Luke - లూకా సువార్త 12 | View All

1. అంతలో ఒకనినొకడు త్రొక్కుకొనునట్లు వేల కొలది జనులు కూడినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులతో మొదట ఇట్లని చెప్పసాగెను పరిసయ్యుల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి.

1. anthalō okaninokaḍu trokkukonunaṭlu vēla koladhi janulu kooḍinappuḍu aayana thana shishyulathoo modaṭa iṭlani cheppasaagenu parisayyula vēshadhaaraṇa anu pulisina piṇḍinigoorchi jaagratthapaḍuḍi.

2. మరుగైన దేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు.

2. marugaina dhediyu bayaluparachabaḍakapōdu; rahasyamainadhediyu teliyabaḍakapōdu.

3. అందుచేత మీరు చీకటిలో మాట లాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు గదులయందు చెవిలో చెప్పుకొనునది మిద్దెలమీద చాటింపబడును.

3. anduchetha meeru chikaṭilō maaṭa laaḍukonunavi velugulō vinabaḍunu, meeru gadulayandu chevilō cheppukonunadhi middelameeda chaaṭimpabaḍunu.

4. నా స్నేహితులైన మీతో నేను చెప్పునదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి.

4. naa snēhithulaina meethoo nēnu cheppunadhemanagaa dhehamunu champina tharuvaatha marēmiyu cheyanērani vaariki bhayapaḍakuḍi.

5. ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత నరకములో పడద్రోయ శక్తిగలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయ పడుడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

5. evaniki meeru bhayapaḍavalenō meeku teliyajēyudunu; champina tharuvaatha narakamulō paḍadrōya shakthigalavaaniki bhayapaḍuḍi, aayanakē bhaya paḍuḍani meethoo cheppuchunnaanu.

6. అయిదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడును గదా; అయినను వాటిలో ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు.

6. ayidu pichukalu reṇḍu kaasulaku ammabaḍunu gadaa; ayinanu vaaṭilō okaṭainanu dhevuniyeduṭa maruvabaḍadu.

7. మీ తలవెండ్రుక లన్నియు లెక్కింపబడియున్నవి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు కారా?

7. mee thalaveṇḍruka lanniyu lekkimpabaḍiyunnavi. Bhayapaḍakuḍi; meeru anēkamaina pichukalakaṇṭe shrēshṭhulu kaaraa?

8. మరియు నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, నన్ను మనుష్యులయెదుట ఒప్పుకొనువాడెవడో, మనుష్యకుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒప్పుకొనును.

8. mariyu nēnu meethoo cheppunadhemanagaa, nannu manushyulayeduṭa oppukonuvaaḍevaḍō, manushyakumaaruḍu dhevuni doothala yeduṭa vaanini oppukonunu.

9. మనుష్యులయెదుట నన్ను ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని దూతలయెదుట చెప్పుదును.

9. manushyulayeduṭa nannu erugananuvaanini, nēnunu eruganani dhevuni doothalayeduṭa cheppudunu.

10. మనుష్యకుమారునిమీద వ్యతిరేకముగా ఒక మాట పలుకువానికి పాపక్షమాపణ కలుగునుగాని,పరిశుద్ధాత్మను దూషించువానికి క్షమాపణ లేదు.

10. manushyakumaarunimeeda vyathirēkamugaa oka maaṭa palukuvaaniki paapakshamaapaṇa kalugunugaani,parishuddhaatmanu dooshin̄chuvaaniki kshamaapaṇa lēdu.

11. వారు సమాజమందిరముల పెద్దలయొద్దకును అధిపతులయొద్దకును అధికారులయొద్దకును మిమ్మును తీసికొని పోవునప్పుడు మీరుఏలాగు ఏమి ఉత్తర మిచ్చెదమా, యేమి మాటలాడు దుమా అని చింతింప కుడి,

11. vaaru samaajamandiramula peddalayoddhakunu adhipathulayoddhakunu adhikaarulayoddhakunu mimmunu theesikoni pōvunappuḍu meeru'ēlaagu ēmi utthara micchedamaa, yēmi maaṭalaaḍu dumaa ani chinthimpa kuḍi,

12. మీరేమి చెప్పవలసినదియు పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడియలోనే మీకు నేర్పుననెను.

12. meerēmi cheppavalasinadhiyu parishuddhaatma aa gaḍiyalōnē meeku nērpunanenu.

13. ఆ జనసమూహములో ఒకడుబోధకుడా, పిత్రార్జిత ములో నాకు పాలుపంచిపెట్టవలెనని నా సహోదరునితో చెప్పుమని ఆయన నడుగగా

13. aa janasamoohamulō okaḍubōdhakuḍaa, pitraarjitha mulō naaku paalupan̄chipeṭṭavalenani naa sahōdarunithoo cheppumani aayana naḍugagaa

14. ఆయన ఓయీ, మీమీద తీర్పరినిగానైనను పంచిపెట్టువానిగానైనను నన్నెవడు నియమించెనని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 2:14

14. aayana ōyee, meemeeda theerparinigaanainanu pan̄chipeṭṭuvaanigaanainanu nannevaḍu niyamin̄chenani athanithoo cheppenu.

15. మరియు ఆయన వారితోమీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియ్యక జాగ్రత్తపడుడి; ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను.

15. mariyu aayana vaarithoomeeru ēvidhamaina lōbhamunaku eḍamiyyaka jaagratthapaḍuḍi; okani kalimi vistharin̄chuṭa vaani jeevamunaku moolamu kaadanenu.

16. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను.

16. mariyu aayana vaarithoo ee upamaanamu cheppenu oka dhanavanthuni bhoomi samruddhigaa paṇḍenu.

17. అప్పుడతడునా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేనేమి చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును;

17. appuḍathaḍunaa paṇṭa samakoorchukonuṭaku naaku sthalamu chaaladu ganuka nēnēmi chethunani thanalō thaanaalōchin̄chukoni nēneelaagu chethunu;

18. నా కొట్లు విప్పి, వాటికంటె గొప్పవాటిని కట్టించి, అందులో నా ధాన్యమంతటిని, నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని

18. naa koṭlu vippi, vaaṭikaṇṭe goppavaaṭini kaṭṭin̄chi, andulō naa dhaanyamanthaṭini, naa aasthini samakoorchukoni

19. నా ప్రాణముతోప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు,విస్తార మైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడియున్నది; సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పు కొందునను కొనెను.

19. naa praaṇamuthoopraaṇamaa, anēka samvatsaramulaku,visthaara maina aasthi neeku samakoorchabaḍiyunnadhi; sukhin̄chumu, thinumu, traagumu, santhooshin̄chumani cheppu kondunanu konenu.

20. అయితే దేవుడు వెఱ్ఱివాడా, యీ రాత్రి నీ ప్రాణము నడుగుచున్నారు; నీవు సిద్ధపరచినవి ఎవని వగునని ఆతనితో చెప్పెను.

20. ayithē dhevuḍu verrivaaḍaa, yee raatri nee praaṇamu naḍuguchunnaaru; neevu siddhaparachinavi evani vagunani aathanithoo cheppenu.

21. దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూర్చుకొనువాడు ఆలాగుననే యుండునని చెప్పెను.

21. dhevuni yeḍala dhanavanthuḍu kaaka thanakorakē samakoorchukonuvaaḍu aalaagunanē yuṇḍunani cheppenu.

22. అంతట ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను–ఈ హేతువుచేత మీరు – ఏమి తిందుమో, అని మీ ప్రాణమునుగూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమునుగూర్చియైనను చింతింపకుడి.

22. anthaṭa aayana thana shishyulathoo iṭlanenu–ee hēthuvuchetha meeru – ēmi thindumō, ani mee praaṇamunugoorchiyainanu, ēmi dharin̄chukondumō, ani mee dhehamunugoorchiyainanu chinthimpakuḍi.

23. ఆహారముకంటె ప్రాణమును వస్త్రముకంటె దేహమును గొప్పవి కావా?

23. aahaaramukaṇṭe praaṇamunu vastramukaṇṭe dhehamunu goppavi kaavaa?

24. కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, కొట్టులేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు పక్షులకంటె ఎంతో శ్రేష్ఠులు.
కీర్తనల గ్రంథము 147:9

24. kaakula saṅgathi vichaarin̄chi chooḍuḍi. Avi vitthavu, kōyavu, vaaṭiki gariselēdu, koṭṭulēdu; ayinanu dhevuḍu vaaṭini pōshin̄chuchunnaaḍu; meeru pakshulakaṇṭe enthoo shrēshṭhulu.

25. మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెత్తును మూరెడెక్కువ చేసికొన గలడు?

25. mariyu meelō evaḍu chinthichuṭavalana thana yetthunu mooreḍekkuva chesikona galaḍu?

26. కాబట్టి అన్నిటికంటె తక్కువైనవి మీచేత కాకపోతే తక్కిన వాటిని గూర్చి మీరు చింతింపనేల? పువ్వులేలాగు ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి.
నిర్గమకాండము 3:15

26. kaabaṭṭi anniṭikaṇṭe thakkuvainavi meechetha kaakapōthē thakkina vaaṭini goorchi meeru chinthimpanēla? Puvvulēlaagu eduguchunnavō aalōchin̄chuḍi.

27. అవి కష్టపడవు, వడుకవు; అయినను తన సమస్తవైభవముతో కూడిన సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాను.
1 రాజులు 10:4-7, 2 దినవృత్తాంతములు 9:3-6

27. avi kashṭapaḍavu, vaḍukavu; ayinanu thana samasthavaibhavamuthoo kooḍina solomōnu sayithamu veeṭilō okadaanivalenaina alaṅkarimpabaḍalēdani meethoo cheppuchunnaanu.

28. నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలోవేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంకరించినయెడల, అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశ్చయముగా వస్త్రములనిచ్చును.

28. nēḍu polamulō uṇḍi, rēpu poyilōvēyabaḍu aḍavi gaḍḍini dhevuḍeelaagu alaṅkarin̄chinayeḍala, alpa vishvaasulaaraa, meeku mari enthoo nishchayamugaa vastramulanichunu.

29. ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగియుండకుడి.

29. ēmi thindumō, yēmi traagudumō, ani vichaarimpakuḍi, anumaanamu kaligiyuṇḍakuḍi.

30. ఈ లోకపు జనులు వీటినన్నిటిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియున్నవని మీ తండ్రికి తెలియును.

30. ee lōkapu janulu veeṭinanniṭini vedakuduru; ivi meeku kaavalasiyunnavani mee thaṇḍriki teliyunu.

31. మీరైతే ఆయన రాజ్యమును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీ కనుగ్రహింపబడును.

31. meeraithē aayana raajyamunu vedakuḍi, daanithoo kooḍa ivi mee kanugrahimpabaḍunu.

32. చిన్న మందా భయపడకుడి, మీకు రాజ్యము అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమైయున్నది

32. chinna mandaa bhayapaḍakuḍi, meeku raajyamu anugrahin̄chuṭaku mee thaṇḍriki ishṭamaiyunnadhi

33. మీకు కలిగినవాటిని అమ్మి ధర్మము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అక్కడికి దొంగరాడు, చిమ్మెటకొట్టదు

33. meeku kaliginavaaṭini ammi dharmamu cheyuḍi, paathagilani san̄chulanu paralōkamandu akshayamaina dhanamunu sampaadhin̄chukonuḍi; akkaḍiki doṅgaraaḍu, chimmeṭakoṭṭadu

34. మీ ధనమెక్కడ ఉండునో అక్కడనే మీ హృదయము ఉండును.

34. mee dhanamekkaḍa uṇḍunō akkaḍanē mee hrudayamu uṇḍunu.

35. మీ నడుములు కట్టుకొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియ్యుడి.
నిర్గమకాండము 12:11, 1 రాజులు 18:46, 2 రాజులు 4:29, 2 రాజులు 9:1, యోబు 38:3, యోబు 40:7, సామెతలు 31:17, యిర్మియా 1:17

35. mee naḍumulu kaṭṭukoniyuṇḍuḍi, mee deepamulu veluguchuṇḍaniyyuḍi.

36. తమ ప్రభువు పెండ్లివిందునుండి వచ్చి తట్టగానే అతనికి తలుపుతీయుటకు అతడెప్పుడు వచ్చునో అని అతనికొరకు ఎదురు చూచు మనుష్యులవలె ఉండుడి.

36. thama prabhuvu peṇḍlivindunuṇḍi vachi thaṭṭagaanē athaniki thaluputheeyuṭaku athaḍeppuḍu vachunō ani athanikoraku eduru choochu manushyulavale uṇḍuḍi.

37. ప్రభువు వచ్చి యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు; అతడు నడుము కట్టుకొని వారిని భోజన పంక్తిని కూర్చుండబెట్టి, తానే వచ్చి వారికి ఉపచారము చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

37. prabhuvu vachi yē daasulu melakuvagaa uṇḍuṭa kanugonunō aa daasulu dhanyulu; athaḍu naḍumu kaṭṭukoni vaarini bhōjana paṅkthini koorchuṇḍabeṭṭi, thaanē vachi vaariki upachaaramu cheyunani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

38. మరియు అతడు రెండవ జామున వచ్చినను మూడవ జామున వచ్చినను (ఏ దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు.

38. mariyu athaḍu reṇḍava jaamuna vachinanu mooḍava jaamuna vachinanu (ē daasulu) melakuvagaa uṇḍuṭa kanugonunō aa daasulu dhanyulu.

39. దొంగయే గడియను వచ్చునో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కన్నము వేయనియ్యడని తెలిసికొనుడి.

39. doṅgayē gaḍiyanu vachunō yiṇṭi yajamaanuniki telisinayeḍala athaḍu melakuvagaa uṇḍi, thana yiṇṭiki kannamu vēyaniyyaḍani telisikonuḍi.

40. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్యకుమారుడు వచ్చును గనుక మీరును సిద్ధముగా ఉండుడని చెప్పెను.

40. meeru anukonani gaḍiyalō manushyakumaaruḍu vachunu ganuka meerunu siddhamugaa uṇḍuḍani cheppenu.

41. అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెప్పుచున్నావా అందరితోను చెప్పుచు న్నావా? అని ఆయన నడుగగా

41. appuḍu pēthuru prabhuvaa, yee upamaanamu maathoonē cheppuchunnaavaa andarithoonu cheppuchu nnaavaa? Ani aayana naḍugagaa

42. ప్రభువు ఇట్లనెను తగిన కాలమున ప్రతివానికి ఆహారము పెట్టుటకు, యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునట్టి నమ్మకమైన బుద్ధిగల గృహనిర్వాహకుడెవడు?

42. prabhuvu iṭlanenu thagina kaalamuna prathivaaniki aahaaramu peṭṭuṭaku, yajamaanuḍu thana yiṇṭivaarimeeda niyamin̄chunaṭṭi nammakamaina buddhigala gruhanirvaahakuḍevaḍu?

43. ఎవని ప్రభువు వచ్చి, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు.

43. evani prabhuvu vachi, vaaḍu aalaagu cheyuchuṇḍuṭa kanugonunō aa daasuḍu dhanyuḍu.

44. అతడు తనకు కలిగినదాని యంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

44. athaḍu thanaku kaliginadaani yanthaṭimeeda vaani un̄chunani meethoo nijamugaa cheppuchunnaanu.

45. అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచ్చుట కాలస్యము చేయుచున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొట్టి, తిని త్రాగిమత్తుగా ఉండసాగితే

45. ayithē aa daasuḍu naa yajamaanuḍu vachuṭa kaalasyamu cheyuchunnaaḍani thana manassulō anukoni, daasulanu daaseelanukoṭṭi, thini traagimatthugaa uṇḍasaagithē

46. వాడు కనిపెట్టని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు వచ్చి వాని నరికించి, అపనమ్మకస్థులతో వానికి పాలు నియమించును.

46. vaaḍu kanipeṭṭani dinamulōnu erugani gaḍiyalōnu aa daasuni yajamaanuḍu vachi vaani narikin̄chi, apanammakasthulathoo vaaniki paalu niyamin̄chunu.

47. తన యజమానుని చిత్త మెరిగి యుండియు సిద్ధపడక, అతని చిత్తముచొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును.

47. thana yajamaanuni chittha merigi yuṇḍiyu siddhapaḍaka, athani chitthamuchoppuna jarigimpaka uṇḍu daasuniki anēkamaina debbalu thagulunu.

48. అయితే తెలియక దెబ్బలకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులును. ఎవనికి ఎక్కువగా ఇయ్య బడెనో వానియొద్ద ఎక్కువగా తీయజూతురు; మనుష్యులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వాని యొద్ద ఎక్కువగా అడుగుదురు.

48. ayithē teliyaka debbalaku thagina panulu chesinavaaniki koddi debbalē thagulunu. Evaniki ekkuvagaa iyya baḍenō vaaniyoddha ekkuvagaa theeyajoothuru; manushyulu evaniki ekkuvagaa appaginthurō vaani yoddha ekkuvagaa aḍuguduru.

49. నేను భూమిమీద అగ్నివేయ వచ్చితిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని యెంతో కోరుచున్నాను.

49. nēnu bhoomimeeda agnivēya vachithini; adhi idivarakē ragulukoni maṇḍavalenani yenthoo kōruchunnaanu.

50. అయితే నేను పొందవలసిన బాప్తిస్మమున్నది, అది నెరవేరు వరకు నేనెంతో ఇబ్బందిపడుచున్నాను.

50. ayithē nēnu pondavalasina baapthismamunnadhi, adhi neravēru varaku nēnenthoo ibbandipaḍuchunnaanu.

51. నేను భూమి మీద సమాధానము కలుగజేయ వచ్చి తినని మీరు తలంచు చున్నారా? కాదు; భేదమునే కలుగ జేయవచ్చితినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

51. nēnu bhoomi meeda samaadhaanamu kalugajēya vachi thinani meeru thalan̄chu chunnaaraa? Kaadu; bhēdamunē kaluga jēyavachithinani meethoo cheppuchunnaanu.

52. ఇప్పుటినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇద్దరికి విరోధ ముగా ముగ్గురును, ముగ్గురికి విరోధముగా యిద్దరును ఉందురు.

52. ippuṭinuṇḍi oka iṇṭilō ayiduguru vērupaḍi, iddariki virōdha mugaa muggurunu, mugguriki virōdhamugaa yiddarunu unduru.

53. తండ్రి కుమారునికిని, కుమారుడు తండ్రికిని, తల్లి కుమార్తెకును, కుమార్తె తల్లికిని, అత్త కోడలికిని, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందురని చెప్పెను.
మీకా 7:6

53. thaṇḍri kumaarunikini, kumaaruḍu thaṇḍrikini, thalli kumaarthekunu, kumaarthe thallikini, attha kōḍalikini, kōḍalu atthakunu virōdhulugaa undurani cheppenu.

54. మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇట్లనెను మీరు పడమటనుండి మబ్బు పైకి వచ్చుట చూచు నప్పుడు వానవచ్చుచున్నదని వెంటనే చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

54. mariyu aayana janasamoohamulathoo iṭlanenu meeru paḍamaṭanuṇḍi mabbu paiki vachuṭa choochu nappuḍu vaanavachuchunnadani veṇṭanē cheppuduru; aalaagē jarugunu.

55. దక్షిణపు గాలి విసరుట చూచునప్పుడు వడగాలి కొట్టునని చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

55. dakshiṇapu gaali visaruṭa choochunappuḍu vaḍagaali koṭṭunani cheppuduru; aalaagē jarugunu.

56. వేషధారులారా, మీరు భూమ్యాకాశముల వైఖరి గుర్తింప నెరుగుదురు; ఈ కాలమును మీరు గుర్తింప నెరుగరేల?

56. vēshadhaarulaaraa, meeru bhoomyaakaashamula vaikhari gurthimpa neruguduru; ee kaalamunu meeru gurthimpa nerugarēla?

57. ఏది న్యాయమో మీ అంతట మీరు విమర్శింపరేల?

57. ēdi nyaayamō mee anthaṭa meeru vimarshimparēla?

58. వాదించువానితో కూడ అధికారియొద్దకు నీవు వెళ్లుచుండగా అతని చేతినుండి తప్పించుకొనుటకు త్రోవలోనే ప్రయత్నము చేయుము,లేదా, అతడొకవేళ నిన్ను న్యాయాధిపతియొద్దకు ఈడ్చుకొని పోవును, న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతునకు అప్పగించును, బంట్రౌతు నిన్ను చెరసాలలో వేయును.

58. vaadhin̄chuvaanithoo kooḍa adhikaariyoddhaku neevu veḷluchuṇḍagaa athani chethinuṇḍi thappin̄chukonuṭaku trōvalōnē prayatnamu cheyumu,lēdaa, athaḍokavēḷa ninnu nyaayaadhipathiyoddhaku eeḍchukoni pōvunu, nyaayaadhipathi ninnu baṇṭrauthunaku appagin̄chunu, baṇṭrauthu ninnu cherasaalalō vēyunu.

59. నీవు కడపటి కాసు చెల్లించువరకు వెలుపలికి రానే రావని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

59. neevu kaḍapaṭi kaasu chellin̄chuvaraku velupaliki raanē raavani neethoo cheppuchunnaananenu.


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.