Kings I - 1 రాజులు 22 | View All

1. సిరియనులును ఇశ్రాయేలువారును మూడు సంవత్సర ములు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధము జరిగింపక మానిరి.

1. siriyanulunu ishraayēluvaarunu mooḍu samvatsara mulu okarithoo okaru yuddhamu jarigimpaka maaniri.

2. మూడవ సంవత్సరమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి ఇశ్రాయేలురాజునొద్దకు రాగా

2. mooḍava samvatsaramandu yoodhaaraajaina yehōshaapaathu bayaludheri ishraayēluraajunoddhaku raagaa

3. ఇశ్రాయేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించిరామోత్గిలాదు మనదని మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకున్నామని చెప్పి

3. ishraayēluraaju thana sēvakulanu pilipin̄chiraamōtgilaadu manadani meereruguduru; ayithē manamu siriyaa raaju chethilōnuṇḍi daani theesikonaka oorakunnaamani cheppi

4. యుద్ధము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోత్గిలాదునకు వచ్చెదవా అని యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతునేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా గుఱ్ఱములును నీ గుఱ్ఱములే అని ఇశ్రాయేలు రాజుతో చెప్పెను.

4. yuddhamu cheyuṭaku naathookooḍa neevu raamōtgilaadunaku vacchedavaa ani yehōshaapaathunu aḍigenu. Anduku yehōshaapaathunēnu neevaaḍanē; naa janulu nee janulē naa gurramulunu nee gurramulē ani ishraayēlu raajuthoo cheppenu.

5. పిమ్మట యెహోషాపాతునేడు యెహోవా యొద్ద విచారణచేయుదము రండని ఇశ్రాయేలు రాజుతో అనగా

5. pimmaṭa yehōshaapaathunēḍu yehōvaa yoddha vichaaraṇacheyudamu raṇḍani ishraayēlu raajuthoo anagaa

6. ఇశ్రాయేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది ప్రవక్తలను పిలిపించియుద్ధము చేయుటకు రామోత్గిలాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారి నడిగెను. అందుకుయెహోవా దానిని రాజైన నీ చేతికి అప్పగించును గనుక

6. ishraayēluraaju daadaapu naalugu vandalamandi pravakthalanu pilipin̄chiyuddhamu cheyuṭaku raamōtgilaadumeediki pōdunaa pōkundunaa ani vaari naḍigenu. Andukuyehōvaa daanini raajaina nee chethiki appagin̄chunu ganuka

7. పొండని వారు చెప్పిరి గాని యెహోషాపాతువిచారణ చేయుటకై వీరు తప్పయెహోవా ప్రవక్తలలో ఒకడైనను ఇక్కడ లేడా అని అడిగెను.

7. poṇḍani vaaru cheppiri gaani yehōshaapaathuvichaaraṇa cheyuṭakai veeru thappayehōvaa pravakthalalō okaḍainanu ikkaḍa lēḍaa ani aḍigenu.

8. అందుకు ఇశ్రాయేలురాజుఇవ్లూ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడున్నాడు; అతనిద్వారా మనము యెహోవాయొద్ద విచారణ చేయవచ్చును గాని, అతడు నన్నుగూర్చి మేలు ప్రకటింపక కీడే ప్రకటించును గనుక అతనియందు నాకు ద్వేషము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలా గనవద్దనెను.

8. anduku ishraayēluraaju'ivloo kumaaruḍaina meekaayaa anu okaḍunnaaḍu; athanidvaaraa manamu yehōvaayoddha vichaaraṇa cheyavachunu gaani, athaḍu nannugoorchi mēlu prakaṭimpaka keeḍē prakaṭin̄chunu ganuka athaniyandu naaku dvēshamu kaladani yehōshaapaathuthoo anagaa yehōshaapaathuraajaina meeru aalaa ganavaddanenu.

9. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచిఇవ్లూ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘ్రముగా ఇక్కడికి రప్పించుమని సెలవిచ్చెను.

9. appuḍu ishraayēlu raaju thana parivaaramulō okanini pilichi'ivloo kumaaruḍaina meekaayaanu sheeghramugaa ikkaḍiki rappin̄chumani selavicchenu.

10. ఇశ్రాయేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవస్త్రములు ధరించుకొని, షోమ్రోను గవిని దగ్గరనున్న విశాల స్థలమందు గద్దెలమీద ఆసీనులై యుండి, ప్రవక్తలందరును వారి సమక్షమందు ప్రకటన చేయుచుండగా

10. ishraayēlu raajunu yoodhaaraajagu yehōshaapaathunu raajavastramulu dharin̄chukoni, shomrōnu gavini daggaranunna vishaala sthalamandu gaddelameeda aaseenulai yuṇḍi, pravakthalandarunu vaari samakshamandu prakaṭana cheyuchuṇḍagaa

11. కెనయనా కుమారుడైన సిద్కియా యినుప కొమ్ములు చేయించుకొని వచ్చివీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడని చెప్పెను.

11. kenayanaa kumaaruḍaina sidkiyaa yinupa kommulu cheyin̄chukoni vachiveeṭichetha neevu siriyanulanu poḍichi naashanamu chethuvani yehōvaa selavichu chunnaaḍani cheppenu.

12. ప్రవక్తలందరును ఆ చొప్పుననే ప్రకటన చేయుచుయెహోవా రామోత్గిలాదును రాజవైన నీ చేతికి అప్పగించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెప్పిరి.

12. pravakthalandarunu aa choppunanē prakaṭana cheyuchuyehōvaa raamōtgilaadunu raajavaina nee chethiki appagin̄chunu ganuka neevu daanimeediki pōyi jayamonduduvu ani cheppiri.

13. మీకాయాను పిలువబోయిన దూత ప్రవక్తలు ఏకముగా రాజుతో మంచి మాటలు పలుకుచున్నారు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా

13. meekaayaanu piluvabōyina dootha pravakthalu ēkamugaa raajuthoo man̄chi maaṭalu palukuchunnaaru ganuka nee maaṭa vaari maaṭaku anukoolaparachumani athanithoo anagaa

14. మీకాయాయెహోవా నాకు సెల విచ్చునదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను దానినే పలు కుదుననెను.

14. meekaayaayehōvaa naaku sela vichunadhedō aayana jeevamuthooḍu nēnu daaninē palu kudunanenu.

15. అతడు రాజునొద్దకు వచ్చినప్పుడు రాజుమీకాయా, నీవేమందువు? యుద్ధము చేయుటకు మేము రామోత్గిలాదు మీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడుయెహోవా దానిని రాజవైన నీ చేతికి నప్ప గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో అనెను.

15. athaḍu raajunoddhaku vachinappuḍu raajumeekaayaa, neevēmanduvu? Yuddhamu cheyuṭaku mēmu raamōtgilaadu meediki pōdumaa pōkundumaa ani yaḍugagaa athaḍuyehōvaa daanini raajavaina nee chethiki nappa gin̄chunu ganuka neevu daanimeedikipōyi jayamonduduvani raajuthoo anenu.

16. అందుకు రాజునీచేత ప్రమాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబట్టి నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెన్ని మారులు నీతో చెప్పితిని అని రాజు సెలవియ్యగా

16. anduku raajuneechetha pramaaṇamu cheyin̄chi yehōvaa naamamunubaṭṭi nijamaina maaṭalē neevu naathoo palukavalasinadani nēnenni maarulu neethoo cheppithini ani raaju selaviyyagaa

17. అతడుఇశ్రాయేలీయు లందరును కాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలెనే కొండలమీద చెదరి యుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా వెళ్లవలసినదని యెహోవా సెలవిచ్చెను అని చెప్పెను.
మత్తయి 9:36, మార్కు 6:34

17. athaḍu'ishraayēleeyu landarunu kaaparilēni gorrelavalenē koṇḍalameeda chedari yuṇḍuṭa nēnu chuchithini vaariki yajamaanuḍu lēḍu; evari yiṇṭiki vaaru samaadhaanamugaa veḷlavalasinadani yehōvaa selavicchenu ani cheppenu.

18. అప్పుడు ఇశ్రా యేలురాజు యెహోషాపాతును చూచిఇతడు నన్ను గూర్చి మేలుపలుకక కీడే ప్రవచించునని నేను నీతో చెప్పలేదా అనగా

18. appuḍu ishraa yēluraaju yehōshaapaathunu chuchi'ithaḍu nannu goorchi mēlupalukaka keeḍē pravachin̄chunani nēnu neethoo cheppalēdaa anagaa

19. మీకాయా యిట్లనెనుయెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఆలకించుము; యెహోవా సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైన్యమంతయు ఆయన కుడి పార్శ్వమునను ఎడమపార్శ్వమునను నిలిచి యుండుట నేను చూచితిని
ప్రకటన గ్రంథం 4:2, ప్రకటన గ్రంథం 4:9-10, ప్రకటన గ్రంథం 5:1-7-13, ప్రకటన గ్రంథం 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 7:10, ప్రకటన గ్రంథం 7:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:4, ప్రకటన గ్రంథం 21:5

19. meekaayaa yiṭlanenuyehōvaa selavichina maaṭa aalakin̄chumu; yehōvaa sinhaasanaaseenuḍai yuṇḍagaa paralōkasainyamanthayu aayana kuḍi paarshvamunanu eḍamapaarshvamunanu nilichi yuṇḍuṭa nēnu chuchithini

20. అహాబు రామోత్గిలాదుమీదికి పోయి అక్కడ ఓడిపోవునట్లుగా ఎవడు అతనిని ప్రేరేపించునని యెహోవా సెలవియ్యగా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను యోచన చెప్పుచుండిరి.

20. ahaabu raamōtgilaadumeediki pōyi akkaḍa ōḍipōvunaṭlugaa evaḍu athanini prērēpin̄chunani yehōvaa selaviyyagaa, okaḍu ee vidhamugaanu mariyokaḍu aa vidhamugaanu yōchana cheppuchuṇḍiri.

21. అంతలో ఒక ఆత్మ యెదుటికి వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని నిలువబడినేను అతనిని ప్రేరేపించెదననగా యెహోవాఏ ప్రకారము నీవతని ప్రేరేపించుదువని అతని నడిగెను.

21. anthalō oka aatma yeduṭiki vachi yehōvaa sannidhini niluvabaḍinēnu athanini prērēpin̄chedhananagaa yehōvaa'ē prakaaramu neevathani prērēpin̄chuduvani athani naḍigenu.

22. అందుకతడునేను బయలుదేరి అతని ప్రవక్తల నోట అబద్ధమాడు ఆత్మగా ఉందునని చెప్పగా ఆయననీవు అతని ప్రేరేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ ప్రకారము చేయుమని అతనికి సెలవిచ్చెను.

22. andukathaḍunēnu bayaludheri athani pravakthala nōṭa abaddhamaaḍu aatmagaa undunani cheppagaa aayananeevu athani prērēpin̄chi jayamu nonduduvu; pōyi aa prakaaramu cheyumani athaniki selavicchenu.

23. యెహోవా నిన్నుగూర్చి కీడు యోచించి నీ ప్రవక్తల నోట అబద్ధమాడు ఆత్మను ఉంచియున్నాడు.

23. yehōvaa ninnugoorchi keeḍu yōchin̄chi nee pravakthala nōṭa abaddhamaaḍu aatmanu un̄chiyunnaaḍu.

24. మీకాయా యిట్లనగా, కెనయనా కుమారుడైన సిద్కియా అతని దగ్గరకు వచ్చినీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆత్మ నాయొద్దనుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెప్పి మీకాయాను చెంపమీద కొట్టెను.

24. meekaayaa yiṭlanagaa, kenayanaa kumaaruḍaina sidkiyaa athani daggaraku vachineethoo maaṭalaaḍuṭaku yehōvaa aatma naayoddhanuṇḍi ēvaipugaa pōyenani cheppi meekaayaanu chempameeda koṭṭenu.

25. అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడు నాడు అది నీకు తెలియ వచ్చునని అతనితో చెప్పెను.

25. anduku meekaayaa daagukonuṭakai neevu aa yaa gadulalōniki corabaḍu naaḍu adhi neeku teliya vachunani athanithoo cheppenu.

26. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు రాజుమీకాయాను పట్టుకొని తీసికొని పోయి పట్టణపు అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషు నకును అప్పగించి
హెబ్రీయులకు 11:36

26. appuḍu ishraayēlu raajumeekaayaanu paṭṭukoni theesikoni pōyi paṭṭaṇapu adhikaariyaina aamōnunakunu raajakumaaruḍaina yōvaashu nakunu appagin̄chi

27. బందీగృహములో ఉంచి, మేము క్షేమముగా తిరిగివచ్చువరకు అతనికి కష్టమైన అన్నము నీళ్లు ఈయుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.
హెబ్రీయులకు 11:36

27. bandeegruhamulō un̄chi, mēmu kshēmamugaa thirigivachuvaraku athaniki kashṭamaina annamu neeḷlu eeyuḍani aagna icchenu.

28. అప్పుడు మీకాయా ఈలాగు చెప్పెను సకలజనులారా, నా మాట ఆలకించు డని చెప్పెనురాజవైన నీవు ఏమాత్రమైనను క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినయెడల యెహోవా నాచేత పలుకలేదు.

28. appuḍu meekaayaa eelaagu cheppenu sakalajanulaaraa, naa maaṭa aalakin̄chu ḍani cheppenuraajavaina neevu ēmaatramainanu kshēmamugaa thirigi vachinayeḍala yehōvaa naachetha palukalēdu.

29. ఇశ్రాయేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషా పాతును రామోత్గిలాదు మీదికి పోవుచుండగా

29. ishraayēlu raajunu yoodhaaraajagu yehōshaa paathunu raamōtgilaadu meediki pōvuchuṇḍagaa

30. ఇశ్రా యేలురాజునేను మారువేషము వేసికొని యుద్ధములో ప్రవేశించెదను, నీవైతే నీ వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రవే శించుమని యెహోషాపాతుతో చెప్పి మారువేషము వేసికొని యుద్ధమందు ప్రవేశించెను.

30. ishraa yēluraajunēnu maaruvēshamu vēsikoni yuddhamulō pravēshin̄chedanu, neevaithē nee vastramulu dharin̄chukoni pravē shin̄chumani yehōshaapaathuthoo cheppi maaruvēshamu vēsikoni yuddhamandu pravēshin̄chenu.

31. సరియారాజు తన రథ ములమీద అధికారులైన ముప్పది ఇద్దరు అధిపతులను పిలి పించి అల్పులతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోట్లాడవద్దు; ఇశ్రాయేలురాజుతో మాత్రమే పోట్లాడుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చియుండగా

31. sariyaaraaju thana ratha mulameeda adhikaarulaina muppadhi iddaru adhipathulanu pili pin̄chi alpulathoonainanu ghanulathoonainanu meeru pōṭlaaḍavaddu; ishraayēluraajuthoo maatramē pōṭlaaḍuḍani aagna ichiyuṇḍagaa

32. రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచియితడే ఇశ్రాయేలు రాజనుకొని అతనితో పోట్లాడుటకు అతని మీదికి వచ్చిరి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా

32. rathaadhipathulu yehōshaapaathunu chuchiyithaḍē ishraayēlu raajanukoni athanithoo pōṭlaaḍuṭaku athani meediki vachiri. Yehōshaapaathu kēkaluvēyagaa

33. రథాధిపతులు అతడు ఇశ్రాయేలురాజు కానట్టు గురుతుపట్టి అతని తరుముట మానివేసిరి.

33. rathaadhipathulu athaḍu ishraayēluraaju kaanaṭṭu guruthupaṭṭi athani tharumuṭa maanivēsiri.

34. పమ్మట ఒకడు తన విల్లు తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశ్రాయేలు రాజుకు కవచపుకీలు మధ్యను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము త్రిప్పి సైన్యములో నుండి నన్ను అవతలకు తీసికొని పొమ్మని తన సారధితో చెప్పెను.

34. pammaṭa okaḍu thana villu theesi guri chooḍakayē viḍuvagaa adhi ishraayēlu raajuku kavachapukeelu madhyanu thagilenu ganuka athaḍunaaku gaayamainadhi, rathamu trippi sainyamulō nuṇḍi nannu avathalaku theesikoni pommani thana saaradhithoo cheppenu.

35. నాడు యుద్ధము బలముగా జరుగుచున్నప్పుడు రాజును సిరియనుల యెదుట అతని రథముమీద నిలువ బెట్టిరి; అస్తమయమందు అతడు మరణమాయెను; తగిలిన గాయములోనుండి అతని రక్తము కారి రథములో మడుగు గట్టెను.

35. naaḍu yuddhamu balamugaa jaruguchunnappuḍu raajunu siriyanula yeduṭa athani rathamumeeda niluva beṭṭiri; asthamayamandu athaḍu maraṇamaayenu; thagilina gaayamulōnuṇḍi athani rakthamu kaari rathamulō maḍugu gaṭṭenu.

36. సూర్యాస్తమయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పట్టణములకును దేశములకును వెళ్లి పోవచ్చు నని ప్రచురమాయెను.

36. sooryaasthamaya samayamandu daṇḍuvaarandaru thama thama paṭṭaṇamulakunu dheshamulakunu veḷli pōvachu nani prachuramaayenu.

37. ఈ ప్రకారము రాజు మరణమై షోమ్రోనునకు కొనిపోబడి షోమ్రోనులో పాతిపెట్టబడెను.

37. ee prakaaramu raaju maraṇamai shomrōnunaku konipōbaḍi shomrōnulō paathipeṭṭabaḍenu.

38. వేశ్యలు స్నానము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమ్రోను కొలనులో కడిగినప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున కుక్కలు వచ్చి అతని రక్తమును నాకెను.

38. vēshyalu snaanamu cheyuchuṇḍagaa okaḍu aa rathamunu shomrōnu kolanulō kaḍiginappuḍu yehōvaa selavichina maaṭachoppuna kukkalu vachi athani rakthamunu naakenu.

39. అహాబు చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు చేసిన దానంతటినిగూర్చియు, అతడు కట్టించిన దంతపు ఇంటినిగూర్చియు, అతడు కట్టించిన పట్టణములను గూర్చియు ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథ మందు వ్రాయబడియున్నది.

39. ahaabu chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu, athaḍu chesina daananthaṭinigoorchiyu, athaḍu kaṭṭin̄china danthapu iṇṭinigoorchiyu, athaḍu kaṭṭin̄china paṭṭaṇamulanu goorchiyu ishraayēlu raajula vrutthaanthamula grantha mandu vraayabaḍiyunnadhi.

40. అహాబు తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతని కుమారుడైన అహజ్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను.

40. ahaabu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chagaa athani kumaaruḍaina ahajyaa athaniki maarugaa raajaayenu.

41. ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశ్రాయేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో నాలుగవ సంవత్సరమందు యూదాను ఏలనారంభించెను.

41. aasaa kumaaruḍaina yehōshaapaathu ishraayēlu raajaina ahaabu ēlubaḍilō naalugava samvatsaramandu yoodhaanu ēlanaarambhin̄chenu.

42. యెహోషాపాతు ఏల నారంభించినప్పుడు అతడు ముప్పది యయిదేండ్లవాడై యెరూషలేములో యిరువది యైదేండ్లు ఏలెను; అతని తల్లి పేరు అజూబా, ఆమె షిల్హీకుమార్తెయై యుండెను.

42. yehōshaapaathu ēla naarambhin̄chinappuḍu athaḍu muppadhi yayidheṇḍlavaaḍai yerooshalēmulō yiruvadhi yaidheṇḍlu ēlenu; athani thalli pēru ajoobaa, aame shil'heekumaartheyai yuṇḍenu.

43. అతడు తన తండ్రియైన ఆసాయొక్క మార్గములన్నిటి ననుసరించి, యెహోవా దృష్టికి అనుకూలముగా ప్రవర్తించుచు వచ్చెను. అయితే ఉన్నత స్థలములను తీసివేయలేదు; ఉన్నత స్థలములలో జనులు ఇంకను బలులు అర్పిం చుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి.

43. athaḍu thana thaṇḍriyaina aasaayokka maargamulanniṭi nanusarin̄chi, yehōvaa drushṭiki anukoolamugaa pravarthin̄chuchu vacchenu. Ayithē unnatha sthalamulanu theesivēyalēdu; unnatha sthalamulalō janulu iṅkanu balulu arpiṁ chuchu dhoopamu vēyuchu nuṇḍiri.

44. యెహోషాపాతు ఇశ్రాయేలు రాజుతో సంధిచేసెను.

44. yehōshaapaathu ishraayēlu raajuthoo sandhichesenu.

45. యెహోషాపాతు చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు కనుపరచిన బలమునుగూర్చియు, అతడు యుద్థముచేసిన విధమును గూర్చియు యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

45. yehōshaapaathu chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu, athaḍu kanuparachina balamunugoorchiyu, athaḍu yudthamuchesina vidhamunu goorchiyu yoodhaaraajula vrutthaanthamula granthamandu vraayabaḍiyunnadhi.

46. తన తండ్రియైన ఆసాదినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను అతడు దేశములోనుండి వెళ్లగొట్టెను.

46. thana thaṇḍriyaina aasaadhinamulalō shēshin̄chiyuṇḍina purushagaamulanu athaḍu dheshamulōnuṇḍi veḷlagoṭṭenu.

47. ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; ప్రధానియైన యొకడు రాజ్యపాలనము చేయుచుండెను.

47. aa kaalamandu edōmu dheshamunaku raaju lēkapōyenu; pradhaaniyaina yokaḍu raajyapaalanamu cheyuchuṇḍenu.

48. యెహోషాపాతు బంగారము తెచ్చుటకై ఓఫీరుదేశమునకు పోవుటకు తర్షీషు ఓడలను కట్టింపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోన్గెబెరునొద్ద బద్దలై పోయెను.

48. yehōshaapaathu baṅgaaramu techuṭakai ōpheerudheshamunaku pōvuṭaku tharsheeshu ōḍalanu kaṭṭimpagaa aa ōḍalu bayaludheraka esōn'geberunoddha baddalai pōyenu.

49. అహాబు కుమారుడైన అహజ్యానా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద పోనిమ్మని యెహోషా పాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒప్పలేదు.

49. ahaabu kumaaruḍaina ahajyaanaa sēvakulanu nee sēvakulathoo kooḍa ōḍalameeda pōnimmani yehōshaa paathu naḍugagaa yehōshaapaathu daaniki oppalēdu.

50. పమ్మట యెహోషా పాతు తన పితరులతోకూడ నిద్రించి, తన పితరుడైన దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెట్ట బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

50. pammaṭa yehōshaa paathu thana pitharulathookooḍa nidrin̄chi, thana pitharuḍaina daaveedupuramandu thana pitharulathookooḍa paathipeṭṭa baḍenu; athani kumaaruḍaina yehōraamu athaniki maarugaa raajaayenu.

51. అహాబు కుమారుడైన అహజ్యా యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవత్సరమందు షోమ్రోనులో ఇశ్రాయేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవ త్సరములు ఇశ్రాయేలును ఏలెను.

51. ahaabu kumaaruḍaina ahajyaa yoodhaaraajaina yehōshaapaathu ēlubaḍilō padunēḍava samvatsaramandu shomrōnulō ishraayēlunu ēlanaarambhin̄chi reṇḍu sanva tsaramulu ishraayēlunu ēlenu.

52. అతడు యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండ్రు లిద్దరి ప్రవర్త నను, ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము ప్రవర్తనను అనుసరించి ప్రవర్తించుచు వచ్చెను.

52. athaḍu yehōvaa drushṭiki cheḍuthanamu jarigin̄chi,thana thalidaṇḍru liddari pravartha nanu, ishraayēluvaaru paapamu cheyuṭaku kaarakuḍaina nebaathu kumaaruḍagu yarobaamu pravarthananu anusarin̄chi pravarthin̄chuchu vacchenu.

53. అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమస్కారము చేయుచు, తన తండ్రి చేసిన క్రియలన్నిటి చొప్పున జరిగించుచు, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుట్టించెను.

53. athaḍu bayalu dhevathanu poojiṁ chuchu, vaaniki namaskaaramu cheyuchu, thana thaṇḍri chesina kriyalanniṭi choppuna jarigin̄chuchu, ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.