Job - యోబు 34 | View All

1. అప్పుడు ఎలీహు మరల ఈలాగు చెప్పసాగెను

2. జ్ఞానులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగ్గుడి

3. అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునట్లు చెవి మాటలను పరీక్షించును.

4. న్యాయమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము విచారించి తెలిసి కొందము రండి.

5. నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పట్ల న్యాయము తప్పెను

6. న్యాయవంతుడనై యుండియు నేను అబద్దికునిగా ఎంచబడుచున్నాను నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచున్నాడు.

7. యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళ్లవలె తిరస్కారమును పానముచేయుచున్నాడు.

8. అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భక్తిహీనులకు సహవాసి ఆయెను.

9. నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారి కేమాత్రమును ప్రయోజనకరము కాదని అతడు చెప్పుకొనుచున్నాడు.

10. విజ్ఞానముగల మనుష్యులారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము. సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము

11. నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా ఫలము ఆయన వారి కిచ్చును అందరికి వారి వారి మార్గములనుబట్టి వారికి ఫల మిచ్చును.

12. దేవుడు ఏ మాత్రమును దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పడు.

13. ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అప్పగింతపెట్టెనా? ఎవడైన సర్వప్రపంచ భారమును ఆయన కప్పగించెనా?

14. ఆయన తన మనస్సు తనమీదనే ఉంచుకొనిన యెడల తన శ్వాసనిశ్వాసములను తనయొద్దకు తిరిగి తీసికొనిన యెడల

15. శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు.

16. కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము.

17. న్యాయమును ద్వేషించువాడు లోకము నేలునా? న్యాయసంపన్నుడైన వానిమీద నేరము మోపుదువా?

18. నీవు పనికిమాలినవాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుష్టులని ప్రధానులతోనైనను అనవచ్చునా?

19. రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకన్న ధనముగలవారిని ఎక్కువగా చూడని వాని తోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిర్మించినవారు కారా?
యాకోబు 2:1

20. వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధ్యరాత్రి ప్రజలు కల్లోలమునొంది నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.

21. ఆయన దృష్టి నరుల మార్గములమీద నుంచబడియున్నది ఆయన వారి నడకలన్నియు కనిపెట్టి చూచుచున్నాడు.

22. దుష్‌క్రియలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను లేదు.

23. ఒకడు న్యాయవిమర్శలోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని విచారణచేయుట దేవునికి అగత్యము లేదు.

24. విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిర్మూలము చేయుచున్నాడు వారి స్థానమున ఇతరులను నియమించుచున్నాడు.

25. వారి క్రియలను ఆయన తెలిసికొనుచున్నాడు రాత్రియందు ఆయన నాశనము కలుగజేయగా వారు నలుగగొట్టబడుదురు.

26. దుష్టులని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శిక్షించును.

27. ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజ్ఞలలో దేనినైనను లక్ష్యపెట్టకపోయిరి.

28. బీదల మొఱ్ఱను ఆయనయొద్దకు వచ్చునట్లు చేసిరి దీనుల మొఱ్ఱను ఆయనకు వినబడునట్లు చేసిరి.

29. ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింప గలవాడెవడు?ఆయన తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూర్చినదైనను ఒకటే, ఒకని గూర్చిన దైనను ఒకటే

30. భక్తిహీనులు రాజ్యపరిపాలన చేయకుండునట్లు వారు ప్రజలను చిక్కించుకొనకుండునట్లు బలవంతులను ఆయన నిర్మూలము చేయుచున్నాడు

31. ఒకడునేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను

32. నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేర్పుము నేను దుష్కార్యము చేసియున్న యెడల ఇకను చేయనని దేవునితో చెప్పునా?

33. నీకిష్టము వచ్చినట్లు ఆయన ప్రతికారముచేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? నేను కాదు నీవేనిశ్చయింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము.

34. వివేచనగలవారు జ్ఞానముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు

35. యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచున్నాడు. అతని మాటలు బుద్ధిహీనమైనవి

36. దుష్టులవలె యోబు ప్రత్యుత్తరమిచ్చినందున అతడు తుదముట్ట శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను.

