Mark - మార్కు సువార్త 4 | View All

1. ఆయన సముద్రతీరమున మరల బోధింప నారంభింపగా, బహు జనులాయనయొద్దకు కూడివచ్చి యున్నందున ఆయన సముద్రములో ఒక దోనెయెక్కి కూర్చుం డెను. జనులందరు సముద్రతీరమున నేలమీద నుండిరి.

1. Once again Jesus began teaching by the lakeshore. A very large crowd soon gathered around him, so he got into a boat. Then he sat in the boat while all the people remained on the shore.

2. ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధిం చుచు తన బోధలో వారితో ఇట్లనెను

2. He taught them by telling many stories in the form of parables, such as this one:

3. వినుడి; ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలువెళ్లెను.

3. 'Listen! A farmer went out to plant some seed.

4. వాడు విత్తు చుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవప్రక్కను పడెను. పక్షులువచ్చి వాటిని మింగివేసెను.

4. As he scattered it across his field, some of the seed fell on a footpath, and the birds came and ate it.

5. కొన్ని చాల మన్ను లేని రాతినేలను పడెను; అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండ నందున అవి వెంటనే మొలిచెను గాని

5. Other seed fell on shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow.

6. సూర్యుడు ఉదయింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున ఎండిపోయెను.

6. But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died.

7. కొన్ని ముండ్లపొదలలో పడెను; ముండ్లపొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక అవి ఫలింపలేదు.

7. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants so they produced no grain.

8. కొన్ని మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముప్పదం తలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను.

8. Still other seeds fell on fertile soil, and they sprouted, grew, and produced a crop that was thirty, sixty, and even a hundred times as much as had been planted!'

9. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెప్పెను.

9. Then he said, 'Anyone with ears to hear should listen and understand.'

10. ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పండ్రెండుమంది శిష్యులతో కూడ ఆయనచుట్టు ఉండినవారు ఆ ఉపమానమును గూర్చి ఆయన నడిగిరి.

10. Later, when Jesus was alone with the twelve disciples and with the others who were gathered around, they asked him what the parables meant.

11. అందుకాయన దేవుని రాజ్య మర్మము (తెలిసికొనుట) మీకు అనుగ్రహింపబడియున్నది గాని

11. He replied, 'You are permitted to understand the secret of the Kingdom of God. But I use parables for everything I say to outsiders,

12. వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాప క్షమాపణ పొందుదురని, వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గ్రహింపకయు నుండుట కును అన్నియు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచున్న వని వారితో చెప్పెను
యెషయా 6:9-10

12. so that the Scriptures might be fulfilled: 'When they see what I do, they will learn nothing. When they hear what I say, they will not understand. Otherwise, they will turn to me and be forgiven.' '

13. మరియుఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములన్నియు మీకేలాగు తెలియుననెను.

13. Then Jesus said to them, 'If you can't understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables?

14. విత్తువాడు వాక్యము విత్తు చున్నాడు.

14. The farmer plants seed by taking God's word to others.

15. త్రోవప్రక్క నుండు వారెవరనగా, వాక్యము వారిలో విత్తబడును గాని వారు వినిన వెంటనే సాతాను వచ్చి వారిలో విత్తబడిన వాక్య మెత్తికొనిపోవును.

15. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message, only to have Satan come at once and take it away.

16. అటువలె రాతినేలను విత్తబడినవారెవరనగా, వాక్యము విని సంతోషముగా అంగీకరించువారు;

16. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy.

17. అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభ్యంతరపడుదురు.

17. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word.

18. ఇతరులు ముండ్లపొదలలో విత్తబడినవారు;

18. The seed that fell among the thorns represents others who hear God's word,

19. వీరు వాక్యము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచ్చి, వాక్యమును అణచివేయుట వలన అది నిష్ఫలమగును.

19. but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things, so no fruit is produced.

20. మంచి నేలను విత్తబడినవారెవరనగా, వాక్యము విని, దానిని అంగీకరించి ముప్పదంతలు గాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెప్పెను.

20. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of thirty, sixty, or even a hundred times as much as had been planted!'

21. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుదీపము దీప స్తంభముమీద నుంచబడుటకే గాని కుంచము క్రిందనైనను మంచముక్రిందనైన నుంచబడుటకు తేబడదు గదా

21. Then Jesus asked them, 'Would anyone light a lamp and then put it under a basket or under a bed? Of course not! A lamp is placed on a stand, where its light will shine.

22. రహస్య మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచ బడుటకే గాని యేదియు మరుగుచేయబడలేదు

22. For everything that is hidden will eventually be brought into the open, and every secret will be brought to light.

23. వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను.

23. Anyone with ears to hear should listen and understand.'

24. మరియు ఆయన మీరేమి వినుచున్నారో జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. మీరెట్టి కొలతతో కొలుతురో మీకును అట్టి కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎక్కువగా మీ కియ్యబడును.

24. Then he added, 'Pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given-- and you will receive even more.

25. కలిగినవానికి ఇయ్యబడును, లేనివానికి కలిగినదియు వానియొద్దనుండి తీసివేయబడునని వారితో చెప్పెను.

25. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them.'

26. మరియు ఆయన ఒక మనుష్యుడు భూమిలో విత్తనము చల్లి,

26. Jesus also said, 'The Kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground.

27. రాత్రింబగళ్లు నిద్రపోవుచు, మేల్కొనుచు నుండగా, వానికి తెలియని రీతిగా ఆ విత్తనము మొలిచి పెరిగినట్లే దేవుని రాజ్యమున్నది.

27. Night and day, while he's asleep or awake, the seed sprouts and grows, but he does not understand how it happens.

28. భూమి మొదట మొల కను తరువాత వెన్నును అటుతరువాత వెన్నులో ముదురు గింజలను తనంతటతానే పుట్టించును.

28. The earth produces the crops on its own. First a leaf blade pushes through, then the heads of wheat are formed, and finally the grain ripens.

29. పంట పండినప్పుడు కోతకాలము వచ్చినదని సేద్యగాడు వెంటనే కొడవలి పెట్టి కోయునని చెప్పెను.
యోవేలు 3:13

29. And as soon as the grain is ready, the farmer comes and harvests it with a sickle, for the harvest time has come.'

30. మరియు ఆయన ఇట్లనెను దేవుని రాజ్యమును ఎట్లు పోల్చెదము? ఏ ఉపమానముతో దానిని ఉపమించెదము?

30. Jesus said, 'How can I describe the Kingdom of God? What story should I use to illustrate it?

31. అది ఆవగింజను పోలియున్నది. ఆవగింజ భూమిలో విత్తబడినప్పుడు భూమిమీదనున్న విత్తనములన్నిటికంటె చిన్నదే గాని

31. It is like a mustard seed planted in the ground. It is the smallest of all seeds,

32. విత్తబడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూర మొక్కలన్నిటికంటె పెద్దదైగొప్ప కొమ్మలు వేయును గనుక ఆకాశ పక్షులు దాని నీడను నివసింపగలవనెను.
యెహెఙ్కేలు 17:22-23, యెహెఙ్కేలు 31:6, దానియేలు 4:12

32. but it becomes the largest of all garden plants; it grows long branches, and birds can make nests in its shade.'

33. వారికి వినుటకు శక్తి కలిగినకొలది యీలాటి అనేక మైన ఉపమానములను చెప్పి, ఆయన వారికి వాక్యము బోధించెను.

33. Jesus used many similar stories and illustrations to teach the people as much as they could understand.

34. ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తన శిష్యులకు అన్నిటిని విశదపరచెను.

34. In fact, in his public ministry he never taught without using parables; but afterward, when he was alone with his disciples, he explained everything to them.

35. ఆ దినమే సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోవుదమని వారితో చెప్పగా,

35. As evening came, Jesus said to his disciples, 'Let's cross to the other side of the lake.'

36. వారు జనులను పంపివేసి, ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్నదోనెలో తీసికొనిపోయిరి; ఆయనవెంబడి మరికొన్ని దోనెలు వచ్చెను.

36. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind (although other boats followed).

37. అప్పుడు పెద్ద తుపాను రేగి ఆయన యున్న దోనెమీద అలలు కొట్టినందున దోనె నిండిపోయెను.

37. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water.

38. ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాల్చుకొని) నిద్రించుచుండెను. వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవు చున్నాము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి.

38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, 'Teacher, don't you care that we're going to drown?'

39. అందుకాయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండు మని సముద్ర ముతో చెప్పగా, గాలి అణగి మిక్కిలి నిమ్మళ మాయెను.

39. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the water, 'Silence! Be still!' Suddenly the wind stopped, and there was a great calm.

40. అప్పుడాయన మీరెందుకు భయపడు చున్నారు? మీరింకను నమ్మికలేక యున్నారా? అని వారితో చెప్పెను.

40. Then he asked them, 'Why are you afraid? Do you still have no faith?'

41. వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడు చున్నవని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.
యెషయా 52:14

41. The disciples were absolutely terrified. 'Who is this man?' they asked each other. 'Even the wind and waves obey him!'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విత్తువాడు ఉపమానం. (1-20) 
ఈ ఉపమానం చాలా కీలకమైన సందేశాన్ని తెలియజేస్తుంది, దానిని అర్థం చేసుకోగల ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని కోరుతుంది. జ్ఞానం కోసం మన అన్వేషణలో, లెక్కలేనన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము మరియు సువార్త యొక్క సూటి సత్యాలను మనం గ్రహించలేకపోతే, మరింత క్లిష్టమైన అంశాలను ఎలా నేర్చుకోవాలని మనం ఆశించవచ్చు? అలాంటి ఆధిక్యతలు లేని వారి దౌర్భాగ్య స్థితి గురించి ఆలోచించడం, క్రీస్తు అనుచరులుగా మనం అనుభవిస్తున్న ప్రయోజనాలను మనం మెచ్చుకునేలా చేయాలి. చర్చి యొక్క విస్తారమైన డొమైన్‌లో, దేవుని వాక్యం అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, సువార్తను వినే అనేకమందిలో, కొంతమంది మాత్రమే దానిని నిజంగా స్వీకరించి తమ జీవితాల్లో ఫలించటానికి అనుమతిస్తారు. చాలా మంది తాత్కాలికంగా సందేశం ద్వారా కదిలించబడ్డారు, కానీ చివరికి శాశ్వత ప్రయోజనాలను పొందడంలో విఫలమయ్యారు. వారి హృదయాలు సరిగ్గా గ్రహించనందున ఈ అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. నేల ఉపరితలంపై పడి ఉన్న విత్తనాన్ని లాక్కోవడానికి పక్షులు క్రిందికి దూసుకెళ్లినట్లే, దెయ్యం శ్రద్ధలేని శ్రోతలను చురుకుగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.
అనేక మంది వ్యక్తులు ఫలించని మరియు నిష్కపటమైన విశ్వాసం యొక్క వృత్తిలో కొనసాగుతారు, చివరికి అపరాధం వైపు వెళుతున్నారు. ఉపరితల ముద్రలు భరించలేవు. చాలా మంది అంతర్గత పరివర్తనను విస్మరిస్తారు, ఇది నిజమైన విశ్వాసానికి ఎంతో అవసరం. మరికొందరు ప్రాపంచిక విషయాలపై శ్రద్ధ వహించడం ద్వారా దేవుని వాక్యం నుండి ప్రయోజనం పొందకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. తక్కువ ప్రాపంచిక ఆస్తులు ఉన్నవారు కూడా వారి భౌతిక కోరికలను తీర్చడం ద్వారా తప్పుదారి పట్టించవచ్చు. క్రైస్తవ ధర్మాలను నిరంతరం ఆచరణలో పెట్టడం మరియు క్రైస్తవ విధులను నమ్మకంగా నిర్వర్తించడం ద్వారా సువార్త యొక్క అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నవారు ఫలించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు మరియు డిమాండ్ చేస్తాడు.
యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రియైన దేవునికి ఘనతను మరియు మహిమను తెచ్చే మంచి మాటలు మరియు క్రియలను మన జీవితాల్లో అందించడానికి ఆయన వాక్యంలోని మంచి విత్తనం మన హృదయాలను సారవంతమైన నేలగా మార్చడానికి అతని పునరుద్ధరించే దయ కోసం ప్రభువును వేడుకుందాం.

ఇతర ఉపమానాలు. (21-34) 
ఈ ప్రకటనలు శిష్యుల దృష్టిని క్రీస్తు బోధల వైపు మళ్లించే ఉద్దేశ్యాన్ని అందించాయి. ఈ సూచన ద్వారా, వారు ఇతరులకు జ్ఞానాన్ని అందించడానికి అధికారం పొందారు, అలాగే కొవ్వొత్తులను దాచి ఉంచడానికి కాదు కానీ ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ మీద ఉంచి, గదిని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. మంచి విత్తనం యొక్క ఉపమానం దేవుని రాజ్యం ప్రపంచంలో ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో వివరిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మలో క్రీస్తు వాక్యానికి సరైన స్థానం ఇవ్వబడినప్పుడు, అది నీతి ప్రవర్తనలో వ్యక్తమవుతుంది. దాని పెరుగుదల క్రమంగా ప్రక్రియ: మొదట బ్లేడ్, తరువాత చెవి, చివరకు చెవిలో పూర్తి మొక్కజొన్న. అది మొలకెత్తిన తర్వాత, అది పురోగమిస్తూనే ఉంటుంది. ఆత్మలో కృప యొక్క పని అకారణంగా అకారణంగా ప్రారంభించవచ్చు, కానీ దాని ప్రారంభ దశలలో కూడా, అది గణనీయమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. స్వర్గంలో పరిపూర్ణత పొందినప్పుడు అది ఎంతటి గొప్పదనాన్ని పొందుతుందో ఊహించండి!

క్రీస్తు తుఫాను నిశ్చలంగా ఉన్నాడు. (35-41)
ఉగ్రమైన తుఫాను మధ్య యేసు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు, ఈ పరిస్థితి తన శిష్యుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి మరియు ప్రార్థన చేయడానికి వారిని ప్రేరేపించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ విచారణ వారి బలహీనమైన విశ్వాసాన్ని వెల్లడి చేసింది, కానీ ప్రార్థన చేయాలనే వారి దృఢ సంకల్పం. మన పాపభరిత హృదయాలు అశాంతితో మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న సముద్రాన్ని పోలినప్పుడు, మన కోరికలు ప్రబలంగా ఉన్నప్పుడు, నిశ్శబ్దం మరియు నిశ్శబ్దం కోసం క్రీస్తు ఆజ్ఞను మనం ఊహించుకుందాం. బాహ్య సంఘర్షణలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు అంతర్గత ఆందోళనలు పెరిగినప్పుడు మరియు మన ఆత్మలు అల్లకల్లోలంగా ఉన్నప్పుడు, "శాంతి, నిశ్చలంగా ఉండండి" అని ఆయన ప్రకటిస్తే, వెంటనే ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది.
"ఎందుకలా భయపడుతున్నావు?" అతను అడిగాడు. కొంత భయాన్ని సమర్థించవచ్చు, అయితే అది యేసు తన ప్రజల సంక్షేమం పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నాడనే ఆలోచనకు దారితీయకూడదు. అత్యంత ఆదర్శప్రాయమైన సాధువులు కూడా అపరిపూర్ణతను ప్రదర్శిస్తారు. మన భూసంబంధమైన ప్రయాణంలో విశ్వాసం మరియు భయం ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటాయి, కానీ చివరికి, భయం జయించబడుతుంది మరియు విశ్వాసం దృష్టితో భర్తీ చేయబడుతుంది.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |