Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 39 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, గోగునుగూర్చి ప్రవచన మెత్తి ఇట్లనుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధి పతివైన గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయున్నాను.

2. నిన్ను వెనుకకు త్రిప్పి నడిపించి, ఉత్తరదిక్కున దూరములో ఉన్న నిన్ను బయలుదేరదీసి ఇశ్రాయేలీయుల పర్వతము లకు రప్పించి

3. నీ యెడమచేతిలోనున్న నీ వింటిని క్రింద పడగొట్టెదను, నీ కుడిచేతిలోనున్న బాణములను క్రింద పడవేసెదను,

4. నీవును నీ సైన్యమును నీతోనున్న జనులందరును ఇశ్రాయేలు పర్వతములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన క్రూర పక్షులకును దుష్ట మృగములకును ఆహారముగా నిన్ను ఇచ్చెదను.

5. నీవు పొలముమీద కూలుదువు, నేనే మాట యిచ్చియున్నాను. ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

6. నేను మాగోగు మీదికిని ద్వీపములలో నిర్వి చారముగా నివసించువారిమీదికిని అగ్ని పంపెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని వారు తెలిసి కొందురు.
ప్రకటన గ్రంథం 20:9

7. నేను యెహోవానై యున్నానని అన్యజనులు తెలిసికొనునట్లు ఇక నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగనియ్యక, నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య దానిని బయలుపరచెదను.

8. ఇదిగో అది వచ్చుచున్నది, కలుగబోవుచున్నది, నేను తెలియజేసిన సమయమున అది జరుగును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

9. ఇశ్రా యేలీయుల పట్టణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను డాళ్లను కేడెములను విండ్లను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయ్యిలో కాల్చుదురు, వాటివలన ఏడు సంవత్సరములు అగ్ని మండును.

10. వారు పొలములో కట్టెలు ఏరుకొనకయు అడవులలో మ్రానులు నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయ్యిలో కాల్చు చుందురు, తమ్మును దోచుకొనినవారిని తామే దోచుకొందురు, తమ సొమ్ము కొల్ల పెట్టినవారి సొమ్ము తామే కొల్ల పెట్టుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

11. ఆ దినమున గోగువారిని పాతిపెట్టుటకై సముద్రమునకు తూర్పుగా ప్రయాణస్థులు పోవు లోయలో ఇశ్రాయేలు దేశమున నేనొక స్థలము ఏర్పరచెదను; గోగును అతని సైన్యమంతటిని అక్కడి జనులు పాతి పెట్టగా ప్రయాణస్థులు పోవుటకు వీలులేకుండును, ఆ లోయకు హమోన్గోగు అను పేరు పెట్టుదురు.

12. దేశ మును పవిత్రపరచుచు ఇశ్రాయేలీయులు ఏడు నెలలు వారిని పాతిపెట్టుచుందురు.

13. నేను ఘనము వహించు దినమున దేశపు జనులందరు వారిని పాతి పెట్టుదురు; దానివలన వారు కీర్తి నొందెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

14. దేశమును పవిత్రపరచుటకై దానిలోనున్న కళేబరములను పాతిపెట్టువారిని, దేశమును సంచరించి చూచుచు వారితోకూడ పోయి పాతిపెట్టువారిని నియ మించెదరు. ఏడు నెలలైన తరువాత దేశమునందు తనికీ చేసెదరు.

15. దేశమును సంచరించి చూచువారు తిరుగు లాడుచుండగా మనుష్యశల్య మొకటియైనను కనబడిన యెడల పాతిపెట్టువారు హమోన్గోగు లోయలో దానిని పాతిపెట్టు వరకు అక్కడ వారేదైన ఒక ఆనవాలు పెట్టు దురు.

16. మరియహమోనా అను పేరుగల ఒక పట్టణ ముండును. ఈలాగున వారు దేశమును పవిత్రపరచుదురు.

17. నరపుత్రుడా, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా సకలజాతుల పక్షులకును భూమృగముల కన్ని టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు బలికి నలుదిక్కులనుండి కూడి రండి; ఇశ్రాయేలీయుల పర్వతములమీద నొక గొప్ప బలి జరు గును, మీరు మాంసము తిందురు రక్తము త్రాగుదురు;

18. బలాఢ్యుల మాంసము తిందురు, భూపతుల రక్తమును, బాషానులో క్రొవ్విన పొట్లేళ్ల యొక్కయు గొఱ్ఱపిల్లల యొక్కయు మేకలయొక్కయు కోడెలయొక్కయు రక్తము త్రాగుదురు.

19. నేను మీ కొరకు బలి వధింప బోవుచున్నాను, మీరు కడుపార క్రొవ్వు తిందురు, మత్తు కలుగునంతగా రక్తము త్రాగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 19:17

20. నే నేర్పరచిన పంక్తిని కూర్చుండి గుఱ్ఱములను రౌతులను బలాఢ్యులను ఆయుధస్థులను మీరు కడుపార భక్షింతురు, ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 19:21, ప్రకటన గ్రంథం 19:17

21. నా ఘనతను అన్యజనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీర్పును వారిమీద నేను వేసిన నా హస్తమును అన్య జనులందరు చూచెదరు.

22. ఆ దినము మొదలుకొని నేనే తమ దేవుడైన యెహోవానైయున్నానని ఇశ్రాయేలీయులు తెలిసికొందురు.

23. మరియఇశ్రాయేలీయులు తమ దోషమునుబట్టి చెర లోనికి పోయిరనియు వారు విశ్వాస ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజ్ముఖుడనై వారు ఖడ్గముచేత కూలు నట్లుగా వారిని బాధించువారికి అప్పగించితిననియు అన్య జనులు తెలిసికొందురు.

24. వారి యపవిత్రతను బట్టియు అతిక్రమ క్రియలనుబట్టియు నేను వారికి పరాజ్ముఖుడనై వారికి ప్రతికారము చేసితిని.

25. కాబట్టి ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నా పరిశుద్ద నామమునుబట్టి రోషముకలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రప్పించెదను, ఇశ్రాయేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను.

26. వారు నాయెడల తాము చూపిన విశ్వాసఘాతకమును తమ అవమానమును తాము భరించుదురు. నేను అన్యజనులందరిలోనుండి వారిని సమకూర్చి వారి శత్రువుల దేశములోనుండి రప్పించిన తరువాత వారు సురక్షితముగాను నిర్భయముగాను తమ దేశములో నివసించునప్పుడు

27. వారియందు అన్యజనులనేకముల యెదుట నన్ను పరిశుద్ధ పరచుకొందును.

28. అన్యజనులలోనికి వారిని చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచ్చట ఉండనియ్యక తమ దేశమునకు వారిని సమ కూర్చిన సంగతినిబట్టి నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యున్నానని వారు తెలిసికొందురు.

29. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులమీద నేను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను గనుక నేనికను వారికి పరాజ్ముఖుడనై యుండను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
39:1-3 ఈ వచనాలు అధ్యా. 38 లోని వచనాలను పునరావృతం చేస్తున్నాయి. 

39:4-9 ఈ వచనాలు ప్రత్యేకంగా ప్రక 19:17-18 వచనాలను పోలి ఉన్నాయి, బహుశా అదే సంఘటనను సూచిస్తుండవచ్చు. 

39:6 దేవుడు అగ్ని పంపించడం (ఇక్కడ, మాగోగు మీదికిని) దైవిక తీర్పును సూచించే సాధారణ వ్యక్తీకరణ (హోషేయ 8:14; ఆమోసు 1:12).

39:7 అన్యజనులు యెహోవా నామాన్ని తెలుసుకుంటారు. గోగు మీదకు, గోగు మిత్రబృందం మీదకు వచ్చే చర్యలు దేవుని పరిశుద్ధనామము ఆయన ప్రజల మధ్య ప్రచురమయ్యేలా చేస్తాయి. ఆయన సామానికి ఇక ఎన్నడూ దూషణ కలగదు (వ.25: 20:9; 36:20-23: 43:7-9). 

39:9-10 ఇప్పటివరకు ఈ ప్రవచనంలో గోగు మీద జరగబోయే దాడి గురించి, దేవుడొక్కడే తన ప్రజల పక్షాన వారి శత్రువు మీద దాడి చేశాడు. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ శత్రువు మీద దాడి చేయబోతున్నారు. ఇది పూర్తిగా “తుడిచిపెట్టే" చర్య. గోగు భారీ ఓటమి తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు గోగులో హతులైనవారి యుద్రోపకరణాల్ని పొయ్యిలో కాల్చడం జరుగుతుంది. - ఇవి వారికి ఏడు సంవత్సరములు పొయ్యిలోకి కట్టెలుగా ఉంటాయి. ఓడిపోయినవారి యుద్రోపకరణాల్ని అగ్నిలో మండించడం, కొల్లసొత్తును రక్తంతో తడిచిన వస్త్రాల్ని తగులబెట్టడాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. (యెషయా 9:5; కీర్తన 46:9; 76:3 చూడండి). ఇశ్రాయేలీయులు కనానుపై విజయం పొందిన సందర్భంలో కనానీయులకు సంబంధించినవాటన్నిటినీ కాల్చివేయడాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తుంది (ద్వితీ 7:2; 20:16-18; యెహో 6:24). ఇశ్రాయేలీయులు తమను దోచుకొనడానికి వచ్చినవారిని వారే దోచుకొనడం విచిత్రమైన తారుమారు పరిస్థితి.

39:11 పాతి పెట్టుటకై చేయవలసిన పని కూడా భారీగానే ఉంటుంది, గోగువారిని పాతిపెట్టడానికి తీసుకొని వెళ్లేటప్పుడు రహదారుల్లో బాటసారులు నడవడానికి కూడా స్థలం ఉండదు. గోగువారిని పాతిపెట్టిన లోయకు ఇక హమోనోగు అనే పేరుంటుంది. ఇశ్రాయేలులో తూర్పు పడమరలకు విస్తరించిన ఒకే ఒక ప్రధానమైన లోయ యెఱ్ఱయేలు లోయ. ఇది బైబిల్ కాలాల్లో ఐగుప్తునుండి దమస్కు వెళ్లే రహదారిలో కీలకమైన వ్యూహాత్మక కూడలి. మహాశ్రమల కాలంలో హార్ మెగిద్దేననే మహా యుద్ధం జరగబోయే ప్రదేశమే ఈ లోయ (ప్రక 16:13-16). 

39:12-16 శవాన్ని అపవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి (లేవీ 21:1,11; 22:4; సంఖ్యా 5:2; 6:6-12; 31:19) సకల మృతులను గౌరవప్రదంగా సమాధిచేయాలని మోషే ధర్మశాస్త్రం నిర్దేశించింది. (ద్వితీ 21:22-23). సంఖ్యా 19:11-12 వచనాలు శవాన్ని తాకడం వలన కలిగిన అపవిత్రతను మాత్రమే కాక, శవాన్ని తాకి అపవిత్రమైనవారిని ఆచారరీత్యా శుద్ధిచేయవలసిన ప్రక్రియను సైతం వివరిస్తాయి.

39:17-20 వ.18లోని బాషానులో క్రొవ్విన కోడెల ప్రస్తావన ఇది యెహోవాకు ప్రతిష్టితమైన బల్యర్పణ అని రూఢిగా తెలియజేస్తుంది, ఎందుకంటే క్రొవ్వు, రక్తం ఆయనకు మాత్రమే చెందాలి (44:15; లేవీ 3:17), గలిలయ సముద్రానికి తూర్పున, ఈశాన్యంలోను ఉన్న బాషాను సారవంతమైన ప్రదేశంగా, క్రొవ్విన కోడెలకు ప్రసిద్ధి (ద్వితీ 32:14; కీర్తన 22:12; ఆమోసు 4:1) చెందింది. 

39:17 హతులైన గోగు సైన్యం శరీర రక్తాలు గొప్ప బలి విందు (యెషయా 34:6-8; జెఫన్యా 1:7) అని చెప్పబడింది. ఆకాశపక్షులు, భూమ్మీద సంచరించే మృగాలు క్రొవ్విన శరీరభాగాల్ని భక్షించి రక్తాన్ని త్రాగుతాయి. సాధారణంగా హెబ్రీయులు అర్పించే బలుల్లో ఇవి యెహోవాకు మాత్రమే చెందాలి (లేవీ 3:17). కాబట్టి, క్రొవ్వును, రక్తాన్ని ప్రస్తావించడం ఇశ్రాయేలు శత్రువులను నిర్మూలం చేయడంలో యెహోవా ప్రమేయాన్ని తెలియజేస్తుంది. బల్యర్పణల్ని అర్పించే విషయంలో పాటించవలసిన నియమాల ప్రకారం బలి అర్పించడానికి వచ్చిన వ్యక్తి బలిపశువును యెహోవా యెదుట ఆయనకు అర్పించి, భోజనాన్ని భుజించాలి. అయితే ఈ ప్రస్తుత బలిలో, యెహోవా మనుషుల్ని వధిస్తున్నాడు కాబట్టి, మృగాలు పక్షులు బలిని (మనుషుల కళేబరాలు) భక్షించాలి. ఇది రాబోయే కాలంలో సీయోను పర్వతం మీద ఇశ్రాయేలు ఆచరించే విందు ప్రక్రియకు పూర్తిగా భిన్నంగా కనబడుతుంది (యెషయా 25:6-10). మృగాలు, పక్షులు బలిని భక్షించడం నిబంధనలోని శాపాన్ని గుర్తుచేస్తుంది (లేవీ 26:22; ద్వితీ 28:26), నరులకు ప్రకృతి మీద అధికారం ఉన్నప్పటికీ, నరుల దుష్టత్వాన్ని బట్టి వారు ప్రకృతి విపత్తులకు గురవుతున్నారు. 

39:21-24 దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు తన ముఖం కనబడకుండా తిప్పుకోవడం (నేను వారికి పరాజ్ముఖుడనై), వారికి సహాయం చేయాలనుకోకపోవడం మొదలైన వర్ణన ద్వితీ 31:17-18; కీర్తన 13:1-2 వచనాల్లో కూడా కనబడుతుంది. 

39:25-26 సిగ్గుపడేలా చేసే జ్ఞాపకం (తమ అవమానమును తాము భరించుదురు) 6:9; 20:43; 36:31 వచనాల్లోను కనబడుతుంది.

39:27-29 యెరూషలేము వినాశనానికి ముందు దేవుడు తన ఉగ్రతను ఇశ్రాయేలు మీద “కుమ్మరిస్తానని” (హెబ్రీ. షపాక్) చెబుతున్నాడు (7:8; 9:8; 20:13,21; 22:22; 36:18). ఆయనిప్పుడు తన ప్రజల్ని పునరుద్ధరిస్తూ వారిమీద తన ఆత్మను కుమ్మరించెదను (హెబ్రీ. షపాక్) అని చెబుతున్నాడు. దేవుని ఆత్మను గురించిన ప్రస్తావన ఈ వాక్యభాగాన్ని 36-37 అధ్యాయాల్లో ఆత్మ జరిగించే కార్యంతో జోడిస్తుంది. 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |