Daniel - దానియేలు 2 | View All

1. నెబుకద్నెజరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవత్సర మున కలలు కనెను. అందునుగురించి ఆయన మనస్సు కలతపడగా ఆయనకు నిద్రపట్టకుండెను.

“రెండో సంవత్సరం”– క్రీ. పూ. 603. రాజుల పరిపాలన కాలాల గురించి దానియేలు 1:1 నోట్ చూడండి. దానియేలు, అతని మిత్రులు మూడేళ్ళపాటు శిక్షణ పొందారు (దానియేలు 1:15, దానియేలు 1:18 – ఇది బహుశా ఒక పూర్తి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల భాగాలు). వారి శిక్షణ కాలం మొదటి సంవత్సరం నెబుకద్‌నెజరు రాజ్యానికి వచ్చిన సంవత్సరం. వారి రెండో ఏడు చక్రవర్తిగా అతడి మొదటి పూర్తి సంవత్సరం. వారి మూడోది చక్రవర్తిగా అతడి రెండో ఏడు. “కలలు”– దేవుడు దానియేలును ఉన్నత స్థానానికి హెచ్చించేందుకూ, కలల అర్థాలను వివరించడం ద్వారా ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలను వెల్లడి చేసేందుకూ ఈ విధానాలను ఉపయోగించాడు.

2. కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెప్పుటకై శకునగాండ్రను గారడీవిద్యగలవారిని మాంత్రికులను కల్దీయులను పిలువ నంపుడని యాజ్ఞ ఇయ్యగా వారు వచ్చి రాజు సముఖ మున నిలచిరి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 18:10-12. ఇక్కడి జాబితాలో కనిపిస్తున్న రకం వ్యక్తులతో బబులోను నిండిపోయి ఉంది. ఈ దానియేలుగ్రంథం అంతటిలోను వీరు దేవుని మనస్సునూ సంకల్పాన్నీ గ్రహించలేక పోయారని తెలుస్తూ ఉంటుంది.

3. రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలె నని నేను మనోవ్యాకుల మొంది యున్నాననగా

4. కల్దీయులు సిరియాబాషతో ఇట్లనిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి దాసులకు కల సెలవియ్యుడి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము.

ఈ వచనంనుండి 7వ అధ్యాయం చివరిదాకా అరమేయిక్ భాషలో రాసి ఉంది. ఈ భాష అప్పటి అరామ్ (సిరియా) వారు మాట్లాడేది. అది హీబ్రూలాంటి భాషే.

5. రాజు నేను దాని మరచి పోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు తెలియజేయనియెడల మీరు తుత్తునియ లుగా చేయబడుదురు; మీ యిండ్లు పెంటకుప్పగా చేయ బడును.

ఈ జ్యోతిష్కులు మొదలైన వారు తమకు మానవాతీతమైన దివ్యదృష్టి ఉన్నట్టు నటించేవారు. ఇప్పుడు వారి శక్తి సామర్థ్యాలకు పరీక్ష వచ్చింది. వారి అజ్ఞానం బయటపడింది. దానియేలు పక్షంగా తన బలప్రభావాలను వెల్లడి చేసేందుకే దేవుడు ఇలా నిర్ణయించి జరిగించాడు.

6. కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా వారు

7. రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెప్పినయెడల మేము దాని భావమును

8. తెలియజేసెదమని మరల ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.అందుకు రాజు ఉత్తరమిచ్చి చెప్పినది ఏమనగా నేను మరచి యుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెట్టుచున్నట్లు నేను బాగుగా గ్రహించుచున్నాను.

9. కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబద్ధ మును మోసపుమాటలను నాయెదుట పలుక నుద్దేశించి యున్నారు. మీరు కలను చెప్పలేకపోయిన యెడల నేను చెప్పిన మాట ఖండితము గనుక కలను నాకు చెప్పుడి అప్పుడు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామర్థ్యము కలదని నేను తెలిసికొందును.

10. అందుకు కల్దీయులు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి -భూమిమీద ఏ మనుష్యుడును రాజు అడిగిన సంగతి చెప్పజాలడు, ఏ చక్రవర్తియు అధికారియు శకునగానియొద్దను గారడీవిద్య గలవానియొద్దను కల్దీయునియొద్దను ఇట్టి సంగతి విచారింప లేదు.

11. రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణ మైనది, దేవతలుకాక మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెప్ప జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధ్య ఉండవుగదా.

12. అందుకు రాజు కోపము తెచ్చుకొని అత్యాగ్రహము గల వాడై బబులోనులోని జ్ఞానులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజ్ఞ ఇచ్చెను.

కోపం తరచుగా మనుషులు అన్యాయంగా మాట్లాడడానికీ ప్రవర్తించడానికీ దారి తీస్తుంది.

13. ఇట్టి శాసనము బయలుదేరుటవలన జ్ఞానులు చంపబడవలసియుండగా, వారు దానియేలును ఆతని స్నేహి తులను చంపజూచిరి.

14. అప్పుడు దానియేలు బబులోనులోని జ్ఞానులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు అర్యోకు దగ్గరకు పోయి, జ్ఞానయుక్తముగా మనవిచేసెను

15. రాజు నొద్దనుండి ఈ యాజ్ఞ యింత త్వరితముగా వచ్చుట ఏమని దానియేలు రాజుయొక్క అధిపతియైన అర్యోకు నడుగగా అర్యోకు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెప్పెను.

16. అప్పుడు దానియేలు రాజసన్నిధికి పోయి స్వప్న భావమును తెలియ జెప్పుటకై తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతి మాలెను.

17. అప్పుడు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన స్నేహితు లైన హనన్యాకును మిషాయేలునకును అజర్యాకును సంగతి తెలియజేసి

18. తానును తన స్నేహితులును బబులోనులో తక్కిన జ్ఞానులతో కూడ నశింపకుండునట్లు ఆ కలయొక్క మర్మవిషయములో పరలోకమందున్న దేవుని వలన కటాక్షము పొందు నిమిత్తమై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచ్చరించెను.

దానియేలు ప్రవర్తన జ్ఞానయుక్తంగా ఉంది (వ 14-16). అయితే అతడు దేవుని పైనే గాని తన జ్ఞానం పై ఆధారపడలేదు.

19. అంతట రాత్రియందు దర్శనముచేత ఆ మర్మము దానియేలునకు బయలుపరచబడెను గనుక దాని యేలు పరలోకమందున్న దేవుని స్తుతించెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:13, ప్రకటన గ్రంథం 16:11

“దర్శనం”– బైబిలు కాలంలో దేవుడు తరచుగా సత్యాన్ని దర్శనాలు, కలల రూపంలో వెల్లడించాడు. ఆదికాండము 15:1; సంఖ్యాకాండము 12:6 నోట్స్. “రహస్యం”– దానియేలు 2:19, దానియేలు 2:27-30, దానియేలు 2:47; దానియేలు 4:9; మత్తయి 13:11; రోమీయులకు 11:25. “పరలోక దేవుణ్ణీ”– ఈ పేరు పాత ఒడంబడికలో మొత్తం 22 సార్లు, ఎజ్రా, నెహెమ్యా, దానియేలు గ్రంథాల్లో 17 సార్లు కనిపిస్తుంది. ఇస్రాయేల్‌వారి దేవుడైన నిజ దేవుడు సర్వాతీతుడు. సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదుల కంటే ఈ లోకం దేవుళ్ళనబడిన వారందరి కంటే ఎంతో ఉన్నతుడు.

20. ఎట్లనగా దేవుడు జ్ఞానబలములు కలవాడు, యుగములన్నిటను దేవుని నామము స్తుతినొందునుగాక.

దానియేలు ప్రార్థన చెయ్యడానికి ఎంత సిద్ధమో స్తుతులు చెల్లించేందుకు కూడా అంతే సంసిద్ధుడు. రాజు కల భావాన్ని తెలుసుకోగలిగినందుకు తనను తాను మెచ్చుకోలేదు. దానిని తనకు వెల్లడి చేసిన దేవుణ్ణి కీర్తించాడు. “జ్ఞానం, బలప్రభావాలు”– ఈ ప్రార్థనలోని రెండు ముఖ్యాంశాలు ఈ విషయాలలో నిజదేవునికీ బబులోను అసత్యమైన వట్టి దేవుళ్ళకూ ఉన్న తేడా కనిపిస్తున్నది.

21. ఆయన కాలములను సమయములను మార్చువాడైయుండి, రాజులను త్రోసివేయుచు నియమించుచు ఉన్నవాడును, వివేకులకు వివేకమును జ్ఞానులకు జ్ఞానమును అనుగ్రహించువాడునైయున్నాడు.

చరిత్ర గతులు, రాజకీయమైన మార్పులు దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి (దానియేలు 4:17; 1 సమూయేలు 2:6-8; యిర్మియా 27:5; రోమీయులకు 13:1)

22. ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

యోబు 12:22; కీర్తనల గ్రంథము 139:11-12; యిర్మియా 23:24; హెబ్రీయులకు 4:13; యాకోబు 1:17; 1 యోహాను 1:5.

23. మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగ్రహించి యున్నావు; మేమడిగిన యీ సంగతి ఇప్పుడు నాకు తెలియజేసియున్నావు గనుక నేను నిన్ను స్తుతించుచు ఘనపరచుచున్నాను; ఏలయనగా రాజుయొక్క సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల చెప్పెను.

“కృతజ్ఞత చెపుతున్నాను”– లేవీయకాండము 7:12-13; కీర్తనల గ్రంథము 7:17; కీర్తనల గ్రంథము 50:14-15; కీర్తనల గ్రంథము 56:12 నోట్స్. “జ్ఞానం, బలప్రభావాలు”– దానియేలు గొప్పలు చెప్పుకోవడం లేదు. దేవుడిచ్చిన మంచివాటిని గుర్తించి అందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాడు

24. ఇట్లుండగా దానియేలు బబులోనులోని జ్ఞానులను నశింప జేయుటకు రాజు నియమించిన అర్యోకునొద్దకు వెళ్లిబబులోనులోని జ్ఞానులను నశింపజేయవద్దు, నన్ను రాజు సముఖమునకు తోడుకొని పొమ్ము, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను.

25. కావున అర్యోకురాజునకు భావము తెలియజెప్పగల యొక మనుష్యుని చెరపట్టబడిన యూదులలో నేను కను గొంటినని రాజుసముఖమున మనవిచేసి, దానియేలును త్వరగా రాజుసన్నిధికి తోడుకొనిపోయెను.

26. రాజునేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెప్పుట నీకు శక్యమా? అని బెల్తెషాజరు అను దానియేలును అడుగగా

27. దానియేలు రాజుసముఖములో ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను రాజడిగిన యీ మర్మము జ్ఞానులైనను గారడీవిద్య గలవారైనను శకున గాండ్రయినను, జ్యోతిష్కులైనను తెలియజెప్పజాలరు.

మొట్టమొదటగా దానియేలు దేవుణ్ణి మహిమ పరుస్తున్నాడు. బబులోను జ్యోతిష్కులు, మాంత్రికులు మొదలైన వాళ్ళు నిజ దేవునితో సంబంధం లేనివారని సూచిస్తున్నాడు. వారు తమ ఉపాయాలన్నిటినీ ఉపయోగించినా రాజు కల భావాన్ని చెప్పలేకపోయారు. కాని దేవుడైతే తన సేవకులకు దేన్నైనా వెల్లడి చేయగలడు.

28. అయితే మర్మములను బయలుపరచ గల దేవుడొకడు పరలోకమందున్నాడు, అంత్యదినముల యందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకద్నెజరు నకు తెలియజేసెను. తాము పడకమీద పరుండగా తమరి మనస్సులో కలిగిన స్వప్నదర్శనములు ఏవనగా
మత్తయి 24:6, మార్కు 13:7, లూకా 21:9, ప్రకటన గ్రంథం 1:1, ప్రకటన గ్రంథం 22:6

29. రాజా, ప్రస్తుతకాలము గడచిన పిమ్మట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము పడకమీద పరుండి మనో చింతగలవారై యుండగా మర్మములను బయలు పరచువాడు కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1

దేవుని ఈ పేరును గమనించండి – రహస్య విషయాలను వెల్లడి చేసేవాడు. రోమీయులకు 16:25; 1 కోరింథీయులకు 2:9-12; ఎఫెసీయులకు 1:9, ఎఫెసీయులకు 1:17; ఎఫెసీయులకు 3:3, ఎఫెసీయులకు 3:9; కొలొస్సయులకు 1:26-27; కొలొస్సయులకు 2:2 పోల్చిచూడండి.

30. ఇతర మనుష్యులకందరికంటె నాకు విశేష జ్ఞానముండుటవలన ఈ మర్మము నాకు బయలుపరచ బడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమిత్తమును, తమరి మనస్సుయొక్క ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమిత్తమును అది బయలుపరచబడెను.

ఎక్కడ దేన్ని నొక్కి చెప్పాలో అక్కడ అలా చెప్తున్నాడు. అవసరమైన సత్యాన్ని దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు, అంతేగాని దానియేలుకు గొప్పలు చెప్పుకొనెందుకు ఆస్కారం ఇవ్వడం కాదు. బైబిలును వివరించి చెప్పగలవారిలో కొందరు తమకు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చిన దేవుణ్ణి అందుకోసం స్తుతించడం మర్చిపోతారు.

31. రాజా, తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ కనబడెను గదా. ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహా ప్రకాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరియెదుట నిలిచెను.

“చూపుకు”– దానియేలు తన దర్శనంలో (వ 19) సరిగ్గా రాజు చూచినదాన్నే చూశాడు. అందువల్లే వివరంగా చెప్పగలిగాడు.

32. ఆ ప్రతిమయొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయ మైనదియు,దాని రొమ్మును భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇత్తడివియు,

ఆ విగ్రహం భూలోకంలోని నాలుగు రాజ్యాలకు సూచన. బైబిలు ప్రకారం చూచినా, ప్రపంచ చరిత్రను బట్టి చూచినా, ఆ నాలుగూ ఏమిటో స్పష్టంగా ఉన్నట్టుంది. దాని తల నెబుకద్‌నెజరు, అతని సామ్రాజ్యం (వ 37,38). వక్షస్థలం, చేతులు నెబుకద్‌నెజరు తరువాత వచ్చినది (వ 39; దానియేలు 5:28) – కోరెషు స్థాపించిన మాదీయ పారసీక సామ్రాజ్యం. ఉదరం, తొడలు దాని తరువాత వచ్చినదానికి సూచన (వ 39; దానియేలు 8:21) – ఇది మహా అలెగ్జాండరు గ్రీసు, మాసిదోనియ సామ్రాజ్యం. కాళ్ళు పాదాలు ఈ రాజ్యాలన్నిటి స్థానంలోకి వచ్చింది (వ 40). ఇది రోమ్ సామ్రాజ్యం (లూకా 2:1 లో రోమ్ చక్రవర్తి సీజర్ అగస్టస్ లోకమంతటికీ అధిపతి అని సూచిస్తూ ఉంది. ఆ “లోకం” అంటే పాత క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథాలకు పరిమితమైన లోకం అన్నమాట). ఆ విగ్రహాన్ని ఢీకొన్న రాయి శాశ్వతమైన దేవుని సామ్రాజ్యం (వ 44,45). రోమ్ సామ్రాజ్యం ప్రభావం ఉడిగిపోయిన తరువాత మరి కొన్ని శక్తివంతమైన సామ్రాజ్యాలు లేచాయి. ఇక్కడ వాటి మాట లేదేమిటి? ఎందుకంటే బహుశా వాటికి బైబిలు కాలాలతో సంబంధం లేదు, బైబిలు భవిష్యద్వాణి విషయాలలో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదు.

33. దాని మోకాళ్లు ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టిదియునైయుండెను.

34. మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమయొక్క పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుత్తునియలుగా విరుగగొట్టినట్టు తమకు కన బడెను.
అపో. కార్యములు 4:11, 1 పేతురు 2:4-7, మత్తయి 21:44, లూకా 20:18

రాయి”– బైబిల్లో కొన్ని సార్లు రాయి క్రీస్తుకు సూచన (కీర్తనల గ్రంథము 118:22; యెషయా 28:16; జెకర్యా 4:7; జెకర్యా 10:4; ఎఫెసీయులకు 2:20; 1 పేతురు 2:7. ఈ రాయికి ఉన్న నశింపజేసే శక్తి గురించి మత్తయి 21:42-44 చూడండి). ఇక్కడ రాయి అంటే దేవుని రాజ్యం (వ 44,45), దాన్లో క్రీస్తు రారాజు. దర్శనంలో ఈ రాయి రావడం చేతి సాయం లేకుండా జరిగింది. అంటే దీన్ని స్థాపించవలసినది మనుషులు కాదు, దేవుడే అన్నమాట.

35. అంతట ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్లములోని చెత్తవలె కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండ గాలి వాటిని కొట్టుకొనిపోయెను; ప్రతిమను విరుగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహా పర్వతమాయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 20:11, అపో. కార్యములు 4:11, 1 పేతురు 2:4-7, మత్తయి 21:44, లూకా 20:18

విగ్రహాన్ని ఢీకొన్న రాయి ఒకే సమయంలో పైన చెప్పిన సామ్రాజ్యాలన్నిటినీ అంతం చేస్తుంది. అంటే నాశనం సమయంలో మొదటి మూడు సామ్రాజ్యాలూ, నాలుగో సామ్రాజ్యంలో లీనం అయి ఉండాలి. లేక నాలుగోది నాశనమైనప్పుడు మానవ నిర్మిత రాజ్యాలన్నీ అంతమైపోతాయని అయినా అర్థం అయి ఉండాలి (ఈ వివరణలో మానవ నిర్మిత రాజ్యాలన్నిటికీ పై మూడు రాజ్యాలు సంకేతాలుగా ఉంటాయన్నమాట). ఈ వచనం హఠాత్తుగా వచ్చిపడి సమూల నాశనాన్ని సూచిస్తున్నది. ఆ రాయి వాటిని చితగ్గొట్టిన తరువాత ఆ సామ్రాజ్యాల జాడ కూడా మిగలకుండా పోతుంది. యూదేతర ప్రజల కాలాలు (లూకా 21:24), లౌకికమైన వారి రాజ్యాలు బొత్తిగా లేకుండా పోతాయి. మానవ రాజ్యాల్ని పూర్తిగా స్థాన భ్రంశం చెందించే దేవుని రాజ్యం “భూలోకమంతటా వ్యాపించిన” మహా పర్వతంతో పోల్చబడింది. యెషయా 2:2-3; యెషయా 11:9; మీకా 4:1 పోల్చి చూడండి.

36. తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజుసముఖమున మేము తెలియ జెప్పెదము.

37. రాజా, పరలోక మందున్న దేవుడు రాజ్యమును అధికారమును బలమును ఘనతయు తమరికి అనుగ్ర హించి యున్నాడు; తమరు రాజులకు రాజైయున్నారు.

యిర్మియా 27:6-7. బంగారంతో చేసిన తల నెబుకద్‌నెజరు అంటున్నాడు దానియేలు. అంటే అతడు కేవలం ఆ సామ్రాజ్యానికి ప్రతినిధి (వ 39) కాబట్టి ఆ పోలిక చెప్పబడింది గాని వేరే విశేషం లేదు (వ 39).

38. ఆయన మనుష్యులు నివసించు ప్రతిస్థలమందును, మనుష్యులనేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశపక్షులనేమి అన్నిటిని ఆయన తమరి చేతి కప్పగించియున్నాడు, వారందరి మీద తమరికి ప్రభుత్వము ననుగ్రహించి యున్నాడు; తామే ఆ బంగారపు శిరస్సు

39. తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజ్యముకంటె తక్కువైన రాజ్యమొకటి లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునట్టి మూడవ రాజ్యమొకటి లేచును. అది యిత్తడి వంటిదగును.

40. పిమ్మట నాలుగవ రాజ్యమొకటి లేచును. అది ఇనుము వలె బలముగా ఉండును. ఇనుము సమస్తమైనవాటిని దంచి విరుగగొట్టునది గదా; ఇనుము పగులగొట్టునట్లు అది రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి పొడిచేయును.

మొదటి సామ్రాజ్యాల కంటే నాలుగో సామ్రాజ్యం గురించి ఎక్కువ వివరాలు ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు సామ్రాజ్యాలు కనిపించే 7వ అధ్యాయంలో కూడా అంతే. రోమ్ సామ్రాజ్యానికి తగిన సూచన ఇనుము – అది గట్టిది, బలమైనది, ఇతరులను నలగ్గొట్టగల లక్షణం గలది. ఈ విగ్రహం రెండు కాళ్ళు క్రీ.శ. 394లో రెండుగా చీలిపోయిన రోమ్ సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయనుకోవచ్చునేమో. అదే విధంగా రొమ్ముతోబాటు ఉన్న రెండు చేతులు మాదీయ, పారసీక సామ్రాజ్యం రెండు భాగాలు అనుకోవచ్చు. అలానే ఉదరంతో ఉన్న రెండు తొడలు అలెగ్జాండరు సామ్రాజ్యంలోని గ్రీకు, మాసిదోనియ భాగాలు అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ వివరణను నిరూపించలేము. కాలివ్రేళ్ళ సంఖ్య ఇవ్వలేదు గాని రెండు పాదాలంటే పది వ్రేళ్ళే కదా. పది వ్రేళ్ళకూ దానియేలు 7:7, దానియేలు 7:24; ప్రకటన గ్రంథం 13:1; ప్రకటన గ్రంథం 17:3, ప్రకటన గ్రంథం 17:12-14 లో కనిపించే పది కొమ్ములకూ ఒకే వివరణ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ దర్శనాలన్నిటిలోనూ కనిపించినది అదే సామ్రాజ్యం. ఆ అధ్యాయాల గురించి నోట్స్ చూడండి. దాని అంతిమ స్వరూపం భవిష్యత్తులోనే కనిపిస్తుందనీ క్రీస్తు రెండో సారి వచ్చినప్పుడు అది హఠాత్తుగా నాశనమౌతుందనీ ఈ రచయిత అభిప్రాయం (ప్రకటన గ్రంథం 19:11-16).

41. పాదములును వ్రేళ్లును కొంతమట్టునకు కుమ్మరి మట్టిదిగాను కొంతమట్టునకు ఇనుపది గానున్నట్టు తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసియున్నట్టు కనబడెను గనుక ఆ రాజ్య ములో ఆలాగుననుండును, ఆ రాజ్యము ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.

బంకమన్ను దేనికి గుర్తుగా ఉందో ఇక్కడ వెల్లడి కాలేదు. ఈ సామ్రాజ్యంలో లోపల బలహీనత, ఐకమత్య లోపం ఉంటాయని మాత్రం రాసి ఉంది. ఇది బహుశా చాలా బలమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత కాలంపాటు వేరువేరు దేశాలనూ జాతులనూ బలవంతంగా ఒక కూటమిగా చేసి ఉంచడం కావచ్చు.

42. పాదముల వ్రేళ్లు కొంతమట్టునకు ఇనుపవిగాను కొంతమట్టునకు మట్టివిగాను ఉన్నట్లు ఆ రాజ్యము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయ ములో నీరసముగాను ఉండును.

43. ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె మనుష్య జాతులు మిళితములై యినుము మట్టితో అతకనట్లు వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగకయుందురు.

44. ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును. దానికెన్నటికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజ్యము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి నిర్మూలము చేయును గాని అది యుగములవరకు నిలుచును.
1 కోరింథీయులకు 15:24, ప్రకటన గ్రంథం 11:15, మత్తయి 21:44

“రాజులు”– ఇది పాదాలు, కాలి వ్రేళ్ళ గురించి వివరిస్తున్న సందర్భం గాని రాజుల గురించి కాదు. అయితే ఈ కాలివేళ్ళు రాజులకు సూచనలని ఇది రుజువుగా ఉంది. ఈ రాజుల కాలంలో దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు. ఇంతకుముందు వచనాల్లో చెప్పిన రాజ్యాల రాజులు (అంటే నెబుకద్‌నెజరు, కోరెషు, అలెగ్జాండరు) కారు ఈ రాజులు. ఎందుకంటే ఆ కాలాల్లో దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించలేదు. వ 34 ప్రకారం ఆ రాయి పాదాలను కొడుతుంది. ఇవి రోమ్ సామ్రాజ్యానికి అంతిమ స్వరూపానికి గుర్తుగా ఉంది. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన కారణాలవల్ల ఈ విషయాలు క్రీస్తు మొదటి సారి ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు నెరవేరలేదనీ, ఈ యుగాంత సమయం లోనే ఇవన్నీ నెరవేరుతాయనీ చెప్పవచ్చు. క్రీస్తు మొదటి సారి వచ్చినప్పుడు రోమ్ సామ్రాజ్యం హఠాత్తుగా చిన్నాభిన్నం అయిపోలేదు; అలానే అప్పుడు రోమ్ సామ్రాజ్యం, ఆ ఇతర సామ్రాజ్యాలూ జాడ కనబడకుండా పోలేదు, ప్రపంచమంతా దేవుని రాజ్యం వ్యాపించలేదు (వ 34,35); 7వ అధ్యాయంలోను, ప్రకటన 17వ అధ్యాయంలోను కనిపించే పది కొమ్ములు, ఇక్కడ కనిపించే పది వ్రేళ్ళు సూచిస్తూవున్న పది రాజులు క్రీస్తూ మొదటి రాకడ సమయంలో ఉనికిలో లేవు (ప్రకటన 17;12 – రాయి విగ్రహాన్ని చిన్నాభిన్నం చేయడం అంటే క్రీస్తు తన మొదటి రాకడ సమయంలో దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించాడని అనుకోకపోవడానికి ఇది ముఖ్యమైన ఆధారాలలో ఒకటి). మరైతే ఇంతకుముందు దేవుని రాజ్యం రాలేదా? గూఢమైన రీతిగా ఆధ్యాత్మికమైన భావంలో వచ్చేసింది. క్రీస్తు విశ్వాసులంతా దాన్లో ఉన్నారు. అయితే అది బహిరంగంగా, ప్రత్యక్షంగా ఇంకా రాలేదు. దాని రాకకోసం విశ్వాసులు ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు (మత్తయి 6:10; లూకా 21:31; అపో. కార్యములు 1:6; ప్రకటన గ్రంథం 11:5). దేవుని రాజ్యం గురించి నోట్స్ మత్తయి 4:17 మొదలైనవి.

45. చేతి సహాయము లేక పర్వతమునుండి తియ్యబడిన ఆ రాయి యినుమును ఇత్తడిని మట్టిని వెండిని బంగారమును పగులగొట్టగా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు ముందు జరుగ బోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియున్నాడు; కల నిశ్చయము, దాని భావము నమ్మదగినది అని దానియేలు రాజుతో చెప్పెను.
మత్తయి 24:6, ప్రకటన గ్రంథం 1:1, ప్రకటన గ్రంథం 1:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1, ప్రకటన గ్రంథం 22:6, మత్తయి 21:44

46. అంతట రాజగు నెబుకద్నెజరు దానియేలునకు సాష్ఠాంగనమస్కారము చేసి అతని పూజించి, నైవేద్య ధూపములు అతనికి సమర్పింప ఆజ్ఞాపించెను.

“సాష్టాంగ నమస్కారాలు”– ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన దృశ్యం! ప్రపంచంలోకెల్లా మహా బలప్రభావాలు గల చక్రవర్తి పరదేశం నుండి ప్రవాసిగా వచ్చిన నూనూగు మీసాల యువకుని ఎదుట తన ముఖం నేలకు ఆనించి నమస్కరిస్తున్నాడు! దానియేలు ఆరాధించే దేవుని ఆధిక్యాన్ని ఆయన దానియేలుకు వెల్లడించిన సత్యాన్ని నెబుకద్‌నెజరు గుర్తిస్తున్నాడన్నమాట. “అర్పించాలి”– ఇలా జరిగేందుకు దానియేలు ఒప్పుకున్నాడని రాసిలేదు. అపో. కార్యములు 14:13 పోల్చి చూడండి.

47. మరియు రాజుఈ మర్మమును బయలు పరచుటకు నీవు సమర్థుడవైతివే; నీ దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు ప్రభువును మర్మములు బయలుపరచు వాడునై యున్నాడని దానియేలునకు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను.
1 కోరింథీయులకు 14:25, ప్రకటన గ్రంథం 17:14, ప్రకటన గ్రంథం 19:16

48. అప్పుడు రాజు దానియేలును బహుగా హెచ్చించి, అనేక గొప్ప దానములిచ్చి, అతనిని బబు లోను సంస్థానమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జ్ఞానులందరిలో ప్రధానునిగాను నియమించెను.

ఆదికాండము 41:41-43 పోల్చి చూడండి. బబులోను సామ్రాజ్యం బంగారంతో పోల్చబడడానికి బహుశా ఇది ఒక కారణం కావచ్చు (వ 32,38).

49. అంతట దానియేలు రాజునొద్ద మనవి చేసికొనగా రాజు షద్రకు మేషాకు అబేద్నెగోయను వారిని బబులోను సంస్థానము మీద విచారణకర్తలనుగా నియమించెను; అయితే దానియేలు రాజుసన్నిధిని ఉండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Daniel - దానియేలు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నెబుచాడ్నెజార్ కల. (1-13) 
అత్యంత నిష్ణాతులైన వ్యక్తులు తరచుగా మనస్సు యొక్క భారీ భారాన్ని భరిస్తారు, రాత్రి సమయంలో వారి శాంతికి భంగం కలిగిస్తారు, అయితే శ్రామిక వర్గం యొక్క నిద్ర సాధారణంగా ప్రశాంతంగా మరియు కలవరపడకుండా ఉంటుంది. ఆడంబరమైన లగ్జరీలో జీవించే చాలా మంది అంతర్గత కల్లోలం గురించి మనకు తెలియదు, ఇతరులు తప్పుగా నమ్మే ఆనందం కూడా ఉంది.
రాజు తన పండితులు తన కలలోని ఖచ్చితమైన విషయాలను బహిర్గతం చేయాలని పట్టుబట్టాడు, వారు విఫలమైతే వారందరినీ మోసగాళ్లుగా ఉరితీస్తానని బెదిరించాడు. ప్రజలు మోక్షానికి మార్గం లేదా నైతిక ప్రవర్తన యొక్క సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవడం కంటే భవిష్యత్ సంఘటనలను ఊహించడం గురించి ఎక్కువ ఉత్సుకతను ప్రదర్శిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, భవిష్యత్ సంఘటనల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఆందోళన మరియు బాధను పెంచడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది.
మరణశిక్ష విధించబడిన వారు తాము సాధించినట్లు నటించి పనులు చేయలేకపోయినందుకు శిక్షించబడరు, కానీ వారికి లేని నైపుణ్యాలను కలిగి ఉన్నట్లు నటించడంలో వారి మోసానికి శిక్ష విధించబడింది.

ఇది దానియేలు‌కు వెల్లడి చేయబడింది. (14-23) 
వినయంతో, రాజు కలను మరియు దాని వివరణను వెల్లడించమని దానియేలు దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. ప్రార్థనాపూర్వక సహచరులు నిజంగా విలువైనవారు, మరియు ఇతరుల ప్రార్థనలను కోరడం అత్యంత ప్రముఖులు మరియు సద్గురువులకు కూడా తగినది. మన స్నేహితులు మరియు వారి మధ్యవర్తిత్వాల పట్ల మన కృతజ్ఞతను ప్రదర్శిస్తాము. వారి ప్రార్థనలు నిర్దిష్టంగా ఉన్నాయి, మనం దేని కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నా అది చివరికి దేవుని దయ నుండి వచ్చిన బహుమతి అని గుర్తించింది. ప్రార్థనలో, దేవుడు మన అవసరాలు మరియు భారాలను వ్యక్తపరచడానికి అనుమతిస్తాడు.
వారు ఎదుర్కొన్న ఆపదలో దేవునికి వారి విన్నపము నిలిచిపోయింది. దానియేలు మరియు అతని సహచరులు ప్రార్థించిన కనికరం మంజూరు చేయబడింది, ఇది నీతిమంతుల నుండి తీవ్రమైన ప్రార్థనల యొక్క శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. దానియేలు తన స్వంత జీవితాన్ని మరియు అతని సహచరుల జీవితాలను రక్షించిన కలను తనకు వెల్లడించినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ప్రాపంచిక జ్ఞానులు మరియు వివేకవంతులలో లెక్కించబడని వారికి ఆత్మ యొక్క లోతైన మోక్షాన్ని బహిర్గతం చేసినందుకు మనం దేవునికి ఎంత ఎక్కువ కృతజ్ఞతలు చూపించాలి!

అతను రాజు వద్దకు ప్రవేశం పొందుతాడు. (24-30) 
దానియేలు మానవుల పరిమితులను మరియు సృష్టికర్త యొక్క అపరిమితమైన సమృద్ధి వైపు మళ్లవలసిన అవసరాన్ని నొక్కిచెబుతూ, తన ఇంద్రజాలికులు మరియు సోత్‌సేయర్‌లపై రాజుకున్న నమ్మకాన్ని బలహీనపరిచాడు. భూమిపై ఉన్న ఏ వ్యక్తి కూడా చేయలేనిది, ప్రత్యేకించి విమోచన పని మరియు దానిలో మన పట్ల దేవుని ప్రేమ యొక్క దాగి ఉన్న ఉద్దేశాల గురించి, మన కోసం నిర్వహించగల మరియు మనకు వెల్లడించగల వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యం యొక్క సంఘటనలు మరియు పరివర్తనలతో ముడిపడి ఉన్న కల అపారమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని రాజు యొక్క నమ్మకాన్ని దానియేలు ధృవీకరించాడు. దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించిన మరియు గౌరవించిన వారు తమ స్వంత జ్ఞానం మరియు యోగ్యతపై ఆధారపడటాన్ని పక్కన పెట్టాలి, వారు కలిగి ఉన్న మంచితనానికి మరియు వారు సాధించిన మంచికి ప్రభువు మాత్రమే ప్రశంసలు అందుకుంటారు.

కల మరియు వివరణ. (31-45)
ఈ చిత్రం దేశాలను పరిపాలించే మరియు యూదు చర్చి వ్యవహారాలను ప్రభావితం చేసే భూసంబంధమైన రాజ్యాల వారసత్వాన్ని సూచిస్తుంది:
1. బంగారంతో చేసిన తల అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కల్దీయ సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
2. వెండితో చేసిన రొమ్ము మరియు చేతులు మేడియస్ మరియు పర్షియన్ల సామ్రాజ్యానికి ప్రతీక.
3. ఇత్తడితో చేసిన బొడ్డు మరియు తొడలు అలెగ్జాండర్ స్థాపించిన గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తాయి.
4. ఇనుముతో చేసిన కాళ్లు మరియు పాదాలు రోమన్ సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తాయి. రోమన్ సామ్రాజ్యం తరువాత పాదాల కాలి వలె పది రాజ్యాలుగా విభజించబడింది. కొన్ని మట్టిలా పెళుసుగా ఉంటే, మరికొన్ని ఇనుములా దృఢంగా ఉండేవి. సామ్రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసం వారిని ఏకం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి, కానీ అవి విఫలమయ్యాయి.
మానవ చేతులు లేకుండా కత్తిరించబడిన రాయి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది ప్రపంచంలోని రాజ్యాలలో స్థాపించబడుతుంది, వాటిలోని సాతాను ఆధిపత్యాన్ని పడగొట్టింది. ఇది బిల్డర్లచే తిరస్కరించబడిన రాయి, ఎందుకంటే ఇది వారి చేతులతో రూపొందించబడలేదు, అయినప్పటికీ అది మూలస్తంభంగా మారింది. క్రీస్తు పాలన యొక్క అధికారం మరియు శాంతి నిరంతరం పెరుగుతాయి, అంతం కనిపించదు. ప్రభువు పరిపాలన కాలము అంతమయ్యే వరకు మాత్రమే కాకుండా, సమయం ఆగిపోయినప్పుడు కూడా విస్తరిస్తుంది.
చారిత్రక సంఘటనల పరంగా, ఈ ప్రవచనాత్మక దృష్టి యొక్క నెరవేర్పు చాలా ఖచ్చితమైనది మరియు తిరస్కరించలేనిది. భవిష్యత్ తరాలు ఈ రాయి చిత్రాన్ని నాశనం చేసి, మొత్తం భూమిని నింపడాన్ని చూస్తాయి.

దానియేలు మరియు అతని స్నేహితులకు సన్మానాలు. (46-49)
ప్రతి ఆశీర్వాదానికి మూలం మరియు ప్రదాతగా గుర్తించి, ప్రభువుపై మన దృష్టిని కేంద్రీకరించడం మన కర్తవ్యం. చాలామంది దేవునికి తమ స్వంత సేవను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా దైవిక శక్తి మరియు మహిమ గురించి ఆలోచిస్తారు. అయితే, మనమందరం దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి మరియు మానవాళి యొక్క శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేయాలి.Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |