Jeremiah - యిర్మియా 10 | View All

1. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, యెహోవా మిమ్మును గూర్చి సెలవిచ్చిన మాట వినుడి.

2. యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నదేమనగా అన్యజనముల ఆచారముల నభ్యసింపకుడి, ఆకాశమందు అగపడు చిహ్నములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి.

“ఇతర జనాల బ్రతుకు తీరును”– ఇది నిజ దేవుడు లేని మార్గం. అనేక మతాలూ, దేవతలూ, మూఢ నమ్మకాలూ ఉన్న మార్గం. “ఆకాశంలో కనిపించే సూచనలు”– ఇతర జాతులు గ్రహస్థానాలకూ, నక్షత్రాలు, తోక చుక్కలు మొదలైన ఆకాశరాసుల కదలికలకూ, జ్యోతిష్య సంబంధమైన మూఢ నమ్మకాలకూ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత నిచ్చాయి. ఇదంతా ఎంత వ్యర్థమో దేవుడు తన వాక్కులో చూపిస్తూ ఉన్నాడు (యెషయా 47:13-15; దానియేలు 2:1-11; దానియేలు 4:18).

3. జనముల ఆచారములు వ్యర్థములు, అడవిలో నొకడు చెట్టు నరకునట్లు అది నరకబడును, అది పనివాడు గొడ్డలితో చేసినపని.

కీర్తనల గ్రంథము 115:3-7; కీర్తనల గ్రంథము 135:15-17; యెషయా 44:9 నోట్స్.

4. వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక యుండునట్లు మేకులు పెట్టి సుత్తెలతో బిగగొట్టి దాని నిలుపుదురు.

5. అవి తాటిచెట్టు వలె తిన్నగా ఉన్నవి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని మోయవలసివచ్చెను; వాటికి భయపడకుడి అవి హానిచేయ నేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు.

6. యెహోవా, నిన్ను పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాత్మ్యము గలవాడవు, నీ శౌర్యమునుబట్టి నీ నామము ఘన మైనదాయెను.

దేవుడు, విగ్రహాలు ఈ విషయాల గురించి బైబిలు రచయితలందరి లాగానే యిర్మీయా మాట్లాడుతున్నాడు. నిర్గమకాండము 8:10; కీర్తనల గ్రంథము 86:8; యెషయా 43:10-11; యెషయా 44:6-7.

7. జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జ్ఞానులందరిలోను వారి రాజ్యము లన్నిటిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణ్యము.
ప్రకటన గ్రంథం 15:4

“రాజు”– కీర్తనల గ్రంథము 47:8-9; కీర్తనల గ్రంథము 96:10. యెహోవా ఏదో ఒక కొండ జాతికి చెందిన చిల్లరదేవుడు కాదు. కీర్తనల గ్రంథము 22:28; కీర్తనల గ్రంథము 47:1-9; కీర్తనల గ్రంథము 95:3. “భయభక్తులు”– యిర్మియా 5:22.

8. జనులు కేవలము పశుప్రాయులు, అవివేకులు; బొమ్మల పూజవలన వచ్చు జ్ఞానము వ్యర్థము.

కీర్తనల గ్రంథము 115:6; కీర్తనల గ్రంథము 135:18; యెషయా 44:18-20; రోమీయులకు 1:21-23. “వాళ్ళంతా”– విగ్రహాలకు మొక్కేవాడెవడూ ఇతర విషయాల్లో అతనికి ఎంత తెలివి ఉన్నా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోలేడని బైబిలు చెప్తున్నది.

9. తర్షీషునుండి రేకులుగా సాగగొట్టబడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును తెత్తురు, అది పని వాని పనియేగదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమ్రవర్ణములుగల వస్త్రములు వాటికున్నవి, అవన్నియు నేర్పరులగు పనివారి పనియే.

దేవునికీ, దేవుళ్ళకూ ఉన్నతేడా ఇదే. దేవుళ్ళను మనుషులు తయారు చేస్తారు. దేవుడు భూమ్యాకాశాలనూ మనుషులనూ కూడా చేశాడు. దేవుళ్ళు వట్టి పనికిమాలినవారు. దేవుడు మాత్రం సకల విశ్వానికీ అధిపతి. దేవుళ్ళు జీవం లేనివారు, ఈ లోకంలో నామరూపాలు లేకుండా అయిపోతారు. దేవుడు మాత్రం ఆద్యంత రహితుడు, శాశ్వతుడు.

10. యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు.
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

“కోపం”– కీర్తనల గ్రంథము 18:7; కీర్తనల గ్రంథము 76:7; ప్రకటన గ్రంథం 6:16-17.

11. మీరు వారితో ఈలాగు చెప్పవలెను ఆకాశమును భూమిని సృష్టింపని యీ దేవతలు భూమిమీద నుండ కుండను ఆకాశముక్రింద ఉండకుండను నశించును.

విగ్రహ పూజ చేసే జాతులకు యిర్మీయా ఇలా చెప్పాలని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. అతడు ఈ వచనం హీబ్రూ భాషలో రాయలేదు. అరమేయిక్ బాషలో రాశాడు. ఆ జాతులలో కొన్ని హీబ్రూ భాషకంటే దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగినవారు.

12. ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృష్టించెను, తన జ్ఞానముచేత ప్రపంచమును స్థాపించెను, తన ప్రజ్ఞచేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.

ఆదికాండం 1 అధ్యాయం; కీర్తనల గ్రంథము 104:1-13.

13. ఆయన ఆజ్ఞ నియ్యగా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుట్టును, భూమ్యంత భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎక్క జేయును, వర్షము కలుగునట్లుగా ఆయన మెరుపులు పుట్టించును, తన ధనా గారములలోనుండి గాలిని రావించును.

14. తెలివిలేని ప్రతి మనుష్యుడు పశుప్రాయుడు, పోతపోయు ప్రతివాడును తాను చేసిన విగ్రహమును బట్టి అవమానము నొందు చున్నాడు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, అందులో ప్రాణమేమియు లేదు.
రోమీయులకు 1:22

వ 8.

15. అవి ఆశను చెడగొట్టు మాయాకార్యములు, విమర్శకాలములో అవి నశించి పోవును,

16. యాకోబునకు స్వాస్థ్యమగువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన సమస్తమును నిర్మించువాడు, ఇశ్రాయేలు ఆయనకు స్వాస్థ్యముగానున్న గోత్రము; సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 4:20; ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:9; కీర్తనల గ్రంథము 74:2; కీర్తనల గ్రంథము 146:5. “సేనల ప్రభువు యెహోవా”– 1 సమూయేలు 1:3 నోట్స్.

17. నివాసినీ, ముట్టడివేయబడుచున్న దేశము విడిచి వెళ్లుటకై నీ సామగ్రిని కూర్చుకొనుము.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడునేను ఈ వేళను ఈ దేశ నివాసులను విసరివేయుచున్నాను, వారు పట్టబడవలెనని వారిని ముట్టడి వేయించుచున్నాను.

“విసరివేస్తాను”– అంటే కన్నుమూసి తెరిచేలోగా, బలం కొద్దీ వారిని విసిరివెయ్యడం ద్వారా విసర్జిస్తాడు.

19. కటకటా, నేను గాయపడితిని, నా దెబ్బ నొప్పి పెట్టుచున్నది, అయితే ఈ దెబ్బ నాకు తగినదే యనుకొని నేను దాని సహించు దును.

నాశనం అప్పుడే జరిగిపోతూ ఉన్నట్టుగా యూదా, జెరుసలం ప్రజలకు ప్రతినిధిగా వారి తరఫున మాట్లాడుతూ యిర్మీయా దుఃఖిస్తున్నాడు. యిర్మీయాకు భార్యాపిల్లలు లేరు (యిర్మియా 16:2).

20. నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా త్రాళ్లన్నియు తెగిపోయెను, నా పిల్లలు నాయొద్దనుండి తొలగిపోయి యున్నారు, వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా గుడారమును వేయుటకైనను నా తెరల నెత్తుటకైనను ఎవడును లేడు.

21. కాపరులు పశుప్రాయులై యెహోవాయొద్ద విచారణచేయరు గనుక వారే వర్ధిల్లకయున్నారు, వారి మందలన్నియు చెదరిపోవుచున్నవి.

యిర్మియా 22:22; యిర్మియా 23:1; యిర్మియా 25:34; యిర్మియా 50:6. “కాపరులు”– ప్రజల నాయకులు. తమ తెలివితక్కువ ప్రవర్తన మూలంగా ప్రజలమీదికి గొప్ప కీడు తెచ్చిపెట్టారు (వ 8, 14). తమ అవివేకాన్ని బయట పెట్టుకున్న విషయాల్లో ఒకటి ఏమంటే సజీవుడైన నిజ దేవుణ్ణి ప్రార్థించేందుకు నిరాకరించారు.

22. ఆలకించుడి, ధ్వని పుట్టుచున్నది, దాని రాక ధ్వని వినబడుచున్నది, యూదా పట్టణములను పాడైన స్థలముగా చేయుటకును, నక్కలకు చోటుగా చేయుటకును ఉత్తరదేశమునుండి వచ్చుచున్న గొప్ప అల్లరి ధ్వని వినబడుచున్నది.

యిర్మియా 1:14; యిర్మియా 4:6; యిర్మియా 6:22-23; యిర్మియా 8:16.

23. యెహోవా, తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదనియు, మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేనెరుగుదును.

కీర్తనల గ్రంథము 37:23; సామెతలు 3:5-6; సామెతలు 16:9; సామెతలు 20:24. తనకేమి సంభవించబోతున్నదో మనిషి తెలుసుకోలేడు. దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా మనిషి తన జీవితాన్ని తానే నడిపించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు. దేవుడు తన విషయమూ, నాశనమైపోయిన యూదా విషయమూ దేశాన్ని నాశనం చేసిన శత్రువుల విషయమూ కూడా న్యాయం తీర్చాలని యిర్మీయా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు.

24. యెహోవా, నీవు నన్ను బొత్తిగా తగ్గింపకుండునట్లు నీ కోపమునుబట్టి నన్ను శిక్షింపక నీ న్యాయవిధిని బట్టి నన్ను శిక్షింపుము.

కీర్తనల గ్రంథము 6:1; కీర్తనల గ్రంథము 38:1; కీర్తనల గ్రంథము 39:10-11.

25. నిన్నెరుగని అన్యజనులమీదను నీ నామమునుబట్టి ప్రార్థింపని వంశములమీదను నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచున్నారు, నిర్మూలము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచున్నారు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచున్నారు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:5, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:1

కీర్తనల గ్రంథము 79:6-7 చూడండి. కీర్తనల గ్రంథము 35:8 లో ఇలాంటి ప్రార్థనల గురించి నోట్స్ చూడండి.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.