Job - యోబు 38 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

1. appuḍu yehōvaa suḍigaalilōnuṇḍi eelaaguna yōbunaku pratyuttharamicchenu

2. జ్ఞానములేని మాటలు చెప్పిఆలోచనను చెరుపుచున్న వీడెవడు?

2. gnaanamulēni maaṭalu cheppi'aalōchananu cherupuchunna veeḍevaḍu?

3. పౌరుషము తెచ్చుకొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు ప్రశ్న వేయుదును నీవు దానిని నాకు తెలియజెప్పుము.
లూకా 12:35

3. paurushamu techukoni nee naḍumu bigin̄chukonumu nēnu neeku prashna vēyudunu neevu daanini naaku teliyajeppumu.

4. నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవెక్కడ నుంటివి?నీకు వివేకము కలిగియున్నయెడల చెప్పుము.

4. nēnu bhoomiki punaadulu vēsinappuḍu neevekkaḍa nuṇṭivi?neeku vivēkamu kaligiyunnayeḍala cheppumu.

5. నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెప్పుము.

5. neeku telisinayeḍala daaniki parimaaṇamunu niyamin̄china vaaḍevaḍō cheppumu.

6. దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెప్పుము.దాని స్తంభముల పాదులు దేనితో కట్టబడినవో చెప్పుము.

6. daanimeeda parimaaṇapu kola vēsinavaaḍevaḍō cheppumu.daani sthambhamula paadulu dhenithoo kaṭṭabaḍinavō cheppumu.

7. ఉదయనక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలందరును ఆనందించి జయధ్వనులు చేసి నప్పుడు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?

7. udayanakshatramulu ēkamugaa kooḍi paaḍinappuḍu dhevadoothalandarunu aanandin̄chi jayadhvanulu chesi nappuḍu daani moolaraathini vēsinavaaḍevaḍu?

8. సముద్రము దాని గర్భమునుండి పొర్లి రాగా తలుపులచేత దానిని మూసినవాడెవడు?

8. samudramu daani garbhamunuṇḍi porli raagaa thalupulachetha daanini moosinavaaḍevaḍu?

9. నేను మేఘమును దానికి వస్త్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొత్తిగుడ్డగాను వేసి నప్పుడు నీవుంటివా?

9. nēnu mēghamunu daaniki vastramugaanu gaaḍhaandhakaaramunu daaniki potthiguḍḍagaanu vēsi nappuḍu neevuṇṭivaa?

10. దానికి సరిహద్దు నియమించి దానికి అడ్డగడియలను తలుపులను పెట్టించినప్పుడు

10. daaniki sarihaddu niyamin̄chi daaniki aḍḍagaḍiyalanu thalupulanu peṭṭin̄chinappuḍu

11. నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగ్గరకు రాకూడదనియు ఇక్కడనే నీ తరంగముల పొంగు అణపబడుననియు నేను చెప్పినప్పుడు నీవుంటివా?

11. neevu inthavarakē gaani mari daggaraku raakooḍadaniyu ikkaḍanē nee tharaṅgamula poṅgu aṇapabaḍunaniyu nēnu cheppinappuḍu neevuṇṭivaa?

12. అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వ్యాపించు నట్లును

12. aruṇōdayamu bhoomi diganthamulavaraku vyaapin̄chu naṭlunu

13. అది దుష్టులను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునట్లును నీ వెప్పుడైన ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని స్థలమును తెలిపితివా?

13. adhi dushṭulanu thanalōnuṇḍakuṇḍa dulipivēyunaṭlunu nee veppuḍaina udayamunu kalugajēsithivaa? Aruṇōdayamunaku daani sthalamunu telipithivaa?

14. ముద్రవలన మంటికి రూపము కలుగునట్లు అది పుట్టగా భూముఖము మార్పునొందును విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రమువలె సమస్తమును కనబడును.

14. mudravalana maṇṭiki roopamu kalugunaṭlu adhi puṭṭagaa bhoomukhamu maarpunondunu vichitramaina panigala vastramuvale samasthamunu kanabaḍunu.

15. దుష్టుల వెలుగు వారియొద్దనుండి తీసివేయబడును వారెత్తిన బాహువు విరుగగొట్టబడును.

15. dushṭula velugu vaariyoddhanuṇḍi theesivēyabaḍunu vaaretthina baahuvu virugagoṭṭabaḍunu.

16. సముద్రపు ఊటలలోనికి నీవు చొచ్చితివా?మహాసముద్రము అడుగున నీవు సంచరించితివా?

16. samudrapu ooṭalalōniki neevu cochithivaa?Mahaasamudramu aḍuguna neevu san̄charin̄chithivaa?

17. మరణద్వారములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార ద్వారములను నీవు చూచితివా?
మత్తయి 16:18

17. maraṇadvaaramulu neeku teravabaḍenaa? Maraṇaandhakaara dvaaramulanu neevu chuchithivaa?

18. భూమి వైశాల్యత ఎంతో నీవు గ్రహించితివా? నీకేమైన తెలిసివయెడల చెప్పుము.

18. bhoomi vaishaalyatha enthoo neevu grahin̄chithivaa? neekēmaina telisivayeḍala cheppumu.

19. వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మార్గమేది?చీకటి అనుదాని ఉనికిపట్టు ఏది?

19. velugu nivasin̄chu chooṭunaku pōvu maargamēdi?chikaṭi anudaani unikipaṭṭu ēdi?

20. దాని సరిహద్దునకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు త్రోవలను నీవెరుగుదువా?ఇదంతయు నీకు తెలిసియున్నది గదా.

20. daani sarihaddunaku neevu velugunu konipōvuduvaa? daani gruhamunaku pōvu trōvalanu neeveruguduvaa?Idanthayu neeku telisiyunnadhi gadaa.

21. నీవు బహు వృద్ధుడవు నీవు అప్పటికి పుట్టియుంటివి.

21. neevu bahu vruddhuḍavu neevu appaṭiki puṭṭiyuṇṭivi.

22. నీవు హిమముయొక్క నిధులలోనికి చొచ్చితివా?

22. neevu himamuyokka nidhulalōniki cochithivaa?

23. ఆపత్కాలముకొరకును యుద్ధముకొరకును యుద్ధ దినముకొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండ్ల నిధులను నీవు చూచితివా?

23. aapatkaalamukorakunu yuddhamukorakunu yuddha dinamukorakunu nēnu daachiyun̄china vaḍagaṇḍla nidhulanu neevu chuchithivaa?

24. వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మార్గమేది? తూర్పు గాలి యెక్కడనుండి వచ్చి భూమిమీద నఖ ముఖములను వ్యాపించును?

24. velugu vibhaagimpabaḍu chooṭiki maargamēdi? thoorpu gaali yekkaḍanuṇḍi vachi bhoomimeeda nakha mukhamulanu vyaapin̄chunu?

25. నిర్మానుష్య ప్రదేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వర్షము కురిపించుటకును

25. nirmaanushya pradheshamumeedanu janululēni yeḍaarilōnu varshamu kuripin̄chuṭakunu

26. పాడైన యెడారిని తృప్తిపరచుటకునులేత గడ్డి మొలిపించుటకును వరద నీటికి కాలువలను

26. paaḍaina yeḍaarini trupthiparachuṭakunulētha gaḍḍi molipin̄chuṭakunu varada neeṭiki kaaluvalanu

27. ఉరుములోని మెరుపునకు మార్గమును నిర్ణయించువాడెవడు?

27. urumulōni merupunaku maargamunu nirṇayin̄chuvaaḍevaḍu?

28. వర్షమునకు తండ్రి యున్నాడా? మంచు బిందువులను పుట్టించువాడెవడు?

28. varshamunaku thaṇḍri yunnaaḍaa? Man̄chu binduvulanu puṭṭin̄chuvaaḍevaḍu?

29. మంచుగడ్డ యెవని గర్భములోనుండి వచ్చును? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును ఎవడు పుట్టించును?

29. man̄chugaḍḍa yevani garbhamulōnuṇḍi vachunu? aakaashamunuṇḍi digu man̄chunu evaḍu puṭṭin̄chunu?

30. జలములు రాతివలె గడ్డకట్టును అగాధజలముల ముఖము గట్టిపరచబడును.

30. jalamulu raathivale gaḍḍakaṭṭunu agaadhajalamula mukhamu gaṭṭiparachabaḍunu.

31. కృత్తిక నక్షత్రములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీర్షకు కట్లను విప్పగలవా?

31. krutthika nakshatramulanu neevu bandhimpagalavaa? Mrugasheershaku kaṭlanu vippagalavaa?

32. వాటి వాటి కాలములలో నక్షత్రరాసులను వచ్చు నట్లు చేయగలవా? సప్తర్షి నక్షత్రములను వాటి ఉపనక్షత్రములను నీవు నడిపింపగలవా?

32. vaaṭi vaaṭi kaalamulalō nakshatraraasulanu vachu naṭlu cheyagalavaa? Saptharshi nakshatramulanu vaaṭi upanakshatramulanu neevu naḍipimpagalavaa?

33. ఆకాశమండలపు కట్టడలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల ప్రభుత్వమును నీవు స్థాపింప గలవా?

33. aakaashamaṇḍalapu kaṭṭaḍalanu neeveruguduvaa? daaniki bhoomimeedagala prabhutvamunu neevu sthaapimpa galavaa?

34. జలరాసులు నిన్ను కప్పునట్లు మేఘములకు నీవు ఆజ్ఞ ఇయ్యగలవా?

34. jalaraasulu ninnu kappunaṭlu mēghamulaku neevu aagna iyyagalavaa?

35. మెరుపులు బయలువెళ్లి చిత్తము ఉన్నామని నీతో చెప్పునట్లు నీవు వాటిని బయటికి రప్పింపగలవా?

35. merupulu bayaluveḷli chitthamu unnaamani neethoo cheppunaṭlu neevu vaaṭini bayaṭiki rappimpagalavaa?

36. అంతరింద్రియములలో2 జ్ఞానముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి నిచ్చినవాడెవడు?

36. antharindriyamulalō2 gnaanamun̄china vaaḍevaḍu? Hrudayamunaku3 telivi nichinavaaḍevaḍu?

37. జ్ఞానముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు?

37. gnaanamuchetha mēghamulanu vivarimpagalavaaḍevaḍu?

38. ధూళి బురదయై పారునట్లును మంటిపెడ్డలు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునట్లును ఆకాశపు కలశములలోని వర్షమును కుమ్మరించువాడెవడు?

38. dhooḷi buradayai paarunaṭlunu maṇṭipeḍḍalu okadaanikokaṭi aṇṭukonunaṭlunu aakaashapu kalashamulalōni varshamunu kummarin̄chuvaaḍevaḍu?

39. ఆడుసింహము నిమిత్తము నీవు ఎరను వేటాడెదవా?

39. aaḍusimhamu nimitthamu neevu eranu vēṭaaḍedavaa?

40. సింహపుపిల్లలు తమ తమ గుహలలో పండుకొను నప్పుడు తమ గుహలలో పొంచి యుండునప్పుడు నీవు వాటి ఆకలి తీర్చెదవా?

40. sinhapupillalu thama thama guhalalō paṇḍukonu nappuḍu thama guhalalō pon̄chi yuṇḍunappuḍu neevu vaaṭi aakali theerchedavaa?

41. తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిల్లలు దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు కాకికి ఆహారము సిద్ధపరచువాడెవడు?

41. thiṇḍilēka thirugulaaḍuchu kaaki pillalu dhevuniki morrapeṭṭunappuḍu kaakiki aahaaramu siddhaparachuvaaḍevaḍu?


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.