Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 103 | View All

1. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము. నా అంతరంగముననున్న సమస్తమా, ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము.

2. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము

3. ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు నీ సంకటములన్నిటిని కుదుర్చువాడు.
మార్కు 2:7

4. సమాధిలోనుండి నీ ప్రాణమును విమోచించు చున్నాడు కరుణాకటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచు చున్నాడు

5. పక్షిరాజు ¸యౌవనమువలె నీ ¸యౌవనము క్రొత్తదగు చుండునట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు

6. యెహోవా నీతిక్రియలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి న్యాయము తీర్చును

7. ఆయన మోషేకు తన మార్గములను తెలియజేసెను ఇశ్రాయేలు వంశస్థులకు తన క్రియలను కనుపరచెను
రోమీయులకు 3:2

8. యెహోవాయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపాసమృద్ధిగలవాడు.
యాకోబు 5:11

9. ఆయన ఎల్లప్పుడు వ్యాజ్యెమాడువాడు కాడు ఆయన నిత్యము కోపించువాడు కాడు.

10. మన పాపములనుబట్టి మనకు ప్రతికారము చేయలేదు మన దోషములనుబట్టి మనకు ప్రతిఫలమియ్యలేదు.

11. భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది.

12. పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూర పరచి యున్నాడు.

13. తండ్రి తన కుమారులయెడల జాలిపడునట్లు యెహోవా తనయందు భయభక్తులు గలవారి యెడల జాలిపడును.

14. మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయున్నది మనము మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొను చున్నాడు.

15. నరుని ఆయువు గడ్డివలె నున్నది అడవి పువ్వు పూయునట్లు వాడు పూయును.

16. దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు.

17. ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కట్టడల ననుస రించి నడచుకొను వారిమీద యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారిమీద
లూకా 1:50

18. ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిల్లపిల్ల తరమున నిలుచును.

19. యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును స్థిర పరచియున్నాడు. ఆయన అన్నిటిమీదరాజ్యపరిపాలనచేయుచున్నాడు.

20. యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజ్ఞకులోబడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బలశూరులారా, ఆయనను సన్నుతించుడి.

21. యెహోవా సైన్యములారా, ఆయన చిత్తము నెరవేర్చు ఆయన పరిచారకులారా, మీరందరు ఆయనను సన్నుతించుడి.

22. యెహోవా ఏలుచుండు స్థలములన్నిటిలో నున్న ఆయన సర్వకార్యములారా, ఆయనను స్తుతించుడి. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
 కీర్తన - 103. దేవుడు తనకిచ్చిన శారీరక, ఆధ్యాత్మిక ధన్యతలను, ఆశీస్సులను తనకు తానే జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాటన్నిటిని బట్టి కృతజ్ఞతగా కీర్తనకారుడు దేవుని స్తుతించే కీర్తన.

103:3-16 ఆయన... క్షమించువాడు... కుదుర్చువాడు. ఆదాము పాపం మానవజాతిని సార్వత్రికంగా పాపం, రోగం, మరణానుభవంలోకి నడిపించింది. దానికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు తన ప్రజలకిచ్చిన దీవెనల జాబితాను కీర్తనకారుడు ఇస్తున్నాడు: మన పాపక్షమాపణ, శారీరక స్వస్థత, నిత్యజీవం. దేవుని నుండి క్షమాపణ పొందడం మొదటిది, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. దాని ద్వారా మనం దేవుని వైపు తిరిగి నాశనం నుండి విమోచించబడతాం (వ.4), పాపం వలనా, సాతాను వలనా మనకు వచ్చే రోగాలకు స్వస్థత దేవుడు తన ప్రజలకు అనుగ్రహించిన రక్షణలో ఒక భాగం (యాకోబు 5:15-16 నోట్సు చూడండి). 

103:1-2 సన్నుతించుము అనే పదం మూడుసార్లు రావడం ఆరాధనలోని సర్వశ్రేష్ట భాగాన్ని తెలియజేస్తున్నది (యెషయా 6:3). ఉపకారము అనే అర్ధాన్నిచ్చే పదానికి హెబ్రీ పదమైన గేముల, ఏది తగినదో దాన్ని తిరిగి చెల్లించడం అని అర్థమిచ్చే (28:4; 94:2; 116:12; 142:7) గమల్ అనే పదం నుండి వ్యుత్పన్నమైంది. శత్రువు మీద యెహోవా ఉగ్రత కురిపించడానికి, శత్రువుకు ఆయన చేసిన ప్రతిక్రియను సూచించడానికి పలుచోట్ల ఈ పదాన్నుపయోగించారు, అయితే ఇక్కడ ఈ పదాన్ని వ.3-5 లోని దీవెనల్ని వివరించడాని కుపయోగించడం జరిగింది. 

103:3 ఇది లేవీయకాండంలో, సంఖ్యాకాండంలో దైవభక్తి సంబంధిత భావ ప్రకటన. క్షమించు (హెబ్రీ. సోలేష్) అనే ఈ పదం పూర్తి విస్తృతిలో యెషయా 33:24; 43:25 లలో కనబడుతుంది. యెషయా 55:7 లో కూడా ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ పశ్చాత్తాపం అనే షరతుతోబాటు కనబడుతుంది. దేవుడు శరీరానికి, ఆత్మకు స్వస్థతనిస్తాడు (కుదుర్చువాడు). అయితే అన్ని శారీరక రుగ్మతల్ని పాపంతో ముడిపెట్టకూడదు. దేవుడు మనుషుల్ని క్షమించడం ద్వారా శరీరానికి, ఆత్మకు వచ్చిన సంకటాలన్నిటిని బాగుచేసి, సంపూర్ణత నిస్తాడు (147:3; యెషయా 53:5). 

103:4-5 సమాధి పాతాళాన్ని లేదా మృత్యువును సూచిస్తుంది. విమోచించు అనే పదం క్రయవిలువను చెల్లించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు తమ తొలిచూలు సంతానాన్ని వెల ఇచ్చి విడిపించుకున్నారు (నిర్గమ 13:1-16). ప్రాచీన ఇశ్రాయేలు సమాజంలో కుటుంబానికి ఒకరు విమోచకుని పాత్రను పోషించవలసిన సందర్భాలుండేవి. మరణించిన సోదరుని వంశాన్ని కొనసాగించడానికి సంతానాన్నివ్వవలసిన బాధ్యత ఉండేది (ద్వితీ 19:1-13; 25:5-10; రూతు 3:8-9). 
దేవుడు తన ప్రజలకు నిబంధనా పూర్వకమైన కరుణా కటాక్షములను కిరీటంలా ఉంచాడు. కిరీటం రాజులు ధరిస్తారు. కిరీటం గౌరవానికి, ప్రతిష్టకు సూచన. పక్షిరాజువలె యౌవనభరిత బలం క్రొత్తదగుచుండునట్లు దేవుడు నెమ్మదితోబాటు అన్నిటినీ ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి (యెషయా 40:31; 57:10).

103:6-7 దేవుని ప్రతినిధిగా రాజు సమాజంలో దీనుల పట్ల, నిరుపేదల పట్ల నీతిక్రియలను చేస్తూ న్యాయము జరిగించడం నైతిక యథార్థతను ప్రతిబింబిస్తుంది. దేవుడు మోషేకు తన మార్గములను తెలియజేయడమంటే దేవుడు తన నైతిక స్వభావాన్ని వెల్లడి చేశాడని అర్థం (నిర్గమ 34:6,7), దేవుడు శక్తిమంతమైన తన విజయాల ద్వారా, అరణ్యంలో తన ప్రజల్ని పోషించడం ద్వారా వారిపట్ల తన కనికరాన్ని చూపించాడు. 

103:8-9 కీర్తనకారుడు నిర్గమ 34:6-7 వచనాల్ని పరోక్షంగా సూచిస్తూ ఇశ్రాయేలు సమాజం యెహోవా నుండి క్షమాపణ ననుభవించడానికి కారణం ఆయన విస్తారమైన కృపాకటాక్షాలేనని సూత్రీకరిస్తున్నాడు (సమాంతర భావప్రకటనలకు, పదజాలానికి యెషయా 57:16 చూడండి).

103:10 దేవుని పరిశుద్ధత పాపానికి వెలచెల్లించబడాలని నిర్దేశిస్తుండగా, ఆయన కృపాకటాక్షాలు ఆయన శిక్ష విధించకుండా అడ్డు పడుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ శబ్దచమత్కారం గమనార్హం - యెహోవా తన ప్రజల దోషాల్ని బట్టి ప్రతిఫల(గమల్)మియ్యలేదు కాబట్టి వారు ఆయన “ఉపకారము"(గెముల్)లను అనుభవిస్తున్నారు. 

103:11-12 యెహోవా నిబంధనాపూర్వకమైన విశ్వాస్యత ఎంతో మానవగ్రాహ్యతకు అందదు, అతిక్రమాల్ని తొలగించడంలో ఆయన శక్తినెవరూ కొలవలేరు. యెహోవా క్షమించిన తర్వాత ఇక ఆ పాపానికి మనుగడ ఉండదు (యెషయా 43:25), పాపికి పాతాళం నుండి విడుదల కలుగుతుంది (యెషయా 38:17). ఈ వచనాల్లోని పదజాలం యెషయా 55:6-9 పదజాలాన్ని పోలి ఉంది.

103:13. దైవభక్తిగల తండ్రి తన పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టేది అతడు వారిని
ప్రేమిస్తున్నందువలననే (హెబ్రీ 12:3-13) గానీ ద్వేషంతో కాదు. యెహోవా తన ప్రజల్లో ఎన్ని బలహీనతలున్నా గానీ వారి పాపాలను క్షమించి, వారి నాశీర్వదించడం ద్వారా తన కృపాకటాక్షాల్ని వెల్లడి చేస్తున్నాడు.

103:14 మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసే యున్నది. తన పిల్లల బలహీనతలు, అశక్తతలు దేవునికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన వారిపై జాలిపడుతున్నాడు. ఆఖరికి ఆయనను వెంబడించే వారిలో శ్రేష్ఠులైన వారికి కూడా ఆయన జాలి ఎంతో అవసరం.
తన పిల్లలు భయభక్తులు లేక తప్పిపోయి, శ్రమలు పడుతున్నప్పుడు తండ్రి వారి యెడల మిక్కిలి జాలిపడినట్టే పరలోక తండ్రి తన బిడ్డలు తప్పిపోయినప్పుడు బాధపడతాడు. మనం చేయవలసిన దానిని చేయలేక తప్పిపోయినప్పుడు, మనం శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు. దూరంగా ఉన్నాడనీ, లేక మన విషయం శ్రద్ధ తీసుకోవడం లేదని భావించకూడదు; దానికి బదులు ఆయన మనల్ని ప్రేమతో గమనిస్తున్నాడనీ, మన అవసరాల్లో మనకు సహాయం చేస్తాడనీ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి (లూకా 7:12-13తో పోల్చండి) 

103:15-16 మనిషి ఆయుష్కాలం అల్పమైందని తెలియజేయడానికి గడ్డితోను, పువ్వుతోను పోల్చడం జరిగింది. ఇవి ఎండకు, గాలికి వాడిపోతాయి. యెషయా గ్రంథంలోని ఇదే వర్ణన శాశ్వతంగా నిలిచే దేవుని వాక్యానికీ, అశాశ్వతమైన మనిషికీ మధ్య భేదాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నది (యెషయా 40:6-8). 

103:17-18 దేవుని ప్రజల్లో కొందరు అవిశ్వాసంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా, భయభక్తులుగలవారి మీద ఆయన నిబంధనా పూర్వకమైన విశ్వాస్యతను చూపిస్తూనే ఉన్నాడు (వ.11). భయం అని అర్థమిచ్చే హెబ్రీ పదం యారా లో, సర్వాధికారియైన దేవుని పట్ల దీనత్వంతో కూడిన విధేయత, గౌరవం సంయుక్తంగా ఇమిడి ఉన్నాయి.

103:19. దేవుని రాజ్యపాలన శాశ్వతమైందనీ, సమస్తమూ ఆయన పాలన కిందే ఉన్నాయనీ ఈ వచనం తెలియజేస్తున్నది.. 103:22 యెహోవా తన ప్రజల పట్ల జరిగించిన రక్షణకార్యాలు ఆయన శక్తిమహాత్మ్యా లకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు (98:3; యెషయా 40:3).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |