Proverbs - సామెతలు 24 | View All

1. దుర్జనులను చూచి మత్సరపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము

వ 19,20; సామెతలు 23:17-18; కీర్తనల గ్రంథము 37:1; కీర్తనల గ్రంథము 73:3.

2. వారి హృదయము బలాత్కారము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడునుగూర్చి మాటలాడును.

3. జ్ఞానమువలన ఇల్లు కట్టబడును వివేచనవలన అది స్థిరపరచబడును.

సామెతలు 9:1; సామెతలు 14:1. దేవుడు కోరిన విధంగా కుటుంబాన్ని ఎవరైనా స్థాపించాలనుకొంటే దేవుని దగ్గర మాత్రమే దొరికే జ్ఞానం అవసరం.

4. తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నింపబడును.

5. జ్ఞానముగలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివిగలవాడు శక్తిమంతుడుగా నుండును.

సామెతలు 21:22; సామెతలు 20:18; సామెతలు 11:14; లూకా 14:31.

6. వివేకముగల నాయకుడవై యుద్ధముచేయుము. ఆలోచన చెప్పువారు అనేకులుండుట రక్షణకరము

7. మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు గుమ్మమునొద్ద అట్టివారు మౌనులై యుందురు.

న్యాయాధిపతులు, నగరం పెద్దలు నగర ముఖద్వారాల దగ్గర తమ వ్యవహారాల నిమిత్తం సమకూడేవారు.

8. కీడుచేయ పన్నాగములు పన్నువానికి తంటాలమారి అని పేరు పెట్టబడును.

సామెతలు గ్రంథంలో మూర్ఖత్వం అంటే కేవలం బుద్ధిలేకపోవడమే. నీతి విషయమైన బుద్ధి యుక్తాయుక్త వివేకం లేకపోవడం కూడా. ఇందులోనుంచి వచ్చే ప్రతిదీ పాపభూయిష్టమే.

9. మూర్ఖుని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు.

10. శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు.

యిర్మియా 12:5; యెషయా 40:31.

11. చావునకై పట్టబడినవారిని నీవు తప్పించుము నాశమునందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నీవు రక్షింపవా?

కీర్తనల గ్రంథము 82:4; యెషయా 58:6-7. అన్యాయాలూ హింసలూ జరుగుతున్న విషయం మాకేం తెలియదు అని ఎవరైనా తప్పించుకోజూస్తే దేవుడు ఒప్పుకోడు. అంతేకాదు కష్టాల్లో ఉన్నవారు, పేదలు, అవసరంలో ఉన్నవారు, అన్యాయంగా నేరాలను మోసేవారు, వీరందరి పట్ల కేవలం జాలిపడి ఊరుకుంటే కుదరదు. వారిపట్ల మనకున్న ఉద్దేశాలను బట్టి కాక, వారికి మనం చేసే పనులను బట్టీ, చెయ్యకుండా వదిలేసిన పనులను బట్టీ దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు (మత్తయి 25:31-46; యాకోబు 4:17).

12. ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను శోధించువాడు నీ మాటను గ్రహించును గదా. నిన్ను కనిపెట్టువాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు వారి వారి పనులనుబట్టి ఆయన ప్రతికారము చేయును గదా.
మత్తయి 16:27, రోమీయులకు 2:6, 2 తిమోతికి 4:14, 1 పేతురు 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 2:23, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 22:12

13. నా కుమారుడా, తేనె త్రాగుము అది రుచిగలది గదా తేనెపట్టు తినుము అది నీ నాలుకకు తీపియే గదా.

సామెతలు 16:24; కీర్తనల గ్రంథము 119:103. తేనె తియ్యదనం నోట్లో తృటి కాలమే ఉంటుంది. అయితే నిజమైన జ్ఞానంలోని మాధుర్యం మనసులో చిరకాలం ఉంటుంది.

14. నీ ఆత్మకు జ్ఞానము అట్టిదని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు.

15. భక్తిహీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొద్ద పొంచి యుండకుము వాని విశ్రమస్థలమును పాడుచేయకుము.

న్యాయవంతుడు ఏడు సార్లు పడిపోయినా లేచేందుకు దేవుడు బలాన్ని ఇస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 34:19; కీర్తనల గ్రంథము 37:24; మీకా 7:8). దుర్మార్గుల పతనం శాశ్వతం (సామెతలు 6:15; సామెతలు 11:3, సామెతలు 11:5).

16. నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపత్కాలమునందు భక్తిహీనులు కూలుదురు.

17. నీ శత్రువు పడినప్పుడు సంతోషింపకుము వాడు తొట్రిల్లినప్పుడు నీవు మనస్సున నుల్లసింపకుము.

సామెతలు 17:5 నోట్ చూడండి. యెహెఙ్కేలు 35:15; ఓబద్యా 1:12.

18. యెహోవా అది చూచి అసహ్యించుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము త్రిప్పుకొనునేమో.

19. దుర్మార్గులను చూచి నీవు వ్యసనపడకుము భక్తిహీనులయెడల మత్సరపడకుము.

వ 1,2. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అసూయ చాలా ప్రమాదకరం గనుకనే ఈ సూక్తిని బైబిలు పదే పదే చెప్తుంది (కీర్తనల గ్రంథము 73:2-3). అయితే భవిష్యత్తులో ఏ ఆశాభావమూ లేనివారిని గురించి అసూయ చెందడం ఎంత అవివేకం!

20. దుర్జనునికి ముందు గతి లేదు భక్తిహీనుల దీపము ఆరిపోవును

21. నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు చేయనివారి జోలికి పోకుము.
1 పేతురు 2:17

ప్రసంగి 8:2-5; రోమీయులకు 13:1-5; 1 పేతురు 2:17.

22. అట్టివారికి ఆపద హఠాత్తుగా తటస్థించును వారి కాలము ఎప్పుడు ముగియునో యెవరికి తెలియును?

23. ఇవియు జ్ఞానులు చెప్పిన సామెతలే న్యాయము తీర్చుటలో పక్షపాతము చూపుట ధర్మము కాదు

ఇంతకుముందు వచ్చిన 30 సూక్తులకు అదనంగా మరో అయిదు. సొలొమోను వీటిని సేకరించలేదు అనుకోవడానికి కారణం కనిపించదు. సామెతలు 17:15; సామెతలు 18:5; సామెతలు 28:21; సామెతలు 31:8-9; లేవీయకాండము 19:15; కీర్తనల గ్రంథము 72:2.

24. నీయందు దోషములేదని దుష్టునితో చెప్పువానిని ప్రజలు శపించుదురు జనులు అట్టివానియందు అసహ్యపడుదురు.

25. న్యాయముగా తీర్పు తీర్చువారికి మేలు కలుగును క్షేమకరమైన దీవెన అట్టివారిమీదికి వచ్చును.

26. సరియైన మాటలతో ప్రత్యుత్తరమిచ్చుట పెదవులతో ముద్దుపెట్టుకొనినట్లుండును.

సామెతలు 16:13 చూడండి. ఇతరులతో నిజం చెప్పడమంటే వారిపట్ల మన ప్రేమను వెల్లడి చేయటమే. కపటంతో ముఖస్తుతి పలికే పెదవులు అసహ్యం.

27. బయట నీ పని చక్క పెట్టుకొనుము ముందుగా పొల ములో దాని సిద్ధపరచుము తరువాత ఇల్లు కట్టుకొనవచ్చును.

అంటే దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలి.

28. నిర్నిమిత్తముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్ష్యము పలుక కుము నీ పెదవులతో మోసపు మాటలు చెప్పవచ్చునా?

సామెతలు 3:30; సామెతలు 6:19; సామెతలు 20:22; మత్తయి 5:38-41; రోమీయులకు 12:17. ఇతరులు మనకు చేసినదానికి ప్రతీకారం చేయడం మన పనికాదు. తగిన కాలంలో తనకు తోచిన రీతిలో దేవుడే ఆ విషయం చూచుకొంటాడు.

29. వాడు నాకు చేసినట్లు వానికి చేసెదను వాని క్రియచొప్పున వానికి ప్రతిఫలమిచ్చెదననుకొనకుము.

30. సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని ద్రాక్షతోట నేను దాటి రాగా

సామెతలు 6:6-11 నోట్. ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో కూడా బద్ధకం, నిర్లక్ష్యం, చాలా విపత్కరమైన ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది.

31. ఇదిగో దానియందంతట ముండ్ల తుప్పలు బలిసి యుండెను.దూలగొండ్లు దాని కప్పియుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను.

32. నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెట్టి బుద్ధి తెచ్చుకొంటిని.

33. ఇంక కొంచెము నిద్ర యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక కొంచెము చేతులు ముడుచు కొనుట

34. వీటివలన నీకు దరిద్రత పరుగెత్తి వచ్చును ఆయుధస్థుడు వచ్చినట్లు లేమి నీమీదికి వచ్చును.


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.