Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 80 | View All

1. ఇశ్రాయేలునకు కాపరీ, చెవియొగ్గుము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, ప్రకాశింపుము.

2. ఎఫ్రాయిము బెన్యామీను మనష్షే అనువారి యెదుట నీ పరాక్రమమును మేల్కొలిపి మమ్మును రక్షింప రమ్ము.

3. దేవా, చెరలోనుండి మమ్మును రప్పించుము మేము రక్షణ నొందునట్లు నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింప జేయుము.

4. యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా, నీ ప్రజల మనవి నాలకింపక నీవెన్నాళ్లు నీ కోపము పొగరాజనిచ్చెదవు?

5. కన్నీళ్లు వారికి ఆహారముగా ఇచ్చుచున్నావు. విస్తారమైన కన్నీళ్లు నీవు వారికి పానముగా ఇచ్చు చున్నావు.

6. మా పొరుగువారికి మమ్ము కలహకారణముగా జేయు చున్నావు. ఇష్టము వచ్చినట్లు మా శత్రువులు మమ్మును అపహాస్యము చేయుచున్నారు.

7. సైన్యములకధిపతివగు దేవా, చెరలోనుండి మమ్ము రప్పించుము. మేము రక్షణనొందునట్లు నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింప జేయుము.

8. నీవు ఐగుప్తులోనుండి యొక ద్రాక్షావల్లిని తెచ్చితివి అన్యజనులను వెళ్లగొట్టి దాని నాటితివి

9. దానికి తగిన స్థలము సిద్ధపరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట వ్యాపిం చెను

10. దాని నీడ కొండలను కప్పెను దాని తీగెలు దేవుని దేవదారు వృక్షములను ఆవరించెను.

11. దాని తీగెలు సముద్రమువరకు వ్యాపించెను యూఫ్రటీసు నదివరకు దాని రెమ్మలు వ్యాపించెను.

12. త్రోవను నడుచువారందరు దాని తెంచివేయునట్లు దానిచుట్టునున్న కంచెలను నీవేల పాడుచేసితివి?

13. అడవిపంది దాని పెకలించుచున్నది పొలములోని పశువులు దాని తినివేయుచున్నవి.

14. సైన్యములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ ద్రాక్షావల్లిని దృష్టించుము.

15. నీ కుడిచేయి నాటిన మొక్కను కాయుము నీకొరకు నీవు ఏర్పరచుకొనిన కొమ్మను కాయుము.

16. అది అగ్నిచేత కాల్చబడియున్నది నరకబడియున్నది నీ కోపదృష్టివలన జనులు నశించుచున్నారు.

17. నీ కుడిచేతి మనుష్యునికి తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏర్పరచుకొనిన నరునికి తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక.

18. అప్పుడు మేము నీ యొద్దనుండి తొలగిపోము నీవు మమ్మును బ్రదికింపుము అప్పుడు నీ నామమును బట్టియే మేము మొఱ్ఱపెట్టుదుము

19. యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా, చెరలో నుండి మమ్ము రప్పించుము మేము రక్షణ నొందునట్లు నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింప జేయుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-80. దేవుని ప్రజలలో ఉజ్జీవాన్ని కలిగించి, వారికి ఆయన సంపూర్ణమైన దీవెనలను అనుగ్రహించమని దేవుని దయను వేడుకొంటున్న ఒక విజ్ఞాపన కీర్తన. శీర్షిక: పోషన్నీమ్ ఏదూత్ - కీర్తన 45 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. ఆసాపు - కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

80:1-19 ఇశ్రాయేలునకు కాపరీ, చెవియొగ్గుము. ఈ కీర్తన ఒక విజ్ఞాపన. (1) దైవిక కాపుదల కోల్పోయి, బయటివారి దౌర్జన్యాలకు బలియైన ప్రజలకు ఈ కీర్తన వర్తిస్తుంది (వ.12-13). వారు కన్నీటినే ఆహారంగా భుజించారు. హేళన పాలయ్యారు. (వ.5-6). వారిపై తన అనుగ్రహాన్ని మరొకసారి చూపించమనీ, ఆయన నామంలో మొర్రపెడుతున్న శేషించిన వారిపై తన ముఖకాంతిని ప్రకాశింపజేయమనీ కీర్తనకారుడు పదేపదే విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు (వ.1,3,7,14-15,19). (2) దేవుని వాక్యంలో వాగ్దానం చేయబడిన సంపూర్ణ జీవాన్ని, శక్తిని, దేవుని నీతిని అనుభవించకుండా ఉన్న విశ్వాసులందరితో వ్యక్తిగతంగాను, సంఘంగాను ఈ కీర్తన మాట్లాడుతున్నది. దేవుడు తన శక్తితో, కనికరంతో మనలను పునరుద్ధరించి, పునర్జీవింప చేయాలని మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రార్థించాలి.

80:1 దేవుడు ఇశ్రాయేలునకు కాపరీ, పోషకుడు. (23:1; 121:4). చెవియొగ్గుము అనే మాట (జరూరుగా చేయవలసినది) సంస్కారయుతమైన ఒక మనవి. ఇది క్రింది స్థాయి ఉద్యోగి తన పై అధికారికి చేసే మనవి లాంటిది. యోసేపు అనే పదం సాధారణంగా ఉత్తర రాజ్యంలోని గోత్రాల్ని సూచిస్తున్నది. కెరూబుల మీద ఆసీనుడవైన వాడా - ఈ మాటలు యెహోవా సన్నిధికి ప్రతీకయైన నిబంధన మందసాన్ని, తద్వారా ఆయన రాజ్యపాలనను సూచిస్తున్నాయి (18:10; 97:2; 99:1). కొన్నిచోట్ల, మందసం ఆయన పాదపీఠమనే వర్ణన కనబడుతుంది, ఇశ్రాయేలీయుల యుద్ధాల్లో తరచుగా మందసం సైన్యానికి ముందు నడిచేది. 

80:2 ఎఫ్రాయిము బెన్యామీను మనషే అనేవి ఇశ్రాయేలు గోత్రాల పేర్లు. బెన్యామీను అనే పేరుకు “కుడిచేతి పుత్రుడు” అని అర్థం. మేల్కొలిపి - దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడనే భావాన్ని తెలిపే పదజాలం, యెషయా 63:15, 17 లలో కూడా ఇదే భావాన్ని తెలిపే పదజాలం కనబడుతుంది. 

80:3 దేవుడు తమను పునరుద్ధరించాలని (మమ్మును రప్పించుము), అంటే తన ప్రజలకు వారి పూర్వవైభవాన్ని మళ్లీ కలిగించాలని కీర్తనకారుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. మేము... నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింప జేయుము అనే పదజాలం సంఖ్యా 6:25 లో యాజకుడు ఇచ్చే దీవెనను సూచిస్తున్నది. 

80:4 యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా అని కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి సంబోధించడం దేవుడు యుద్దశూరుడనే ఆలోచనను రేకెత్తిస్తుంది. ఇది ప్రాచీన పశ్చిమాసియా సంస్కృతుల్లో వాడుకగా కనబడే సాదృశ్యం. ఇశ్రాయేలుకెదురైన పరిస్థితులు దేవుని తీర్పును ప్రత్యక్షంగానే సూచిస్తున్నాయి కాబట్టి కీర్తనకారుడు ఎన్నాళ్లు అంటే ఇంకా ఎంతకాలం దేవుని ఉగ్రత తమపై నిలిచి ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు (79:5; 83:1; 88:14 పోల్చండి). 

80:5 కన్నీళ్లు ఆహారమయ్యాయనే వర్ణన దేవుని ప్రజల పక్షాన ఆయన జోక్యం కొదువగా ఉందని తెలుపుతున్నది (42:3).

80:8 ఐగుప్తులో నుండి నిర్గమించే ఇశ్రాయేలీయులు ద్రాక్షావల్లి తో పోల్చబడ్డారు (నిర్గమ 15:17). ఏదేమైనా, ఈ అలంకారిక దృష్టాంతపదం యోసేపు కాలం నుండి వస్తున్నదే (ఆది 49:22), యోసేపు “ఫలించెడి కొమ్మ" అని వర్ణించబడ్డాడు. ఇశ్రాయేలు యెహోవా కనానుదేశంలో నాటిన ద్రాక్షావల్లి (కొమ్మ లేదా చిగురు) అన్న భావనకు సంపూర్ణరూపం ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో, మరి ముఖ్యంగా యిర్మీయా ప్రవక్త గ్రంథంలో కనబడుతుంది. యిర్మీయా ఈ అలంకారిక దృష్టాంతాన్ని తన గ్రంథమంతటా ఉపయోగించాడు (యిర్మీయా 1:10; 12:10; యెహె 17:1-10; 19:10-14). 

80:9-11 ద్రాక్షావల్లి వ్యాప్తి చెందడం ఇశ్రాయేలు భౌగోళికంగా విస్తరించి రాజ్యంగా ప్రసిద్ధి చెందడాన్ని సూచిస్తుంది. దావీదు కాలంలో రాజ్యం కనాను భూభాగాలన్నిటితో సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసు నది వరకు విస్తరించింది. 

80:12-13 వ.12-13 లకు యెషయా 5:1-7 లోని అలంకారిక వర్ణనకు మధ్య భాషాపరంగా సందర్భానుసారంగా ఉన్న సారూప్యాన్ని బట్టి కీర్తనకారుడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రవక్త నుదహరించాడని తెలుస్తున్నది. ద్రాక్షతోటల చుట్టూ ఉండే ప్రాకారాలు లేదా గోడ(కంచె)లు తోటల్ని అడవిజంతువుల నుండి కాపాడతాయి. యెషయా గ్రంథంలో యెహోవా ద్రాక్షావల్లిని నాటి, దాన్ని శ్రద్ధగా సంరక్షించినా, అది కారుద్రాక్షలు కాచిందనే వర్ణన కనబడుతుంది. (యెషయా 5:1-4). అందుకుగాను, యెహోవా దాని చుట్టూ ఉన్న కంచెను కొట్టివేసి గోడను పడగొట్టి (యెషయా 5:5), తోటను నిస్సారమైన చవిటినేలగా మార్చాడు (యెషయా 5:6). ద్రాక్షతోట సైన్యాలకధిపతియైన యెహోవాకు చెందిన - ఇశ్రాయేలు జాతినీ, తీగెలు, కొమ్మలు ఇశ్రాయేలీయుల్నీ సూచిస్తున్నాయి. అడవిపంది. (అన్యజనులు) తోటను (దాని - ఇశ్రాయేలు) తినివేసేలా ద్రాక్షతోటకు రక్షక కవచమైన గోడ పడి పోవడానికి దేవుడు అనుమతించాడు.

80:14-15 వరస చర్యల్ని సూచించే మరల చూడుము... దృష్టించుము... కాయుము అనే పదాలు ప్రజలు శ్రమను చెరను అణచివేతను అనుభవిస్తున్న ప్పుడు దేవుడు తమను కాపాడడడం లేదని భావించారని తెలియజేస్తున్నాయి. వ.3లో కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి “ముఖకాంతి ప్రకాశింపజేయుము” అని అడగడంలో ఆయన వారిపట్ల సానుకూలంగా స్పందించడం లేదని తెలియజేస్తున్నది. యెహోవా మళ్లీ తన దృష్టిని తన ప్రజల మీదకు మళ్లించి దేశాన్ని రక్షించి (కాయుము) పునరుద్ధరించాలని కీర్తనకారుడు ఆయనను అభ్యర్థిస్తున్నాడు (యెషయా 63:15-18). కుడిచేయి ఆధిక్యత గల స్థానాన్ని సూచిస్తుంది, దేవుడు చేసే చర్యను కూడా సూచిస్తుంది. నాటిన మొక్కను అనే పదజాలం ఇక్కడ ఒకచోట మాత్రమే కనబడుతుంది. 

80:16 యెహోవా తనకు తానుగా నాటి, పెంచిన “కొమ్మ" కు అపాయం వాటిల్లేలా ఆయన అనుమతించాడు. నీ కోపదృష్టి వలన అనే మాటలు పాపాత్ములైన మనుషులు దేవుని సన్నిధిలో ఉండలేరని సూచిస్తున్నాయి.

80:17-18 కుడిచేతి మనుష్యునికి - ఈ మాటలు సాధారణంగా రాజును, అంటే - దైవానుగ్రహంతో నియమితుడైన రాజును సూచిస్తాయి. (110:1; యెషయా 45:1 తో పోల్చండి). దేవుని కుడిపార్శ్వా న క్రీస్తు ఆసీనుడై, శక్తి అధికారం పరిశుద్ధత మొదలైన వాటన్నిటిలో ఆయనతో సమానుడై ఉన్నాడనే వర్ణనను కొత్త నిబంధనలో చూడగలం (హెబ్రీ 1:3-4). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |