Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 78 | View All

1. నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగ్గుడి నా నోటిమాటలకు చెవియొగ్గుడి

2. నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢవాక్యములను నేను తెలియ జెప్పెదను.
మత్తయి 13:35

3. మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను.

4. యెహోవా స్తోత్రార్హక్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యములను దాచకుండ వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము.
ఎఫెసీయులకు 6:4

5. రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దాని నెరుగు నట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించునట్లును వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని క్రియ లను మరువకయుండి

6. యథార్థహృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సులేనివారై తమ పితరులవలె తిరుగబడకయు

7. మూర్ఖతయు తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలి యుండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనునట్లును

8. ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశ్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రము ననుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజ్ఞాపించెను
అపో. కార్యములు 2:40

9. విండ్లను పట్టుకొని యుద్దసన్నద్ధులైన ఎఫ్రాయిము సంతతివారు యుద్ధకాలమున వెనుకకు తిరిగిరి

10. వారు దేవుని నిబంధనను గైకొనకపోయిరి ఆయన ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపనొల్లకపోయిరి

11. ఆయన క్రియలను, ఆయన వారికి చూపిన తన ఆశ్చర్య క్రియలను వారు మరచిపోయిరి.

12. ఐగుప్తుదేశములోని సోయను క్షేత్రమందు వారి పితరులు చూచుచుండగా ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములను చేసెను.

13. ఆయన సముద్రమును పాయలుగా చేసి వారిని అద్దరికి నడిపించెను ఆయన నీటిని రాశిగా నిలిపెను

14. పగటివేళ మేఘములోనుండియు రాత్రి అంతయు అగ్నిప్రకాశములోనుండియు ఆయన వారికి త్రోవ చూపెను

15. అరణ్యములో ఆయన బండలు చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా వారికి నీరు త్రాగనిచ్చెను.
1 కోరింథీయులకు 10:4

16. బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు రప్పించెను నదులవలె నీళ్లు ప్రవహింపజేసెను.

17. అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపముచేయుచునే వచ్చిరి అడవిలో మహోన్నతుని మీద తిరుగబడిరి.

18. వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి.

19. ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచ గలడా యనుచు వారు దేవునికి విరోధముగా మాటలాడిరి.

20. ఆయన బండను కొట్టగా నీరు ఉబికెను నీళ్లు కాలువలై పారెను. ఆయన ఆహారము ఇయ్యగలడా? ఆయన తన ప్రజలకు మాంసము సిద్ధపరచగలడా? అని వారు చెప్పుకొనిరి.

21. యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించివేయుటకు అగ్నిరాజెను ఇశ్రాయేలు సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుట్టెను.

22. వారు దేవునియందు విశ్వాసముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు నమ్మిక యుంచలేదు.

23. అయినను ఆయన పైనున్న ఆకాశములకు ఆజ్ఞా పించెను. అంతరిక్షద్వారములను తెరచెను

24. ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మన్నాను కురిపించెను ఆకాశధాన్యము వారి కనుగ్రహించెను.
యోహాను 6:31, ప్రకటన గ్రంథం 2:17, 1 కోరింథీయులకు 10:3

25. దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపెను.

26. ఆకాశమందు తూర్పు గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దక్షిణపు గాలి రప్పించెను.

27. ధూళి అంత విస్తారముగా మాంసమును సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా రెక్కలు గల పిట్టలను ఆయన వారిమీద కురిపించెను.

28. వారి దండు మధ్యను వారి నివాసస్థలములచుట్టును ఆయన వాటిని వ్రాలజేసెను.

29. వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగ్రహించెను.

30. వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళ్లలో నుండగానే

31. దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను ఇశ్రాయేలులో ¸యౌవనులను కూల్చెను.
1 కోరింథీయులకు 10:5

32. ఇంత జరిగినను వారు ఇంకను పాపముచేయుచు ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములనుబట్టి ఆయనను నమ్ముకొనక పోయిరి.

33. కాబట్టి ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచి పోజేసెను వారి సంవత్సరములు అకస్మాత్తుగా గడచిపోజేసెను.

34. వారిని ఆయన సంహరించినప్పుడు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి హృదయపూర్వకముగా దేవుని బతిమాలు కొనిరి.

35. దేవుడు తమకు ఆశ్రయదుర్గమనియు మహోన్నతుడైన దేవుడు తమకు విమోచకుడనియు వారు జ్ఞాపకము చేసికొనిరి.

36. అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల స్థిరముగా నుండలేదు ఆయన నిబంధనను వారు నమ్మకముగా గైకొనలేదు

37. నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖస్తుతిచేసిరి తమ నాలుకలతో ఆయనయొద్ద బొంకిరి.
అపో. కార్యములు 8:21

38. అయితే ఆయన వాత్సల్యసంపూర్ణుడై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము పరిహరించు వాడు.తన ఉగ్రతను ఏమాత్రమును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు.

39. కాగావారు కేవలము శరీరులై యున్నారనియు విసరి, వెళ్లి మరలి రాని గాలివలె నున్నారనియు ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనెను.

40. అరణ్యమున వారు ఆయనమీద ఎన్నిమారులో తిరుగ బడిరి ఎడారియందు ఆయనను ఎన్నిమారులో దుఃఖపెట్టిరి.

41. మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవునికి సంతాపము కలిగించిరి.

42. ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధులచేతిలోనుండి ఆయన తమ్మును విమోచించిన దినమునైనను వారు స్మరణకు తెచ్చుకొనలేదు.

43. ఐగుప్తులో తన సూచక క్రియలను సోయను క్షేత్రమందు తన అద్భుతములను ఆయన చూపిన దినమును వారు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనలేదు.

44. ఐగుప్తీయులు త్రాగలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి ప్రవాహజలములను ఆయన రక్తముగా మార్చెను
ప్రకటన గ్రంథం 16:4

45. ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను కప్పలను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను.

46. ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచ్చెను వారి కష్టఫలములను మిడతలకప్పగించెను.

47. వడగండ్లచేత వారి ద్రాక్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెట్లను ఆయన పాడు చేసెను.

48. వారి పశువులను వడగండ్ల పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల పాలుచేసెను.

49. ఆయన ఉపద్రవము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగ్నిని ఉగ్రతను మహోగ్రతను శ్రమను వారిమీద విడిచెను.

50. తన కోపమునకు ఆయన త్రోవ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి ప్రాణమును తప్పింపక వారి జీవమును తెగులునకు అప్పగించెను.

51. ఐగుప్తులోని జ్యేష్ఠులనందరిని హాము గుడారములలోనున్న బలప్రారంభమైన ప్రథమసంతానమును ఆయన సంహరించెను.

52. అయితే గొఱ్ఱెలవలె ఆయన తన ప్రజలను తోడు కొనిపోయెను ఒకడు మందను నడిపించునట్లు అరణ్యములో ఆయన వారిని నడిపించెను

53. వారు భయపడకుండ ఆయన వారిని సురక్షితముగా నడిపించెను. వారి శత్రువులను సముద్రములో ముంచివేసెను.

54. తాను ప్రతిష్ఠించిన సరిహద్దునొద్దకు తన దక్షిణహస్తము సంపాదించిన యీ పర్వతము నొద్దకు ఆయన వారిని రప్పించెను.

55. వారియెదుటనుండి అన్యజనులను వెళ్లగొట్టెను. కొలనూలుచేత వారి స్వాస్థ్యమును వారికి పంచి యిచ్చెను. ఇశ్రాయేలు గోత్రములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను.

56. అయినను వారు మహోన్నతుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.

57. తమ పితరులవలె వారు వెనుకకు తిరిగి ద్రోహులైరి జౌకిచ్చు విల్లు పనికిరాకపోయినట్లు వారు తొలగి పోయిరి.

58. వారు ఉన్నతస్థలములను కట్టి ఆయనకు కోపము పుట్టించిరి విగ్రహములను పెట్టుకొని ఆయనకు రోషము కలుగ జేసిరి.

59. దేవుడు దీని చూచి ఆగ్రహించి ఇశ్రాయేలు నందు బహుగా అసహ్యించుకొనెను.

60. షిలోహు మందిరమును తాను మనుష్యులలో సంస్థా పన చేసిన గుడారమును ఆయన విడిచిపెట్టెను.

61. ఆయన తన బలమును చెరకును, తన భూషణమైనదానిని విరోధులచేతికిని అప్పగించెను.

62. తన ప్రజలను ఖడ్గమునకు అప్పగించెను. ఆయన తన స్వాస్థ్యముమీద ఆగ్రహించెను

63. అగ్ని వారి ¸యౌవనస్థులను భక్షించెను వారి కన్యకలకు పెండ్లిపాటలు లేకపోయెను.

64. వారి యాజకులు కత్తిపాలుకాగా వారి విధవరాండ్రు రోదనము చేయకుండిరి.

65. అప్పుడు నిద్రనుండి మేల్కొను ఒకనివలెను మద్యవశుడై ఆర్భటించు పరాక్రమశాలివలెను ప్రభువు మేల్కొనెను.

66. ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు తరిమికొట్టెను నిత్యమైన నింద వారికి కలుగజేసెను.

67. పిమ్మట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహ్యించు కొనెను ఎఫ్రాయిము గోత్రమును కోరుకొనలేదు.

68. యూదా గోత్రమును తాను ప్రేమించిన సీయోను పర్వతమును ఆయన కోరుకొనెను.

69. తాను అంతరిక్షమును కట్టినట్లు తాను భూమిని నిత్యముగా స్థాపించినట్లు ఆయన తన పరిశుద్ధమందిరమును కట్టించెను

70. తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱ్ఱెల దొడ్లలోనుండి అతని పిలిపించెను.

71. పాడిగొఱ్ఱెలను వెంబడించుట మాన్పించి తన ప్రజలైన యాకోబును, తన స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రా యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రప్పించెను.

72. అతడు యథార్థహృదయుడై వారిని పాలించెను కార్యములయందు నేర్పరియై వారిని నడిపించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-78. ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర అంతటిలో అనేక నాశనకరమైన తీర్పులు వారిమీదికి ఎందుకు వచ్చాయో వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆ గత చరిత్రనుండి పాఠాలు నేర్చుకోవాలనే కోరికతో రాసిన కీర్తన. శీర్షిక: ఆసాపు - కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. దైవధ్యానము - కీర్తన 32 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

78:1 ప్రజలందరూ యెహోవా బోధను లేదా ధర్మశాస్త్రాన్ని వినాలనే హెచ్చరిక ఇది. హెబ్రీ పదం టోరాను "కట్టడ” లేక “శాసనము" అని అనువదించడంలో దాని అంతస్సారం పూర్తిగా విశదం కావడం లేదు. ధర్మశాస్త్రం మూలోద్దేశం దేవునితో సంబంధాన్ని నిరంతరమూ కొనసాగించడానికి అవసరమైన బోధనందిచడం (1:2 నోట్సు చూడండి.

78:2 దేవుడు తన విశ్వాస్యతను బట్టి ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల కార్యాలు జరిగించినప్పటికీ వారు ఆయనను విశ్వసించకపోవడం గురించి కీర్తనకారుడు గూఢప్రశ్నల ద్వారా వ్యతిరేకాలంకారం ద్వారా వర్ణిస్తున్నాడు. హెబ్రీ పదం ఖియ్ దోత్ గూఢవాక్యము లేదా చిక్కు ప్రశ్న అనే అర్థాన్నిస్తుంది. (సంఖ్యా 12:8; న్యాయాధి 14:12-19, సామె 1:6). 

78:3-4 ఈ వచనాలు కీర్తన. ఉద్దేశాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. దేవుని అద్భుతకార్యాల గురించి పూర్వికులందించిన మౌఖిక పారంపర్య గాథల్ని ఒక తరం తర్వాత మరొక తరం చెప్పుకొంటూనే ఉండాలి. 

78:5-6 ఇశ్రాయేలు ప్రారంభంలోని చారిత్రక సంఘటనల్ని, తరం తర్వాత తరం చెప్పుకోవడం వారి పూర్వచరిత్రను శాశ్వతం చేసింది. ఇలా చెప్పుకోవడం తరాల మధ్య అంతరం లేకుండా చేసింది. ప్రారంభ కాలంలో ఇశ్రాయేలుకు దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నిర్దేశించే వాగ్దానాలు, ఉపదేశాలు వేల సంవత్సరాల తర్వాతి తరాల్లోని వారు సైతం తమకు చెందినవిగానే భావించారు. దీని లక్ష్యం రాబోయే తరాల్లోని పిల్లలు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును కలిగి ఉండకుండా (వ.7), దేవుని ఆజ్ఞల్ని గైకొనేలా చేయడం (66:7; నిర్గమ 17:1-7; యెషయా 1:23; 30:1; 65:2). యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిరమనస్సు లేనివారై తమ పితరులవలె తిరుగబడకయు - ఏ విశ్వాసుల తరమైనప్పటికీ ఒకవేళ దేవుని వెదకడానికి, ఆయన వాక్యాన్ని, నీతిమంతమైన ఆయన మార్గాలనూ తెలుసుకోడానికి వారి హృదయాలను సిద్ధపరచుకోలేకపోతే ఆ తరం దానికి రక్షణ ఉద్దేశాలు, శక్తి ఉన్నా దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనలేదు. మరోవైపు దేవుని యెడల తమ హృదయాలను స్థిరపరచుకొని, అక్రమమైన ఈ లోకంనుండి తొలగిపోతూ సమస్త అపవిత్రమైన వాటితో రాజీపడక, తమను తాము ప్రత్యేకించుకొన్నవారు తమ దేవుని మహిమను, శక్తిని, అద్భుతాన్ని తెలుసుకొంటారు (వ.4). దేవుడు తన నిబంధనా పూర్వకమైన విశ్వాస్యతను కృపను ఇశ్రాయేలు పట్ల చూపిస్తున్నా, ఇశ్రాయేలు మటుకు ప్రతి తరంలోను ఆయన పట్ల అవిధేయత ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది. 

78:7 ఆ తరమును పోలియుండక - అవిశ్వాసులై తమ పూర్వీకుల అడుగు జాడలను అనుసరించకూడదని ప్రజలను దేవుడు హెచ్చరించాడు. ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన తరానికి దానిని అన్వయిస్తే నేటి సంఘాలు వాక్యానుసారమైన క్రైస్తవ్యాన్ని విడిచి పెట్టి చల్లారిపోయిన సంఘాలు, శాఖలు, లేక సహవాసాల పద్ధతులను అనుసరించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
ఒక సంఘ ఆధ్యాత్మికత నాశనానికి కారణాల్లో కొన్ని: (1) దేవునిలో భయభక్తులు గల సంఘాల్లో లేఖనానుసారం కాని మార్గాలు చొరబడ్డాయనీ, సంఘం వాటిని అనుకరించడం మొదలు పెట్టిందని గ్రహించలేక ప్రజలను సరైన సమయంలో హెచ్చరించలేని నాయకులు; (2) సంఘ జీవితానికీ, సత్యానికీ, మార్గదర్శకత్వానికీ క్రీస్తు, అపొస్తలుల కొత్త నిబంధన ప్రత్యక్షతే ఏకైక ఆధారమని ఖండితంగా బోధించకపోవడం (ఎఫెసీ 2:20 నోట్సు చూడండి), (3) సంఘ పవిత్రతను, వాక్యానుసారమైన సిద్ధాంతాన్ని, నైతిక విషయాలను వారికి నేర్పించక పోవడం; (4) సంఘాన్ని కొత్త నిబంధన ప్రమాణాలకు, లేక పద్ధతులకు దూరం కాకుండా చేయలేకపోవడం; (5) సంఘ జీవితానికి కేంద్రమైన క్రీస్తుతో సన్నిహిత సహవాసం, మనఃపూర్వకమైన, లేక తీవ్రమైన విజ్ఞాపన ప్రార్ధనా జీవితం లేకపోవడం (ప్రక 2:4); (6) గతంలో తీవ్రమైనదిగా భావించిన సంఘ నాయకుల, బోధకుల, లేక సభ్యులలో పాపాన్ని ఇప్పుడు చూసీ చూడనట్టు సహించడం (ప్రక 2:14-15, 20); (7) ప్రజలలో పవిత్రత, నీతి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం (వివేకం), ప్రేమ, ఆత్మశక్తి ప్రత్యక్షతలకు - లౌకిక విజయాలు, సంఖ్యాపరమైన అభివృద్ధిని, నిజమైన ఆధ్యాత్మికతకు ధనాభివృద్ధిని ప్రత్యామ్నాయంగా నొక్కిచెప్పడం. 

78:9-10 ఎఫ్రాయిము సంతతివారు విలుకాండ్రు(విండ్లను పట్టుకొని యుద్ధసన్నద్ధులైనవారు)గా ప్రసిద్ధిచెందారు. - (జెకర్యా 9:13). ఉత్తర రాజ్యంలోని గోత్రాలతో కలిసి తిరుగుబాటు చేసి విడిపోవడం ద్వారా వీరు దేవుని నిబంధనను భంగపరిచారు. 

78:11 ఈ వచనం వ. 3-4 లోని ఆశ్చర్యకార్యాల్ని ఉదహరిస్తుంది. 

78:12 దేవుడు తన వాక్కు ద్వారా, తన మార్గాల ద్వారా తనను తాను ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యక్షపర్చుకున్నాడు. సోయను ఐగుప్తులోని ఒక ప్రధాన పట్టణం, అనంతర కాలంలో ఇది రాజధాని అయ్యింది (యెషయా 19:11,13; 30:4; యెహె 30:14). 

78:13 ఈ వచనం ఇశ్రాయేలీయులు ఎఱ్ఱసముద్రాన్ని దాటడాన్ని వర్ణిస్తున్నది (నిర్గమ 14:21-22). నీళ్లు రాశిగా నిలబడడమంటే అవి అటూ ఇటూ గోడలాగా నిలిచిపోయాయని అర్థం (33:7; నిర్గమ 15:8; యెహో 3:13,16). 

78:14 యెహోవా సన్నిధిని సూచించే మేఘస్తంభం, అగ్నిస్తంభం గురించిన ప్రస్తావన (నిర్గమ 14:19-20; 40:36-38). 

78:15-16 బండలు చీల్చి... బండలో నుండి అనే పదజాలం హోరేబు దగ్గర, మెరీబా దగ్గర బండలో నుండి నీటిని రప్పించడాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి (నిర్గమ 17:1-7; సంఖ్యా 20:7-11).

78:17 వ.17-20 లనువ.56-58 లతో పోల్చి చూడండి. ఇశ్రాయేలీయులు మోషేకు, యెహోవాకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథంలో క్షామం తొలగిపోతుందనే అలంకారిక దృష్టాంతాన్ని, చెర అనంతరం ఇశ్రాయేలీయులు దేశంలో వర్ధిల్లేలా పాడిపంటలు సమృద్ధిగా ఉండడంతో పోల్చి చూడండి (107:35; యెషయా 53:2; యిర్మీయా 2:6; 50:12; 51:43). 

78:18-20 ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు తమకు భోజనము సిద్ధపర్చగలడా అని ఆయనకు విరోధంగా మాట్లాడుతూ ఆయనను శోధించిరి (95:8-9 నోట్సు చూడండి; 1కొరింథీ 10:8 చూడండి). అరణ్యములో భోజనము సిద్ధపర్చడం గురించి 23:5 నోట్సు చూడండి. 

78:21-22 యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల అపనమ్మకానికి శిక్షగా (ద్వితీ 9:23; యోనా 3:4-10తో పోల్చండి), అగ్ని రాజుకొనేలా చేశాడు (సంఖ్యా 11:1-3).

78:23-25 ఇశ్రాయేలీయుల అరణ్య ప్రయాణాల్లో దేవుడు వారిని పోషించడానికి మన్నాను ఆహారంగా ఇచ్చాడు. (నిర్గమ 16:4-5). పాత నిబంధనలో ఈ ఒక్కచోట మాత్రమే అబ్బిరీమ్ (“బలవంతులు", “శక్తి గలవారు” “శూరులు” అని అక్షరార్థం) అనే హెబ్రీ పదాన్ని దేవదూతల్ని సూచించడం కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది.

78:26-31 ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి వ్యతిరేకంగా సణిగి మాంసమును ఇమ్మని కోరుకొన్నప్పుడు, యెహోవా పూరేళ్లను (రెక్కలుగల పిట్టలను) రప్పించాడు. (సంఖ్యా 11:18-20,31-35). ఇశ్రాయేలీయులు తమ “ఆయాసమును గూర్చి" దేవునికి వ్యతిరేకంగా సణిగినప్పుడు (సంఖ్యా 11:1) ఆయన వారికి శిక్షగా వారి మధ్యకు అగ్నిని పంపించాడు. 

78:34-35 దేవుని గద్దింపుతో ఇశ్రాయేలీయులు ఆయనను ఆశ్రయించారు (యెషయా 26:9, హోషేయ 5:15). ఆశ్రయదుర్గమనియు... విమోచకుడనియు అనే పదజాలం యెహోవా శక్తిని ఆయన రక్షణను సూచిస్తుంది (18:31; 19:14; ఆది. 49:24; ద్వితీ 32:4,15).

7836-38 ఇశ్రాయేలీయులు వారి జీవిత కాలమంతటిలోను . నమ్మకం గాను, పూర్తిగాను దేవుని అనుసరించడానికి వారి హృదయములను సిద్ధపరచుకోలేదు. మన చివరి విమోచనా దినం వరకు దేవునికి, ఆయన నిబంధనకు స్థిరంగా కట్టుబడి ఉండి దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం అవసరం. అయితే ఆయన వాత్సల్య సంపూర్ణుడై... వారి దోషము పరిహరించువాడు. దేవుని సహనం, కనికరం ఈ కీర్తనలో స్పష్టంగా తెలియజేయ బడింది. - ఆయన ప్రజలు పదేపదే తిరుగబడినా, దేవుడు తన కోపాన్ని అణచుకొన్నాడు. తన ప్రజలు తనను పూర్తిగా తృప్తిపరచలేక పోయారన్న కారణంగా దేవుడు వారినెన్నడూ విడిచిపెట్టడు. . అయితే ఉద్దేశపూర్వకమైన అవిధేయత, తిరుగుబాటులకు కూడా దేవుని క్షమాపణ లభిస్తుందని మనం భావించకూడదు. పాపంతో మనమాయనకు ఎడతెగని దుఃఖం కలిగిస్తే, ఆయన ఇశ్రాయేలీయులకు చేసినట్టే మనకూ తీర్పు తీరుస్తాడు (హెబ్రీ 3:7-19తో పోల్చండి). 

78:42-43 యెహోవా ఇశ్రాయేలును జ్ఞాపకం చేసుకొని, వారి శత్రు వులనుండి విడిపించినప్పటికీ వారు దేవుణ్ణి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనలేదు (వ.35,39,41). 

78:44-51 ఈ వచనాల్లో వర్ణించబడిన తెగుళ్లు నిర్గమకాండం లోని సంఘటనల వరసక్రమంలో కనబడవు (నిర్గమ 7-11 అధ్యా.), ఐగుప్తు అనుభవించిన తెగుళ్లు: నీళ్లు రక్తంగా మారడం (నిర్గమ 7:14-24), జోరీగలు (నిర్గమ 8:20-32), మిడతలు (నిర్గమ 10:1-15), వడగండ్లు (నిర్గమ 9:13-26), జ్యేష్ఠ సంతానం మరణించడం (నిర్గమ 11:1-11). హాము గుడారములు ఐగుప్తును సూచిస్తున్నాయి (105:23,27; ఆది 10:6). 

78:52-53 మందను నడిపించునట్లు... సురక్షితముగా నడిపించెను గురించి 77:20 నోట్సు చూడండి.