37. అతడు తన పాపమునకు తోడుగా ద్రోహము కూర్చు కొనుచున్నాడు మనయెదుట చప్పట్లుకొట్టి దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచున్నాడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
34:1-2 యోబు తన ముగ్గురు స్నేహితుల్ని జ్ఞానం గలవారిగా పేర్కొనడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలీహు కూడా జ్ఞానులారా అనే మాట నుపయోగిస్తుండ వచ్చు. యోబు స్నేహితులు అతని వాదన తప్పని నిరూపించలేకపోయారు కాబట్టి (32:12-13) బహుశ తన మాటల్లోని జ్ఞానం వలన యోబుకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఎలీహు అనుకుంటున్నాడు. 

34:3-4 ఇదివరకు యోబు పలికిన విధంగా ఎలీహు కూడా అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునట్లు చెవి మాటలను పరీక్షించును (12:11) అంటున్నాడు. ఎలీహు తన మాటలు పరీక్షలో నెగ్గుతాయని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నాడు.

34:5-6 యోబు వాదనలు తప్పని నిరూపించడం కోసం ఎలీహు యోబు మాటల్లోని సారాంశాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. 

34:7-9 యోబు మీద తిరస్కారములు నీళ్ల లాగా ధారగా పడుతున్నా అవి అతడిని ఏమీ చేయలేకపోయాయనీ, అలాగని యోబు తిరస్కరిస్తున్న వారికి పైగా లేడనీ, మరి ముఖ్యంగా అతడు దేవునికంటే అధికుడు కాదనీ (వ.9) ఎలీహు అభిప్రాయం. యోబు భక్తిహీనుడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడనీ (21:7-15), ముఖ్యంగా దేవుని యెదుట తాను నీతిమంతుడుగా ఉండడం వలన కలిగే మేలు ఏమిటని తన అసంతృప్తిని బయట పెడుతున్నాడనీ (9:15, 29-31) ఎలీహు తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిచేస్తున్నాడు. 

34:10-12 దేవుని న్యాయం గురించి మొదటి విషయానికొస్తే (వ.5; 32:2 తో పోల్చండి), దేవుడు యోబుపట్ల చేసింది . అన్యాయము అనే వాదనను (27:3) ఎలీహు ఖండిస్తున్నాడు. నీతిగా ఉన్నందుకు దీవెనలను, నీతి లేకుండా ఉన్నందుకు తీర్పును వారి వారి క్రియల ప్రకారం అనుభవిస్తారని పదేపదే ఒకే ధోరణిలో ముగ్గురు స్నేహితులు. ఇప్పటి వరకు చెప్పారు (యిర్మీయా 25:14; 30:11). ఎలీఫజు ఇప్పటి వరకు ఈ అభిప్రాయాన్నే గట్టిగా చెప్పడంతో బాటు, దేవుడు తన స్వభావాన్ని బట్టి అన్యాయం చేయడని (ద్వితీ 32:4; కీర్తన 62:12; యిర్మీయా 9:23-24) కూడా దృఢంగా చెప్పాడు. బిల్టదు అంతకు మునుపు అడిగిన తార్కిక ప్రశ్నకు (8:2-3) ఎలీహు తన మాటల ద్వారా జవాబును సూచిస్తున్నాడు. దేవుడు అనైతికంగా, అన్యాయంగా ఎన్నటికీ వ్యవహరించలేడు, వ్యవహరించడు (కీర్తన 92:15; రోమా 3:5-6). 

34:13-15 సర్వాధిపతి, సర్వశక్తుడునైన దేవుడు ఎవరికీ జవాబుదారుడు కాడని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. యోబు ఈ విషయాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ (9:12), అతడు దేవుడు తనపట్ల ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాడని ప్రశ్నిస్తున్నాడని (10:4-7) ఎలీహు ఆలోచన. యోబు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడం తప్పు అనీ, అది తర్కవిరుద్ధమనీ ఎలీహు సూచిస్తున్నాడు. సర్వాధిపతియైన దేవునికి అన్యాయం చేయవలసిన అవసరం గానీ పక్షపాతం చూపించవలసిన అవసరం గానీ లేదు. భూమీ, సర్వప్రపంచమూ దేవునివి కాబట్టి మనిషి తన మనుగడ కోసం దేవునిపై ఆధారపడినప్పుడు, ఆయన అధికారాన్ని, . న్యాయాన్ని ఎదిరించడం అతనిని తీర్పులోకి నడిపిస్తుంది. 

34:16-18 లోకము నేలునా అనడంలో నిజంగా నీతిమంతుడు, సర్వశక్తుడు కానివాడు లోకాన్ని యుక్తంగా పరిపాలించజాలడని ఎలీహు అభిప్రాయం. దేవుడు న్యాయవంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు కాకపోతే భూమి మీద అన్యాయం, అరాచకత్వం రాజ్యమేలుతాయి...

34:19-20 దేవుని ఎదుట రాజు, పేద సమానమే.

34:21-23 భూమ్మీద మనుషులు చేసే వాటన్నిటినీ దేవుడు చూస్తూనే ఉన్నాడని యోబు ఇది వరకు చేసిన వ్యాఖ్యలనే (7:20; 31:4) ఎలీహు మళ్లీ చెబుతున్నాడు. దుష్క్రియలు చేయువారు దేవునికి కనబడకుండా దాగుకొనే చీకటి తావు ఏదీ లేదు. యోబు తన వ్యాజ్యాన్ని దేవుని యెదుట వినిపించాలనుకున్నాడు. (9:32-35; 13:18; 21:3-7; 31:35-37). దేవుడు సర్వజ్ఞుడు, అన్నిటిని చూస్తున్న న్యాయాధిపతి కాబట్టి మనిషిని విచారణ చేయడానికి ఆయన పరీక్షగా చూడనక్కర్లేదు. 

34:24-25 దుష్టపాలకులకు ఏం జరుగుతుందో ఎలీహు ఉదహరిస్తున్నాడు. దేవుడు వారి క్రియల్ని ప్రత్యేకంగా విచారణ చేయనక్కర్లేదు. ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. 

34:26-28 దేవుడు భక్తిహీనుల క్రియల్ని చూస్తున్నాడు, వారు పీడిస్తున్న బీదల మొజ్జను ఆయన వింటున్నాడు. దేవుడు దుష్టపాలకులకు తీర్పు తీర్చి, అందరి యెదుట వారిని బహిరంగంగా శిక్షిస్తాడు. 

34:29-30 దుర్నీతిపరులు వర్ధిల్లుతున్నారని యోబు ఇదివరకు చెప్పాడు (12:6). అయితే అది భ్రమ అని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. దేవుడు ఉపేక్షిస్తున్నందు వలన దుష్టత్వం ప్రబలుతుందని మనుషులు అనుకుంటున్నా, ఆయన అందరినీ అన్నిటినీ చూస్తూనే ఉన్నాడు. దేవుడు ఆలస్యంగా జోక్యం చేసుకుంటున్నాడని మనుషులు అనుకుంటున్నా, ఆయన భూమ్మీద జరిగే వాటినన్నిటినీ తన సార్వభౌమ చిత్తం చొప్పున తన జ్ఞానం చొప్పున తగిన కాలంలోనే సరిదిదుతాడు (2 పేతురు 3:8-9). 

34:31-33 యోబు పశ్చాత్తాపపడడానికి బదులు, తన నిర్దోషత్వం గురించీ నీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడనీ (27:2-6; 31:35-37), పాపి పశ్చాత్తాప డినప్పుడు మాత్రమే దేవుని నుండి క్షమాపణ, పునరుద్దరణ కలుగుతాయనీ (22:21-27; 1యోహాను 1:8) ఎలీహు చెబుతున్నాడు. తన వ్యాఖ్యలను యోబు పరిశీలించి ప్రత్యుత్తరమివ్వాలని అతడు సవాలు చేస్తున్నాడు. 

34:34-35 యోబు మాట్లాడడానికి నిరాకరించాడు కాబట్టి ఎలీహు యోబుతో తాను చేసిన వాదనల్లో విజయం సాధించానని ప్రకటించుకుంటున్నాడు.

34:36-37 యోబు, పాపాలను బట్టి అతడిని దేవుడు తుదముట్ట శిక్షించలేదని బిల్టదు గతంలో చెప్పినదానిని (11:4-6), ఎలీహు ఇప్పుడు సూచిస్తున్నాడు. యోబు తన పాపాలను ఒప్పుకోడానికి తిరస్కరిస్తున్నాడు కాబట్టి, యోబు దేవుని యెదుట పాపంతో బాటు ద్రోహం చేస్తున్నాడని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. యోబు దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడడంతోబాటు (16:12-17; 30:18-19), తన స్నేహితుల పట్ల కూడా తిరస్కారాన్ని చూపించాడని (విలాప 2:15), ఇది యోబును ప్రమాదంలోకి నెట్టిందని ఎలీహు పరిశీలన (యెహె 25:6-7). 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |