Acts - అపొ. కార్యములు 20 | View All

1. ఆ యల్లరి అణగిన తరువాత పౌలు శిష్యులను తన యొద్దకు పిలువనంపించి హెచ్చరించినమీదట వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని మాసిదోనియకు వెళ్లుటకు బయలు దేరెను.

అపో. కార్యములు 16:10-34 అపో. కార్యములు 18:1-18 లో లూకా వర్ణించిన పౌలు సేవద్వారా ఆరంభమైన సంఘాలన్నీ మాసిదోనియ, గ్రీసులలో ఉన్నాయి.

2. ఆ ప్రదేశములయందు సంచరించి, పెక్కుమాటలతో వారిని హెచ్చరించి గ్రీసునకు వచ్చెను.

అపో. కార్యములు 13:45; అపో. కార్యములు 14:2, అపో. కార్యములు 14:5, అపో. కార్యములు 14:19.

3. అతడు అక్కడ మూడు నెలలు గడిపి ఓడయెక్కి సిరియకు వెళ్ల వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుట్ర చేయుచున్నందున మాసిదోనియమీదుగా తిరిగి రావలెనని నిశ్చయించుకొనెను.

4. మరియపుర్రు కుమారుడును బెరయ పట్టణస్థుడునైన సోపత్రును, థెస్సలొనీకయులలో అరిస్తర్కును, సెకుందును, దెర్బే పట్టణస్థుడైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశస్థులైన తుకికు, త్రోఫి మును అతనితోకూడ వచ్చిరి.

“దెర్బే”– అపో. కార్యములు 16:20-21.

5. వీరు ముందుగా వెళ్లి త్రోయలో మాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండిరి.

“మాకోసం”– అపో. కార్యములు 16:10 నోట్.

6. పులియని రొట్టెల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎక్కి ఫిలిప్పీ విడిచి, అయిదు దినములలో త్రోయకు వచ్చి, అచ్చట వారి యొద్ద ఏడు దినములు గడిపితివిు.

“పొంగని రొట్టెల”– ఈ పండుగ గురించి నిర్గమకాండము 12:17-20; లేవీయకాండము 23:4-8 చూడండి.

7. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు, పౌలు మరునాడు వెళ్లనైయుండి, వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రివరకు విస్తరించి మాటలాడుచుండెను.

వారు సమకూడినది ఆదివారం నాడు గాని యూద విశ్రాంతి దినాన (శనివారం) కాదు. 1 కోరింథీయులకు 16:2 కూడా చూడండి. ఆదివారం నాడు సమకూడడం యుక్తమే ఎందుకంటే ఆ రోజున యేసుప్రభువు మరణాన్ని జయించి లేచాడు, క్రొత్త యుగం ఉదయింపజేశాడు.

8. మేము కూడియున్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను.

9. అప్పుడు ఐతుకు అను నొక ¸యౌవనస్థుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి, పౌలు చాలసేవు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారమువలన జోగి, మూడవ అంతస్తునుండి క్రిందపడి చనిపోయిన వాడై యెత్తబడెను

10. అంతట పౌలు క్రిందికి వెళ్లి అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొనిమీరు తొందరపడకుడి, అతని ప్రాణమతనిలో నున్నదని వారితో చెప్పెను.
1 రాజులు 17:21

అపో. కార్యములు 9:40-41; లూకా 6:11-15; లూకా 8:49-55; యోహాను 11:43-44; 1 రాజులు 17:21; 2 రాజులు 4:34-35.

11. అతడు మరల పైకి వచ్చి రొట్టె విరిచి పుచ్చుకొని, తెల్లవారువరకు విస్తారముగా సంభాషించి బయలు దేరెను.

12. వారు బ్రదికిన ఆ చిన్నవానిని తీసికొని వచ్చినప్పుడు వారికి విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను.

13. మేము ముందుగా ఓడ ఎక్కి అస్సులో పౌలును ఎక్కించుకొనవలెనని అక్కడికి వెళ్లితివిు. తాను కాలి నడకను వెళ్లవలెనని అతడా ప్రకారముగా మాకు నియ మించియుండెను.

14. అస్సులో అతడు మాతో కలిసికొనినప్పుడు మేమతనిని ఎక్కించుకొని మితు లేనేకు వచ్చితివిు.

15. అచ్చటనుండి వెళ్లి మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా వచ్చితివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు మిలేతుకు వచ్చితివిు.

“మిలేతస్”– ఎఫెసుకు దక్షిణాన దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న రేవు పట్టణం.

16. సాధ్యమైతే పెంతెకొస్తు దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని పౌలు త్వరపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును దాటిపోవలెనని నిశ్చయించుకొని యుండెను.

“పెంతెకొస్తు”– అపో. కార్యములు 2:1-4; లేవీయకాండము 23:15-21.

17. అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వర్తమానము పంపి సంఘపు పెద్దలను పిలిపించెను.

“పెద్దలను”– అపో. కార్యములు 14:23.

18. వారు తనయొద్దకు వచ్చినప్పుడతడు వారితో ఇట్లనెను నేను ఆసియలో కాలుపెట్టిన దినమునుండి, ఎల్లకాలము మీ మధ్య ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే యెరుగుదురు.

క్రీస్తుకు సేవ చేసేవారంతా ఏమై ఉండాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో పౌలు దానికి మాదిరిగా ఆదర్శంగా ఉన్నాడు. దేవుడు తానే మన ఉపదేశం కోసం ఈ ఆదర్శాన్ని మన ఎదుట ఉంచాడు (ఫిలిప్పీయులకు 3:17; 1 కోరింథీయులకు 4:16; 1 కోరింథీయులకు 11:1; 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:8-9; 1 తిమోతికి 1:16). ఈ ఆదర్శాన్ని అనుసరిద్దాం. పౌలు ఎఫెసు సంఘం పెద్దలకు ఈ మాటలు చెప్పిన కారణం తన గొప్పతనాన్ని తెలియజేయాలనే ఆశ కాదు. వారు పెద్దలుగా ఏమై ఉండాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆ ముఖ్యమైన సంగతి వారికి నేర్పాలని అతని ఉద్దేశం. తాను ఏమైవున్నాడో అతనికి బాగా తెలుసు. తనలో తాను గొప్పలు చెప్పుకోగలిగే కారణం ఏమీ లేదని కూడా తెలుసు (రోమీయులకు 7:18; 1 కోరింథీయులకు 3:7; 2 కోరింథీయులకు 3:5-6; 1 తిమోతికి 1:15).

19. యూదుల కుట్రలవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావముతో నేనేలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును.

వినయం గలవాడు తాను వినయం గలవాణ్ణి అని తెలుసుకోవడం సాధ్యమా? సాధ్యమే అని కనిపిస్తున్నది. మత్తయి 11:29 కూడా చూడండి. “కన్నీళ్ళు”– 31 వ; 2 కోరింథీయులకు 2:4; 2 కోరింథీయులకు 11:28-29; కీర్తనల గ్రంథము 126:5-6; లూకా 19:41.

20. మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు,

తనకు ఎంత కష్టం, బాధ, హింస వచ్చినా ప్రతి వ్యక్తీ క్రీస్తు శుభవార్త వినే అవకాశం కలగాలని అతడు నిశ్చయించుకొన్నాడు. వారు బహిరంగ సభలకు రాకపోతే అతడు వారిదగ్గరికి వెళ్ళాడు. పాపవిముక్తి, రక్షణ పొందగోరేవారికి తప్పక ఉండవలసినవి రెండు – పశ్చాత్తాపం, విశ్వాసం (అసలు, ఈ రెండు ఒకటే. నిజ విశ్వాసం, పశ్చాత్తాపం వేరుచేయ సాధ్యంకాని విధంగా కలిసి ఉన్నాయన్నమాట). ఈ రెంటిని పౌలు ఎప్పుడూ ప్రకటించేవాడు. పశ్చాత్తాపం గురించి అపో. కార్యములు 2:38; అపో. కార్యములు 17:30; మత్తయి 3:2; మత్తయి 4:17; లూకా 13:1-5; లూకా 24:47 చూడండి.

21. దేవుని యెదుట మారుమనస్సు పొంది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచ వలెనని, యూదులకును గ్రీసుదేశస్థులకును ఏలాగు సాక్ష్య మిచ్చుచుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును.

22. ఇదిగో నేనిప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడినవాడనై యెరూష లేమునకు వెళ్లుచున్నాను, అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభ వించునో తెలియదుగాని,

అపో. కార్యములు 21:1, అపో. కార్యములు 21:10-11.

23. బంధకములును శ్రమలును నాకొరకు కాచుకొనియున్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్ట ణములోను నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియును.

24. అయితే దేవుని కృపాసువార్తనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటయందు నా పరుగును, నేను ప్రభువైన యేసువలన పొందిన పరిచర్యను, తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు.

దేవుని సేవకుడైన ఈ మనిషి చేసిన విజయవంతం, ఫలవంతం అయిన సేవకు గల కారణాల్లో ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది. అతడు మత్తయి 10:38; లూకా 9:23; లూకా 14:26-27 లను ఆచరణలో పెట్టుకొన్నాడు. తన జీవితంలో ఒకే గొప్ప గురి పెట్టుకొన్నాడు – దేవుడు తనకు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేసి అంతంలో బహుమతి పొందడం (1 కోరింథీయులకు 9:24-27; ఫిలిప్పీయులకు 3:12-14; 2 తిమోతికి 4:7-8). అతని పని తాను చేరగలిగిన ప్రతి వ్యక్తికి దేవుని కృపను ప్రకటించి వివరించడం (ఎఫెసీయులకు 3:2; ఎఫెసీయులకు 3:7; 2 తిమోతికి 1:9-11). ఈ గురి దగ్గరికి పరుగెత్తుతూ ఉండగా అతనికి సౌకర్యం, సుఖభోగాలు, విలాసాలు, మనుషులకు ప్రీతి పాత్రమైనవి, తన జీవితం సహా శూన్యంగా అనిపించాయి. అతడు వాటిని లక్ష్యపెట్టలేదు. ఇలా చేయగలిగేందుకు అతనికి కలిగిన బలం కొలొస్సయులకు 1:29 లో కనిపిస్తున్నది. అతడు మనకు మాదిరిగా, ఆదర్శంగా ఉన్నాడు.

25. ఇదిగో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యను సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిప్పుడు తెలియును.

ఆ ప్రాంతాల్లో తన పని పూర్తి అయిందని వేరే స్థలాలకు వెళ్ళాలని అతడు నిశ్చయించుకొన్నాడు (అపో. కార్యములు 19:21; రోమీయులకు 15:23-24). ఈ వచనం 24తో పోల్చి చూడడం వల్ల ఒక సంగతి గమనించండి – దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడానికి, దేవుని కృపను గురించిన శుభవార్తను తెలియజేయడంతో దగ్గర సంబంధం ఉందని.

26. కాబట్టి మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషినికానని నేడు మిమ్మును సాక్ష్యము పెట్టుచున్నాను.

అపో. కార్యములు 18:6; యెహెఙ్కేలు 33:7-9. పౌలు గొప్ప శుభవార్త ప్రచారకుడు గానీ శుభవార్త గురించిన కొన్ని మూల సత్యాలను ప్రకటించి వేరే చోటుకు సాగిపోవడం యుక్తమని అతడు అనుకోలేదు. అతడు మనుషులకు భయపడలేదు, వారి మెప్పును ఆశించలేదు. గనుక వారు వినవలసిన ఏ సత్యాన్నీ చెప్పకుండా వెనక్కు తీయలేదు (వ 20; గలతియులకు 1:10).

27. దేవుని సంకల్పమంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు దాచుకొనలేదు.

28. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెనో ఆ యావత్తుమందను గూర్చియు, మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 74:2

అక్కడి సంఘనాయకులు పవిత్రాత్మవల్ల నాయకులయ్యారని గమనించండి. ఏ సంఘంలోనయినా బాధ్యతలను సరిగా నెరవేర్చగలవారు ఇలాంటివారే. నాయకులు క్రీస్తు గొర్రెలకు నిజమైన కాపరులుగా ఉండాలి (యోహాను 21:16; ఎఫెసీయులకు 4:11; 1 పేతురు 5:2-4). వారిని నాయకులుగా చేసినది పవిత్రాత్మ కాకపోతే వారు నిజమైన కాపరులుగా ఉండడం అసాధ్యం. ఈ వచనంలో యేసును దేవుడు అంటున్నాడు పౌలు. శాశ్వతుడు, తండ్రి అయిన దేవునికి రక్తం అంటూ లేదు. సంఘాన్ని సంపాదించుకొన్న రక్తం యేసుది. యేసు రక్తం దేవుని సొంత రక్తం. యేసు దేవుడన్నమాట. క్రీస్తు దేవత్వాన్ని గురించి ఇతర రిఫరెన్సులు ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్‌లో ఉన్నాయి. “రక్తమిచ్చి సంపాదించుకొన్న”– 1 కోరింథీయులకు 6:19-20; ఎఫెసీయులకు 1:7; 1 పేతురు 1:18-19.

29. నేను వెళ్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు.

“తోడేళ్ళలాంటివారు”– మత్తయి 7:15; యోహాను 10:12. వీరు సంఘాన్ని చీల్చి ముక్కలు చేయడానికి ప్రయత్నించే అబద్ధ బోధకులు, కపట ఉపదేశకులు (రోమీయులకు 16:17-18; 1 తిమోతికి 4:1; 2 పేతురు 2:1).

30. మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్చుకొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు.

సంఘనాయకులు బయటినుంచి వచ్చే అబద్ధ బోధకుల గురించి చూస్తూ ఉండడం చాలదు. క్రీస్తును కాదు తమనే అనుసరించాలని కోరేవారు సంఘాల్లో కూడా ఉంటారు. వారు తమను అనుసరించేలా వీరు సత్యాన్ని తారుమారు చేయడానికి వెనక్కు తీయరు. ఎందుకంటే వారికి సత్యంకంటే అహం ముఖ్యం.

31. కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగాఉండుడి.

వ 19. క్రీస్తు నమ్మకమైన సేవకులకు సత్యమంటే ఎంతో ప్రీతి గనుక వారు దాన్ని వక్రం చేసే బోధకుల గురించి దేవుని ప్రజలను హెచ్చరిస్తారు. యేసు, ఆయన రాయబారులు పదేపదే ఇలా చేశారు – మత్తయి 7:15; మత్తయి 24:4-5; 2 కోరింథీయులకు 11:13-15; 1 యోహాను 2:18-19; యూదా 1:3-4 వచనాలు.

32. ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మును అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుటకును, పరిశుద్ధపరచ బడినవారందరిలో స్వాస్థ్యమనుగ్రహించుటకును శక్తి మంతుడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3-4

“కృప వాక్కు”– క్రీస్తు శుభవార్త. “క్షేమాభివృద్ధి”– ఎఫెసీయులకు 4:11-13, ఎఫెసీయులకు 4:16, ఎఫెసీయులకు 4:29; 2 తిమోతికి 3:16-17; 1 పేతురు 2:1-2; 2 పేతురు 3:18; యూదా 1:20. “పవిత్రులైనవారు”– యోహాను 17:17-19; రోమీయులకు 8:15-16; 1 కోరింథీయులకు 1:30; 1 కోరింథీయులకు 6:11; ఎఫెసీయులకు 5:26. “వారసత్వం”– అపో. కార్యములు 26:18; రోమీయులకు 8:16-17; 1 కోరింథీయులకు 6:9; ఎఫెసీయులకు 1:11, ఎఫెసీయులకు 1:14; ఎఫెసీయులకు 5:5; కొలొస్సయులకు 1:12; కొలొస్సయులకు 3:23; హెబ్రీయులకు 1:14; 1 పేతురు 1:4; ప్రకటన గ్రంథం 21:7.

33. ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వస్త్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు;
1 సమూయేలు 12:3

తాను 1 తిమోతికి 6:6-10 లో రాసినదాని గురించిన అపాయం అతనికి బాగా తెలుసు. ఫిలిప్పీయులకు 4:10-13 కూడా చూడండి.

34. నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియును.

అపో. కార్యములు 18:3.

35. మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలెననియు పుచ్చుకొనుటకంటె ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెననియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెప్పెను.

యేసు చెప్పిన ఈ మాటలు శుభవార్త గ్రంథాల్లో ఎక్కడా రాసిలేవు గానీ ఈ నియమాన్ని తన జీవితంలో సేవలో ఎప్పుడూ ప్రదర్శించాడు (ఎక్కడా రాసిలేని అనేక కార్యాలు యేసు చేశాడు, అనేక విషయాలు చెప్పాడు – యోహాను 21:25). పేదలపట్ల, దిక్కులేనివారిపట్ల యేసు చూపిన మనసు మత్తయి 9:36; మత్తయి 11:5; మత్తయి 19:21; లూకా 4:18; లూకా 6:20; లూకా 11:41; లూకా 14:13; యోహాను 5:6-8 లో కనిపిస్తున్నాయి (యేసు చేసిన అద్భుతాల్లో అధిక భాగం బీదలకోసం చేశాడు). ప్రజలకోసం తననూ, తనకున్న వాటన్నిటినీ ఇచ్చాడు, తాను సహాయం చేసినవారినుంచి ఏదైనా కావాలని ఆశించలేదు. మత్తయి 20:28; యోహాను 10:11 పోల్చి చూడండి. ఇందులో పౌలు యేసును అనుసరించాడు – 1 కోరింథీయులకు 9:12-17; 2 కోరింథీయులకు 12:15. ఈ రోజుల్లో దైవభక్తివల్ల తమకు ఆర్థిక లాభం చేకూరుతుందని ఆశించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు (1 తిమోతికి 6:5). ఈ లోకంలో తమకోసం ఆస్తినీ డబ్బునూ పోగుచేసుకో గలిగే “దీవెన” మాత్రమే వారికి ప్రీతిపాత్రం (యోహాను 12:6; మత్తయి 6:19-21 పోల్చి చూడండి). ఇదే దేవుని దీవెన అని వారు తప్పుగా భావిస్తారు. పౌలు ఇలాంటివాడు కాదు. దేవునికీ ఆయన సేవకూ ఇవ్వడం గురించి 2 కోరింథీయులకు 9:15 నోట్‌లో రిఫరెన్సులు చూడండి. యేసు తానే చెప్పిన ఈ ముఖ్య నియమాన్ని నేర్చుకొని ఆచరణలో పెట్టామా మనం?

36. అతడీలాగు చెప్పి మోకాళ్లూని వారందరితో ప్రార్థన చేసెను.

37. అప్పుడు వారందరు చాల ఏడ్చిరి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని అతడు చెప్పిన మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు
నిర్గమకాండము 3:15

పౌలు సత్యాన్ని మించి ఎక్కువేమీ చెప్పలేదనీ అతడు తన కాలాన్నీ బలాన్నీ డబ్బునూ సామర్థ్యాలనూ తనను కూడా వారికోసం ఖర్చు చేశాడనీ వారికి తెలుసు. ఇప్పుడు వారి కన్నీళ్ళు అతనిపట్ల వారి ప్రేమకు సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి.

38. పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముద్దుపెట్టుకొని, వారు ఓడవరకు అతనిని సాగ నంపిరి.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.