78:54 ప్రతిష్టించిన సరిహద్దు నొద్దకు అంటే “ఆయన పరిశుద్ధత ఆవరించిన అంచుల వరకు” అని అక్షరార్థం. దేవుని పరిశుద్ధ మందిరం సీయోనులో ఉండడానికి ముందు షిలోహులో ఉన్నందున (వ.60), ఈ వచనంలోని పర్వతము సీయోను కాకపోవచ్చు. 

78:55 కనానును జయించడం, అక్కడ స్థిరపడడం గురించిన వర్ణన యెహో 6-22 అధ్యాయాల్లో ఉంది. 

78:56-57 దేవుణ్ణి శోధించడం గురించి వ.40-41 నోట్సు చూడండి. తొకిచ్చు విల్లు అనే... మాటలు అవిధేయతను సూచిస్తున్నాయి. పాతబడి వంగిపోయిన విల్లు ఉపయోగపడకపోయినట్లు అవసరార్థం సహాయం కోసం ఎవరి వద్దకో పరుగెత్తి వెళ్ళినా ఫలితం దక్కకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది అవిశ్వాస్యతకు చిహ్నం. 

78:58 అన్యదైవాల్ని పూజించడం కోసం వేరుగా నిర్మించిన ఆలయాలు, బలిపీఠాలే ఉన్నత స్థలములు.

78:59-60. షిలోహులోని మందిరం నుండి యెహోవా సన్నిధి వెడలిపోవడం ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేవుడైన యెహోవాను పూర్తిగా విడిచి పెట్టారని తెలియజేస్తున్నది. యెహోషువ కనానులో తొలిసారి పరిశుద్ధ గుడారంలో నిబంధన మందసాన్ని స్థాపించిన చోటు ఇదే.

78:61 తన బలమును చెరకును అనే మాటలు ఫిలిపీయులు మందసాన్ని పట్టుకొనడాన్ని సూచిస్తున్నది (1సమూ 4-6), మందసం యెహోవా ప్రజల మధ్య ఆయన శక్తికి, ఆయన సన్నిధి ప్రసన్నతకు సూచన. ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు వారికి ముందుగా మందసం నడిచేది (యెహో 6:6-14). 

78:65 ఈ వచనాలు యెహోవా ఆలస్యాన్ని అలంకారిక వర్ణనలో చెబుతున్నాయి. యెహోవా మేల్కొనడం ఆయన వారిని విడిపిస్తాడనీ, వారి కష్టాలు ముగిసిపోతాయనీ సూచిస్తుంది (35:23; 44:24; 59:5-6). ఈ వర్ణనాత్మక పదాలు దైవబలం ఉన్న పరాక్రమశాలి... నిద్రనుండి మేల్కొని
యుద్ధం చేసినట్టుగా యెహోవా తన ప్రజల పక్షాన యుద్ధం చేస్తాడని చెబుతున్నాయి (1రాజులు 18:27; యెషయా 42:13-16; 51:9-11). 

78:67-69 యూదా యెహోవా మందిర స్థానంగా, దావీదు రాజ్య కేంద్రంగా ఎఫ్రాయిము కంటే పైస్థానంలో ఉండడానికి కారణం మందసం షిలోహులో ఉన్నప్పుడు ఎఫ్రాయిము గోత్రం దానిని కాపాడకపోవడం.
యెహోవా సీయోను పర్వతమును కోరుకొన్నాడని ఈ వచనభాగం సూచిస్తుంది.

78:70-71 యెహోవా తన ప్రజలైన యాకోబు సంతతివారిని పరిపాలించ డం కోసం ఇశ్రాయేలులో గొట్టెల కాపరిగా ఉన్న దావీదును ఎన్నుకొన్నాడు. యెహోవా ఘనమైన పనులు చేయడం కోసం ఎన్నిక లేని మనుషుల్ని ఎన్నుకోవడం తరచుగా కనబడుతుంది.

78:72 దావీదు యథార్థతతో కార్యదక్షతతో రాజుగా తన ప్రజల్ని సేవించాడు, దేవుని ప్రజలకు మందకాపరిగా వారిని యుక్తమార్గంలో నడిపించాడు (77:20). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |