Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 43 | View All

1. తరువాత అతడు తూర్పుతట్టు చూచు గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకొని రాగా

2. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని ప్రభావము తూర్పుదిక్కున కనబడెను; దానినుండి పుట్టిన ధ్వని విస్తారజలముల ధ్వనివలె వినబడెను, ఆయన ప్రకా శముచేత భూమి ప్రజ్వరిల్లెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:15, ప్రకటన గ్రంథం 14:2, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

3. నాకు కనబడు దర్శనము, పట్టణమును నాశముచేయుటకై నేను రాగా నాకు కన బడిన దర్శనమువలె నుండెను. మరియకెబారు నది దగ్గర నాకు కనబడిన దర్శనము వంటి దర్శనములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.

4. తూర్పుతట్టు చూచు గుమ్మపుమార్గమున యెహోవా తేజోమహిమ మందిరము లోనికి ప్రవేశించెను.

5. ఆత్మ నన్ను ఎత్తి లోపటి ఆవరణము లోనికి తీసికొని రాగా యెహోవా తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను.

6. మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినట్టు నాకు శబ్దము వినబడెను. అప్పుడు నాయొద్ద నిలిచినవాడు నాతో ఇట్లనెను.

7. నర పుత్రుడా, యిది నా గద్దె స్థలము, నా పాదపీఠము; ఇక్కడ నేను ఇశ్రాయేలీయులమధ్య నిత్యమును నివసించె దను, వారు ఇకను జారత్వముచేసి తమ రాజుల కళేబరము లకు ఉన్నత స్థలములను కట్టి, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుద్ధనామమును అపవిత్రపరచకయుందురు, నాకును వారికిని మధ్య గోడ మాత్రముంచి

8. నా గడపదగ్గర వారి స్థలముల గడపలను, నా ద్వారబంధములదగ్గర వారి ద్వార బంధములను కట్టి, తాముచేసిన హేయక్రియలచేత నా పరిశుద్ధనామమునకు దూషణ కలుగుటకై వారు హేతువులైరి గనుక నేను కోపావేశుడనై వారిని నాశనము చేసితిని.

9. వారు జారత్వము మాని, తమ రాజుల కళేబరము లను నాయొద్దనుండి దూరమునకు కొనిపోయినయెడల వారిమధ్యను నేనెల్లప్పుడును నివసింతును.

10. కాబట్టి నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబట్టి సిగ్గుపడునట్లు ఈ మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెట్టవలెను.

11. తాము చేసినవాటన్నిటినిబట్టి వారు సిగ్గుపడినయెడల, మందిరముయొక్క వైఖరిని దాని యేర్పాటును బహిర్గమ స్థానములను అంతర్గమస్థానములను దానినిగూర్చిన మర్యాదలన్నిటిని విధులన్నిటిని దాని ఆచారములను క్రమములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ ఆచారవిధులన్నిటిని గైకొని ఆచరించునట్లు వారు చూచుచుండగా వాటిని వ్రాయిం చుము.

12. ఆ మందిరమునుగూర్చిన విధి యేదనగా పర్వతము మీద దానికి చేరికైన స్థలమంతయు అతిపరిశుద్ధము, మందిరమునుగూర్చిన విధి యిదియే.

13. మూరల కొలచొప్పున బలిపీఠముయొక్క కొలత ఎంతనగా మూరెడు, అనగా మూరెడు జేనెడు బలిపీఠమునకు పీఠమొకటి యుండవలెను. దాని డొలుపు మూరెడెత్తును మూరెడు వెడల్పును చుట్టు దాని చూరు జేనెడు విచిత్రమైన పనిగలదిగాను ఉండవలెను.

14. నేలమీద కట్ట బడిన డొలుపు మొదలుకొని క్రింది చూరువరకును ఎత్తు రెండు మూరలు, వెడల్పు మూరెడు మరియు చిన్న చూరు మొదలుకొని పెద్ద చూరువరకు నాలుగు మూరలు, దాని వెడల్పు మూరెడు.

15. దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగ్ని గుండమునుండి పైకి నాలుగు కొమ్ములుండెను,

16. దేవాగ్నిగుండము పండ్రెండు మూరల కొలత గలదై చచ్చౌకముగా నుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:16

17. మరియు చూరు నిడి వియు వెడల్పును నలుదిశల పదునాలుగు మూరలు, దాని చుట్టునున్న అంచు జేనెడు, దాని చుట్టంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటి యుండెను, దానికున్న మెట్లు తూర్పు తట్టుండెను.

18. మరియు అతడు నాతో ఇట్లనెనునరపుత్రుడా, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ బలి పీఠము కట్టబడిన పిమ్మట దానిమీద రక్తము చల్లి, దహన బలులు అర్పించుటకై విధులనుబట్టి ఈలాగున జరిగింప వలెను.

19. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా పరిచర్యచేయుటకై నా సన్నిధికివచ్చు సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరి హారార్థబలి అర్పిం చుటకై కోడెను ఇయ్యవలెను.

20. వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారార్థబలిగా నర్పించి, బలి పీఠమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకై దాని రక్తములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొమ్ములమీదను చూరుయొక్క నాలుగు మూలలమీదను చుట్టునున్న అంచుమీదను చమరవలెను.

21. తరువాత పాపపరిహారార్థ బలియగు ఎద్దును తీసి పరిశుద్ధ స్థలము అవతల మందిరమునకు చేరిన నిర్ణయస్థలములో దానిని దహనము చేయవలెను.

22. రెండవ దినమున పాప పరిహారార్థబలిగా నిర్దోషమైన యొక మేకపిల్లను అర్పింప వలెను; కోడెచేతను బలిపీఠమునకు పాపపరి హారము చేసినట్లు మేకపిల్లచేతను పాపపరిహారము చేయవలెను.

23. దాని నిమిత్తము పాపపరిహారము చేయుట చాలించిన తరువాత నిర్దోషమైన కోడెను నిర్దోషమైన పొట్టేలును అర్పింపవలెను.

24. యెహోవా సన్నిధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటి మీద ఉప్పుచల్లి దహనబలిగా యెహోవాకు అర్పింప వలెను.

25. ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారార్ధబలిగా ఒక మేకపిల్లను ఒక కోడెను నిర్దోషమైన ఒక పొట్టేలును వారు సిద్ధపరచవలెను.

26. ఏడు దినములు యాజకులు బలి పీఠమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుచు దానిని పవిత్ర పరచుచు ప్రతిష్ఠించుచు నుండవలెను.

27. ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు బలిపీఠముమీద మీ దహనబలులను మీ సమాధానబలులను అర్పింపగా నేను మిమ్ము నంగీకరించెదను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
43:1-2 నిర్గమం వృత్తాంతంలోను, సీనాయి పర్వతం మీద ఆజ్ఞలనివ్వడంలోను, అరణ్య ప్రయాణాల్లోను స్పష్టంగా కనబడే దేవుని ప్రభావము ఆయన ప్రజల మధ్య ఆయన సన్నిధికి దృశ్యరూప ప్రత్యక్షత. అధ్యా. 43లో దేవుని మహిమ దేవాలయంలోనికి తిరిగి ప్రవేశించడం, 10-11 అధ్యాయాల్లోని విషాదాన్ని తిప్పివేసినట్టుగా ఉంది. దేవుని ప్రభావం మిక్కిలి ప్రకాశవంతంగా, తేజరిల్లే వెలుగుగా ఉంటుందనే వర్ణన కనబడుతుంది (10:4; లూకా 2:9; ప్రక 21:11,23). యెహోవా ప్రభావం తూర్పు గుమ్మంనుండి లోపలికి ప్రవేశించింది. అంత క్రితం ఈ గుమ్మం నుండే దేవుని ప్రభావం బయటికి వెళ్లింది (10:18-19; 11:23). దేవుని దర్శనం వెంట విస్తార జలముల ధ్వని అనుసరించడం మనం సాధారణంగా చూసేదే (1:24; ప్రక 1:15; 14:2; 19:6). 

