Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 83 | View All

1. దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము.

2. నీ శత్రువులు అల్లరిచేయుచున్నారు నిన్ను ద్వేషించువారు తల యెత్తి యున్నారు.

3. నీ ప్రజలమీద వారు కపటోపాయములు పన్ను చున్నారు నీ మరుగుజొచ్చిన వారిమీద ఆలోచన చేయు చున్నారు

4. వారుఇశ్రాయేలను పేరు ఇకను జ్ఞాపకము రాక పోవునట్లు జనముగా నుండకుండ వారిని సంహరించుదము రండని చెప్పుకొనుచున్నారు.

5. ఏకమనస్సుతో వారు ఆలోచన చేసికొనియున్నారు నీకు విరోధముగా నిబంధన చేయుచున్నారు.

6. గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇష్మాయేలీయులును మోయాబీయులును హగ్రీయీలును

7. గెబలువారును అమ్మోనీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిష్తీయులును తూరు నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియున్నారు.

8. అష్షూరు దేశస్థులు వారితో కలిసియున్నారు లోతు వంశస్థులకు వారు సహాయము చేయుచున్నారు.(సెలా.)

9. మిద్యానునకు నీవు చేసినట్లు కీషోను ఏటియొద్దను నీవు సీసెరాకును యాబీనునకును చేసినట్లు వారికిని చేయుము.

10. వారు ఏన్దోరులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి.

11. ఓరేబు జెయేబు అనువారికి నీవు చేసినట్లు వారి ప్రధానులకును చేయుము జెబహు సల్మున్నా అనువారికి చేసినట్లు వారి సకల రాజులకును చేయుము.

12. దేవుని నివాసస్థలములను మనము ఆక్రమించు కొందమని వారు చెప్పుకొనుచున్నారు.

13. నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని చేయుము

14. అగ్ని అడవిని కాల్చునట్లు కారుచిచ్చు కొండలను తగుల పెట్టునట్లు

15. నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుట్టించుము.

16. యెహోవా, వారు నీ నామమును వెదకునట్లు వారికి పూర్ణావమానము కలుగజేయుము.

17. వారు నిత్యము సిగ్గుపడి భీతి నొందుదురు గాక వారు భ్రమసి నశించుదురు గాక.

18. యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాత్రమే సర్వలోకములో మహోన్నతుడవని వారెరుగుదురు గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-83. దేవుణ్ణి ద్వేషిస్తూ ఆయన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను అసహ్యించుకొనే శత్రుదేశాలు మూకుమ్మడిగా వారిపైకి దండెత్తి వచ్చే సందర్భాలను వివరించే కీర్తన. శీర్షిక: ఆసాపు గురించి కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

83:1 ఆసాపు కీర్తనల్లో చివరిదైన ఈ కీర్తన ఒక సామూహిక విలాపం. ఈ కీర్తనలో యెహోవా సత్వరమే జవాబివ్వవలసిన మూడు అభ్యర్థనలున్నాయి. సాధారణంగా, జీవంలేని కల్పిత దైవాలకు ఉపయోగించే పదాలనుపయోగిస్తూ (81:9), కీర్తనకారుని సమాజం ప్రస్తుత సమస్యకు దేవుని ప్రతిస్పందనను అభ్యర్థిస్తున్నది. 

83:2 యెహోవా మౌనానికి, ఆయన చర్య తీసుకోకపోవడానికి (వ.1) పూర్తిగా భిన్నంగా, శత్రువులు అల్లరి చేయుచున్నారు, తమ స్వేచ్ఛకు తిరుగులేదన్నట్టుగా తలయెత్తి చూస్తున్నారు.

83:3 వ.3-5 లోని వర్ణన మెస్సీయనుగూర్చి నొక్కి చెప్పకుండా 2:1-3 వచనాల్ని ప్రతిధ్వనిస్తున్నది. అన్యజనులు అల్లరి చేస్తున్నారు, వ్యర్ధమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తున్నారు. (2:1), యెహోవాకు ఆయన అభిషిక్తునికి వ్యతిరేకంగా అందరూ ఏకమై నిలబడుతున్నారు (2:2-3). అదే విధంగా, ఇక్కడ కూడా శత్రువులు “అల్లరిచేయుచున్నారు” (వ.2), కపటోపాయములు పన్నుచున్నారు. దేవుని స్వాస్థ్యం(నీ మరుగుజొచ్చిన వారి)మీద ఆలోచన చేయుచున్నారు (యెషయా 7:5-6; 17:12-13). 

83:4 హెబ్రీలో అరుదైన సంహరించుదము అనే పదం సమూలంగా నిర్మూలించడమనే అర్థాన్నిస్తుంది. అంటే ఏదైనా అంతకు ముందు అక్కడ ఉందనే ఆనవాళ్లు కూడా కనబడకుండా చేయడం (94:6; నిర్గమ 23:23; 1రాజులు 13:34). 

83:5 ఇశ్రాయేలును వ్యతిరేకించే శత్రువులందరూ కలిసికట్టుగా ఏకమనస్సుతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు. 

83:6-7 ఇశ్రాయేలును వ్యతిరేకించే ఈ పది జాతులు లోతు నుండి ఉద్భవించినవిగా ఈ సందర్భం సూచిస్తున్నా (వ.9), మోయాబీయులును అమ్మోనీయులును మాత్రమే లోతు నుండి ఉద్భవించినవారు (ఆది 19:36-38). ఈ వచనాల్లో ఇశ్రాయేలీయులకు శత్రువులుగా ఉన్న జాతుల్ని రెండు వేర్వేరు గుంపులుగా విభజించవచ్చు. వీరిలో ఇష్మాయేలీయులును హగ్రీయీలును మోయాబీయులును ఎదోమీయులును ఒక గుంపు, మిగిలిన గుంపు అతి క్రూరులు. అయితే గెబలువారిని గురించి వివరాలు ఎక్కువగా తెలియవు.

83:8 ఇశ్రాయేలుకు అందరికంటే మించిన గొప్ప శత్రువులు అష్వూరు దేశస్థులు. వీరు ఇతర శత్రువులతో కలిసిపోయి వారికి సహాయము చేయుచున్నారు. (చేయి అందించడం అని అక్షరార్థం). అంటే వారికి సైనికబలాన్ని, సైనికవనరుల్ని అందించడం కావచ్చు. ఈ

83:9-12 శపథపూర్వకమైన (109:1-31 నోట్సు చూడండి) విలాపం యెహోవా తన ప్రజల పక్షాన నిలబడి, వారికిచ్చిన రెండు గొప్ప విజయాల్ని గుర్తుకు తెస్తున్నది. సీసెరా యాబీను లను దెబోరా, బారాకులు ఓడించారు (న్యాయాధి 4-5), ఓరేబు జెయేబు జెబహు సల్నున్నా లతో సహా మిద్యాను ను గిద్యోను ఓడించాడు (న్యాయాధి 6:1-8:21). 

83:13 శత్రువుల్ని గాలి వీచగానే ఎగిరిపోయే వగుడాకులవలె చేయాలని కీర్తనకారుడు వేడుకొంటున్నాడు. గడ్డి, ఎండుటాకులు గాలికి ఎగిరి కనబడకుండా కొట్టుకొనిపోతాయి. ఇది శత్రువుకున్న శక్తి ఏ మాత్రం ఉపయోగపడదని తెలిపే వర్ణన. 

88:14-15 ఈ వచనాల్లోని తుపాను వర్ణన దేవుని ఉగ్రతకు సంబంధించినదిగా కనబడుతుంది. (18:7-15; 50:3; 107:24-30; యోనా 1:4). 

83:16-18 ఈ వచనాల్లో అవమానానికి (పూర్ణావమానము) సంబంధించి కనబడే మూడు హెబ్రీ పదాలు యెహోవా తీర్పుగురించి, ఆయన తన ప్రజలకు విరోధులైన వారిని సమూలంగా నిర్మూలించడం గురించి నొక్కి చెబుతున్నాయి. దేవుని ప్రజలకు వారి విరోధులు ఏ గతి పట్టించాలనుకున్నారో (వ.4), అదే గతి విరోధులకు ఎదురవుతుంది (7:14-16 నోట్సు చూడండి). అప్పుడు మాత్రమే అన్యజాతులవారు యెహోవాయే సర్వాధిపతియైన రాజు అని గుర్తించగలరు. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |