Samuel I- 1 సమూయేలు 14 | View All

1. ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండ్రితో ఏమియు చెప్పక తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనున్న ఫిలిష్తీయుల దండు కావలివారిని హతముచేయ పోదము రమ్మనెను.

1. aa dinamu saulu kumaaruḍaina yōnaathaanu thana thaṇḍrithoo ēmiyu cheppaka thana aayudhamulanu mōyu paḍuchuvaanini pilichi avathalanunna philishtheeyula daṇḍu kaavalivaarini hathamucheya pōdamu rammanenu.

2. సౌలు గిబియా అవతల మిగ్రోనులో దానిమ్మచెట్టు క్రింద దిగియుండెను, అతని యొద్దనున్న జనులు దాదాపు ఆరు వందలమంది.

2. saulu gibiyaa avathala migrōnulō daanimmacheṭṭu krinda digiyuṇḍenu, athani yoddhanunna janulu daadaapu aaru vandalamandi.

3. షిలోహులో యెహోవాకు యాజకుడగు ఏలీయొక్క కుమారుడైన ఫీనెహాసుకు పుట్టిన ఈకాబోదు యొక్క సహోదరుడైన అహీటూబునకు జననమైన అహీయా ఏఫోదు ధరించుకొని అక్కడ ఉండెను. యోనాతాను వెళ్లిన సంగతి జనులకు తెలియకయుండెను.

3. shilōhulō yehōvaaku yaajakuḍagu ēleeyokka kumaaruḍaina pheenehaasuku puṭṭina eekaabōdu yokka sahōdaruḍaina aheeṭoobunaku jananamaina aheeyaa ēphōdu dharin̄chukoni akkaḍa uṇḍenu. Yōnaathaanu veḷlina saṅgathi janulaku teliyakayuṇḍenu.

4. యోనాతాను ఫిలిష్తీయుల దండు కావలివారున్న స్థలము నకు పో జూచిన దారియగు కనుమల నడుమ ఇవతల ఒక సూది గట్టును అవతల ఒక సూదిగట్టును ఉండెను, వాటిలో ఒకదాని పేరు బొస్సేసు రెండవదానిపేరు సెనే.

4. yōnaathaanu philishtheeyula daṇḍu kaavalivaarunna sthalamu naku pō joochina daariyagu kanumala naḍuma ivathala oka soodi gaṭṭunu avathala oka soodigaṭṭunu uṇḍenu, vaaṭilō okadaani pēru bossēsu reṇḍavadaanipēru senē.

5. ఒకదాని కొమ్ము మిక్మషు ఎదుట ఉత్తరపువైపునను, రెండవదాని కొమ్ము గిబియా యెదుట దక్షిణపువైపునను ఉండెను.

5. okadaani kommu mikmashu eduṭa uttharapuvaipunanu, reṇḍavadaani kommu gibiyaa yeduṭa dakshiṇapuvaipunanu uṇḍenu.

6. యోనాతానుఈ సున్నతిలేని వారి దండు కాపరులమీదికి పోదము రమ్ము, యెహోవా మన కార్యమును సాగించునేమో, అనేకులచేతనైనను కొద్దిమందిచేతనైనను రక్షించుటకు యెహోవాకు అడ్డమా అని తన ఆయుధ ములు మోయువానితో చెప్పగా

6. yōnaathaanu'ee sunnathilēni vaari daṇḍu kaaparulameediki pōdamu rammu, yehōvaa mana kaaryamunu saagin̄chunēmō, anēkulachethanainanu koddimandichethanainanu rakshin̄chuṭaku yehōvaaku aḍḍamaa ani thana aayudha mulu mōyuvaanithoo cheppagaa

7. అతడునీ మనస్సులో ఉన్నదంతయు చేయుము, పోదము రమ్ము. నీ యిష్టాను సారముగా నేను నీకు తోడుగా నున్నానని అతనితో చెప్పెను.

7. athaḍunee manassulō unnadanthayu cheyumu, pōdamu rammu. nee yishṭaanu saaramugaa nēnu neeku thooḍugaa nunnaanani athanithoo cheppenu.

8. అప్పుడు యోనాతానుమనము వారి దగ్గరకు పోయి మనలను వారికి అగుపరుచుకొందము.

8. appuḍu yōnaathaanumanamu vaari daggaraku pōyi manalanu vaariki aguparuchukondamu.

9. వారు మనలను చూచిమేము మీ యొద్దకు వచ్చు వరకు అక్కడ నిలువుడని చెప్పిన యెడల వారియొద్దకు పోక మనమున్నచోట నిలుచుదము.

9. vaaru manalanu chuchimēmu mee yoddhaku vachu varaku akkaḍa niluvuḍani cheppina yeḍala vaariyoddhaku pōka manamunnachooṭa niluchudamu.

10. మాయొద్దకు రండని వారు చెప్పినయెడల యెహోవా వారిని మనచేతికి అప్ప గించెనని దానిచేత గుర్తించి మనము పోదమని చెప్పగా

10. maayoddhaku raṇḍani vaaru cheppinayeḍala yehōvaa vaarini manachethiki appa gin̄chenani daanichetha gurthin̄chi manamu pōdamani cheppagaa

11. వీరిద్దరు తమ్మును తాము ఫిలిష్తీయుల దండుకాపరులకు అగుపరుచుకొనిరి. అప్పుడే ఫిలిష్తీయులుచూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి హెబ్రీయులు బయలుదేరి వచ్చుచున్నారని చెప్పుకొనుచు

11. veeriddaru thammunu thaamu philishtheeyula daṇḍukaaparulaku aguparuchukoniri. Appuḍē philishtheeyuluchooḍuḍi, thaamu daagiyuṇḍina guhalalōnuṇḍi hebreeyulu bayaludheri vachuchunnaarani cheppukonuchu

12. యోనా తానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచిమేము మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెప్పినప్పుడు యోనాతానునా వెనుక రమ్ము, యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యుల చేతికి వారినప్పగించెనని తన ఆయుధములు మోయు వానితో చెప్పి

12. yōnaa thaanunu athani aayudhamulanu mōyuvaanini pilichimēmu meeku okaṭi choopinthumu raṇḍani cheppinappuḍu yōnaathaanunaa venuka rammu, yehōvaa ishraayēlee yula chethiki vaarinappagin̄chenani thana aayudhamulu mōyu vaanithoo cheppi

13. అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ చేతులతోను కాళ్లతోను ప్రాకి యెక్కిరి. ఫిలిష్తీయులు యోనాతాను దెబ్బకు పడగా అతనివెనుక వచ్చు అతని ఆయుధములు మోయు వాడు వారిని చంపెను.

13. athaḍunu athani venuka athani aayudhamulu mōyuvaaḍunu thama chethulathoonu kaaḷlathoonu praaki yekkiri. Philishtheeyulu yōnaathaanu debbaku paḍagaa athanivenuka vachu athani aayudhamulu mōyu vaaḍu vaarini champenu.

14. యోనాతానును అతని ఆయు ధములు మోయు వాడును చేసిన ఆ మొదటి వధయందు దాదాపుగా ఇరువదిమంది పడిరి; ఒక దినమున ఒక కాడి యెడ్లు దున్ను అరయెకరము నేల పొడుగున అది జరిగెను.

14. yōnaathaanunu athani aayu dhamulu mōyu vaaḍunu chesina aa modaṭi vadhayandu daadaapugaa iruvadhimandi paḍiri; oka dinamuna oka kaaḍi yeḍlu dunnu arayekaramu nēla poḍuguna adhi jarigenu.

15. దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడు గాండ్రును భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము దైవికమని భావించిరి.