43:3 ఈ వచనం యెహెజ్కేలు ప్రతిస్పందనను తెలియజేస్తూ దర్శనం వర్ణనకు ఒక అంతరాయంగా కనబడు తుంది. ఇదివరకటి దర్శనాల కోసం 8-11 అధ్యాయాలు చూడండి. నేను సాగిలపడితిని అని చెప్పడం దేవునినుండి యెహెజ్కేలుకు మొట్టమొదటిసారి కలిగిన దర్శనాన్ని, అతని ప్రతిస్పందనను గుర్తుచేస్తుంది (1:28). 

43:4-5 దేవాలయ నిర్మాణంలోని - కట్టడాలు ఖాళీ ప్రదేశాల వర్ణనను 40-42 అధ్యాయాలు ప్రధానంగా తెలియజేశాయి. ఇప్పుడు ప్రధానదృష్టి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని నింపడం. ఇది ఆదికాండము 1 అధ్యాయం లాగా కనబడుతుంది, ఈ అధ్యాయంలో జలం, భూమి, ఆకాశం మొదలైనవి మొదటి మూడు రోజుల్లో సృష్టించబడగా, నాల్గవ రోజునుండి ఆరవ రోజు వరకు వాటిని సకల ప్రాణులతో నింపడం జరిగింది. దేవుని మహిమ యెరూషలేములోని సొలొమోను దేవాలయాన్ని విడిచి వెళ్లినప్పుడు ఇశ్రాయేలు మీద తీర్పు
మొదలైంది (8-11 అధ్యా.). యెహోవా తేజోమహిమ యెరూషలేములోని కొత్త దేవాలయంలోనికి తిరిగి ప్రవేశించడం జాతిగా ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణలో పతాక సన్నివేశం. 

43:6-9 ముందుగా అతి పరిశుద్ధస్థలంతో మొదలై దేవుని మహిమ మందిరమంతా నిండింది (వ. 1-9). చివరకు వంటగదుల్లోని పనుల వర్ణనతో సహా (46:24), వెలుపలి ఆవరణ నాలుగు మూలలవరకు నిండిపోయింది. నా పాదపీఠము అనే పదజాలం రాజు సింహాసనం (గద్దె) మీద కూర్చున్నప్పుడు అతని పాదాలు ఆనించే స్థలానికి సూచనగా ఉంది(1దిన 28:2; కీర్తన 99:5; 132:7; విలాప 2:1). నేను ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య నిత్యమును నివసించెదను అనే పదజాలం దేవుడు దేవాలయములోనికి ప్రవేశించడానికి గల కారణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇది 37:26-28లోని వాగ్దానాన్ని నూతనపరుస్తుంది. (43:9; 1రాజులు 6:13; జెకర్యా 2:11తో పోల్చండి). తమ రాజుల కళేబరములను అనే పదజాలం దేవాలయం సమీపంలో రాజులు పాతిపెట్టబడడాన్ని సూచిస్తుంది. దేవాలయం సమీపంలో ఈ సమాధులుండడం దేవాలయాన్ని అపవిత్రపరుస్తుంది (1రాజులు 2:10; 11:43; 2రాజులు 21:18,26).

43:10-12 "క్రీ.పూ. 586లో దేవాలయ వినాశనాన్ని కళ్లారా చూసి, పవిత్రస్థలానికి వందల మైళ్ల దూరంలో రెండు దశాబ్దాలపాటు నివసించినవారు యెహోవా తమ మధ్య నివసిస్తాడని చేసిన వాగ్దానం ఏమైందోనని ఆశ్చర్యపడి ఉండవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, “మందిరం" ప్రకటన కంటె ఆహ్వానించదగిన గొప్ప వార్త ఇక ఏదీ వుండదు” (డేనియల్ బ్లాక్).

43:13-17 యెహోవా మహిమ దేవాలయంలోనికి తిరిగి ప్రవేశించిన తర్వాత, మొదటి విషయం బలులర్పించే స్థలమైన బలిపీఠము. 40:47 వచనంలో బలిపీఠం ప్రస్తావన కనబడుతుంది, అయితే ఇప్పుడు దేవాలయం లోని కార్యక్రమాల్లో ఇది ప్రధానదృష్టి నాకర్షిస్తుంది. బలిపీఠపు పరిమాణం, ఎత్తులను బట్టి తూర్పువైపునుండి మెట్లుండడం అవసరం (నిర్గమ 20:26). 

43:18-19 దానిమీద రక్తము చల్లి అనే పదజాలం గురించి నిర్గమ 29:16; లేవీ 4:6; 5:9 చూడండి. 

43:20 భౌతిక ఉపకరణాలకు ప్రాయశ్చిత్తం జరిగించి, పాపం కారణంగా వాటికి కలిగిన అపవిత్రతనుండి వాటిని శుద్ధి చేయడం జరిగింది. (లేవీ 8:14-15). ప్రాయశ్చిత్తం చేసి బలిపీఠాన్ని శుద్ధి చేయడం - యాజకుల్ని ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు వారిమీద రక్తాన్ని ప్రోక్షించడాన్ని (నిర్గమ 29:21), ప్రాయశ్చిత్తార్ధ దినం నాడు ప్రజల పాపాలకు పరిహారంగా బలిపీఠం మీద
ప్రాయశ్చిత్తం చేయడాన్ని (లేవీ 16:18-19), నిబంధనను ఖరారు చేయడం కోసం ప్రజల మీద రక్తం ప్రోక్షించడాన్ని పోలి ఉంది (నిర్గమ 20:25, 26). 

49:21 పవిత్రమైన బలిపశువుల్లో కొన్నిటిని పరిశుద్ధ స్థలము అవతల వైపు తీసుకొని వెళ్లడం జరిగింది. (నిర్గమ 29:14; లేవీ 4:12,21; 8:17; 9:11; 16:27). ఈ చర్య క్రీస్తు ప్రాణ త్యాగంలోని ఒక అంశానికి ముంగుర్తు (హెబ్రీ 13:10-13).

43:22-26 ఏడు దినములు వరసగా బలిపీఠమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడం పర్ణశాలల పండుగ ఆచరణలో జరిగేది (1 రాజులు 8:65-66; ఎజ్రా 3:1-7). ఇది యాజకులు ప్రతిష్ఠించబడడాన్ని పోలి ఉంది (నిర్గమ 29:1-37; లేవీ 8).

43:27 మూడు ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో సమాధాన (సహవాస) బలులను అర్పించేవారు. వారాల పండుగ. (లేవీ 23:19-20), నాజీరువ్రతం పూర్తయినప్పుడు (సంఖ్యా 6:17-20), యాజకుల్ని యాజకవిధుల్లోకి స్థాపన చేసేటప్పుడు (లేవీ 9:18,22). సమాధానబలి దహనబలిని పోలి ఉంటుంది, ఎందుకంటే సమాధానబలి తర్వాత దహనబలిని అర్పిస్తారు. కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల్లో దహనబలి, దానితోబాటు సమాధానబలి లేదా కృతజ్ఞతార్పణ అర్పించిన సందర్భాలు ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో ఉన్నాయి. (నిర్గమ 24:5; లేవీ 23:19; ద్వితీ 27:7; 1సమూ 11:5; 1రాజులు 8:63-65). సమాధానబలి విషయంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సమాధానబలిని అర్పించే భక్తుడు బలిలో పాల్గొనాలి, అంటే భోజనం చేయాలి, ఇది సమాధానం (సహవాసం)లోని సంతోషానికి వ్యక్తీకరణ. ఈ రకంగా ఇది ప్రభువు బల్లలో పాల్గొనడం వంటిది. 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |