Romans - రోమీయులకు 15 | View All

1. కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్ధులమై యున్నాము.

2. తన పొరుగువానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు మనలో ప్రతివాడును మేలైన దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను.

3. క్రీస్తుకూడ తన్ను తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నిన్ను నిందించువారి నిందలు నామీద పడెను. అని వ్రాయబడియున్నట్లు ఆయనకు సంభవించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 69:9

4. ఏలయనగా ఓర్పువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడిన వన్నియు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి యున్నవి.

5. మీరేకభావము గలవారై యేకగ్రీవముగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రియగు దేవుని మహిమ పరచు నిమిత్తము,

6. క్రీస్తుయేసు చిత్తప్రకారము ఒకనితో నొకడు మనస్సు కలిసినవారై యుండునట్లు ఓర్పునకును ఆదరణకును కర్తయగు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక.

7. కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకొనిన ప్రకారము దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు మీరును ఒకనినొకడు చేర్చు కొనుడి.

8. నేను చెప్పునదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగ్దానముల విషయములో దేవుడు సత్యవంతుడని స్థాపించుటకును, అన్యజనులు ఆయన కనికరమును గూర్చి దేవుని మహిమపరచుటకును క్రీస్తు సున్నతి గలవారికి పరిచారకుడాయెను.
మీకా 7:20

9. అందు విషయమై ఈ హేతువుచేతను అన్యజనులలో నేను నిన్ను స్తుతింతును; నీ నామసంకీర్తనము చేయుదును అని వ్రాయబడియున్నది.
2 సమూయేలు 22:50, కీర్తనల గ్రంథము 18:49

10. మరియు అన్యజనులారా, ఆయన ప్రజలతో సంతోషించుడి అనియు
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:43

11. మరియు సమస్త అన్యజనులారా, ప్రభువును స్తుతించుడి సకల ప్రజలు ఆయనను కొనియాడుదురు గాక అనియు చెప్పియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 117:1

12. మరియయెషయా యీలాగు చెప్పుచున్నాడు యెష్షయిలోనుండి వేరు చిగురు, అనగా అన్యజనుల నేలుటకు లేచువాడు వచ్చును; ఆయన యందు అన్యజనులు నిరీక్షణ యుంచుదురు.
యెషయా 11:10

13. కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మశక్తి పొంది, విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక.

14. నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమస్త జ్ఞానసంపూర్ణులును, ఒకరికి ఒకరు బుద్ధిచెప్ప సమర్థులునై యున్నారని నామట్టుకు నేనును మిమ్మును గూర్చి రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.

15. అయినను అన్యజనులు అను అర్పణ పరిశుద్ధాత్మవలన పరిశుద్ధపరచబడి ప్రీతికర మగునట్లు, నేను సువార్త విషయమై యాజక ధర్మము జరిగించుచు, దేవుని చేత నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపనుబట్టి, అన్యజనులనిమిత్తము యేసుక్రీస్తు పరిచారకుడనైతిని.

16. ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జ్ఞాపకము చేయవలెనని యుండి యెక్కువ ధైర్యము కలిగి సంక్షేపముగా మీకు వ్రాయుచున్నాను.

17. కాగా, క్రీస్తుయేసునుబట్టి దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయకారణము కలదు.

18. ఏలాగనగా అన్యజనులు విధేయులగునట్లు, వాక్యముచేతను, క్రియచేతను, గురుతుల బలముచేతను, మహత్కార్యముల బలముచేతను, పరిశుద్ధాత్మ బలముచేతను క్రీస్తు నా ద్వారా చేయించిన వాటిని గూర్చియే గాని మరి దేనినిగూర్చియు మాటలాడ తెగింపను.

19. కాబట్టి యెరూషలేము మొదలుకొని చుట్టుపట్లనున్న ప్రదేశములందు ఇల్లూరికు ప్రాంతమువరకు క్రీస్తు సువార్తను పూర్ణముగా ప్రకటించియున్నాను.

20. నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కట్టకుండు నిమిత్తము ఆయననుగూర్చిన సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడ లేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గ్రహింతు రనియు,

21. వ్రాయబడిన ప్రకారము క్రీస్తు నామమెరుగని చోట్లను సువార్తను ప్రకటింపవలెనని మిక్కిలి ఆశగలవాడనై యుండి ఆలాగున ప్రకటించితిని.
యెషయా 52:15

22. ఈ హేతువుచేతను మీయొద్దకు రాకుండ నాకు అనేక పర్యాయములు ఆటంకము కలిగెను.

23. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రదేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు గనుక, అనేక సంవత్సరములనుండి మీయొద్దకు రావలెనని మిక్కిలి అపేక్షకలిగి,

24. నేను స్పెయిను దేశమునకు వెళ్లునప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచి,మొదట మీ సహవాసమువలన కొంత మట్టుకు సంతృప్తిపొంది, మీచేత అక్కడికి సాగనంపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను.

25. అయితే ఇప్పుడు పరిశుద్ధులకొరకు పరిచర్య చేయుచు యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాను.

26. ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉన్న పరిశుద్ధులలో బీదలైన వారి నిమిత్తము మాసిదోనియ వారును అకయవారును కొంత సొమ్ము చందా వేయ నిష్టపడిరి.

27. అవును వారిష్టపడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణస్థులు; ఎట్లనగా అన్యజనులు వీరి ఆత్మ సంబంధమైన విషయములలో పాలి వారై యున్నారు గనుక శరీరసంబంధమైన విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బద్ధులై యున్నారు.

28. ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికప్పగించి, నేను, మీ పట్టణముమీదుగా స్పెయినునకు ప్రయాణము చేతును.

29. నేను మీయొద్దకు వచ్చునప్పుడు, క్రీస్తుయొక్క ఆశీర్వాద సంపూర్ణముతో వత్తునని యెరుగుదును.

30. సహోదరులారా, నేను యూదయలోనున్న అవిధేయుల చేతులలోనుండి తప్పింపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియున్న యీ పరిచర్య పరిశుద్ధులకు ప్రీతికరమగునట్లును,

31. నేను దేవుని చిత్తమువలన సంతోషముతో మీయొద్దకు వచ్చి, మీతో కలిసి విశ్రాంతి పొందునట్లును,

32. మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు ప్రార్థనలయందు నాతో కలిసి పోరాడవలెనని, మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును బట్టియు, ఆత్మవలని ప్రేమను బట్టియు మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను.

33. సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకందరికి తోడై యుండును గాక. ఆమేన్‌.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
15:1 బలవంతులు బలహీనుల మనస్సాక్షికి ఎందుకు లోబడాలి? ఎందు కంటే ప్రేమ మార్గం అలా కోరుతుంది. బలమైన విశ్వాసి తన స్వాతంత్ర్యాలలో కొన్నిటికి దూరం కావడం చేత తన మనస్సాక్షిని విడిచి పెట్టడు.... కానీ బలహీన విశ్వాసి బలమైనవాని స్వేచ్ఛకు స్థానమివ్వడానికి తన మనస్సాక్షిని ఉల్లంఘించాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల బలమైనవాడు - బలహీనునికి అనుగుణంగా మారాలి. 

15:2-3 బలమైన విశ్వాసి, తన్నుతాను సంతోషపరచుకొనని తన ప్రభువు మాదిరిని అనుసరించాలి. లేఖనాల్లో ముందే చెప్పినట్లు, జనులకు దేవునిపై ఉన్న శత్రుత్వాన్ని, అవమానాలను యేసు భరించాడు (కీర్తన 69:9). 

15:4 క్రైస్తవ విశ్వాసానికి సంబంధం లేదు అనడానికి దూరంగా, పా.ని. రచనలు మనకు బోధ కలుగుటకు రాసారు (2తిమోతి 3:16-17), అందులో ఉన్న ప్రతిదీ కొత్త నిబంధన శిష్యత్వానికి వర్తించదు, కానీ ప్రతిదీ యేసువైపుకు చూపిస్తుంది (లూకా 24:27).

15:5-6 రోమాలో ఇంట ఉన్న సంఘాలన్నిటినీ సమన్వయం చేసి, అవన్నీ దేవునికి శ్రేష్టమైన ఘనత తెచ్చునట్లుగా ప్రేమ, ఐక్యతతో ఉండాలని పౌలు ప్రార్థన. 

15:7-8 యూదులు, అన్యజనుల నేపథ్యం నుండి వచ్చినవారు ఒకరినొకరు అంగీకరించడానికి ఇబ్బందిపడినట్లు ఈ వచనాలు చూపిస్తున్నాయి.యేసు క్రీస్తుగా యూదుడుగా జన్మించి, పా.ని. వాగ్దానములు, ప్రవచనాలు నెరవేర్చడానికి ఇశ్రాయేలీయులకు పరిచర్య చేశాడు ("ఇశ్రాయేలు ఇంటివారై నశించిన గొట్టెలయొద్దకే... నేను పంపబడితిని” మత్తయి 15:24). ఆయన ప్రాథమిక ఉద్దేశం ఇశ్రాయేలీయుల కోసమే, కానీ సమస్త జనాంగముల (అన్యజనులు) విషయంలో కూడా ఆయనకు ప్రణాళిక ఉంది. 

15:9-12. పా.ని. నుండి వరసగా చెప్పిన లేఖనాలు దేవుని ప్రణాళికలను చూపిస్తున్నాయి. ధర్మశాస్త్రము, చరిత్ర గ్రంథాలు, కీర్తనలు, ప్రవక్తల నుండి పేర్కొన్న వచనాలు అన్యజనులు స్వీకరించబడడాన్ని, దేవుని స్తుతిని సూచిస్తు న్నాయి. కీర్తన 18:49లో మెస్సీయ మారుమనస్సు పొందిన అన్యజనుల మధ్య నిలబడి, తన స్తుతితో పాటు, వారి స్తుతిని తండ్రికి అర్పిస్తాడు. ద్వితీ 32:43లో దేవునికి ఉత్సాహ స్తుతులు అర్పించే ఇశ్రాయేలీయులతో చేరమని అన్యజనులకు మోషే ఆజ్ఞ ఇస్తాడు. కీర్తన 117 అతి చిన్న కీర్తన.
జనాంగముల నుండి సార్వత్రిక స్తుతికోసం అందులో పిలుపు ఉంది. యెషయాలో దావీదు సంతానపు రాజైన మెస్సీయ, ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రమే. కాక సమస్త జాతులకు నిరీక్షణగా వర్ణించబడ్డాడు. (యెషయా. 11:10).

15:13 వారి మధ్య పనిచేస్తున్న పరిశుద్దాత్మ పుట్టించిన దైవిక నిరీక్షణను నొక్కి చెబుతూ, పౌలు సంఘాలకు రెండవ ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు. 

15:14-16 రోమాలోని క్రైస్తవులు సమర్థమైన సేవకు, ఆరోగ్యకరమైన సంఘజీవితానికై దేవుని వరాన్ని పొందారని పౌలు రూఢిగా నమ్మాడు. ఈ అవసరాలు తీర్చకుండా దేవుడు తన సంఘాన్ని నిర్మించడు. అయినప్పటికీ తనను ప్రత్యేకంగా అన్యజనులకు అపొస్తలుడుగా పిలిచి, సిద్దపరచాడని పౌలుకు తెలుసు.
కాబట్టి అతడు రాసింది రోమాలో ఇంటనున్న సంఘాలు పరిపక్వతలోకి ఎదిగేటట్లు సహాయపడేందుకైంది. అన్యజనులను దేవునికి అర్పించే యాజకుడుగా అతడు పరిచర్య చేసి, ఈ అర్పణ పరిశుద్ధమైనదిగాను, అంగీకృతమైనదిగాను, దేవునికి ప్రీతికరమైనదిగాను ఉండాలని కోరుకున్నాడు (12:1-2). 

15:17-19 సువార్తను యెరూషలేము మొదలుకొని రోమా ప్రాంతంలోని ఇల్లూరికు (నేటి అల్బేనియా) వరకు విస్తరింప జేయడానికి దేవుడు తనను ఎలా వాడుకున్నాడో పౌలు రోమా విశ్వాసులతో చెప్పి క్రీస్తు యేసును బట్టి... అతిశయపడాలని కోరుకున్నాడు. దేవుడు అతని పరిచర్యను
క్రియచేతను...మహత్కార్యముల బలము చేతను అనేకుల మారుమనస్సు చేతను నిర్ధారించాడు. రోమా విశ్వాసులు ఈ సాక్ష్యం చేత ఆదరించబడి వుంటారు. ఎందుకంటే అది రక్షణ నిమిత్తం వారు తమ నిరీక్షణను సురక్షితమైన ఆధారంపై ఉంచారని చూపిస్తూ ఉంది. ఆ

15:20-21 పది - సంవత్సరాలలో రోమా సామ్రాజ్యంలోని తూర్పు భాగమంతటిలో మొదటి తరం సంఘస్థాపకుడుగా దేవుడు పౌలును ఉపయోగించుకున్నాడు. తన పరిచర్య పా.ని. మెస్సీయ ప్రవచనాన్ని బట్టి (యెషయా 52:15) ఉందని పౌలు భావించాడు. అతడు నాటాడు; ఇతరులు వచ్చి నీరు పోస్తారు, దేవుడు వృద్ధిని కలుగజేస్తాడు (1కొరింథీ 3:3-9).

15:22-24 రోమా సామ్రాజ్యంలోని తూర్పుభాగంలో పౌలు దేవుని కోసం చేసిన “పని”, అతడు త్వరగా రోమాకు రాకుండా ఆపింది, కానీ ఇప్పుడు పని పూర్తయింది కాబట్టి అతడు మార్గములో రోమా పట్టణం నుండి రోమా సామ్రాజ్యంలోని పశ్చిమభాగానికి (స్పెయిను) వెళ్ళే సువార్త పరిచర్య యాత్ర చెయ్యాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడు. పౌలు అసలు ఎప్పటికైనా స్పెయిన్ వెళ్ళాడా అనేదాని గురించి భిన్నవాదాలు ఉన్నాయి. పౌలు స్పెయిన్‌కు వెళ్ళి చేసిన పరిచర్యను గూర్చి బైబిల్లో ప్రస్తావన లేదు.

15:25-29 పౌలు యెరూషలేము పట్టణ సంఘములో ఉన్న యూదులలో పేదవారికి అన్యజనుల సంఘాలనుండి ఒక కానుకను తీసుకువెళ్ళే దారిలో ఉన్నాడు. తరువాత అతడు రోమాకు రావడానికి ఉద్దేశిస్తున్నాడు. అయితే, రోమాకు తాను బందీగా కొనిపోబడతానని అతనికి తెలియదు. (అపొ.కా. 25:11-28:14,30-31).

15:30-33 పౌలు మూడు ప్రార్థనా వినతులు చేశాడు: (1) యూదయలో ఉన్న అవిశ్వాసులైన యూదుల చేతిలో పడకుండా విడిపింపబడాలని, (2) అన్యజనులైన క్రైస్తవులు ఇచ్చిన సహాయం యూదులైన క్రైస్తవులు స్వీకరించాలని, (3) అతడు రోమాకు రావాలని. మూడింటికీ జవాబు వచ్చింది; అపొ.కా. 23:10; 21:17-20; 25:11-12 వరుసగా చూడండి. 


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |