Luke - లూకా సువార్త 12 | View All

1. అంతలో ఒకనినొకడు త్రొక్కుకొనునట్లు వేల కొలది జనులు కూడినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులతో మొదట ఇట్లని చెప్పసాగెను పరిసయ్యుల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి.

మత్తయి 16:6, మత్తయి 16:12.

2. మరుగైన దేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు.

మత్తయి 10:26; మార్కు 4:22; హెబ్రీయులకు 4:13; కీర్తనల గ్రంథము 33:13-15; కీర్తనల గ్రంథము 139:11-12; సామెతలు 5:21.

3. అందుచేత మీరు చీకటిలో మాట లాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు గదులయందు చెవిలో చెప్పుకొనునది మిద్దెలమీద చాటింపబడును.

4. నా స్నేహితులైన మీతో నేను చెప్పునదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి.

మత్తయి 10:28; హెబ్రీయులకు 10:31.

5. ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత నరకములో పడద్రోయ శక్తిగలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయ పడుడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

6. అయిదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడును గదా; అయినను వాటిలో ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు.

మత్తయి 10:29-31.

7. మీ తలవెండ్రుక లన్నియు లెక్కింపబడియున్నవి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు కారా?

8. మరియు నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, నన్ను మనుష్యులయెదుట ఒప్పుకొనువాడెవడో, మనుష్యకుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒప్పుకొనును.

లూకా 9:26; మత్తయి 10:33; మార్కు 8:38; రోమీయులకు 10:9-10. క్రీస్తును ఒప్పుకోవడంవల్ల మనుషులకు పాపవిముక్తి కలగదు గాని దేవుని కృపచేత విశ్వాసం ద్వారానే కలుగుతుంది (ఎఫెసీయులకు 2:8-9). అయితే అలా పాపవిముక్తి పొందినవారు క్రీస్తును ఒప్పుకుంటారు. వారు ఆయనలో నమ్మకం ఉంచి ఆయన్ను స్వీకరించారని తెలిపే సాక్ష్యాధారాల్లో ఇదొకటి.

9. మనుష్యులయెదుట నన్ను ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని దూతలయెదుట చెప్పుదును.

10. మనుష్యకుమారునిమీద వ్యతిరేకముగా ఒక మాట పలుకువానికి పాపక్షమాపణ కలుగునుగాని,పరిశుద్ధాత్మను దూషించువానికి క్షమాపణ లేదు.

మత్తయి 12:31-32.

11. వారు సమాజమందిరముల పెద్దలయొద్దకును అధిపతులయొద్దకును అధికారులయొద్దకును మిమ్మును తీసికొని పోవునప్పుడు మీరుఏలాగు ఏమి ఉత్తర మిచ్చెదమా, యేమి మాటలాడు దుమా అని చింతింప కుడి,

మత్తయి 10:17, మత్తయి 10:19.

12. మీరేమి చెప్పవలసినదియు పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడియలోనే మీకు నేర్పుననెను.

13. ఆ జనసమూహములో ఒకడుబోధకుడా, పిత్రార్జిత ములో నాకు పాలుపంచిపెట్టవలెనని నా సహోదరునితో చెప్పుమని ఆయన నడుగగా

14. ఆయన ఓయీ, మీమీద తీర్పరినిగానైనను పంచిపెట్టువానిగానైనను నన్నెవడు నియమించెనని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 2:14

“తీర్పరి”– క్రీస్తు ఇందుకోసం రాలేదు – యోహాను 3:17; యోహాను 12:47. ఆయన రెండవ సారి వచ్చినప్పుడు లోక మంతటికీ తీర్పరిగా ఉంటాడు – అపో. కార్యములు 10:42; అపో. కార్యములు 17:31; 2 తిమోతికి 4:1.

15. మరియు ఆయన వారితోమీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియ్యక జాగ్రత్తపడుడి; ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను.

అత్యాశ గురించిన ఈ హెచ్చరిక అన్ని కాలాల్లో లాగానే ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా అవసరం – లూకా 6:20; మత్తయి 19:23-24; 1 కోరింథీయులకు 6:10; ఎఫెసీయులకు 5:3, ఎఫెసీయులకు 5:5; కొలొస్సయులకు 3:5; 1 తిమోతికి 6:9-11.

16. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను.

“ఉదాహరణ”– మత్తయి 13:3, మత్తయి 13:18-23. ఈ ఉదాహరణ లూకా శుభవార్తలో మాత్రమే ఉంది. ఇందులో చెప్పిన సత్యం మాత్రం బైబిలంతటా కనిపిస్తుంది.

17. అప్పుడతడునా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేనేమి చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును;

ఈ మనిషి గుణం ఇతని మాటల్లోనే తెలిసి పోతున్నది. ఇక్కడ దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పడం గాని, దేవుని పనికోసం ఇవ్వడం గాని, అవసరతలో ఉన్నవారికి సహాయం చెయ్యడం గాని మాట మాత్రానికైనా కనిపించడం లేదు. ఈ మనిషి స్వప్రయోజనపరుడు. స్వార్థపరాయణుడు. తన సుఖాలను గురించే చూచుకుంటున్నాడు.

18. నా కొట్లు విప్పి, వాటికంటె గొప్పవాటిని కట్టించి, అందులో నా ధాన్యమంతటిని, నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని

19. నా ప్రాణముతోప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు,విస్తార మైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడియున్నది; సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పు కొందునను కొనెను.

20. అయితే దేవుడు వెఱ్ఱివాడా, యీ రాత్రి నీ ప్రాణము నడుగుచున్నారు; నీవు సిద్ధపరచినవి ఎవని వగునని ఆతనితో చెప్పెను.

తాను తెలివి గలవాణ్ణనుకున్నాడీ వ్యక్తి. దేవుడు అతణ్ణి తెలివిమాలినవాడని భావించాడు (యెషయా 55:8-9). స్వార్థం తెలివితక్కువతనమే. మన తలంపుల్లోనుంచీ, ఉద్దేశాల్లో నుంచీ దేవుణ్ణి బహిష్కరించడమూ తెలివితక్కువతనమే. మనం చాలా ఏళ్ళు జీవిస్తాములే అనుకోవడం, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించడం తెలివితక్కువతనమే (యాకోబు 4:13-17). యేసు మత్తయి 6:19-21 లో చెప్పినట్టు చేయడం జ్ఞానం అనిపించుకుంటుంది. మన ప్రాణం దేవుని చేతుల్లో ఉంది. తనకిష్టమైనప్పుడు దాన్ని ఆయన తీసేసుకోగలడు.

21. దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూర్చుకొనువాడు ఆలాగుననే యుండునని చెప్పెను.

“దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు”అనే ఈ ఆశ్చర్యకరమైన మాట బైబిల్లో ఇక్కడొక్క చోటే ఉంది. వ 33,34; సామెతలు 19:17 పోల్చి చూడండి. ఈ మాట “తన విషయంలో ధనవంతుడు” అనే మాటకు వ్యతిరేకం.

22. అంతట ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను–ఈ హేతువుచేత మీరు – ఏమి తిందుమో, అని మీ ప్రాణమునుగూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమునుగూర్చియైనను చింతింపకుడి.

మత్తయి 6:25-33.

23. ఆహారముకంటె ప్రాణమును వస్త్రముకంటె దేహమును గొప్పవి కావా?

24. కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, కొట్టులేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు పక్షులకంటె ఎంతో శ్రేష్ఠులు.
కీర్తనల గ్రంథము 147:9

25. మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెత్తును మూరెడెక్కువ చేసికొన గలడు?

26. కాబట్టి అన్నిటికంటె తక్కువైనవి మీచేత కాకపోతే తక్కిన వాటిని గూర్చి మీరు చింతింపనేల? పువ్వులేలాగు ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి.
నిర్గమకాండము 3:15

27. అవి కష్టపడవు, వడుకవు; అయినను తన సమస్తవైభవముతో కూడిన సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాను.
1 రాజులు 10:4-7, 2 దినవృత్తాంతములు 9:3-6

28. నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలోవేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంకరించినయెడల, అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశ్చయముగా వస్త్రములనిచ్చును.

29. ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగియుండకుడి.

విశ్వాసుల హృదయాలు దేవునిమీదా ఆయన రాజ్యం మీదా మాత్రమే లగ్నమై ఉండాలి. కొలొస్సయులకు 3:1-2 చూడండి. ఫిలిప్పీయులకు 3:19-20 పోల్చి చూడండి.

30. ఈ లోకపు జనులు వీటినన్నిటిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియున్నవని మీ తండ్రికి తెలియును.

31. మీరైతే ఆయన రాజ్యమును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీ కనుగ్రహింపబడును.

మత్తయి 6:33.

32. చిన్న మందా భయపడకుడి, మీకు రాజ్యము అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమైయున్నది

పేదరికానికీ, ఏమీలేని స్థితికీ, జీవిత అవసరాల కోసం దేవుని కృప మీదే ఆధారపడవలసి వచ్చే స్థితికీ భయపడవద్దు అని దీని అర్థం. దేవుడు తన ప్రజలను నిరాశ పరచడు. ఆయన తన రాజ్యంలో వారికి స్థలాలు ఇచ్చాడు. వారికి అవసరమైనవి మరేవైనా తప్పక ఇస్తాడు (మత్తయి 6:33-34; రోమీయులకు 8:32; ఫిలిప్పీయులకు 4:19).

33. మీకు కలిగినవాటిని అమ్మి ధర్మము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అక్కడికి దొంగరాడు, చిమ్మెటకొట్టదు

లూకా 3:11; లూకా 6:30; లూకా 11:41; లూకా 14:33; లూకా 18:22, లూకా 18:28. పరలోకంలోని ధనం శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

34. మీ ధనమెక్కడ ఉండునో అక్కడనే మీ హృదయము ఉండును.

మత్తయి 6:19-21.

35. మీ నడుములు కట్టుకొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియ్యుడి.
నిర్గమకాండము 12:11, 1 రాజులు 18:46, 2 రాజులు 4:29, 2 రాజులు 9:1, యోబు 38:3, యోబు 40:7, సామెతలు 31:17, యిర్మియా 1:17

మత్తయి 25:1-13 లోని ఉదాహరణ చూడండి.

36. తమ ప్రభువు పెండ్లివిందునుండి వచ్చి తట్టగానే అతనికి తలుపుతీయుటకు అతడెప్పుడు వచ్చునో అని అతనికొరకు ఎదురు చూచు మనుష్యులవలె ఉండుడి.

మత్తయి 24:42, మత్తయి 24:46; మత్తయి 25:13.

37. ప్రభువు వచ్చి యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు; అతడు నడుము కట్టుకొని వారిని భోజన పంక్తిని కూర్చుండబెట్టి, తానే వచ్చి వారికి ఉపచారము చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

క్రీస్తు రెండో రాకడ తరువాత సమయాన్ని గురించి ఇది చెప్తున్నది. మహిమాన్వితుడైన రారాజు, ప్రభువుల ప్రభువు తన శిష్యులు కూర్చుని భోజనం చేస్తుండగా వడ్డించేందుకు నిలిచి ఉండే విషయాన్ని ఊహించండి. అయితే సేవాధర్మం నెరవేర్చడం యేసుప్రభువుకు ఎప్పుడూ సంతోషమే – లూకా 22:27; మత్తయి 20:28; యోహాను 13:4-5, యోహాను 13:12-16. అయ్యో, ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా జీవిస్తుంటారు!

38. మరియు అతడు రెండవ జామున వచ్చినను మూడవ జామున వచ్చినను (ఏ దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు.

39. దొంగయే గడియను వచ్చునో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కన్నము వేయనియ్యడని తెలిసికొనుడి.

మత్తయి 24:43-51.

40. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్యకుమారుడు వచ్చును గనుక మీరును సిద్ధముగా ఉండుడని చెప్పెను.

41. అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెప్పుచున్నావా అందరితోను చెప్పుచు న్నావా? అని ఆయన నడుగగా

42. ప్రభువు ఇట్లనెను తగిన కాలమున ప్రతివానికి ఆహారము పెట్టుటకు, యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునట్టి నమ్మకమైన బుద్ధిగల గృహనిర్వాహకుడెవడు?

43. ఎవని ప్రభువు వచ్చి, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు.

44. అతడు తనకు కలిగినదాని యంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

45. అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచ్చుట కాలస్యము చేయుచున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొట్టి, తిని త్రాగిమత్తుగా ఉండసాగితే

46. వాడు కనిపెట్టని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు వచ్చి వాని నరికించి, అపనమ్మకస్థులతో వానికి పాలు నియమించును.

47. తన యజమానుని చిత్త మెరిగి యుండియు సిద్ధపడక, అతని చిత్తముచొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును.

దేవుడు తీర్పు రోజున ఒక్కొక్క మనిషికీ దేవుని విషయాలు ఎంతవరకు తెలుసో, అతనికి ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చాయో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీర్పు తీరుస్తాడు.

48. అయితే తెలియక దెబ్బలకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులును. ఎవనికి ఎక్కువగా ఇయ్య బడెనో వానియొద్ద ఎక్కువగా తీయజూతురు; మనుష్యులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వాని యొద్ద ఎక్కువగా అడుగుదురు.

49. నేను భూమిమీద అగ్నివేయ వచ్చితిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని యెంతో కోరుచున్నాను.

అగ్ని బైబిల్లో తరచుగా సంకేత రూపంలో వాడబడింది – నిర్గమకాండము 3:2; నిర్గమకాండము 13:21; నిర్గమకాండము 19:18; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:32; కీర్తనల గ్రంథము 18:8. ఈ లోకంలో దేవుని శుభవార్త వ్యాప్తితోబాటు ఉండే హింసలనూ కష్టాలనూ సూచిస్తూ ఈ మాట చెప్పి ఉండవచ్చు. అగ్ని అలాంటి విషయాలకు కూడా సూచనగా వాడబడింది – కీర్తనల గ్రంథము 66:12; యెషయా 43:2; విలాపవాక్యములు 1:13. అయితే ఇలాంటి అగ్ని రావాలని యేసుప్రభువు ఎందుకు కోరుతున్నాడు? తన రాజ్య వ్యాప్తితోనూ, తన సత్యం విస్తరించడంతోనూ అది ముడిపడి ఉందని ఆయనకు తెలుసు.

50. అయితే నేను పొందవలసిన బాప్తిస్మమున్నది, అది నెరవేరు వరకు నేనెంతో ఇబ్బందిపడుచున్నాను.

బాప్తిసం అంటే యేసును త్వరలో ముంచెత్తనున్న బాధలు, మరణం.

51. నేను భూమి మీద సమాధానము కలుగజేయ వచ్చి తినని మీరు తలంచు చున్నారా? కాదు; భేదమునే కలుగ జేయవచ్చితినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

మత్తయి 10:34-36.

52. ఇప్పుటినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇద్దరికి విరోధ ముగా ముగ్గురును, ముగ్గురికి విరోధముగా యిద్దరును ఉందురు.

53. తండ్రి కుమారునికిని, కుమారుడు తండ్రికిని, తల్లి కుమార్తెకును, కుమార్తె తల్లికిని, అత్త కోడలికిని, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందురని చెప్పెను.
మీకా 7:6

54. మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇట్లనెను మీరు పడమటనుండి మబ్బు పైకి వచ్చుట చూచు నప్పుడు వానవచ్చుచున్నదని వెంటనే చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

“పడమటనుండి” అంటే మధ్యధరా సముద్రం నుండి వర్షాన్ని తీసుకువస్తున్న మేఘం అని అర్థం.

55. దక్షిణపు గాలి విసరుట చూచునప్పుడు వడగాలి కొట్టునని చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

దక్షిణ గాలి అంటే దక్షిణం ఎడారి ప్రాంతం నుండి వీచే గాలి.

56. వేషధారులారా, మీరు భూమ్యాకాశముల వైఖరి గుర్తింప నెరుగుదురు; ఈ కాలమును మీరు గుర్తింప నెరుగరేల?

ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో మార్పులను సూచించే గుర్తులు, భౌతిక వాతావరణ సూచనలంత స్పష్టంగా తేటగా కనిపిస్తాయని యేసు అంటున్నాడు. లూకా 7:18-23.

57. ఏది న్యాయమో మీ అంతట మీరు విమర్శింపరేల?

జనసమూహం (వ 54) తాము ఏం ఆలోచించాలో, ఏం నమ్మాలో ఇతరులు వచ్చి తమకు చెప్పడానికి తావు ఇవ్వకూడదు. యేసు అభిషిక్తుడు, దేవుని కుమారుడు అన్న సత్యానికి సాక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది. వారు దాన్ని గుర్తించి దాని ప్రకారం ప్రవర్తించాలి. ఈ రోజుల్లో కూడా అనేకమంది యేసు చూపుతున్న రుజువులను అనుసరించి తాము సొంతగా ఆలోచించరు. ఎంత విచారకరం! ఇతరులు, లేక ఎవరో గురువులు తమను పెడ త్రోవ పట్టిస్తుంటే గుడ్డిగా పోతుంటారు.

58. వాదించువానితో కూడ అధికారియొద్దకు నీవు వెళ్లుచుండగా అతని చేతినుండి తప్పించుకొనుటకు త్రోవలోనే ప్రయత్నము చేయుము,లేదా, అతడొకవేళ నిన్ను న్యాయాధిపతియొద్దకు ఈడ్చుకొని పోవును, న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతునకు అప్పగించును, బంట్రౌతు నిన్ను చెరసాలలో వేయును.

మత్తయి 5:25-26 లోని మాటలు కూడా ఇలానే ఉన్నాయి గాని ఈ వచనాల అర్థం బహుశా వేరు అయి ఉండవచ్చు. ఈ సందర్భం (వ 49-57) మనల్ని ఇలా ఆలోచించేందుకు దోహదం చేసేది. దీనికి అర్థం ఇలా అయి ఉండవచ్చు – “న్యాయాధిపతి” అంటే మనుషులందరికీ తీర్పరి అయిన దేవుడై ఉండవచ్చు. “ప్రత్యర్థి” మనుషులపై దోషం మోపే ధర్మశాస్త్రాన్ని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (ఎఫెసీయులకు 2:13-17; కొలొస్సయులకు 2:13-14). లేక యూదులు అస్తమానం వాదిస్తూ తమ ప్రత్యర్థిగా ఎంచిన యేసుప్రభువు కావచ్చు. “ఖైదు” నరకానికి సూచన కావచ్చు (2 పేతురు 2:4; యూదా 1:6 పోల్చి చూడండి). ఇందులోని ఆధ్యాత్మిక పాఠం ఇది – ఇంకా అవకాశం ఉండగానే దేవునితో, ఆయన ధర్మశాస్త్రంతో, ఆయన కుమారునితో సఖ్యపడండి (2 కోరింథీయులకు 5:18-21).

59. నీవు కడపటి కాసు చెల్లించువరకు వెలుపలికి రానే రావని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.