15. daṇḍulōnu polamulōnu janulandarilōnu mahaa bhayakampamu kaligenu. Daṇḍu kaavalivaarunu dōpuḍu gaaṇḍrunu bheethinondiri; nyēlayadhirenu. Vaaru ee bhayamu daivikamani bhaavin̄chiri.

16. దండువారు చెదిరిపోయి బొత్తిగా ఓడిపోవుట బెన్యామీనీయుల గిబియాలో నున్న సౌలు యొక్క వేగులవారికి కనబడగా

16. daṇḍuvaaru chediripōyi botthigaa ōḍipōvuṭa benyaameeneeyula gibiyaalō nunna saulu yokka vēgulavaariki kanabaḍagaa

17. సౌలుమీరు లెక పెట్టి మనయొద్ద లేనివారెవరో చూడుడని తనయొద్దనున్న జనులతో చెప్పెను. వారు లెక్క చూచి యోనాతానును అతని ఆయుధములు మోయువాడును లేరని తెలిసికొనిరి.

17. saulumeeru leka peṭṭi manayoddha lēnivaarevarō chooḍuḍani thanayoddhanunna janulathoo cheppenu. Vaaru lekka chuchi yōnaathaanunu athani aayudhamulu mōyuvaaḍunu lērani telisikoniri.

18. దేవుని మందసము అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులయొద్ద ఉండగాదేవుని మందసమును ఇక్కడికి తీసికొనిరమ్మని సౌలు అహీయాకు సెలవిచ్చెను.

18. dhevuni mandasamu appuḍu ishraayēleeyulayoddha uṇḍagaadhevuni mandasamunu ikkaḍiki theesikonirammani saulu aheeyaaku selavicchenu.

19. సౌలు యాజకునితో మాటలాడుచుండగా ఫిలిష్తీయుల దండులో ధ్వని మరి యెక్కువగా వినబడెను; కాబట్టి సౌలు యాజకునితోనీ చెయ్యి వెనుకకు తీయుమని చెప్పి

19. saulu yaajakunithoo maaṭalaaḍuchuṇḍagaa philishtheeyula daṇḍulō dhvani mari yekkuvagaa vinabaḍenu; kaabaṭṭi saulu yaajakunithoonee cheyyi venukaku theeyumani cheppi

20. తానును తనయొద్ద నున్న జనులందరును కూడుకొని యుద్ధమునకు చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిష్తీయులు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతము చేసికొనుచుండిరి.

20. thaanunu thanayoddha nunna janulandarunu kooḍukoni yuddhamunaku corabaḍiri. Vaaru raagaa philishtheeyulu kalavarapaḍi okarinokaru hathamu chesikonuchuṇḍiri.

21. మరియు అంతకుమునుపు ఫిలిష్తీయుల వశముననున్నవారై చుట్టునున్న ప్రాంతములలో నుండి వారితోకూడ దండునకు వచ్చిన హెబ్రీయులు సౌలు నొద్దను యోనాతానునొద్దను ఉన్న ఇశ్రాయేలీ యులతో కలిసికొనవలెనని ఫిలిష్తీయులను విడిచిరి.

21. mariyu anthakumunupu philishtheeyula vashamunanunnavaarai chuṭṭununna praanthamulalō nuṇḍi vaarithookooḍa daṇḍunaku vachina hebreeyulu saulu noddhanu yōnaathaanunoddhanu unna ishraayēlee yulathoo kalisikonavalenani philishtheeyulanu viḍichiri.

22. అదియు గాక ఎఫ్రాయిము మన్యములో దాగియున్న ఇశ్రాయేలీయులును ఫిలిష్తీయులు పారిపోయిరని విని యుద్ధమందు వారిని తరుముటలో కూడిరి.

22. adhiyu gaaka ephraayimu manyamulō daagiyunna ishraayēleeyulunu philishtheeyulu paaripōyirani vini yuddhamandu vaarini tharumuṭalō kooḍiri.

23. ఆ దినమున యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను ఈలాగున రక్షించెను. యుద్ధము బేతావెను అవతలకు సాగగా ఆ దినమున ఇశ్రాయేలీయులు చాలా బడలిక నొందిరి.

23. aa dinamuna yehōvaa ishraayēleeyulanu eelaaguna rakshin̄chenu. Yuddhamu bēthaavenu avathalaku saagagaa aa dinamuna ishraayēleeyulu chaalaa baḍalika nondiri.

24. నేను నా శత్రువులమీద పగ తీర్చుకొనక మునుపు, సాయంత్రము కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అనిసౌలు జనులచేత ప్రమాణము చేయించెను, అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి.

24. nēnu naa shatruvulameeda paga theerchukonaka munupu, saayantramu kaakamunupu bhōjanamu cheyuvaaḍu shapimpabaḍunu anisaulu janulachetha pramaaṇamu cheyin̄chenu, anduvalana janulu ēmiyu thinakuṇḍiri.

25. జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అక్కడ నేలమీద తేనె కనబడెను.

25. janulandaru oka aḍavilōniki raagaa akkaḍa nēlameeda thēne kanabaḍenu.

26. జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కట్టియుండెను గాని జనులు తాము చేసిన ప్రమాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయ్యి నోటపెట్టలేదు.

26. janulu aa aḍavini joragaa thēne kaaluva kaṭṭiyuṇḍenu gaani janulu thaamu chesina pramaaṇamunaku bhayapaḍi okaḍunu cheyyi nōṭapeṭṭalēdu.

27. అయితే యోనాతాను తన తండ్రి జనులచేత చేయించిన ప్రమాణము వినలేదు. గనుక తన చేతికఱ్ఱ చాపి దాని కొనను తేనె పట్టులో ముంచి తన చెయ్యి నోటిలో పెట్టుకొనగా అతని కన్నులు ప్రకాశించెను.

27. ayithē yōnaathaanu thana thaṇḍri janulachetha cheyin̄china pramaaṇamu vinalēdu. Ganuka thana chethikarra chaapi daani konanu thēne paṭṭulō mun̄chi thana cheyyi nōṭilō peṭṭukonagaa athani kannulu prakaashin̄chenu.

28. జనులలో ఒకడునీ తండ్రి జనులచేత ప్రమాణము చేయించిఈ దినమున ఆహారము పుచ్చుకొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించియున్నాడు; అందుచేతనే జనులు బహు బడలియున్నారని చెప్పెను.

28. janulalō okaḍunee thaṇḍri janulachetha pramaaṇamu cheyin̄chi'ee dinamuna aahaaramu puchukonuvaaḍu shapimpabaḍunani khaṇḍithamugaa aagnaapin̄chiyunnaaḍu; anduchethanē janulu bahu baḍaliyunnaarani cheppenu.

29. అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండ్రి జనులను కష్టపెట్టినవాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచ్చుకొన్న మాత్రమున నా కన్నులు ఎంత ప్రకాశించుచున్నవో చూడుడి

29. anduku yōnaathaanu anduchetha naa thaṇḍri janulanu kashṭapeṭṭinavaaḍaayenu; nēnu ee thēne kon̄chemu puchukonna maatramuna naa kannulu entha prakaashin̄chuchunnavō chooḍuḍi

30. జనులు తాము చిక్కించుకొనిన తమ శత్రువుల దోపుళ్లవలన బాగుగా భోజనము చేసినయెడల వారు ఫిలిష్తీయులను మరి అధికముగా హతము చేసియుందురనెను.

30. janulu thaamu chikkin̄chukonina thama shatruvula dōpuḷlavalana baagugaa bhōjanamu chesinayeḍala vaaru philishtheeyulanu mari adhikamugaa hathamu chesiyunduranenu.

31. ఆ దినమున జనులు ఫిలిష్తీయులను మిక్మషునుండి అయ్యాలోను వరకు హతముచేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి.

31. aa dinamuna janulu philishtheeyulanu mikmashunuṇḍi ayyaalōnu varaku hathamucheyagaa janulu bahu baḍalika nondiri.

32. జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను పెయ్యలను తీసికొని నేలమీద వాటిని వధించి రక్తముతోనే భక్షించినందున

32. janulu dōpuḍumeeda egabaḍi, gorrelanu eḍlanu peyyalanu theesikoni nēlameeda vaaṭini vadhin̄chi rakthamuthoonē bhakshin̄chinanduna

33. జనులు రక్తముతోనే తిని యెహోవా దృష్టికి పాపము చేయుచున్నారని కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశ్వాస ఘాతకులైతిరి; పెద్ద రాయి యొకటి నేడు నా దగ్గరకు దొర్లించి తెండని చెప్పి

33. janulu rakthamuthoonē thini yehōvaa drushṭiki paapamu cheyuchunnaarani kondaru saulunaku teliyajēyagaa athaḍu meeru vishvaasa ghaathakulaithiri; pedda raayi yokaṭi nēḍu naa daggaraku dorlin̄chi teṇḍani cheppi

34. మీరు అక్కడక్కడికి జనుల మధ్యకు పోయి, అందరు తమ యెద్దులను తమ గొఱ్ఱెలను నాయొద్దకు తీసికొనివచ్చి యిక్కడ వధించి భక్షింపవలెను; రక్తముతో మాంసము తిని యెహోవా దృష్టికి పాపము చేయకుడని వారితో చప్పుడని కొందరిని పంపెను. కాబట్టి జనులందరు ఆ రాత్రి తమ తమ యెద్దులను తీసికొని వచ్చి అక్కడ వధిం చిరి.

34. meeru akkaḍakkaḍiki janula madhyaku pōyi, andaru thama yeddulanu thama gorrelanu naayoddhaku theesikonivachi yikkaḍa vadhin̄chi bhakshimpavalenu; rakthamuthoo maansamu thini yehōvaa drushṭiki paapamu cheyakuḍani vaarithoo chappuḍani kondarini pampenu. Kaabaṭṭi janulandaru aa raatri thama thama yeddulanu theesikoni vachi akkaḍa vadhiṁ chiri.

35. మరియసౌలు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించెను. యెహోవాకు అతడు కట్టించిన మొదటి బలిపీఠము అదే.

35. mariyu saulu yehōvaaku oka balipeeṭamunu kaṭṭin̄chenu. Yehōvaaku athaḍu kaṭṭin̄china modaṭi balipeeṭhamu adhe.

36. అంతటమనము రాత్రియందు ఫిలిష్తీయులను తరిమి తెల్లవారువరకు వారిని కలతపెట్టి, శేషించువా డొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జనులునీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలుయాజకుడు ఇక్కడనే యున్నాడు, దేవునియొద్ద విచారణ చేయుదము రండని చెప్పి

36. anthaṭamanamu raatriyandu philishtheeyulanu tharimi tellavaaruvaraku vaarini kalathapeṭṭi, shēshin̄chuvaa ḍokaḍunu lēkuṇḍa chethamu raṇḍi ani saulu aagna iyyagaa janulunee drushṭiki ēdi man̄chidō adhi cheyumaniri. Anthaṭa sauluyaajakuḍu ikkaḍanē yunnaaḍu, dhevuniyoddha vichaaraṇa cheyudamu raṇḍani cheppi

37. సౌలుఫిలిష్తీయుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు ఇశ్రాయేలీయుల చేతికి వారి నప్పగింతువా అని దేవునియొద్ద విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన అతనికి ప్రత్యుత్తరమియ్యక యుండెను.

37. sauluphilishtheeyula venuka nēnu digipōyina yeḍala neevu ishraayēleeyula chethiki vaari nappaginthuvaa ani dhevuniyoddha vichaaraṇa cheyagaa, aa dinamuna aayana athaniki pratyuttharamiyyaka yuṇḍenu.

38. అందువలన సౌలుజనులలో పెద్దలు నా యొద్దకు వచ్చి నేడు ఎవరివలన ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను.

38. anduvalana saulujanulalō peddalu naa yoddhaku vachi nēḍu evarivalana ee paapamu kaligenō adhi vichaarimpavalenu.

39. నా కుమారుడైన యోనాతాను వలన కలిగినను వాడు తప్పక మరణమవునని ఇశ్రాయేలీ యులను రక్షించు యెహోవా జీవముతోడని నేను ప్రమా ణము చేయుచున్నాననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చిన వాడు ఒకడును లేకపోయెను.

39. naa kumaaruḍaina yōnaathaanu valana kaliginanu vaaḍu thappaka maraṇamavunani ishraayēlee yulanu rakshin̄chu yehōvaa jeevamuthooḍani nēnu pramaa ṇamu cheyuchunnaananenu. Ayithē janulandarilō athaniki pratyuttharamichina vaaḍu okaḍunu lēkapōyenu.

40. మీరు ఒక తట్టునను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక తట్టునను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెప్పగా జనులునీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయుమని సౌలుతో చెప్పిరి.

40. meeru oka thaṭṭunanu nēnunu naa kumaaruḍagu yōnaathaanunu oka thaṭṭunanu uṇḍavalenani athaḍu janulandarithoo cheppagaa janulunee drushṭiki ēdi man̄chidō adhi cheyumani sauluthoo cheppiri.

41. అప్పుడు సౌలుఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని కనుపరచుమని ప్రార్థింపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు తప్పించుకొనిరి.

41. appuḍu saulu'ishraayēleeyulaku dhevuḍavaina yehōvaa, dōshini kanuparachumani praarthimpagaa saulu pēraṭanu yōnaathaanu pēraṭanu chiṭipaḍenu gaani janulu thappin̄chukoniri.

42. నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీట్లు వేయుడని సౌలు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను.

42. naakunu naa kumaaruḍaina yōnaathaanunakunu chiṭlu vēyuḍani saulu aagna iyyagaa yōnaathaanu pēraṭa chiṭi paḍenu.

43. నీవు చేసినదేదో నాతో చెప్పుమని యోనాతానుతో అనగా యోనాతానునా చేతికఱ్ఱకొనతో కొంచెము తేనె పుచ్చుకొన్న మాట వాస్తవమే; కొంచెము తేనెకై నేను మరణమొందవలసి వచ్చినదని అతనితో అనెను.

43. neevu chesinadhedō naathoo cheppumani yōnaathaanuthoo anagaa yōnaathaanunaa chethikarrakonathoo kon̄chemu thēne puchukonna maaṭa vaasthavamē; kon̄chemu thēnekai nēnu maraṇamondavalasi vachinadani athanithoo anenu.

44. అందుకు సౌలుయోనాతానా, నీవు అవశ్యముగా మరణమవుదువు, నేను ఒప్పుకొనని యెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను.

44. anduku sauluyōnaathaanaa, neevu avashyamugaa maraṇamavuduvu, nēnu oppukonani yeḍala dhevuḍu naaku goppa apaayamu kalugajēyunugaaka anenu.

45. అయితే జనులు సౌలుతోఇశ్రాయేలీయులకు ఇంత గొప్ప రక్షణ కలుగ జేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెన్నటికినికూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున యోనాతాను మనలను జయము నొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండ్రుకలలో ఒకటియు నేల రాలదని చెప్పి యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రక్షించిరి.
మత్తయి 10:30, లూకా 21:18, అపో. కార్యములు 27:34

45. ayithē janulu sauluthoo'ishraayēleeyulaku intha goppa rakshaṇa kaluga jēsina yōnaathaanu maraṇamavunaa? Adennaṭikinikooḍadu. dhevuni sahaayamuchetha ee dinamuna yōnaathaanu manalanu jayamu nondin̄chenu; yehōvaa jeevamu thooḍu athani thalaveṇḍrukalalō okaṭiyu nēla raaladani cheppi yōnaathaanu maraṇamu kaakuṇḍa janulu athani rakshin̄chiri.

46. అప్పుడు సౌలు ఫిలిష్తీయులను తరుముట మాని వెళ్లిపోగా ఫిలిష్తీయులు తమ స్థలమునకు వెళ్లిరి.

46. appuḍu saulu philishtheeyulanu tharumuṭa maani veḷlipōgaa philishtheeyulu thama sthalamunaku veḷliri.

47. ఈలాగున సౌలు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలుటకు అధి కారము నొందినవాడై నఖముఖాల వారి శత్రువులైన మాయాబీయులతోను అమ్మోనీయులతోను ఎదోమీ యులతోను సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిష్తీయులతోను యుద్ధము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో వారి నందరిని ఓడించెను.

47. eelaaguna saulu ishraayēleeyulanu ēluṭaku adhi kaaramu nondinavaaḍai nakhamukhaala vaari shatruvulaina maayaabeeyulathoonu ammōneeyulathoonu edōmee yulathoonu sōbaadheshapu raajulathoonu philishtheeyulathoonu yuddhamu chesenu. Evarimeediki athaḍu pōyenō vaari nandarini ōḍin̄chenu.

48. మరియు అతడు దండునుకూర్చి అమాలేకీయులను హతముచేసి ఇశ్రాయేలీయులను కొల్ల సొమ్ముగా పెట్టినవారి చేతిలో నుండి వారిని విడిపించెను.

48. mariyu athaḍu daṇḍunukoorchi amaalēkeeyulanu hathamuchesi ishraayēleeyulanu kolla sommugaa peṭṭinavaari chethilō nuṇḍi vaarini viḍipin̄chenu.

49. సౌలునకు పుట్టిన కుమారుల పేర్లు ఏవనగా, యోనా తాను ఇష్వీ మెల్కీషూవ; అతని యిద్దరు కుమార్తెల పేర్లు ఏవనగా పెద్దదానిపేరు మేరబు చిన్న దానిపేరు మీకాలు.

49. saulunaku puṭṭina kumaarula pērlu ēvanagaa, yōnaa thaanu ishvee melkeeshoova; athani yiddaru kumaarthela pērlu ēvanagaa peddadaanipēru mērabu chinna daanipēru meekaalu.

50. సౌలుయొక్క భార్యకు అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయస్సు కుమార్తె. అతని సైన్యాధిపతి పేరు అబ్నేరు, ఇతడు సౌలునకు పిన తండ్రియైన నేరు కుమారుడు.

50. sauluyokka bhaaryaku aheenōyamani pēru, eeme ahimayassu kumaarthe. Athani sainyaadhipathi pēru abnēru, ithaḍu saulunaku pina thaṇḍriyaina nēru kumaaruḍu.

51. సౌలు తండ్రియగు కీషును అబ్నేరు తండ్రి యగు నేరును అబీయేలు కుమారులు.

51. saulu thaṇḍriyagu keeshunu abnēru thaṇḍri yagu nērunu abeeyēlu kumaarulu.

52. సౌలు బ్రదికిన దినములన్నియు ఫిలిష్తీయులతో ఘోర యుద్ధము జరుగగా తాను చూచిన బలాఢ్యుల నందరిని పరాక్రమశాలులనందరిని తనయొద్దకు చేర్చుకొనెను.

52. saulu bradhikina dinamulanniyu philishtheeyulathoo ghōra yuddhamu jarugagaa thaanu chuchina balaaḍhyula nandarini paraakramashaalulanandarini thanayoddhaku cherchukonenu.


Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.