Joshua - యెహోషువ 18 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు షిలోహునకు కూడి వచ్చి అక్కడ ప్రత్యక్షపు గుడారము వేసిరి.
అపో. కార్యములు 7:45

1. ishraayēleeyulu aa dheshamunu svaadheenaparachukonina tharuvaatha vaarandaru shilōhunaku kooḍi vachi akkaḍa pratyakshapu guḍaaramu vēsiri.

2. ఇశ్రాయేలీయులలో స్వాస్థ్యములు ఇంక పొందని యేడుగోత్రములు ఉండెను.

2. ishraayēleeyulalō svaasthyamulu iṅka pondani yēḍugōtramulu uṇḍenu.

3. కావున యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనెనుమీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకిచ్చిన దేశమును స్వాధీన పరచుకొన వెళ్లకుండ మీరెన్నాళ్లు తడవుచేసెదరు?

3. kaavuna yehōshuva ishraayēleeyulathoo iṭlanenumee pitharula dhevuḍaina yehōvaa meekichina dheshamunu svaadheena parachukona veḷlakuṇḍa meerennaaḷlu thaḍavuchesedaru?

4. ప్రతి గోత్రమునుండి ముగ్గురేసి మనుష్యులను నాయొద్దకు రప్పించిన యెడల నేను వారిని పంపెదను; వారు లేచి దేశ సంచారము చేయుచు ఆయా స్వాస్థ్యములచొప్పున దాని వివరమును వ్రాసి నా యొద్దకు తీసికొనివచ్చెదరు.

4. prathi gōtramunuṇḍi muggurēsi manushyulanu naayoddhaku rappin̄china yeḍala nēnu vaarini pampedanu; vaaru lēchi dhesha san̄chaaramu cheyuchu aayaa svaasthyamulachoppuna daani vivaramunu vraasi naa yoddhaku theesikonivacchedaru.

5. వారు ఏడువంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశస్థులు దక్షిణదిక్కున తమ సరిహద్దులోపల నిలిచి యుండవలెను. యోసేపు పుత్రులు ఉత్తర దిక్కున తమ సరిహద్దు లోపల నిలిచి యుండవలెను.

5. vaaru ēḍuvanthulugaa daani pan̄chukonduru. yoodhaa vanshasthulu dakshiṇadhikkuna thama sarihaddulōpala nilichi yuṇḍavalenu. Yōsēpu putrulu utthara dikkuna thama sarihaddu lōpala nilichi yuṇḍavalenu.

6. మీరు ఏడు వంతులుగా దేశవివరమును వ్రాసి నా యొద్దకు తీసికొని రావలెను. నేను ఇక్కడ మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని మీ నిమిత్తము వంతుచీట్లు వేసెదను.

6. meeru ēḍu vanthulugaa dheshavivaramunu vraasi naa yoddhaku theesikoni raavalenu. Nēnu ikkaḍa mana dhevuḍaina yehōvaa sannidhini mee nimitthamu vanthuchiṭlu vēsedanu.

7. లేవీయు లకు మీ మధ్య ఏ వంతును కలుగదు, యెహోవాకు యాజక ధర్మము చేయుటే వారికి స్వాస్థ్యము. గాదీయు లును రూబేనీయులును మనష్షే అర్ధగోత్రపువారును యొర్దాను అవతల తూర్పుదిక్కున యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచ్చిన స్వాస్థ్యములను పొందియున్నారు.

7. lēveeyu laku mee madhya ē vanthunu kalugadu, yehōvaaku yaajaka dharmamu cheyuṭē vaariki svaasthyamu. Gaadeeyu lunu roobēneeyulunu manashshē ardhagōtrapuvaarunu yordaanu avathala thoorpudikkuna yehōvaa sēvakuḍaina mōshē vaarikichina svaasthyamulanu pondiyunnaaru.

8. ఆ మనుష్యులు లేచి ప్రయాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును వ్రాయుటకు వెళ్లబోవు వారితోమీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వ్రాసి నాయొద్దకు తిరిగి రండి; అప్పుడు నేను షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సన్నిధిని వంతుచీట్లు వేయించెద ననగా

8. aa manushyulu lēchi prayaaṇamu kaagaa yehōshuva dhesha vivaramunu vraayuṭaku veḷlabōvu vaarithoomeeru aa dheshamulō baḍi naḍuchuchu daani vivaramunu vraasi naayoddhaku thirigi raṇḍi; appuḍu nēnu shilōhulō meekoraku yehōvaa sannidhini vanthuchiṭlu vēyin̄cheda nanagaa

9. ఆ మనుష్యులు వెళ్లి దేశసంచారము చేయుచు ఏడువంతులుగా, గ్రామములచొప్పున, దాని వివరమును పుస్తకములో వ్రాసి షిలోహులోని పాళెములోనున్న యెహోషువ యొద్దకు వచ్చిరి.

9. aa manushyulu veḷli dheshasan̄chaaramu cheyuchu ēḍuvanthulugaa, graamamulachoppuna, daani vivaramunu pusthakamulō vraasi shilōhulōni paaḷemulōnunna yehōshuva yoddhaku vachiri.

10. వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సన్నిధిని వంతుచీట్లు వేసి వారి వారి వంతులచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులకు దేశమును పంచి పెట్టెను.

10. vaarikoraku yehōshuva shilōhulō yehōvaa sannidhini vanthuchiṭlu vēsi vaari vaari vanthulachoppuna ishraayēleeyulaku dheshamunu pan̄chi peṭṭenu.

11. బెన్యామీనీయుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున, వంతుచీటి వచ్చెను; వారి చీటివలన కలిగిన సరిహద్దు యూదా వంశస్థుల సరిహద్దుకును యోసేపు పుత్రుల సరిహద్దుకును మధ్యనుండెను.

11. benyaameeneeyula gōtramunaku vaari vanshamula choppuna, vanthuchiṭi vacchenu; vaari chiṭivalana kaligina sarihaddu yoodhaa vanshasthula sarihaddukunu yōsēpu putrula sarihaddukunu madhyanuṇḍenu.

12. ఉత్తరదిక్కున వారి సరిహద్దు యొర్దాను మొదలుకొని యెరికోకు ఉత్తరదిక్కున పోయి పడమరగా కొండల దేశమువరకు వ్యాపించెను, దాని సరిహద్దు బేతావెను అర ణ్యమువరకు సాగెను.

12. uttharadhikkuna vaari sarihaddu yordaanu modalukoni yerikōku uttharadhikkuna pōyi paḍamaragaa koṇḍala dheshamuvaraku vyaapin̄chenu, daani sarihaddu bēthaavenu ara ṇyamuvaraku saagenu.

13. అక్కడనుండి ఆ సరిహద్దు లూజు వైపున, అనగా బేతేలను లూజు దక్షిణమువరకు సాగి క్రింది బెత్‌హోరోనుకు దక్షిణముననున్న కొండమీది అతారోతు అద్దారువరకు వ్యాపించెను.

13. akkaḍanuṇḍi aa sarihaddu looju vaipuna, anagaa bēthēlanu looju dakshiṇamuvaraku saagi krindi bet‌hōrōnuku dakshiṇamunanunna koṇḍameedi athaarōthu addaaruvaraku vyaapin̄chenu.

14. అక్కడనుండి దాని సరిహద్దు దక్షిణమున బెత్‌హోరోనుకును ఎదురుగా నున్న కొండనుండి పడమరగా దక్షిణమునకు తిరిగి అక్కడ నుండి యూదా వంశస్థుల పట్టణమైన కిర్యాత్బాలు అనగా కిర్యత్యారీమువరకు వ్యాపించెను, అది పడమటిదిక్కు.

14. akkaḍanuṇḍi daani sarihaddu dakshiṇamuna bet‌hōrōnukunu edurugaa nunna koṇḍanuṇḍi paḍamaragaa dakshiṇamunaku thirigi akkaḍa nuṇḍi yoodhaa vanshasthula paṭṭaṇamaina kiryaatbaalu anagaa kiryatyaareemuvaraku vyaapin̄chenu, adhi paḍamaṭidikku.

15. దక్షిణదిక్కున కిర్యత్యారీముకొననుండి దాని సరిహద్దు పడమటిదిక్కున నెఫ్తోయ నీళ్ల యూటవరకు సాగి

15. dakshiṇadhikkuna kiryatyaareemukonanuṇḍi daani sarihaddu paḍamaṭidikkuna nephthooya neeḷla yooṭavaraku saagi

16. ఉత్తరదిక్కున రెఫాయీయుల లోయలోనున్న బెన్‌ హిన్నోము లోయయెదుటనున్న కొండప్రక్కననుండి దక్షిణదిక్కున బెన్‌హిన్నోము లోయమార్గమున యెబూ సీయుల ప్రదేశమువరకు సాగి ఏన్‌రోగేలువరకు వ్యాపించెను.

16. uttharadhikkuna rephaayeeyula lōyalōnunna ben‌ hinnōmu lōyayeduṭanunna koṇḍaprakkananuṇḍi dakshiṇadhikkuna ben‌hinnōmu lōyamaargamuna yeboo seeyula pradheshamuvaraku saagi ēn‌rōgēluvaraku vyaapin̄chenu.

17. అది ఉత్తర దిక్కునుండి ఏన్‌షెమెషువరకు వ్యాపించి అదుమీ్మమునకు ఎక్కుచోటికి ఎదురుగానున్న గెలీలోతువరకు సాగి రూబేనీయుడైన బోహను రాతి యొద్దకు దిగెను.

17. adhi utthara dikkunuṇḍi ēn‌shemeshuvaraku vyaapin̄chi adumeemamunaku ekkuchooṭiki edurugaanunna geleelōthuvaraku saagi roobēneeyuḍaina bōhanu raathi yoddhaku digenu.

18. అది ఉత్తరదిక్కున మైదానమునకు ఎదురుగా వ్యాపించి అరాబావరకు దిగి అక్కడనుండి ఆ సరిహద్దు ఉత్తర దిక్కున బేత్‌హోగ్లావరకు సాగెను.

18. adhi uttharadhikkuna maidaanamunaku edurugaa vyaapin̄chi araabaavaraku digi akkaḍanuṇḍi aa sarihaddu utthara dikkuna bēt‌hōglaavaraku saagenu.

19. అక్కడనుండి ఆ సరిహద్దు యొర్దాను దక్షిణదిక్కునఉప్పు సముద్రముయొక్క ఉత్తరాఖాతమువరకు వ్యాపించెను. అది దక్షిణదిక్కున దానికి సరిహద్దు.

19. akkaḍanuṇḍi aa sarihaddu yordaanu dakshiṇadhikkuna'uppu samudramuyokka uttharaakhaathamuvaraku vyaapin̄chenu. adhi dakshiṇadhikkuna daaniki sarihaddu.

20. తూర్పుదిక్కున యొర్దాను దానికి సరిహద్దు. దాని చుట్టునున్న సరిహద్దుల ప్రకారము బెన్యామీనీయులకు వారి వంశ ములచొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యము ఇది.

20. thoorpudikkuna yordaanu daaniki sarihaddu. daani chuṭṭununna sarihaddula prakaaramu benyaameeneeyulaku vaari vansha mulachoppuna kaligina svaasthyamu idi.

21. బెన్యామీనీయుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన పట్టణములు ఏవేవనగా యెరికో బేత్‌హోగ్లా యెమెక్కెసీసు

21. benyaameeneeyula gōtramunaku vaari vanshamula choppuna kaligina paṭṭaṇamulu ēvēvanagaa yerikō bēt‌hōglaa yemekkeseesu

22. bētharaabaa sema raayimu bēthēlu aaveemu paaraa ophraa

23. కెపరమ్మోని ఒప్ని గెబా అనునవి,

23. keparammōni opni gebaa anunavi,

24. వాటి పల్లెలు పోగా పండ్రెండు పట్టణములు.

24. vaaṭi pallelu pōgaa paṇḍreṇḍu paṭṭaṇamulu.

25. gibiyōnu raamaa beyērōthu mispē

26. కెఫీరా మోసా రేకెము ఇర్పెయేలు తరలా

26. kepheeraa mōsaa rēkemu irpeyēlu tharalaa

27. సేలా ఎలెపు యెరూషలేము అనబడిన ఎబూసీ గిబియా కిర్యతు అను నవి; వాటి పల్లెలు పోగా పదునాలుగు పట్టణములు.

27. sēlaa elepu yerooshalēmu anabaḍina eboosee gibiyaa kiryathu anu navi; vaaṭi pallelu pōgaa padunaalugu paṭṭaṇamulu.

28. వారి వంశముల చొప్పున ఇది బెన్యామీనీయులకు కలిగిన స్వాస్థ్యము.

28. vaari vanshamula choppuna idi benyaameeneeyulaku kaligina svaasthyamu.


Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.