Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 43 | View All

1. తరువాత అతడు తూర్పుతట్టు చూచు గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకొని రాగా

ఆలయం నుండి దేవుని మహిమాప్రకాశం తరలిపోవడం యెహెఙ్కేలు 11:22-23 లో వర్ణించబడింది. ఆ మహిమ ఆలయానికి తిరిగి రావడం ఈ భాగం అద్భుతంగా వెల్లడిస్తున్నది. తన ప్రజల పాపాల కారణంగా దేవుడు తన ఆలయాన్నీ తన దేశాన్నీ విడిచిపెట్టాడు. ఇక్కడ ఆయన తిరిగి వస్తున్న దృశ్యం ఉంది. ఈ దర్శనంలో మహిమాప్రకాశం తిరిగి రావడం ప్రజలంతా తమ దేశానికి తిరిగి వచ్చి ఆలయాన్ని కట్టిన తరువాత అని గమనించండి.

2. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని ప్రభావము తూర్పుదిక్కున కనబడెను; దానినుండి పుట్టిన ధ్వని విస్తారజలముల ధ్వనివలె వినబడెను, ఆయన ప్రకా శముచేత భూమి ప్రజ్వరిల్లెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:15, ప్రకటన గ్రంథం 14:2, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

3. నాకు కనబడు దర్శనము, పట్టణమును నాశముచేయుటకై నేను రాగా నాకు కన బడిన దర్శనమువలె నుండెను. మరియకెబారు నది దగ్గర నాకు కనబడిన దర్శనము వంటి దర్శనములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.

9—10 అధ్యాయాలు చూడండి.

4. తూర్పుతట్టు చూచు గుమ్మపుమార్గమున యెహోవా తేజోమహిమ మందిరము లోనికి ప్రవేశించెను.

5. ఆత్మ నన్ను ఎత్తి లోపటి ఆవరణము లోనికి తీసికొని రాగా యెహోవా తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను.

నిర్గమకాండము 40:34-35; 1 రాజులు 8:11 పోల్చి చూడండి.

6. మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినట్టు నాకు శబ్దము వినబడెను. అప్పుడు నాయొద్ద నిలిచినవాడు నాతో ఇట్లనెను.

“ఒకరి స్వరం”– తరువాతి వచనాన్ని బట్టి ఈ స్వరం దేవునిదే అని తెలుస్తున్నది.

7. నర పుత్రుడా, యిది నా గద్దె స్థలము, నా పాదపీఠము; ఇక్కడ నేను ఇశ్రాయేలీయులమధ్య నిత్యమును నివసించె దను, వారు ఇకను జారత్వముచేసి తమ రాజుల కళేబరము లకు ఉన్నత స్థలములను కట్టి, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుద్ధనామమును అపవిత్రపరచకయుందురు, నాకును వారికిని మధ్య గోడ మాత్రముంచి

“సింహాసనం” – యిర్మియా 3:17; యిర్మియా 17:12. గతంలో ఉన్న ఆలయంలో దేవుడు ఒడంబడిక మందసం పైగా సింహాసనాసీనుడై ఉన్నట్టు రాసి ఉంది (1 సమూయేలు 4:4; 2 సమూయేలు 6:2; కీర్తనల గ్రంథము 80:1; కీర్తనల గ్రంథము 99:1). “ఇస్రాయేల్ ప్రజలు”– అంటే అక్షరాలా యూదులు అని అర్థం చేసుకోవాలని తోస్తున్నది. యూదుల విగ్రహారాధన గురించీ, ఎత్తయిన పూజా స్థలాల గురించీ, వారి పాపాల గురించీ ఇక్కడ ఉంది. “నివాసం చేస్తాను” – నిర్గమకాండము 25:8 నోట్. “మరెన్నడూ”– వ 9; యెహెఙ్కేలు 37:26-28. ఈ అధ్యాయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే ఏర్పాటు జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది. ఈనాటి వరకు యూదులకు ఉన్న ఏ దేవాలయం విషయంలోనూ ఇది నిజం కాదు. కనుక దీని నెరవేర్పు భవిష్యత్తులో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.

8. నా గడపదగ్గర వారి స్థలముల గడపలను, నా ద్వారబంధములదగ్గర వారి ద్వార బంధములను కట్టి, తాముచేసిన హేయక్రియలచేత నా పరిశుద్ధనామమునకు దూషణ కలుగుటకై వారు హేతువులైరి గనుక నేను కోపావేశుడనై వారిని నాశనము చేసితిని.

“నాశనం చేశాను”– యెహెఙ్కేలు 5:11; యెహెఙ్కేలు 18:10-12; యెహెఙ్కేలు 22:1-15.

9. వారు జారత్వము మాని, తమ రాజుల కళేబరము లను నాయొద్దనుండి దూరమునకు కొనిపోయినయెడల వారిమధ్యను నేనెల్లప్పుడును నివసింతును.

“వేశ్యలాగా”– ఇక్కడ ఇది ఆత్మ సంబంధమైన నమ్మకద్రోహం కావచ్చు. నోట్స్ యెహెఙ్కేలు 16:15-34 మొ।। దగ్గర.

10. కాబట్టి నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబట్టి సిగ్గుపడునట్లు ఈ మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెట్టవలెను.

వెల్లడి అయిన ఈ సంగతికి ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశాలలో ఒకటి – దేవుడు వెల్లడించే విషయాలన్నిటికీ ఇదే ఉద్దేశం – పశ్చాత్తాపాన్నీ విధేయతనూ ప్రజల్లో కలిగించాలని.

11. తాము చేసినవాటన్నిటినిబట్టి వారు సిగ్గుపడినయెడల, మందిరముయొక్క వైఖరిని దాని యేర్పాటును బహిర్గమ స్థానములను అంతర్గమస్థానములను దానినిగూర్చిన మర్యాదలన్నిటిని విధులన్నిటిని దాని ఆచారములను క్రమములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ ఆచారవిధులన్నిటిని గైకొని ఆచరించునట్లు వారు చూచుచుండగా వాటిని వ్రాయిం చుము.

“కలిగితే”– ఇంకా వారికి సిగ్గు కలగనందువల్లేనేమో ఈ అధ్యాయాలన్నిటిలోని సంగతులు ఇంకా నెరవేరకుండా ఉన్నాయి. పశ్చాత్తాపం పొందినవారికి మరింత ఉపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. “నియమాలన్నీ”– దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ అధ్యాయాల్లో కేవలం సూచనలే గాక మరేదో ఉన్నట్టు ఉంది. వారు అనుసరించవలసిన తీరుతెన్నులను దేవుడు వారికి ఇస్తున్నాడు.

12. ఆ మందిరమునుగూర్చిన విధి యేదనగా పర్వతము మీద దానికి చేరికైన స్థలమంతయు అతిపరిశుద్ధము, మందిరమునుగూర్చిన విధి యిదియే.

ఇతర ప్రదేశాలకు భిన్నంగా అతి పవిత్రంగా ఉంచబడవలసిన స్థలం.

13. మూరల కొలచొప్పున బలిపీఠముయొక్క కొలత ఎంతనగా మూరెడు, అనగా మూరెడు జేనెడు బలిపీఠమునకు పీఠమొకటి యుండవలెను. దాని డొలుపు మూరెడెత్తును మూరెడు వెడల్పును చుట్టు దాని చూరు జేనెడు విచిత్రమైన పనిగలదిగాను ఉండవలెను.

యెహెఙ్కేలు 40:47 – హోమ బలులర్పించే బలిపీఠం. నిర్గమకాండము 27:1-8 చూడండి.

14. నేలమీద కట్ట బడిన డొలుపు మొదలుకొని క్రింది చూరువరకును ఎత్తు రెండు మూరలు, వెడల్పు మూరెడు మరియు చిన్న చూరు మొదలుకొని పెద్ద చూరువరకు నాలుగు మూరలు, దాని వెడల్పు మూరెడు.

15. దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగ్ని గుండమునుండి పైకి నాలుగు కొమ్ములుండెను,

16. దేవాగ్నిగుండము పండ్రెండు మూరల కొలత గలదై చచ్చౌకముగా నుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:16

17. మరియు చూరు నిడి వియు వెడల్పును నలుదిశల పదునాలుగు మూరలు, దాని చుట్టునున్న అంచు జేనెడు, దాని చుట్టంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటి యుండెను, దానికున్న మెట్లు తూర్పు తట్టుండెను.

18. మరియు అతడు నాతో ఇట్లనెనునరపుత్రుడా, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ బలి పీఠము కట్టబడిన పిమ్మట దానిమీద రక్తము చల్లి, దహన బలులు అర్పించుటకై విధులనుబట్టి ఈలాగున జరిగింప వలెను.

యెహెఙ్కేలు 40:38-43 నోట్. ఈ ఆదేశాలు ఎంత ఖచ్చితంగా వివరంగా ఉన్నాయో చూడండి. వీటిని తప్పక అనుసరించాలని దేవుడు ఈ విధంగా ఇచ్చాడు (వ 11). ఈ వచనాలలో రక్తాన్ని చిలకరించడం, బలిపీఠం విషయంలో ప్రాయశ్చిత్తం చేయడం ఉన్నాయి (నిర్గమకాండము 29:16, నిర్గమకాండము 29:37 చూడండి). కాబట్టి ఈ అధ్యాయాలు నెరవేరే కాలంలో మనుషులు ముట్టుకోవడంవల్ల అపవిత్రమైపోయే బలిపీఠం ఉంటుందన్న మాట. దీన్నిబట్టీ ఇదంతా అనంత యుగాలలో ఆరాధనను సూచించే వర్ణన కాదని అర్థమౌతున్నది.

19. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా పరిచర్యచేయుటకై నా సన్నిధికివచ్చు సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరి హారార్థబలి అర్పిం చుటకై కోడెను ఇయ్యవలెను.

“సాదోకు”– యెహెఙ్కేలు 40:46.

20. వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారార్థబలిగా నర్పించి, బలి పీఠమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకై దాని రక్తములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొమ్ములమీదను చూరుయొక్క నాలుగు మూలలమీదను చుట్టునున్న అంచుమీదను చమరవలెను.

21. తరువాత పాపపరిహారార్థ బలియగు ఎద్దును తీసి పరిశుద్ధ స్థలము అవతల మందిరమునకు చేరిన నిర్ణయస్థలములో దానిని దహనము చేయవలెను.

నిర్గమకాండము 29:14; లేవీయకాండము 4:12, లేవీయకాండము 4:21.

22. రెండవ దినమున పాప పరిహారార్థబలిగా నిర్దోషమైన యొక మేకపిల్లను అర్పింప వలెను; కోడెచేతను బలిపీఠమునకు పాపపరి హారము చేసినట్లు మేకపిల్లచేతను పాపపరిహారము చేయవలెను.

23. దాని నిమిత్తము పాపపరిహారము చేయుట చాలించిన తరువాత నిర్దోషమైన కోడెను నిర్దోషమైన పొట్టేలును అర్పింపవలెను.

24. యెహోవా సన్నిధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటి మీద ఉప్పుచల్లి దహనబలిగా యెహోవాకు అర్పింప వలెను.

25. ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారార్ధబలిగా ఒక మేకపిల్లను ఒక కోడెను నిర్దోషమైన ఒక పొట్టేలును వారు సిద్ధపరచవలెను.

26. ఏడు దినములు యాజకులు బలి పీఠమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుచు దానిని పవిత్ర పరచుచు ప్రతిష్ఠించుచు నుండవలెను.

27. ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు బలిపీఠముమీద మీ దహనబలులను మీ సమాధానబలులను అర్పింపగా నేను మిమ్ము నంగీకరించెదను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

“శాంతిబలులు”– లేవీ 3వ అధ్యాయం నోట్. “స్వీకరిస్తాను”– ఈ నియమ నిబంధనలకు లోబడడం ద్వారా వారు తమ నమ్మకాన్ని కనపరుస్తారు. అందువల్ల దేవుడు వారిని స్వీకరిస్తాడు. యెహెఙ్కేలు 18:6-9 పోల్చి చూడండి.


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.