Daniel - దానియేలు 2 | View All

1. నెబుకద్నెజరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవత్సర మున కలలు కనెను. అందునుగురించి ఆయన మనస్సు కలతపడగా ఆయనకు నిద్రపట్టకుండెను.

2. కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెప్పుటకై శకునగాండ్రను గారడీవిద్యగలవారిని మాంత్రికులను కల్దీయులను పిలువ నంపుడని యాజ్ఞ ఇయ్యగా వారు వచ్చి రాజు సముఖ మున నిలచిరి.

3. రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలె నని నేను మనోవ్యాకుల మొంది యున్నాననగా

4. కల్దీయులు సిరియాబాషతో ఇట్లనిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి దాసులకు కల సెలవియ్యుడి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము.

5. రాజు నేను దాని మరచి పోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు తెలియజేయనియెడల మీరు తుత్తునియ లుగా చేయబడుదురు; మీ యిండ్లు పెంటకుప్పగా చేయ బడును.

6. కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా వారు

7. రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెప్పినయెడల మేము దాని భావమును

8. తెలియజేసెదమని మరల ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.అందుకు రాజు ఉత్తరమిచ్చి చెప్పినది ఏమనగా నేను మరచి యుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెట్టుచున్నట్లు నేను బాగుగా గ్రహించుచున్నాను.

9. కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబద్ధ మును మోసపుమాటలను నాయెదుట పలుక నుద్దేశించి యున్నారు. మీరు కలను చెప్పలేకపోయిన యెడల నేను చెప్పిన మాట ఖండితము గనుక కలను నాకు చెప్పుడి అప్పుడు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామర్థ్యము కలదని నేను తెలిసికొందును.

10. అందుకు కల్దీయులు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి -భూమిమీద ఏ మనుష్యుడును రాజు అడిగిన సంగతి చెప్పజాలడు, ఏ చక్రవర్తియు అధికారియు శకునగానియొద్దను గారడీవిద్య గలవానియొద్దను కల్దీయునియొద్దను ఇట్టి సంగతి విచారింప లేదు.

11. రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణ మైనది, దేవతలుకాక మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెప్ప జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధ్య ఉండవుగదా.

12. అందుకు రాజు కోపము తెచ్చుకొని అత్యాగ్రహము గల వాడై బబులోనులోని జ్ఞానులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజ్ఞ ఇచ్చెను.

13. ఇట్టి శాసనము బయలుదేరుటవలన జ్ఞానులు చంపబడవలసియుండగా, వారు దానియేలును ఆతని స్నేహి తులను చంపజూచిరి.

14. అప్పుడు దానియేలు బబులోనులోని జ్ఞానులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు అర్యోకు దగ్గరకు పోయి, జ్ఞానయుక్తముగా మనవిచేసెను

15. రాజు నొద్దనుండి ఈ యాజ్ఞ యింత త్వరితముగా వచ్చుట ఏమని దానియేలు రాజుయొక్క అధిపతియైన అర్యోకు నడుగగా అర్యోకు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెప్పెను.

16. అప్పుడు దానియేలు రాజసన్నిధికి పోయి స్వప్న భావమును తెలియ జెప్పుటకై తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతి మాలెను.

17. అప్పుడు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన స్నేహితు లైన హనన్యాకును మిషాయేలునకును అజర్యాకును సంగతి తెలియజేసి

18. తానును తన స్నేహితులును బబులోనులో తక్కిన జ్ఞానులతో కూడ నశింపకుండునట్లు ఆ కలయొక్క మర్మవిషయములో పరలోకమందున్న దేవుని వలన కటాక్షము పొందు నిమిత్తమై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచ్చరించెను.

19. అంతట రాత్రియందు దర్శనముచేత ఆ మర్మము దానియేలునకు బయలుపరచబడెను గనుక దాని యేలు పరలోకమందున్న దేవుని స్తుతించెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:13, ప్రకటన గ్రంథం 16:11

20. ఎట్లనగా దేవుడు జ్ఞానబలములు కలవాడు, యుగములన్నిటను దేవుని నామము స్తుతినొందునుగాక.

21. ఆయన కాలములను సమయములను మార్చువాడైయుండి, రాజులను త్రోసివేయుచు నియమించుచు ఉన్నవాడును, వివేకులకు వివేకమును జ్ఞానులకు జ్ఞానమును అనుగ్రహించువాడునైయున్నాడు.

22. ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

23. మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగ్రహించి యున్నావు; మేమడిగిన యీ సంగతి ఇప్పుడు నాకు తెలియజేసియున్నావు గనుక నేను నిన్ను స్తుతించుచు ఘనపరచుచున్నాను; ఏలయనగా రాజుయొక్క సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల చెప్పెను.

24. ఇట్లుండగా దానియేలు బబులోనులోని జ్ఞానులను నశింప జేయుటకు రాజు నియమించిన అర్యోకునొద్దకు వెళ్లిబబులోనులోని జ్ఞానులను నశింపజేయవద్దు, నన్ను రాజు సముఖమునకు తోడుకొని పొమ్ము, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను.

25. కావున అర్యోకురాజునకు భావము తెలియజెప్పగల యొక మనుష్యుని చెరపట్టబడిన యూదులలో నేను కను గొంటినని రాజుసముఖమున మనవిచేసి, దానియేలును త్వరగా రాజుసన్నిధికి తోడుకొనిపోయెను.

26. రాజునేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెప్పుట నీకు శక్యమా? అని బెల్తెషాజరు అను దానియేలును అడుగగా

27. దానియేలు రాజుసముఖములో ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను రాజడిగిన యీ మర్మము జ్ఞానులైనను గారడీవిద్య గలవారైనను శకున గాండ్రయినను, జ్యోతిష్కులైనను తెలియజెప్పజాలరు.

28. అయితే మర్మములను బయలుపరచ గల దేవుడొకడు పరలోకమందున్నాడు, అంత్యదినముల యందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకద్నెజరు నకు తెలియజేసెను. తాము పడకమీద పరుండగా తమరి మనస్సులో కలిగిన స్వప్నదర్శనములు ఏవనగా
మత్తయి 24:6, మార్కు 13:7, లూకా 21:9, ప్రకటన గ్రంథం 1:1, ప్రకటన గ్రంథం 22:6

29. రాజా, ప్రస్తుతకాలము గడచిన పిమ్మట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము పడకమీద పరుండి మనో చింతగలవారై యుండగా మర్మములను బయలు పరచువాడు కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1

30. ఇతర మనుష్యులకందరికంటె నాకు విశేష జ్ఞానముండుటవలన ఈ మర్మము నాకు బయలుపరచ బడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమిత్తమును, తమరి మనస్సుయొక్క ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమిత్తమును అది బయలుపరచబడెను.

31. రాజా, తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ కనబడెను గదా. ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహా ప్రకాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరియెదుట నిలిచెను.

32. ఆ ప్రతిమయొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయ మైనదియు,దాని రొమ్మును భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇత్తడివియు,

33. దాని మోకాళ్లు ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టిదియునైయుండెను.

34. మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమయొక్క పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుత్తునియలుగా విరుగగొట్టినట్టు తమకు కన బడెను.
అపో. కార్యములు 4:11, 1 పేతురు 2:4-7, మత్తయి 21:44, లూకా 20:18

35. అంతట ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్లములోని చెత్తవలె కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండ గాలి వాటిని కొట్టుకొనిపోయెను; ప్రతిమను విరుగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహా పర్వతమాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 20:11, అపో. కార్యములు 4:11, 1 పేతురు 2:4-7, మత్తయి 21:44, లూకా 20:18

36. తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజుసముఖమున మేము తెలియ జెప్పెదము.

37. రాజా, పరలోక మందున్న దేవుడు రాజ్యమును అధికారమును బలమును ఘనతయు తమరికి అనుగ్ర హించి యున్నాడు; తమరు రాజులకు రాజైయున్నారు.

38. ఆయన మనుష్యులు నివసించు ప్రతిస్థలమందును, మనుష్యులనేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశపక్షులనేమి అన్నిటిని ఆయన తమరి చేతి కప్పగించియున్నాడు, వారందరి మీద తమరికి ప్రభుత్వము ననుగ్రహించి యున్నాడు; తామే ఆ బంగారపు శిరస్సు

39. తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజ్యముకంటె తక్కువైన రాజ్యమొకటి లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునట్టి మూడవ రాజ్యమొకటి లేచును. అది యిత్తడి వంటిదగును.

40. పిమ్మట నాలుగవ రాజ్యమొకటి లేచును. అది ఇనుము వలె బలముగా ఉండును. ఇనుము సమస్తమైనవాటిని దంచి విరుగగొట్టునది గదా; ఇనుము పగులగొట్టునట్లు అది రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి పొడిచేయును.

41. పాదములును వ్రేళ్లును కొంతమట్టునకు కుమ్మరి మట్టిదిగాను కొంతమట్టునకు ఇనుపది గానున్నట్టు తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసియున్నట్టు కనబడెను గనుక ఆ రాజ్య ములో ఆలాగుననుండును, ఆ రాజ్యము ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.

42. పాదముల వ్రేళ్లు కొంతమట్టునకు ఇనుపవిగాను కొంతమట్టునకు మట్టివిగాను ఉన్నట్లు ఆ రాజ్యము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయ ములో నీరసముగాను ఉండును.

43. ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె మనుష్య జాతులు మిళితములై యినుము మట్టితో అతకనట్లు వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగకయుందురు.

44. ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును. దానికెన్నటికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజ్యము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి నిర్మూలము చేయును గాని అది యుగములవరకు నిలుచును.
1 కోరింథీయులకు 15:24, ప్రకటన గ్రంథం 11:15, మత్తయి 21:44

45. చేతి సహాయము లేక పర్వతమునుండి తియ్యబడిన ఆ రాయి యినుమును ఇత్తడిని మట్టిని వెండిని బంగారమును పగులగొట్టగా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు ముందు జరుగ బోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియున్నాడు; కల నిశ్చయము, దాని భావము నమ్మదగినది అని దానియేలు రాజుతో చెప్పెను.
మత్తయి 24:6, ప్రకటన గ్రంథం 1:1, ప్రకటన గ్రంథం 1:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1, ప్రకటన గ్రంథం 22:6, మత్తయి 21:44

46. అంతట రాజగు నెబుకద్నెజరు దానియేలునకు సాష్ఠాంగనమస్కారము చేసి అతని పూజించి, నైవేద్య ధూపములు అతనికి సమర్పింప ఆజ్ఞాపించెను.

47. మరియు రాజుఈ మర్మమును బయలు పరచుటకు నీవు సమర్థుడవైతివే; నీ దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు ప్రభువును మర్మములు బయలుపరచు వాడునై యున్నాడని దానియేలునకు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను.
1 కోరింథీయులకు 14:25, ప్రకటన గ్రంథం 17:14, ప్రకటన గ్రంథం 19:16

48. అప్పుడు రాజు దానియేలును బహుగా హెచ్చించి, అనేక గొప్ప దానములిచ్చి, అతనిని బబు లోను సంస్థానమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జ్ఞానులందరిలో ప్రధానునిగాను నియమించెను.

49. అంతట దానియేలు రాజునొద్ద మనవి చేసికొనగా రాజు షద్రకు మేషాకు అబేద్నెగోయను వారిని బబులోను సంస్థానము మీద విచారణకర్తలనుగా నియమించెను; అయితే దానియేలు రాజుసన్నిధిని ఉండెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 నెబుకద్నెజరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవత్సరమున కలలు కనడం జరిగింది. ఈ కాలగణనకు, దానియేలు శిక్షణ పొందిన మూడు సంవత్సరాల (1:5) కాలవ్యవధికి లెక్కలో తేడా వస్తుంది, దానియేలు శిక్షణాకాలం నెబుకద్నెజరు యేలుబడిలోని మొదటి సంవత్సరంలో ప్రారంభమై ఉండవచ్చు. (1:1). ఏదేమైనా, బబులోను కాలగణన ప్రకారం దానియేలు శిక్షణాకాలంలోని రెండవ సంవత్సరం, నెబుకద్నెజరు యేలుబడిలోని మొదటి సంవత్సరం ఒకటే (క్రీ.పూ. 604-603; కాలగణన గురించి 1:1 నోట్సు చూడండి). కాబట్టి, రాజు తనకు వచ్చిన కలల భావం వివరించాలని అడిగిన సంవత్సరం క్రీ.పూ. 602 అవుతుంది, అంటే దానియేలు తన మూడు సంవత్సరాల శిక్షణాకాలాన్ని పూర్తిచేసుకున్న వెనువెంటనే ఇది జరిగింది.. 

2:2-3 శకునగాండ్రను గారడీవిద్య గలవారిని గురించి 1:20 నోట్సు చూడండి. మాంత్రికులను అనే పదానికి హెబ్రీ మూలపదం అక్కాడియన్ భాషలోని పదంనుండి ఉత్పన్నమైంది, ఈ పదానికి మాంత్రిక విద్యలు, క్షుద్ర విద్యలు తెలిసినవారని అర్థం కూడా ఉంది. కల్దీయులను అనే పదం బబులోను ప్రజల్ని సూచించే జాతినామమైనప్పటికీ, ఇక్కడ మట్టుకు రాజాస్థానంలో రాజుకు జ్యోస్యం చెప్పేవారు, సోదె చెప్పేవారు, పరిపాలనలో ఆలోచనలు చెప్పే సలహాదార్లు అయిన జ్ఞానులను సూచిస్తుంది.

2:4-7:28 ఈ భాగంలో కథావర్ణన హెబ్రీ భాష నుండి సిరియా భాష (అరామిక్)లోకి మారి (వ.4), 7:28 వరకు సిరియా భాషలోనే కొనసాగింది. 2-7 అధ్యాయాలు అన్యజాతుల గురించి దేవుడు వెల్లడించిన ప్రత్యక్షతల్ని తెలియజేస్తున్నాయి. కథానిర్మాణం పంక్తులలోని పదాలు ఐమూలలుగా జతకూడే ఒక ప్రత్యేక శైలిలో QR కనబడుతున్నది. 

2:5-9 నేను దాని మరచిపోతిని అనే పదజాలాన్ని కొన్ని ప్రతుల్లో “నేను చెప్పిన మాట ఖండితము” అని అనువదించడం జరిగింది. రాజు కోరినది అవశ్యమనీ, నిశ్చయమేననీ సూచిస్తూ దీన్ని అనువదించడం సరైనదిగా ఉంటుంది. నెబుకద్నెజరు తన కలలోని విషయాలను చెప్పలేదు, దానికి కారణం అవి అతనికి జ్ఞాపకం లేకపోవడం కావచ్చు లేదా, తన జ్ఞానుల్ని పరీక్షించాలనుకోవడం కావచ్చు. 

2:10-11 జ్ఞానులు కలయొక్క భావాన్ని చెప్పలేకపోతున్నామని దాపరికం లేకుండ ఒప్పుకోవడం. వారు మంత్రోచ్ఛాటనలు, గారడీ విద్యలు, జ్యోతిష్యశా స్త్రంలో ప్రావీణ్యం ఉన్నప్పటికీ, వారు మానవాతీతమైన దైవికఘటనల్ని తెలుసుకొనే శక్తి వారికి లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 

2:12 జ్ఞానులనందరిని అనే పదం రాజు సలహాదారులందరినీ సూచించే పదం. వీరు మార్మిక శక్తుల ద్వారా జ్ఞానం సంపాదించినవారు. 

2:13 దానియేలును అతని స్నేహితులను చంపించాలనుకోవడం వారు సైతం జ్ఞానులుగా లెక్కించబడ్డారని తెలుపుతుంది. అయితే వారు రాజుతో ఎటువంటి చర్చల్లోను పాల్గొనలేదు.

2:14-16 ఈ పరిస్థితుల్లో రాజు మరణశిక్ష అమలు కాకుండా ఆపివేస్తాడనుకోవడం నిజంగా గొప్ప విషయమే. 

2:17-19 ఆ మర్మము కేవలం దేవుడు ప్రత్యక్షపరిస్తేనే గానీ తెలుసుకోలేని నిగూఢమైన విషయం . 

2:20-28 ఈ అధ్యాయంలోని దానియేలు స్తోత్రకీర్తనలో రెండు ముఖ్య భావనలున్నాయి. మొదటిది, ఆయన... రాజులను త్రోసివేయుచు నియమిం చుచు ఉన్నవాడును కాబట్టి దేవుడు ప్రపంచంలోని రాజకీయ వ్యవహారాల మీద సార్వభౌమాధికారిగా ఉన్నాడు. రెండవది, వివేకులకు వివేకమును అను గ్రహిస్తూ, మరుగు మాటలను మర్మములను, జ్ఞానుల్ని సైతం ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన రాజు యొక్క సంగతి సైతం బాహాటంగా తెలియజేసేవాడు.

2:24-26 ఈ విషయంలో ఇప్పుడు వినబోతున్న మాట రాజును ఆశ్చర్యపరచి ఉండవచ్చు.

2:27 అన్యుడైన ఏ సోదెగాడూ యీమర్మము విప్పలేడని దానియేలు రూఢిగా చెప్పాడు. పైగా, దీన్ని వెల్లడి చేయగలిగేవాడు దేవుడు మాత్రమేనని కూడా చెప్పాడు. జ్యోతిష్కులైనను అని అనువదించిన పదం ఎవరి విధిరాతనైనా నిర్ణయించే లేదా మలిచే సామర్థ్యమున్న వారనే భావనను సూచిస్తుంది. 

2:28 అంత్యదినముల యందు అనే పదం కడవరి దినాలలో మాత్రమే రాజు కల పూర్తిగా నెరవేరుతుందని సూచిస్తుంది. 

2:29-30 ఈ ప్రత్యక్షతను చూసిన వ్యక్తి - తాను కాదనీ, నెబుకద్నెజరు . మాత్రమేననీ దానియేలు ఎంతో చాతుర్యంతో నొక్కి చెప్పాడు.

2:31-45 బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ లోని భాగాలు ప్రపంచ చరిత్రలో నాలుగు సామ్రాజ్యాలను సూచిస్తున్నాయని దానియేలు వివరించాడు. శిరస్సు బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది (క్రీ.పూ. 605-539). రొమ్మును భుజములును - మాదీయ-పారసీక సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి (క్రీ.పూ. 539-331). ఉదరమును , తొడలును గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి (క్రీ.పూ.331-146). మోకాళ్లు రోమా సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి (క్రీ.పూ. 146-క్రీ.శ. 1476 వరకు పశ్చిమంలో, క్రీ. శ. 1453 వరకు తూర్పులో), యినుమును మట్టియు కలిసిన పాదాలు రోమా సామ్రాజ్యం ఇక ముందు కూడా కొనసాగడాన్ని లేదా దాని భవిష్యత్ పునరుద్దరణను సూచిస్తున్నాయి. ప్రతిమలోని ప్రతి భాగం ఏ ముడిపదార్థంలో ఉన్నదో దాని విలువ క్రమేపీ తగ్గుతూ వచ్చినా, దాని బలం మటుకు క్రమేపీ పెరుగుతూ వచ్చింది (పాదాలు మినహా, వ.42-43 చూడండి). క్రమేపీ తగ్గుతూ వచ్చిన విలువ బహుశా రాజ్యం తర్వాత రాజ్యంలో నైతిక పతనానికి సాదృశ్యం కావచ్చు. పెరుగుతూ వచ్చిన బలం తర్వాత వచ్చే ప్రతి రాజ్యమూ దాని పౌరుల మీద కఠినమైన ఆధిపత్యం చెలాయించడాన్ని సూచిస్తుంది. చివరి రాజ్యాన్ని ముక్కచెక్కలుగా విరుగగొట్టి, సర్వభూతలమంత మహాపర్వతంగా విస్తరించే రాయి గురించి కూడా దానియేలు వివరించాడు. ఆ “రాయి" దేవుని రాజ్యమే.
భవిష్యకాల ప్రవచనాల నెరవేర్పును విమర్శనాత్మక పండితులు నమ్మని కారణంచేత, వీరు దానియేలు గ్రంథాన్ని క్రీ.పూ. 165లో వ్రాసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నందువలన, వీరు ప్రపంచ చరిత్రలో రోమా సామ్రాజ్యం వంటి భూలోక రాజ్యాలుండే రాబోయే కాలాన్ని చూడడానికి బదులు గతించిన కాలాన్ని చూడడం జరిగింది. వీరు నాలుగు రాజ్యాలను బబులోను, మాదీయ, పారసీక, గ్రీకు రాజ్యాలుగా విభజించారు. మరొక వైపు, లేఖనంలోని భవిష్యకాల ప్రవచనాలు వాస్తవమని అంగీకరించే పలు వ్యాఖ్యానకారులు దానియేలు గ్రంథాన్ని క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్దం చివర్లో వ్రాసి ఉండవచ్చని నమ్ముతూ, నాల్గవ రాజ్యం రోమా అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంచేశారు. ఏదేమైనా, “రాయి" గురించి వీరికి వేర్వేరు అభిప్రాయాలున్నాయి. కొందరు దీన్ని రోమా సామ్రాజ్యాన్ని క్రమేపీ జయించిన "సంఘం" గా, అంటే సంఘాన్నొక ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంగా చూడడం జరిగింది. మరికొందరు మరింత కచ్చితంగా భావికాలంలోని రాజ్యాన్ని, అంటే మెస్సీయయైన యేసు తిరిగి వచ్చి, భౌతికంగా సర్వభూమిని పరిపాలించే తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడనీ, దానికెన్నటికిని నాశనము కలుగదు అనీ చెబుతున్నారు. 

2:37 యెహె 26:7 లో నెబుకద్నెజరును రాజులకు రాజు (“రారాజు" అని దేవుడే స్వయంగా పిలిచాడు. అయితే ఆ స్థానం అతనికి దేవుడనుగ్రహించిన దిగా దానియేలు స్పష్టం చేస్తున్నాడు. ఎజ్రా 7:12లో రాజైన అర్తహషస్త ఈ బిరుదును తనకు తానే ఇచ్చుకున్నాడు. అయితే ఈ నామం వాస్తవంగా యేసు క్రీస్తుకు మాత్రమే చెందుతుంది (1తిమోతి 6:15; ప్రక 17:14; 19:16).

2:46-47 దానియేలు యొక్క విశిష్టమైన ప్రత్యక్షతకు ప్రతిస్పందిస్తూ రాజైన నెబుకద్నెజరు, ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి దేవతాసమూహంలో ఒకనిగా గుర్తించాడే తప్ప ఆయనను ఏకైక నిజ దేవునిగా గుర్తించలేదు. 


Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |