణదేశపు రాజు ఐగుప్తును తీసుకున్న 1వ టాలెమీ సోటర్ QR (క్రీ.పూ. 323-285). 1వ సెల్యూకస్ నికెటార్ (క్రీ.పూ.311-280) అనే అతని అధిపతులలో ఒకడు అతనికంటె బలవంతుడవుతాడు. ఇతడు టాలెమీని విడిచిపెట్టి బబులోను మాదీయ సిరియా ప్రాంతాలకు పరిపాలకుడవుతాడు. ఇతడు సెల్యూసిడ్ రాజ్యాన్ని స్థాపించి, ఐగుప్తును పరిపాలించిన టాలెమీ కంటె గొప్పవాడై పరిపాలిస్తాడు. 

11:6 దక్షిణదేశపు రాజు. 2వ టాలెమీ ఫిలదెల్పస్ (క్రీ.పూ.285-246), ఉత్తరదేశపు రాజు 2వ అంతియొకస్ థియోస్ (క్రీ.పూ. 261-246)లు కూటమిగా కూడుకొని దక్షిణదేశపు రాజు తన కుమార్తె బెర్నీకేను ఉత్తరదేశపు రాజుకిచ్చి వివాహం చేసి ఈ పొత్తును కుదుర్చుకుంటాడు. అయినా బెర్నీకే అధికారాన్ని నిలబెట్టుకొనదు (భుజబలము నిలుపుకొననేరదు), ఎందుకంటే ఉత్తరదేశపు రాజుకి అప్పటికే భార్యయైన లవొడీస్ అతనిని, బెర్నీకేను. ఆమె బిడ్డను చంపించివేస్తుంది. 

11:7-9 బెర్నీకే వంశములో ఒకడు, అంటే ఆమె సోదరుడు 3వ టాలెమీ యూయర్గెటెస్ (క్రీ.పూ. 246-221) బెర్నీకే హత్యకు ప్రతీకారంగా ఉత్తరదేశపు రాజు కోట అయిన అంతియొకయ పట్టణాన్ని ముట్టడించి, 2వ సెల్యూకస్ కల్లినికను (క్రీ.పూ. 246-226), అంతియొకస్ మొదటి భార్యయైన లవొడీసును వధిస్తాడు. 3వ టాలెమీ సెల్యూసిడ్ దేవతలను, విలువగల వెండి బంగారు వస్తువులను స్వాధీనపర్చుకొని ఐగుప్తునకు తీసుకొని వెళ్తాడు.

11:10 2వ సెల్యూకస్ కుమారులు, అంటే 3వ సెల్యూకస్ సెరానస్ (క్రీ.పూ. 226-223), 3వ అంతియొకస్ (క్రీ.పూ. 223-187)లు ఇశ్రాయేలు దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్న టాలెమీల కోటయైన రఫియా వరకు యుద్ధము చేయడానికి వెళ్తారు.

11:11-12 దక్షిణదేశపు రాజు, అంటే ఐగుప్తు ప్రాంతపు రాజు 4వ టాలెమీ ఫిలో పేటర్ (క్రీ.పూ. 221-203) తన మీదకు దండెత్తి వచ్చిన ఉత్తరదేశపు రాజు 3వ అంతియొకస్ (క్రీ.పూ. 219-218) మీద ప్రతీకారంతో యుద్ధం చేశాడు. ఇద్దరికీ గొప్ప సైన్యాలున్నప్పటికీ, టాలెమీలు గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. ఈ విజయాన్ని బట్టి, 4వ టాలెమీ అతిశయపడి, సెల్యూసిడ్ సైన్యంలో వేలకొలది సైనికులను హతం చేస్తాడు. అయినా గానీ అతడు సెల్యూసిడ్ రాజ్యం పైన తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకొనలేడు.. 

11:13-15 పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత, ఉత్తరదేశపు రాజు 3వ అంతియొకస్ ఇంకా గొప్ప సైన్యాన్ని సమకూర్చుకొని ఫెనీకయా, ఇశ్రాయేలు ప్రాంతాల్లోని టాలెమీల మీద దాడిచేస్తాడు. దక్షిణదేశపు రాజు అయిన 5వ టాలెమీ ఎపిఫానెసు (క్రీ.పూ.203-181), టాలెమీలకు వ్యతిరేకంగా 3వ అంతియొకస్ అనేకమంది మద్దతును పొందగలుగుతాడు. ఈ రాజుకు మద్దతిచ్చిన వారిలో యూదుల్లోని తిరుగుబాటు వర్గం ఉండడం గమనార్యం, ఈ వర్గాన్ని నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు అని దేవదూత దానియేలుకు తెలియపర్చడం జరిగింది. 3వ అంతియొకస్ సైన్యాలు ఘనవిజయం సాధిస్తాయి, ప్రాకారముగల పట్టణమును (సీదోను) సైతం పట్టుకోగలుగుతాయి (క్రీ.పూ. 199-198). 

11:16-17 ఉత్తరదేశపు రాజు 3వ అంతియొకస్ క్రీ.పూ. 198లో ఆనందము గల ఆ దేశమును, అంటే ఇశ్రాయేలును స్వాధీనం చేసుకొని సెల్యూసిడ్ రాజ్యంలో భాగంగా చేసుకొని, టాలెమీలతో సంధికి వత్తిడి చేస్తాడు. 3వ అంతియొకస్ తన కుమార్తె క్లియోపాత్రా ద్వారా టాలెమీల మీద ఆధిపత్యం పొందవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఆమెను 5వ టాలెమీకు భార్యగా అతని కిచ్చెదరు. అయితే ఇది ఫలించదు, క్లియోపాత్రా టాలెమీల వంశానికి చెందిన తన భర్తకు పరోక్షంగా తోడ్పడింది. ఎందుకంటే ఆమె తన తండ్రియైన 3వ అంతియొకస్ చేసినదానికి సమ్మతింపక పోగా, అతనిని కలిసికొనదు. 

11:18-19 అప్పుడు 3వ అంతియొకస్ మధ్యధరాసముద్రం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల మీదకు తన మనస్సు త్రిప్పుకొంటాడు. అయితే, లూసియస్ కొర్నేలియస్ సైపియో అనే రోమన్ యధికారి చేతిలో థెర్మోపైలే దగ్గర (క్రీ.పూ. 191), తర్వాత మెగ్నీసియా దగ్గర (క్రీ.పూ. 190) ఓడిపోతాడు. ఇది అంతియొకస్ తన దేశానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయేలా చేస్తుంది, అక్కడ అతడు ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోతాడు. ఎలాగంటే, ఎలిమాయిస్ లో ఉన్న ద్యుపతి దేవాలయాన్ని అంతియొకస్ దోచుకోడానికి ప్రయత్నించగా దేవాలయాన్ని రక్షించే గుంపు అతడిని హతం చేస్తుంది. 

11:20 4వ సెల్యూకస్ ఫిలో పేటర్ (క్రీ.పూ. 187-175) అతనికి (అంతియొకస్) మారుగా రాజు అవుతాడు. ఈ రాజు రోమా సామ్రాజ్యానికి కట్టవలసిన భారీ కప్పం కోసం అవసరమైన ధనాన్ని సేకరించడం కోసం హీలియోడోరస్ అనే పన్నుపుచ్చుకొను అధికారిని పంపిస్తాడు. 4వ సెల్యూకస్ కొద్దికాలం మాత్రమే పరిపాలిస్తాడు. అతడు ఆగ్రహము వలననైనను యుద్ధము వలననైనను మరణించడు గానీ, అతని ఉద్యోగి అయిన పన్నుల వసూలుదారుడు విషం పెట్టి అతణ్ణి చంపివేస్తాడు.

11:21-35 4వ అంతియొకస్ ఎపిఫానెస్ (క్రీ.పూ. 175-163) గురించి ఈ విభాగం మరీ ప్రత్యేకించి చెబుతున్నది. 8:9-12,23-25 లోని “చిన్న కొమ్ము" ఈ రాజే (ఆ వచనాల నోట్సులతో పోల్చండి). రాబోయే కాలంలో అతడు యూదు ప్రజలను అతి క్రూరంగా హింసిస్తాడు. అతని పరిపాలన రాబోయే కాలంలో వచ్చే ప్రపంచాధిపతికి అనగా యూదు ప్రజలను అతి దారుణంగా అణచివేయబోయే క్రీస్తు విరోధికి ముంగుర్తు. 

11:21 4వ అంతియొకస్ రాజ్యఘనత గలవాడు కాడు, అంటే రాజ్యాధికారం పొందే హక్కు గలవాడు కాడు. అయితే, నిజమైన హక్కుదారుడు డెమేట్రియస్ రోమాలో బందీగా ఉండగా అంతియొకస్ యిచ్చకపు మాటలచేత రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. 4వ అంతియొకస్ యూదులను ద్వేషించి, యూదుమతాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నందువలన, దేవాలయాన్ని అపవిత్రపర్చినందువలన, తనను తానే ఎపిఫానెస్ (విశిష్టమైనవాడు, ప్రఖ్యాతిగలవాడు) అని తనను తాను పొగడుకున్నందువలన అతడి గురించి నీచుడగు ఒకడు అని ప్రవచనం తెలియజేస్తుంది. అయితే అప్పటి కాలంలోని ప్రజలు అతడిని "ఎపిమానెస్", అనగా పిచ్చివాడు అని పిలిచారు.

11:22 6వ టాలెమీ ఫిలోమేటర్ (క్రీ.పూ.181-146) ప్రవాహమువంటి బలము సమకూర్చుకొని 4వ అంతియొకస్ మీదకు దండెత్తినా, అతని చేతిలో ఓడిపోతాడు. సంధిచేసిన అధిపతి అయిన యూదుల ప్రధాన యాజకుడు 3వ ఓనీయస్ ను పదవీభ్రష్టుడిని చేస్తాడు. 

11:23-244వ అంతియొకస్ తన విజయాల ద్వారా వచ్చిన ఐశ్వర్యంతో బలము పొందుతాడు, ఆస్తిని దోపుడు సొమ్మును ధనమును తనవారికి పంచి పెడతాడు. 

11:25-26 ఈ వచనాలు 6వ టాలెమీతో మునుపు జరిగిన యుద్ధాన్ని సూచిస్తున్నాయి (వ. 22), అంటే 4వ అంతియొకస్ తన సైనిక బలంతో 6వ టాలెమీ ని ఓడిస్తాడనీ, అయితే దక్షిణదేశపు రాజునకు (టాలెమీ) విరోధమైన ఉపాయములు చేయ ఉద్దేశించినందున... అతని సైన్యము ఓడిపోవును అని ప్రవచనం తెలియజేస్తుంది.

11:27-28 6వ టాలెమీ పరాజయం తర్వాత, 7వ టాలెమీ ఐగుప్తును హస్తగతం చేసుకుంటాడు. ఆ యిద్దరు రాజులు, అంటే 4వ అంతియొకస్ మరియు 6వ టాలెమీ అనేవారు కలుసుకొని, 6వ టాలెమీ మళ్లీ రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకొనేలా ఆలోచన చేయడం కోసం యేకభోజన పంక్తిలో కూర్చుండినను కపటవాక్యములు మాట్లాడు కుంటారు. వారు మొదట్లో కొంతమేర సఫలమైనా, తుదకు విఫలమవుతారు. తర్వాత 4వ అంతియొకస్ (ఉత్తరదేశపు రాజు) ఐగుప్తును కొల్లగొట్టి, తన దేశానికి తిరిగి వెళ్తాడు, అయితే పరిశుద్ధ నిబంధనకు విరోధియై యిష్టానుసారముగా జరిగిస్తాడు. మార్గమధ్యంలో ఇశ్రాయేలు మీద దాడిచేసి పరిశుద్ధ దేవాలయాన్ని కొల్లగొట్టి, స్త్రీ పురుషులు పిల్లలతో సహా సుమారుగా ఎనభైవేల మంది యూదులను హతం చేస్తాడు (క్రీ.పూ. 169). 

11:29-30 4వ అంతియొకస్ మరొకసారి ఐగుప్తు మీద దాడి చేస్తాడు, అయితే ఈసారి గాయుస్ పాపిలియస్ లాయినాస్ అనే రోమా సైన్యాధికారి కిలీయుల ఓడల (సంఖ్యా 24:24 తో పోల్చండి) దళంతో అతనిని అడ్డుకొని అతడు అవమానంతో మరలి వెళ్లేలా చేస్తాడు.

11:31-32 4వ అంతియొకస్ సిరియాకు తిరిగి వెళ్తూ మరొకసారి ఇశ్రాయేలు మీద దాడిచేసి (క్రీ.పూ.167), ఈసారి యెరూషలేములోని పరిశుద్ధస్థలపు కోటను అపవిత్రపరుస్తాడు. అంతియొకస్ పరిశుద్ధ దేవాల యంలోని అనుదిన బలి నిలిపివేసి... హేయమైన వస్తువును నిలువబెడతాడు. ఇతడు రాబోయే కాలంలోని క్రీస్తు విరోధికి ముంగుర్తుగా ఉన్నాడు (9:27; 12:11). ఇందుకు ప్రతిచర్యగా, దేవుని నెరుగువారు... గొప్ప కార్యములు చేసెదరు, ఇదే మక్కాబీయుల విప్లవం (8:13-14 నోట్సు చూడండి). 

11:33-35 అంతియొకస్ తో యుద్ధంలో మక్కాబీయులు ఎన్నో కష్టాలనుభవిస్తారు. అయితే చివరకు మక్కాబీయులు అంతియొకస్ ని ఓడించి, యెరూషలేములోని పరిశుద్ధ దేవాలయాన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేసి, హనుక్కా అనే పండుగను స్థాపించి (“ఆలయ ప్రతిష్టిత పండుగ"), రాబోయే తరాలవారు సైతం ఈ పండుగ నాచరించాలని ఆదేశిస్తారు. యేసు కూడా ఈ పండుగ నాచరించినట్టు తెలుస్తుంది - (యోహాను 10:22), యూదులు నేటికీ ఈ పండుగ నాచరిస్తుంటారు.

11:36-45 ఈ భాగంలో ప్రవచనాల దృష్టి 4వ అంతియొకస్ మీద నుండి అంత్యదినాల మీదకు మళ్లుతుంది. ఈ వచనాల్లో రాజు రాబోయే భవిష్యత్తులో క్రీస్తు విరోధి, ఇప్పటికే ఇతనిని “చిన్న కొమ్ము" అని (7:8,20,24-25), “వచ్చునట్టి రాజు" (9:26) అని పేర్కొనడం జరిగింది. 

11:36-39 ఈ వచనాల్లో రాబోయే కాలంలోని క్రీస్తు విరోధి గురించి స్పష్టమైన వర్ణన కనబడుతుంది. స్త్రీల కాంక్షితా దేవత అనే పదజాలం (అక్షరార్ధంగా "స్త్రీల ఆకాంక్ష) బహుశా యూదు - స్త్రీలు మెస్సీయకు జన్మనివ్వాలని కోరుకోవడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.

11:40-44 మహాశ్రమల కాలంలో క్రీస్తు విరోధికి ఉత్తరం నుండి దక్షిణం నుండి మూకుమ్మడి దాడులు ఎదురవుతాయి. అయినా అతడు గెలిచి, ప్రవాహమువలె ముందుకు కొనసాగుతాడు. క్రీస్తు విరోధి తనతో కూటమిలో ఉన్న కొన్ని దేశాల పట్ల నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తూ ఆనందదేశము మీద కూడా దాడిచేస్తాడు. అయితే ఐగుప్తును లుబీయులను కూషీయులను సహా అనేకులను జయిస్తాడు. తూర్పు నుండియు ఉత్తరము నుండియు వచ్చిన వర్తమానాలు అతణ్ణి కలత పరచడంతో బాటు అతనికి అత్యాగ్రహము కలిగించి, అతడు తన శత్రువులపై మారణహోమం సృష్టించేలా పురికొల్పుతాయి. ముఖ్యంగా అతడు అనేకమంది యూదులను హతం చేస్తాడు (జెకర్యా 13:8-9 తో పోల్చండి). 

11:45 క్రీస్తు విరోధి మధ్యధరా సముద్రానికి పరిశుద్దానందములు గల పర్వతము.. పై నెలకొని ఉన్న యెరూషలేమునకు నడుమ తన నగరు డేరాను వేసి తన సైనిక రాజధానిని ఇశ్రాయేలులో స్థాపిస్తాడు. అక్కడ మెగిప్ట్ పర్వతం దగ్గర ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ కూడి (జెకర్యా 14:2) హార్మెగిద్దాను యుద్ధం ప్రారంభిస్తారు (ప్రక 16:13-16). అదే సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులు తమ విమోచన కోసం మెస్సీయ అయిన యేసును ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన తిరిగి వస్తాడు (మత్తయి 23:37-39), క్రీస్తు విరోధికి నాశనము రాకుండుటకై అతనికి సహాయము చేయు వాడెవడును ఉండడు. 


Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |