Luke - లూకా సువార్త 24 | View All

1. ఆదివారమున తెల్లవారుచుండగా (ఆ స్త్రీలు) తాము సిద్ధపరచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసికొని సమాధి యొద్దకు వచ్చి

2. సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింప బడియుండుట చూచి లోపలికి వెళ్లిరి గాని

3. ప్రభువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు.

4. ఇందునుగూర్చి వారికేమియు తోచకయుండగా, ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలువబడిరి.

5. వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపి యుండగా వీరుసజీవుడైన వానిని మీ రెందుకు మృతులలో వెదకుచున్నారు?
యెషయా 8:19

6. ఆయన ఇక్కడలేడు, ఆయన లేచియున్నాడు; ఆయన ఇంక గలిలయలో ఉండి నప్పుడు

7. మనుష్యకుమారుడు పాపిష్ఠులైన మనుష్యుల చేతికి అప్పగింపబడి, సిలువవేయబడి, మూడవ దినమందు లేవవలసియున్నదని ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడని వారితో
కీర్తనల గ్రంథము 22:1-18

8. అప్పుడు వారాయన మాటలు జ్ఞాపకము చేసికొని

9. సమాధి యొద్దనుండి తిరిగి వెళ్లి యీ సంగతులన్నియు పదునొకండుగురు శిష్యులకును తక్కినవారికందరికిని తెలియజేసిరి.

10. ఈ సంగతులు అపొస్తలులతో చెప్పిన వారెవరనగా మగ్దలేనే మరియయు యోహన్నయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు వారితో కూడ ఉన్న యితర స్త్రీలును.

11. అయితే వారి మాటలు వీరి దృష్టికి వెఱ్ఱిమాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి మాటలు నమ్మలేదు.

12. అయితే పేతురు లేచి, సమాధి యొద్దకు పరుగెత్తికొనిపోయి వంగిచూడగా, నారబట్టలు మాత్రము విడిగా కనబడెను. అతడు జరిగినదానిని గూర్చి ఆశ్చర్యపడుచు ఇంటికి వెళ్లెను.

13. ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇద్దరు యెరూషలేమునకు ఆమడదూరమున ఉన్న ఎమ్మాయు అను ఒక గ్రామ మునకు వెళ్లుచు

14. జరిగిన ఈ సంగతులన్ని టినిగూర్చి యొకరితో నొకరు సంభాషించుచుండిరి.

15. వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగ్గరకువచ్చి వారితోకూడ నడిచెను;

16. అయితే వారాయనను గుర్తు పట్టలేకుండ వారి కన్నులు మూయబడెను.

17. ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచున్న యీ మాట లేమని అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి.

18. వారిలో క్లెయొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ దినములలో అక్కడ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను.

19. ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినప్పుడు వారునజరేయుడైన యేసును గూర్చిన సంగతులే; ఆయన దేవునియెదుటను ప్రజలందరియెదుటను క్రియలోను వాక్యములోను శక్తి గల ప్రవక్తయై యుండెను.

20. మన ప్రధాన యాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు అప్పగించి, సిలువవేయించిరో నీకు తెలియదా?

21. ఇశ్రాయేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీక్షించి యుంటిమి; ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడు దినములాయెను.

22. అయితే మాలో కొందరు స్త్రీలు తెల్ల వారగానే సమాధియొద్దకు వెళ్లి, ఆయన దేహమును కానక వచ్చి

23. కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బ్రదికియున్నాడని చెప్పిరని మాతో చెప్పి మాకు విస్మయము కలుగజేసిరి.

24. మాతోకూడ ఉన్నవారిలో కొందరు సమాధియొద్దకు వెళ్లి ఆ స్త్రీలు చెప్పినట్టు కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెప్పిరి.

25. అందు కాయన అవివేకులారా, ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలనన్నిటిని నమ్మని మందమతులారా,

26. క్రీస్తు ఈలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి

27. మోషేయు సమస్త ప్రవక్తలును మొదలు కొని లేఖనములన్నిటిలో తన్ను గూర్చిన వచనముల భావము వారికి తెలిపెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15

28. ఇంతలో తాము వెళ్లుచున్న గ్రామము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన యింక కొంతదూరము వెళ్లునట్లు అగపడగా

29. వారు సాయంకాలము కావచ్చినది, ప్రొద్దు గ్రుంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని చెప్పి, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితో కూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళ్లెను.

30. ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు, ఒక రొట్టెను పట్టుకొని స్తోత్రము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచి పెట్టగా

31. వారి కన్నులు తెరవబడి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి; అంతట ఆయన వారికి అదృశ్యుడాయెను.

32. అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు బోధపరచు చున్నప్పుడు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.

33. ఆ గడియలోనే వారు లేచి, యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లగా, పదు నొకొండుగురు శిష్యులును వారితో కూడ ఉన్నవారును కూడివచ్చి

34. ప్రభువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కన బడెనని చెప్పుకొనుచుండిరి. వారిది విని

35. త్రోవలో జరిగిన సంగతులును, ఆయన రొట్టె విరుచుటవలన తమ కేలాగు తెలియబడెనో అదియు తెలియజేసిరి.

36. వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యను నిలిచి--మీకు సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను.

37. అయితే వారు దిగులుపడి భయాక్రాంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని తలంచిరి.

38. అప్పుడాయనమీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు? మీ హృద యములలో సందేహములు పుట్టనేల?

39. నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; నన్ను పట్టి చూడుడి, నా కున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న యెముకలును మాంస మును భూతమున కుండవని చెప్పి

40. తన చేతులను పాదము లను వారికి చూపెను.

41. అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమ్మక ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయనఇక్కడ మీయొద్ద ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను.

42. వారు కాల్చిన చేప ముక్కను ఆయన కిచ్చిరి.

43. ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను.

44. అంతట ఆయన–మోషే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను, కీర్తనలలోను నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన వన్నియు నెరవేరవలెనని నేను మీయొద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెప్పెను

45. అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించునట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరచి

46. క్రీస్తు శ్రమపడి మూడవ దిన మున మృతులలోనుండి లేచుననియు
యెషయా 53:5, హోషేయ 6:2

47. యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములలో ఆయనపేరట మారుమనస్సును పాపక్షమాపణయు ప్రకటింపబడుననియు వ్రాయబడియున్నది.

48. ఈ సంగతులకు మీరే సాక్షులు

49. ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీమీదికి పంపు చున్నాను; మీరు పైనుండి శక్తి పొందువరకు పట్టణములో నిలిచి యుండుడని వారితో చెప్పెను.

50. ఆయన బేతనియవరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతు లెత్తి వారిని ఆశీర్వదించెను.

51. వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి ప్రత్యేకింపబడి పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

52. వారు ఆయనకు నమస్కారము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లి

53. యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
24:1 వారంలో మొదటి రోజు ఆదివారము. యేసు దేహానికి పూయాలని స్త్రీలు ఆయన సమాధి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తెల్లవారుచుండగా అంటే పెంద లకడ సమయమే కాబట్టి అప్పటికి ఇంకా చీకటిగానే ఉంది (యోహాను 20:15)

24:2 సమాధి దగ్గరకు వెళ్తుండగా ముద్రవేయబడిన రాతిని తొలగించడంలో ఎదురయ్యే కష్టం గురించి స్త్రీలు ఆలోచించారు. వాళ్ల కోసం ఆ రాయిని ఎవరు దొర్లిస్తారు? (మార్కు 16:3). అయితే వాళ్లు అక్కడికి సమీపించే సమయానికే ప్రవేశ ద్వారం నుంచి ఆ రాయి దొరలింపబడి యుండుట వాళ్లు చూశారు. “గొప్ప భూకంపం” (మత్తయి 28:2) ఆ రాయిని తొలగించింది. 

24:3-8 యేసు దేహము - వాళ్లకు ఎక్కడా కనబడలేదు, అదెందుకు కనబడలేదో స్త్రీలకు తెలియలేదు. అకస్మాత్తుగా కనబడి స్త్రీలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసిన యిద్దరు మనుష్యులు దేవదూతలు (వ.23;యోహాను 20:12). మత్తయి 28:2-3; మార్కు 16:5 కేవలం ఒక్క దేవదూతనే ప్రస్తావించాయి. యేసు పునరుత్థానం గురించి దేవదూతలు స్త్రీలకు ప్రకటించారు. ఇలా జరుగుతుందని యేసు ముందుగానే ప్రవచించాడని వాళ్లకు గుర్తు చేశారు. మూడవ దినమందు లేవవలసి యున్నదని చెప్పిన యేసు మాటలను దేవదూతలు వాళ్లకు గుర్తుచేయగానే, వారాయన మాటలు జ్ఞాపకము చేసుకొన్నారు. యేసు చెప్పిన సంచలనాత్మకమైన విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, నమ్మడానికి వాళ్ళిప్పుడు బాగా సిద్ధపరచబడ్డారు. 

24:9-12 యేసు భూమిపై జీవించిన రోజుల్లో స్త్రీలను నమ్మకమైన సాక్షులుగా పరిగణించేవారు కాదు. అందువల్లనే యేసు సమాధి దగ్గర జరిగిన సంఘటనల గురించి స్త్రీలు చెప్పినప్పుడు, వాటిని పెట్టి మాటలుగా యెంచారు గానీ అవి నిజమని పదనొకండుగురు శిష్యులు (యూదా
ద్రోహకార్యం తర్వాత మిగిలిన అపొస్తలులు) నమ్మలేదు. అయితే పేతురు తన ఉత్సుకతతో సమాధి దగ్గరకు పరుగెత్తుకెళ్ళి తానే స్వయంగా చూశాడు. అతడు యేసు దేహానికి చుట్టబడిన నారబట్టలు మాత్రము చూసి (23:53) ఆశ్చర్యపోయాడు, అయినా సందేహిస్తూనే ఉన్నాడు. 

24:13-14 ఆ ఆదివారం నాడు - యెరూషలేము నుండి ఎమ్మాయుకి ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు శిష్యుల్లో ఒకని పేరు క్లెయొపా (వ. 18), అతడు యేసు సిలువపై మరణించినప్పుడు అక్కడే ఉండి ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన స్త్రీలైన శిష్యుల్లో ఒకరి భర్త అయ్యుండవచ్చు. (యోహాను 19:25). యెరూషలేము నుండి వెళ్ళడానికి ముందే ఈ యిద్దరు శిష్యులు స్త్రీలకు, పేతురుకు ఖాళీ సమాధి దగ్గర ఎదురైన అనుభవాల గురించి విన్నారు (లూకా 24:19-24). 

24:15-16 జరిగిన దాని గురించి ఆ ఇద్దరూ సంభాషించుచుండిరి (వాదించుకుంటున్నారు) అనే మాట ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది అనే విషయంలో యేసు శిష్యుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేదని తెలియజేస్తుంది. చాలామంది సమాధి దగ్గరకెళ్లి ఆశ్చర్యపడినా ఒప్పించబడని పేతురులానే
భావించారు. ఈ సమయంలో ఆ ఇద్దరు శిష్యులు యేసును గుర్తుపట్టలేకుండ దేవుడు ఏ విధంగా చేశాడో తెలియదు. అయితే చివరికి వారు ఆయనను గుర్తించేలా దేవుడే వారి కళ్లను తెరిచాడు (వ.31). 

24:17-18 యెరూషలేములో అందరూ గత కొద్దిరోజులుగా జరిగిన సంఘ టనల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా, ఆ అపరిచితుని (యేసు)కి వాటి గురించి ఏమీ తెలియకపోవడం శిష్యుల్ని నిరుత్సాహపరిచి (దుఃఖముఖులు, గ్రీకు. స్కు పోస్, "దుఃఖం, విచారం”), ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేసింది. . 
24:19-20 ఆ ఇద్దరు శిష్యులు యేసు గురించి చెప్పింది విశ్వాసం, ఆలోచన విషయంలో తక్కువగానే ఉంది. వారు యేసును తన సొంత పట్టణమైన నజరేతుకు సంబంధించినవానిగా, ప్రవక్తగా, అద్భుతాలు చేసినవానిగా ప్రస్తావించారు. గానీ దేవుని కుమారునిగా ప్రస్తావించలేదు. ప్రధాన యాజకులును, అధికారులును ఆయనను ఎలా మరణశిక్షకు అప్పగించి, సిలువ వేయించిరో అనే విషయాన్ని చెప్పారు గానీ యేసు అప్పగింపబడిన విధానం, అన్యాయమైన తీర్పు, సిలువ గురించి వాళ్లు అస్సలు ఏమీ చెప్పలేదు. యేసు ఎవరు అనే విషయాన్ని, ఆయన మరణంలోని దైవిక ఆవశ్యకతనూ ఈ శిష్యులు ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు. 

24:21-24 యేసే మెస్సీయ (ఇశ్రాయేలును విమోచింపబోవువాడు) అనే శిష్యుల ఆశలను ఆయన మరణం పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం చేసేసింది. అయితే సమాధి దగ్గర ఉదయాన జరిగిన సంఘటనలు వాళ్లను విస్మయమునకు గురి చేసాయి. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక వాళ్లు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆ రోజు వినబడిన వార్తలు: (1) స్త్రీలైన శిష్యులకు సమాధి దగ్గర యేసు దేహం కనబడలేదు. (2) ఆ స్త్రీలు ఆయన పునరుత్థానం గురించి ప్రకటించిన దేవదూతల్ని చూశారు. (3) పురుషుల్లో కొద్దిమంది శిష్యులు సమాధి నిజంగానే ఖాళీగా ఉందని నిర్ధారించుకున్నారు. 

24:25-29 మెస్సీయ (క్రీస్తు) గురించిన పా.ని. ప్రవచనాలను, మరిముఖ్యంగా ఆయన శ్రమలు, ఆ తర్వాత వచ్చే మహిమ గురించిన ప్రవచనాలను నమ్మనందుకు ఆ అపరిచితుడు (యేసు) ఆ ఇద్దరు శిష్యుల్ని గద్దించాడు. ఎమ్మాయుకి నడుస్తుండగానే హెబ్రీ బైబిల్లో (మోషేయు సమస్త
ప్రవక్తలు అనే మాట మొత్తం పా.ని.ని సూచిస్తుంది) మెస్సీయ గురించి రాయబడిన ప్రధాన ప్రవచనాలనూ, వాటి భావాన్ని ఆయన వారికి శ్రద్ధగా స్పష్టంగా వివరించాడు. యేసు తాను యింక కొంతదూరము వెళ్ళునట్లు అగపడగా, తమతో ఆ రాత్రి గడపమని వాళ్లు ఆయన్ని ఆహ్వానించారు. ఆ ఆహ్వానం బహుశా ఆయన చెప్పేది మరింత వినడం కోసం అయి ఉంటుంది. 

24:30-35 సాయంత్ర భోజన సమయంలో యేసు రొట్టెను పట్టుకుని స్తోత్రముచేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెట్టాడు. ఆ వెంటనే యేసును గుర్తించే విధంగా ఆ ఇద్దరు శిష్యులు అనుమతించబడ్డారు. అయితే వెంటనే ఆయన అదృశ్యుడాయెను. ఎమ్మాయుకి నడుస్తూ ఉండగా ఆయన తమకు బోధించిన వాటిని వాళ్లు మొదటిగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. హృదయము... మండుచుండగా అర్థరాత్రి ఆ చీకటివేళలోనే అపొస్తలులను కలిసి తమ అనుభవాలను తెలియచేయాలని వాళ్లు యెరూషలేముకు ప్రయాణమయ్యారు. 24:34-35 ఆ ఉదయాన్నే ఒక సమయంలో పునరుత్థానుడైన క్రీస్తు సీమోను పేతురుకు కనబడెను. ఈ సంగతి ఆ ఇద్దరు శిష్యులకు తెలియలేదు (ఇది 1కొరింథీ 15:5లో మాత్రమే ప్రస్తావించబడింది). ఇది పేతురుకూ, సంఘానికీ నిర్ణయాత్మకమైన సంఘటన. ఎందుకంటే పేతురే అపొస్తలులను, ఆది సంఘాన్ని నడిపించాలి. ఇప్పుడు ఆత్రుతతో ఉన్న శ్రోతలతో నిండిపోయిన గదిలో ఎమ్మాయు దారిలో జరిగిన సంగతులనూ ఆ తర్వాత భోజన సమయంలో తమకు కలిగిన అనుభవాలనూ ఈ శిష్యులు తెలియజేశారు. ఆ దినం ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగిన దినం, అయితే అన్నింటినీ మించిన అద్భుతం వాళ్ళందరినీ త్వరలోనే దర్శించబోతుంది. 

24:36-37 పునరుత్థానుడైన క్రీస్తు అకస్మాత్తుగా తమ మధ్యలో ప్రత్యక్షమవగానే శిష్యులు దిగులుపడి భయాక్రాంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని తలంచిరి. ఇదెంత విచారకరం! ఆయన పునరుత్థానం గురించి ఆ రోజు జరిగిన దర్శనాల గురించి పలు కథనాలను విని వాళ్లంతా ఆనందిస్తున్నారు (వ.31). అయితే వాళ్ల భయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గడియ (తాళం) వేయబడిన గదిలో ఉన్న జనసమూహం మధ్యలో యేసు అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మీకు సమాధానమవు గాక అనేది యూదుల సాంప్రదాయ వందన వచనం.

24:38-40 యేసు తన పునరుత్థాన దేహాన్ని రుజువుగా చూపించి తన శిష్యుల భయాలనూ, సందేహాలను తొలగించాడు. ఆయన చేతులలో, పాదములలో మేకుల గురుతులు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. ఆయన దేహాన్ని తాకి, ఆయన భూతము కాదని ఆ శిష్యులందరూ నిర్ధారించుకున్నారు 

24:41-43 నమ్మడం విషయంలో కొందరు నెమ్మదిగా ఉంటారనే విషయం అర్థంచేసుకోదగినదే. ఇది అసాధారణమైన, అనూహ్యమైన సంఘటన. వాళ్ల సందేహాలను ఎరిగినవాడై, యేసు మరొక అదనపు రుజువునిచ్చాడు. కాల్చిన చేప ముక్కను తాను తినగలనని చూపించాడు. ఏ భూతమూ అలా తినలేదు.

24:44-45 మోషే ధర్మశాస్త్రము... ప్రవక్తలు... కీర్తనలు హెబ్రీ బైబిల్లోని మూడు ప్రధాన భాగాలను తెలియజేస్తున్నాయి. ఎమ్మాయు దారిలో ఆ ఇద్దరు శిష్యులకు ఇంతకు ముందు బోధించినదానినే మరింత ఎక్కువమంది శిష్యులకు ఇప్పుడు యేసు బోధిస్తున్నాడు. ఆయన వారికి లేఖనాలను వివరించాడు (వ. 25-29 నోట్సు చూడండి).

24:46-49 క్రీస్తు శ్రమల గురించి స్పష్టంగా ప్రవచించిన పా.ని. వాక్యభాగాలు కీర్తన 22; యెషయా 53. మెస్సీయ పునరుత్థానం గురించి కొత్త నిబంధనలో పలుమార్లు ప్రస్తావించబడిన కీలకమైన పా.ని. వాక్యభాగం కీర్తన 16:10. యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములలో మారుమనస్సు గురించిన వార్త ప్రకటించబడును అని చెప్పినప్పుడు యేసు మనసులో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన పా.ని. వాక్యభాగాలు యెషయా 2:1-4; 49:6. లూకా 24:47 లో చెప్పిన గొప్ప ఆజ్ఞ(గ్రేట్ కమీషన్)ను లూకా తనదైన బాణీలో రాశాడు (మత్తయి 28:19-20; మార్కు 16:15; యోహాను 20:21-22, అపొ.కా. 1:8). ఈ వచనాలు అపొ.కా. 1:4-8 వచనాలను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. ఈ సువార్త గ్రంథాన్ని, అపొస్తలుల కార్యాల గ్రంథాన్ని లూకాయే రాశాడు. కాబట్టి తన మొదటి గ్రంథంలోని ముగింపునూ రెండవ గ్రంథంలోని ప్రారంభాన్నీ అతడు నేర్పరితనంతో ముడిపెట్టాడు. పట్టణము గంథంలోని ప్రారంభం అంటే యెరూషలేము. పైనుండి శక్తి పొందుట అనేది "పెంతెకొస్తు దినాన కానుంది పరిశుద్ధాత్మ దిగిరావడాన్ని” గురించి మాట్లాడుతుంది (అపొ.కా. 2:1-13).

24:50-51 యెరూషలేముకు రెండు మైళ్ల దూరంలో ఒలీవల పర్వతానికి కొంచెం పైన బేతనియ ఉంది. ఒలీవల పర్వతం దగ్గర క్రీస్తు ఆరోహణ కార్యం చోటుచేసుకుందని అపొ.కా. 1:12 స్పష్టం చేస్తుంది. 

24:52-53 యేసు ఆజ్ఞాపించిన విధంగా (వ. 49) శిష్యులు యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్ళి, పెంతెకొస్తు దినాన జరిగే సంఘటనల వరకు అక్కడే ఉన్నారు (అపొ.కా.2). అపొస్తలుల మహా ఆనందము గురించి లూకా ప్రస్తావించాడు. ఈ ఆనందం అనే అంశాన్ని లూకా మొదటి నుంచి చివరి వరకు నొక్కిచెప్పాడు (1:14; 2:10; 10:20; 13:17; 15:5,32; 19:37, 24:41,52). ఆ సమయంలోనూ ఆ తర్వాత కూడా కొంతమంది శిష్యులు యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండి(అపొ.కా.2-46; 3:1)నప్పటికీ, అందరూ అన్నివేళల్లోనూ అక్కడే ఉన్నారని భావించకూడదు. యెరూషలేములోని మేడగదిలో అపొస్తలులు, శిష్యురాండ్రు కొందరు, యేసు సహోదరులు (యోసేపు, మరియల పుత్రులు) ఎడతెగక ఏకమనస్సుతో ప్రార్థనలో కొనసాగారు అని అపొ.కా.1:13-14 చెబుతుంది. క్రీస్తు తొలి రాయబారుల ద్వారా దేవుడు అద్భుతకార్యాలు జరిగించడానికి ముందు ఆవిధంగా ప్రార్థనకు అంకితం చేసుకోవడం సరైన ఆరంభం, స్పందన. ఆధ్యాత్మికంగా అంధకారంలో ఉన్న లోకంలో వెలుగుదీపంగా నిరీక్షణగా యేసు క్రీస్తు సంఘం తెరపైకి దూసుకొచ్చింది.


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |