Thessalonians I - 1 థెస్సలొనీకయులకు 4 | View All

1. మెట్టుకు సహోదరులారా, మేము ప్రభువైన యేసు ద్వారా మీకిచ్చిన ఆజ్ఞను మీరెరుగుదురు.

2. కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా మీరు నడుచుకొనుచున్నారు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ధి నొందవలెనని మిమ్మును వేడుకొని ప్రభువైన యేసునందు హెచ్చ రించుచున్నాము.

3. మీరు పరిశుద్ధులగుటయే, అనగా మీరు జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్తము.

4. మీలో ప్రతివాడును, దేవుని ఎరుగని అన్యజనులవలె కామాభిలాషయందు కాక,

5. పరిశుద్ధతయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగియుండుటయే దేవుని చిత్తము.
జెకర్యా 14:5

6. ఈ విషయమందెవడును అతిక్రమించి తన సహోదరునికి మోసము చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూర్వము మీతో చెప్పి సాక్ష్యమిచ్చిన ప్రకారము ప్రభువు వీటన్నిటి విషయమై ప్రతిదండన చేయువాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 79:6, యిర్మియా 10:25

7. పరిశుద్ధులగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువలేదు.

8. కాబట్టి ఉపేక్షించువాడు మనుష్యుని ఉపేక్షింపడు గాని మీకు తన పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించిన దేవునినే ఉపేక్షించుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 94:1

9. సహోదర ప్రేమనుగూర్చి మీకు వ్రాయనక్కరలేదు; మీరు ఒకని నొకడు ప్రేమించుటకు దేవుని చేతనే నేర్ప బడితిరి.
యెహెఙ్కేలు 36:27, యెహెఙ్కేలు 37:14

10. ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉన్న సహోదరులందరిని మీరు ప్రేమించుచున్నారు. సహో దరులారా, మీరు ప్రేమయందు మరియొక్కువగా అభి వృద్ధినొందుచుండవలెననియు,

11. సంఘమునకు వెలుపటివారి యెడల మర్యాదగా నడుచుకొనుచు, మీకేమియు కొదువ లేకుండునట్లు మేము మీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము మీరు పరులజోలికి పోక,

12. మీ సొంతకార్యములను జరుపుకొనుట యందును మీ చేతులతో పనిచేయుటయందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిమ్మును హెచ్చరించుచున్నాము.

13. సహోదరులారా, నిరీక్షణలేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము, నిద్రించుచున్నవారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టములేదు.

14. యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును.

15. మేము ప్రభువుమాటను బట్టి మీతో చెప్పునదేమనగా, ప్రభువు రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిద్రించినవారికంటె ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము.

16. ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూతశబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు.

17. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము. కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడ ఉందుము.

18. కాబట్టి మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-2 ఈ వచనాలు ఏ విధంగానూ థెస్సలొనీకయుల పట్ల అతని అసంతృప్తిని వ్యక్తపరచడం లేదు. అవి క్రైస్తవ జీవితం యొక్క ప్రవర్ధమాన స్వభావాన్ని నొక్కి చెప్తున్నాయి.

4:3 పరిశుద్ధులగుటయే అనే మాట లైంగిక పవిత్రత విషయంలో ఒక విశ్వాసి పరిశుద్ధంగా, సరైన నడవడితో దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకోడాన్ని సూచిస్తుంది. దేవుని చిత్తం ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది. జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే. ఈ భాగం వివాహ వ్యవస్థ పరిధిలో లైంగిక కార్యకలాపాల నుండి దూరంగా ఉండమని చెప్పడం లేదు. అది దేవుని ప్రమాణాల నుండి తప్పిపోయి జరిపే లైంగిక కార్యాల గురించి చెబుతున్నది. దానిలో వివాహానికి ముందు లైంగిక సంబంధం, వావివరసలు లేని లైంగిక కార్యాలు, స్వలింగ సంపర్కం, జంతుసంభోగం, వ్యభిచారం ఇవన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి. 

4:4-5 తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అనే మాటలు ఒక క్రైస్తవుడు పాపంలో పడడానికి కారణమయ్యే శరీరాశలతో నిండిన లైంగికేచ్చలను స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఒక స్త్రీని భార్యగా చేసుకోవడం అన్నది మరొక వివరణ. కానీ ఇది చాలా బలహీనమైన వాదన. 

4:6-8 ఒక వ్యక్తి లైంగికపాపం చేశాడంటే దాని అర్థం అతడు అతిక్రమించి తన సహోదరునికి, లేక తన సాటి సహోదరునికి మోసము చేసినట్టవుతుంది. ఒక వ్యక్తి జరిగించిన లైంగిక అతిక్రమణ అతని సోదరుణ్ణి దగా చేసినట్టే. అంటే లైంగికపాపం ఒక విధంగా దొంగతనంతో సమానం. నీకు చెందని దానిని నీవు తీసుకుంటున్నావన్న మాట. అది ఆ అక్రమ సంబంధంలోని వ్యక్తులనే కాక వారి భాగస్వాములను, భవిష్యత్తులో వారితో లైంగిక సంబంధానికి హక్కుదారులైన భాగస్వాములతో సహా దగా చేసినదానితో సమానం. మీతో చెప్పిన ప్రకారము అనే మాట తిరిగి వ.3-5లో చెప్పిన లైంగిక పవిత్రత గురించిన చర్చను చూపిస్తున్నది. లైంగిక దుర్నీతినుండి దూరంగా ఉండడానికి పౌలు రెండు కారణాలు చూపించాడు. ఒకటి ప్రభువు ప్రతిదండన చేయువాడు. జరిగిన అక్రమానికి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు. రెండవది, లైంగిక అపవిత్రత పరిశుద్దులుగా ఉండమని దేవుడు మనకు ఇచ్చిన పిలుపును అతిక్రమిస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించిన అనే మాటల అర్థం ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడుగా తనలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మలో (1కొరింథీ 6:19) ఉన్న దేవుని పరిశుద్ధ స్వభావాన్ని మానవ సంబంధమైన లైంగిక అపవిత్రతతో కలిపి కలుషితం చేయకూడదు. 

4:9-12 సాటి క్రైస్తవుల్ని పరులజోలికి పోక, తమ స్వంత కార్యములపై శ్రద్ధ పెట్టి, తమ చేతులతో పని చేయాలని ఈ వాక్యాలు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. దీనిలోని సారాంశాన్ని సహోదర ప్రేమ (గ్రీకు. ఫిలడెల్ఫియా) అనే పదం వ్యక్తపరుస్తున్నది. అలా చేయకపోతే అది వారు విశ్వాసుల సమాజంపై ఆధారపడుతూ దానికి ఒక భారంగా తయారై బయటివారికి ఒక చెడు సాక్ష్యాన్ని చూపిస్తుంది. (5:14; 2థెస్స 3:7-12). పౌలు తన స్వంత అవసరాల నిమిత్తం పనిచేసి సంపాదించుకోవడం ద్వారా ఈ పని నియమాన్ని నెరవేర్చాడు (1థెస్స 2:9). 

4:13 ఈ సందర్భంలో నిద్రించు అనేది అలంకార రూపంలో మరణించిన క్రైస్తవులను సూచిస్తున్నది. భవిష్యత్తులో జరగబోయే పునరుత్థానం దృష్టిలో ఈ రూపకాలంకారం చక్కగా వర్తిస్తుంది. నిద్రపోతున్న ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉదయాన్నే తిరిగి మేలుకుంటాడో అలాగే మరణించిన క్రైస్తవులు కూడా శారీరకంగా పునరుత్థానులై తిరిగి లేస్తారు. (వ.16; యోహాను 11:11). ఆ సంఘటన జరిగే వరకు మరణించిన విశ్వాసులు శరీరానికి వెలుపల, అంటే ప్రభువు సన్నిధిలో ఆయనతో కలిసి ఉంటారు. (2కొరింథీ 5:8). థెస్సలోనికయుల దు:ఖం అంతా ఇప్పటికే మరణించిన క్రైస్తవులు ప్రభువు తిరిగి వచ్చిన సందర్భంలో జరిగే ఈ సంఘటనల్లో, వాటి ఫలితంగా కలిగే ఆశీర్వాదాల్లో పాలు పొందరు అనే అపోహకు సంబంధించింది. క్రీస్తులో చనిపోయిన వారు మొదట లేస్తారు అని వారికి స్పష్టం చేయడం ద్వారా పౌలు ఈ అపోహను సరిదిద్దాడు (1థెస్స 4:16). తమ ప్రియులను కోల్పోయిన అవిశ్వాసులు దు:ఖించిన దానికి విరుద్ధంగా భవిష్యత్తులో జరగబోయే మహిమాన్వితమైన పునరుత్థానం కారణంగా క్రైస్తవులు తమ సాటి విశ్వాసి మరణించినపుడు ఒక నిరీక్షణ కలిగినవారై దు:ఖిస్తారు. 

4:14 నిద్రించుచున్నవారి పునరుత్థానం ఎలా ఉంటుందో యేసు పునరుత్థానం వెల్లడిపరిచింది. ఆయన పునరుత్థానం గురించి చదవడం ద్వారా మన శరీర పునరుత్థాన స్వభావం ఎలా ఉంటుందో మనం పాక్షికంగా గ్రహించవచ్చు (లూకా 24:36-43),

4:15-17 పౌలు పొందిన ప్రభువు మాట “ఎత్తబడుట" అని పిలవబడినదాన్ని సూచిస్తుంది. అది ప్రభువు రాకడ సమయంలో సజీవులుగా ఉన్న విశ్వాసులు ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు కొనిపోబడే (గ్రీకు. హర్పాజో) సంఘటనను సూచిస్తుంది. కొనిపోబడటం లేదా ఎత్తబడుట (Rapture అనే పదం గ్రీకు పదానికి ల్యాటిన్ అనువాదమైన "రాపురో" పదం నుండి వచ్చింది. దీనికి వాడిన గ్రీకు పదానికి “అకస్మాత్తుగా ఎత్తు(లాగు)కొనిపోవడం” అనే అర్థం ఉంది.) 1కొరింథీ 15:51-52 లో దీనిని ఒక మర్మం (అంటే ఇంతకు ముందు దాచబడి ఇప్పుడు వెల్లడి కాబడిన సత్యం) అని పేర్కొన్నాడు. అది కనురెప్పపాటులో జరుగుతుందని కూడా పౌలు చెప్పాడు. సజీవులమై నిలిచియుండు మనము అని ఎందుకన్నాడంటే, ఆ సంఘటన ఏ నిమిషంలో అయినా, అంటే తన జీవితకాలంలోనే జరగవచ్చని పౌలు భావించాడు. ప్రధాన దూత” బహుశా మిఖాయేలును సూచిస్తుండవచ్చు (దాని 10:13; యూదా 9).


Shortcut Links
1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |