Song of Solomon - పరమగీతము 4 | View All

1. నా ప్రియురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కన్నులు గువ్వకన్నులవలె కనబడు చున్నవి నీ తలవెండ్రుకలు గిలాదు పర్వతముమీది మేకల మందను పోలియున్నవి.

“సౌందర్యవతి”– పరమగీతము 1:5, పరమగీతము 1:8, పరమగీతము 1:9-11, పరమగీతము 1:15 – ఆఖరు వచనం తప్ప ఈ అధ్యాయమంతట్లో తనకు తన వధువు గురించి తన ఆహ్లాదాన్ని వెల్లడి చేసేందుకు వరుడు పలికిన మాటలే ఉన్నాయి. అతడు ఆమెను ప్రేమ దృక్కులతో చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆమెకు సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో అతనికెంతో ఆనందకరంగా ఉంది. “గువ్వలు”– పరమగీతము 1:15. “మేకలు”– దీర్ఘమైన నల్లని వెంట్రుకలతో మేకలు గుండ్రంగా ఉన్న గిలాదు పర్వతం ఒకదాని పైనుండి దిగి వచ్చే దృశ్యాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తున్నాయి ఆమె శిరోజాలు.

2. నీ పలువరుస కత్తెరవేయబడినవియు కడుగబడి అప్పుడే పైకి వచ్చినవియునై జోడుజోడు పిల్లలు కలిగి ఒకదానినైన పోగొట్టుకొనక సుఖముగానున్న గొఱ్ఱెల కదుపులను పోలియున్నది.

ఆమె దంతాలు – తెల్లగా, మెరుస్తూ ఒకదానికొకటి చక్కగా అమరి ఉన్నాయి.

3. నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియున్నవి. నీ నోరు సుందరము నీ ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచ్చిన దాడిమ ఫలము వలె నగపడుచున్నవి.

4. జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కట్టించిన గోపురముతోను వేయి డాలులును, శూరుల కవచములన్నియును వ్రేలాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము.

అంటే ఆమె మెడ నిటారుగా ఉండి కంఠాభరణాలతో అలరారుతూ ఉంది.

5. నీ యిరు కుచములు ఒక జింకపిల్లలయి తామరలో మేయు కవలను పోలియున్నవి.

6. ఎండ చల్లారి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పర్వతములకు సాంబ్రాణి పర్వతములకు నేను వెళ్లుదును.

పరమగీతము 2:17; పరమగీతము 1:13; పరమగీతము 3:6.

7. నా ప్రియురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు.

“ఏ కళంకమూ”– ఎంత రమ్యమైన సంగతి! సంఘాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు చూస్తే చాలా లోపాలు ఉంటాయి. అందులోని ప్రతి విశ్వాసీ పౌలులాగా (రోమీయులకు 7:18), యాకోబులాగా (యాకోబు 3:2), యోహానులాగా (1 యోహాను 1:8) తాము నిష్కళంకులం ఎంత మాత్రం కాదని ఒప్పుకోవలసి ఉంది. అయితే దేవుడు తనపై నమ్మకం ఉంచిన వారికి ఆపాదించే నీతిన్యాయాలు మచ్చలేనివి, లోపం లేనివి (యెషయా 61:10; యిర్మియా 33:16; రోమీయులకు 3:21-24; 1 కోరింథీయులకు 1:30; 2 కోరింథీయులకు 5:21; ఫిలిప్పీయులకు 3:9). వారి సౌందర్యం దేవుని సౌందర్యమే (కీర్తనల గ్రంథము 45:13-14; యెహెఙ్కేలు 16:14). దేవుడు తన సంఘంలోను విశ్వాసిలోను జరిగించిన పని తుదకు లోపం లేని పరిపూర్ణతను కల్పిస్తుంది. ఇలాంటి పనిని చేయగలిగేది దేవుడొక్కడే.

8. ప్రాణేశ్వరీ, లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రమ్ము లెబానోను విడిచి నాతో కూడ రమ్ము అమానపర్వతపు శిఖరమునుండి శెనీరు హెర్మోనుల శిఖరమునుండి సింహవ్యాఘ్రములుండు గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు క్రిందికి చూచెదవు.

తాను బోళం, సాంబ్రాణి పర్వతాలకు వెళ్ళిపోతానని వరుడు అన్నాడు (వ 6). వధువు అతనితో ఉండాలి. ఉన్నట్టుండి వధువు ఇస్రాయేల్ ఉత్తర సరిహద్దుల దగ్గర ఉన్న కొండల్లో కరుకైన సౌందర్యం, ప్రమాదం ఉన్న తావులో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. వరుడామెను వచ్చెయ్యమని పిలుస్తున్నాడు. దీన్లోని ఆధ్యాత్మిక అర్థం గ్రహించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. లోకంలో అందాలు, ఆకర్షణలు ఉన్న ఉన్నత స్థలాలనేకం ఉన్నాయి. అయితే అవి విశ్వాసులకు ప్రమాదకరమైనవి. అలాంటి వాటిని విడిచి తనను చేరరమ్మని క్రీస్తు వారిని పిలుస్తున్నాడు.

9. నా సహోదరీ, ప్రాణేశ్వరీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి. నీ హారములలో ఒకదానిచేత నన్ను వశపరచుకొంటివి.

Song,6,5}. క్రీస్తు తన సంఘాన్ని ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాడా? ఆమె ప్రేమతో చూచే ఒకే చూపు ఆయన హృదయాన్ని ఇంతగా చలింపజేస్తుందా? అవును. సంఘం కోసం తన ప్రాణాన్ని ధారపోయడం ద్వారా ఆయన ఒక్కసారే తన అపార ప్రేమ తీవ్రతను నిరూపించాడు. ఆయన ప్రేమ ఊహలకందనిది (ఎఫెసీయులకు 3:19). “సోదరి”– యేసుప్రభువు పెండ్లి కుమారుడు, ప్రభువు, సంఘానికి అధినాధుడు. అయితే ఆయన విశ్వాసులకు సోదరుడు అని కూడా అనిపించుకొంటాడు (హెబ్రీయులకు 2:11-12). ఆయన వారిని విమోచించే సమీప బంధువు (రూతు 2:20 నోట్‌).

10. సహోదరీ, ప్రాణేశ్వరీ, నీ ప్రేమ ఎంత మధురము! ద్రాక్షారసముకన్న నీ ప్రేమ ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవర్గములకన్న సంతోషకరము.

ప్రభువు తన ప్రజలను చూచి మురిసిపోతాడు (కీర్తనల గ్రంథము 147:11; కీర్తనల గ్రంథము 149:4; జెఫన్యా 3:17).

11. ప్రాణేశ్వరీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచున్న ట్టున్నవి నీ జిహ్వక్రింద మధుక్షీరములు కలవు నీ వస్త్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నున్నది.

ప్రేమ భరితమైన హృదయాల లోతులనుంచి మనం ఆయనతో పలికే ప్రేమ వాక్కులు మన ప్రభువుకెంతో మధురంగా అనిపిస్తాయి మనతో సహవాసం ఆయన పాలిట పచ్చని వనాలుగా, పుష్పాల సౌరభంలాగా ఉంటుంది. అస్తమానం మనతో ఉండాలని ఆయన కోరుతాడు. మనం ప్రార్థనలో ఆయన సన్నిధికి చేరబోయే వేళ మనలను స్వీకరించేందుకు ఆయన అయిష్టంగా ఉన్నాడేమోనని ఎప్పుడూ భావించకూడదు.

12. నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి మూయబడిన ఉద్యానము మూతవేయబడిన జలకూపము.

కీర్తనల గ్రంథము 1:3 లో విశ్వాసులను ఫలవృక్షాలతో పోల్చడం కనిపిస్తుంది. కీర్తనల గ్రంథము 80:8 వారిని ద్రాక్షచెట్టుతో పోలుస్తుంది. ఇక్కడ కవి వారిని ఉద్యానవనం అంటున్నాడు (యెషయా 58:11; యిర్మియా 31:12 కూడా చూడండి). నిజమైన సంఘం క్రీస్తుకు ఏదెను వనం వంటిది. ఆయన అందులో విహరిస్తూ మనుషులతో ముచ్చటిస్తూ వారి సహవాసంలో ఆనందిస్తూ ఉంటాడు (ఆదికాండము 3:8). ఎడారిలాంటి ఈ లోకంలో ఆయనకు లభించే పరిమళం, ఫలసాయం అంతా తన విశ్వాసులనుంచే. ఇది మూసి ఉన్న తోట అనే మాటలు గమనించండి. అంటే విశ్వాసులు కేవలం క్రీస్తుకు మాత్రమే చెందిన తోట. ఇతరులెవరూ అందులో సంచరించేందుకు వీలు లేదు. విశ్వాసులు ఆయన స్వంతం (రోమీయులకు 14:7-8; 1 కోరింథీయులకు 6:19-20). వారు ఆయన ఒక్కడి మనోల్లాసం కోసమే. ఏ శత్రువైనా ప్రవేశించి ఆ తోటను కాళ్ళతో త్రొక్కివేయకుండా ఆయన దాని చుట్టూ గోడ కట్టాడు. వారు ప్రత్యేకంగా పవిత్రంగా ఆయనకే అంకితమై ఉండాలి (యోహాను 17 అధ్యాయం; రోమీయులకు 12:1; 2 కోరింథీయులకు 6:14-18). వారు ఆయనకు ఇష్టమైన ఫలాలు ఫలించాలి (యోహాను 15:8, యోహాను 15:16; రోమీయులకు 7:4; గలతియులకు 5:22-23; ఎఫెసీయులకు 5:9; కొలొస్సయులకు 1:6, కొలొస్సయులకు 1:10). నిజమైన సంఘం నీటి ఊటలాంటిది. పర్వత సానువుల్లో జాలువారే సెలయేరు లాంటిది. ఇది క్రీస్తుకు ఎనలేని సంతృప్తి చేకూర్చేది. ఈ ఊట మూతవేసి ఉంది. అంటే కేవలం ఆయన కోసమే (2 కోరింథీయులకు 11:2). నిజమైన క్రీస్తు సంఘం నీరు నిలవ ఉండే చెరువులాంటిదో, ఎండిపోయే కోనేరువంటిదో కాదు. క్రీస్తు శరీరమైన నిజ సంఘంలో శాశ్వతంగా పెల్లుబుకుతూ ఉండే పవిత్రాత్మ ఊటలు ఉంటాయి.

13. నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శ్రేష్ఠ ఫలవృక్షములు కర్పూరవృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు

14. జటామాంసియు కుంకుమయు నిమ్మగడ్డియు లవంగపట్టయు వివిధమైన పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శ్రేష్ఠ పరిమళద్రవ్యములు.

15. నా సహోదరీ, నా ప్రాణేశ్వరీ, నీవు ఉద్యానజలాశయము ప్రవాహజలకూపము లెబానోను పర్వతప్రవాహము.

16. ఉత్తరవాయువూ, ఏతెంచుము దక్షిణవాయువూ, వేంచేయుము నా ఉద్యానవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిష్టమైన ఫలముల నతడు భుజించునుగాక.

ఈ మాట అంటున్నది పెండ్లి కొడుకే. ఎందుకంటే “నా ఉద్యానవనం” అంటున్నాడు. గాలి పవిత్రాత్మకు చక్కని సాదృశ్యం (యోహాను 3:8 – హీబ్రూలోను, గ్రీకులోను, గాలి, ఊపిరి, ఆత్మ, ఈ మూడు పదాలు ఒకటే). దేవుని ఆత్మ సంఘంలో వీస్తూ ఉన్నప్పుడే దానిలోని పరిమళం వ్యాపిస్తుంది. “నా ప్రియుడు”– వధువు ప్రేమ నిండిన మనస్సుతో ఆయన్ను ఆహ్వానిస్తుంది. ఇదే వరుని ప్రేమకు తగిన ప్రతిస్పందన.


Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.