Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 35 | View All

1. యెహోవా, నాతో వ్యాజ్యెమాడు వారితో వ్యాజ్యెమాడుము నాతో పోరాడువారితో పోరాడుము.

దేవుడు తన విశ్వాసుల పక్షాన పోరాడుతూ ఉంటే వారిని ఎదిరించి ఎవరు నిలవగలరు? కీర్తనల గ్రంథము 56:9; కీర్తనల గ్రంథము 118:6; 1 సమూయేలు 17:47; 1 దినవృత్తాంతములు 5:20; 2 దినవృత్తాంతములు 20:15; 2 దినవృత్తాంతములు 20:15; రోమీయులకు 8:31. ఈ కీర్తనలో 3 స్పష్టమైన భాగాలున్నాయి. ప్రతి భాగంలోనూ దావీదు శత్రువుల వర్ణన ఉంది. తరువాత దేవుడు తన ప్రార్థనలకు ఇచ్చే జవాబు తన హృదయానికి ఆనందాన్నీ, తన పెదవుల పైకి స్తుతులనూ తెస్తుంది. ఆ భాగాలు 1-10, 11-18, 19-28.

2. కేడెమును డాలును పట్టుకొని నా సహాయమునకై లేచి నిలువుము.

3. ఈటె దూసి నన్ను తరుమువారిని అడ్డగింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో సెలవిమ్ము.

4. నా ప్రాణము తీయగోరువారికి సిగ్గును అవమానమును కలుగును గాక నాకు కీడుచేయ నాలోచించువారు వెనుకకు మళ్లింపబడి లజ్జపడుదురు గాక.

కీర్తనల గ్రంథము 25:2-3.

5. యెహోవా దూత వారిని పారదోలును గాక వారు గాలికి కొట్టుకొనిపోవు పొట్టువలె నుందురు గాక.

“యెహోవా దూత”– ఆదికాండము 16:7 నోట్.

6. యెహోవా దూత వారిని తరుమును గాక వారి త్రోవ చీకటియై జారుడుగా నుండును గాక.

కీర్తనల గ్రంథము 73:18; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35; యిర్మియా 23:12.

7. నన్ను పట్టుకొనవలెనని వారు నిర్నిమిత్తముగా గుంటలో తమ వల నొడ్డిరి నా ప్రాణము తీయవలెనని నిర్నిమిత్తముగా గుంట త్రవ్విరి.

దావీదు శత్రువులు అతనిపై చూపే ద్వేషానికీ, వారు పెట్టే బాధలకూ అతనిలో కారణం లేదు. ఇది వారి దుర్మార్గతనూ దేవునిపట్ల వారి విరోధ భావాన్నీ వెల్లడి చేస్తున్నది.

8. వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచ్చును గాక తాను ఒడ్డిన వలలో తానే చిక్కుబడును గాక వాడు ఆ చేటులోనే పడును గాక.
రోమీయులకు 11:9-10

విశ్వాసులు తమ శత్రువులు నాశనం కావాలనీ ప్రార్థన చెయ్యడం యుక్తమా? పాత ఒడంబడిక రాసిన కాలంలో ఇది యుక్తమే. కీర్తనల్లోలాగా ఇలా ప్రార్థన చేసినవారు దేవుని ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా, పవిత్రాత్మ మూలంగా ప్రార్థన చేస్తే ఇది తగినదే. ఇలాంటి ప్రార్థనలు చాలా కీర్తనల్లో కనిపిస్తాయి – 5, 7, 9, 17, 28, 31, 35, 40, 54, 55, 56, 58, 59, 69, 74, 79, 83, 109, 129, 140. ఇలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు అందుకు కారణాలు కూడా అక్కడక్కడా ఇవ్వడం కనిపిస్తూ ఉంది. కీర్తనల గ్రంథము 7:6; కీర్తనల గ్రంథము 9:19-20; కీర్తనల గ్రంథము 28:4; కీర్తనల గ్రంథము 59:13; కీర్తనల గ్రంథము 74:22; కీర్తనల గ్రంథము 83:16 కీర్తనల గ్రంథము 83:18. కీర్తనలను వ్రాసినవారు వ్యక్తిగతమైన పగ వల్ల కాదు ఇవి రాసినది. న్యాయం జరగాలనే వారి కోరిక. తన సేవకులపై శత్రుత్వం వహించిన దుర్మార్గులపై దేవుడు ప్రతీకారం చేస్తాడనీ, మనుషులు ఏ విత్తనాలు చల్లుతారో ఆ పంటనే కోస్తారన్న సత్యాన్ని వారు తరచుగా నొక్కి చెప్పారు. మనుషులు మరచిపోయే తన న్యాయన్ని ప్రదర్శించడానికీ, తన పవిత్ర స్వభావాన్ని తెలియజేయడానికీ దేవుడు తీర్పుకోసం లేవాలని వీరు ఆశించారు. మనుషులు ఆయనంటే భయం కలిగి ఆయన్ను వెదకి తెలుసుకోవాలని వారి ఉద్దేశం. పేదలు, అవసరతల్లో ఉన్నవారు దుర్మార్గుల దౌర్జన్యం నుంచి తప్పించుకోవాలని వారు కోరారు. ఈ రచయితలు మోషే ధర్మశాస్త్రం క్రింద బ్రతికారని గుర్తుంచుకోవాలి. ధర్మశాస్త్ర సారం కృప కాదు. సంపూర్ణ న్యాయ సిద్ధే (నిర్గమకాండము 19:21-25 చూడండి). ద్వితీయోపదేశకాండము 27:15-26 లో దేవుడు తానే స్వయంగా ఇస్రాయేల్‌వారికి ఉపదేశించినవాటికి అనుగుణంగానే దావీదు మనోభావం ఉంది. దేవుని న్యాయమైన తీర్పులు వెల్లడి కావడం మూలంగా ఆయనకు మహిమ కలగడం చూడాలన్న తీవ్రమైన కోరికే ఈ కీర్తనల్లో కనిపిస్తున్నది. దేవుడు తాను చేస్తానని చెప్పినదాన్నే చెయ్యాలని కీర్తనల రచయితలు ప్రార్థించారు అంతే. ఇప్పుడైతే మనం దేవుని కృపయుగంలో ఉన్నాం. దుర్మార్గులు తమ పాపాలకు తగిన శిక్ష పొందాలని దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రంలో నొక్కి చెప్పాడు. ఇప్పుడు, ఈ యుగంలోనైతే పాపంలో పడ్డ మనుషుల పట్ల తన ప్రేమ సువార్తనూ, పాపుల విషయంలో తన ఓపికనూ ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు. దేవుని కుమారుడు మనుషులను నాశనం చేసేందుకు రాలేదు గాని రక్షించేందుకే వచ్చాడు (లూకా 19:10; లూకా 9:54-55; యోహాను 3:17). ఇప్పుడు విశ్వాసులు వారి శత్రువుల మేలుకోసం ప్రార్థించాలని దేవుడు వారికి చెప్తున్నాడు (మత్తయి 5:43-44; లూకా 6:27-28; రోమీయులకు 12:19-20; 1 తిమోతికి 2:1-4). మనకు తెలిసినంత వరకు తార్సు పట్టణవాసి పౌలు లాగా వారు కూడా క్రీస్తువైపు తిరిగి స్నేహితులుగా మారతారేమో. ఏది ఏమైనా విశ్వాసులు తమ శత్రువులను ప్రేమిస్తూ వారి విమోచనను కోరాలి. ఈ యుగాంతంలో దేవుడు దుర్మార్గులకు శిక్ష విధిస్తాడు. ఆ సమయంలో దేవదూతలూ, పవిత్రులూ అంతా ఆయన నిర్ణయాలకు ఐకమత్యంగా సమ్మతిస్తారు (ప్రకటన గ్రంథం 6:9-11; ప్రకటన గ్రంథం 16:5-7; ప్రకటన గ్రంథం 19:1-4). కీర్తనల గ్రంథము 109:1 నోట్ కూడా చూడండి.

9. అప్పుడు యెహోవాయందు నేను హర్షించుదును ఆయన రక్షణనుబట్టి నేను సంతోషించుదును.

బలవంతులైన దుర్మార్గుల బారినుంచి నిస్సహాయులు తప్పించుకునేందుకు సహాయపడిన దేవుని న్యాయాన్ని బట్టి పులకరిస్తున్న విశ్వాసి హృదయంలోని తలంపులు ఇవి.

10. అప్పుడు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిద్రులను విడిపించువాడవు నీవే అని నా యెముకలన్నియు చెప్పుకొనును.

11. కూటసాక్షులు లేచుచున్నారు నేనెరుగని సంగతులనుగూర్చి నన్ను అడుగుచున్నారు.

12. మేలునకు ప్రతిగా నాకు కీడు చేయుచున్నారు నేను దిక్కులేనివాడనైతిని.

13. వారు వ్యాధితో నున్నప్పుడు గోనెపట్ట కట్టుకొంటిని ఉపవాసముచేత నా ప్రాణమును ఆయాసపరచు కొంటిని అయినను నా ప్రార్థన నా యెదలోనికే తిరిగి వచ్చి యున్నది.
రోమీయులకు 12:15

దేవుని తీర్పుకు నిస్సందేహంగా తగినవారుగా దావీదు శత్రువుల లక్షణాలు ఇక్కడ తేటతెల్లమౌతున్నాయి. మొదట్లో దావీదు వారి మేలు కోసం ప్రార్థించినట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. అయితే వారి ప్రవర్తనలో ఇంకా చెడుతనమే కనిపిస్తూ వుంటే దావీదును పవిత్రాత్మ వారికి శిక్ష వచ్చేలా ప్రార్థించేందుకు పురిగొల్పాడు. ఉపవాసం ఉండడంలో ఒక మంచి ప్రయోజనం వ 13లో ఉంది. ఉపవాసం గురించి యెషయా 56:6-7; యోవేలు 1:14; యోవేలు 2:12; మత్తయి 6:16 మత్తయి 6:18 కూడా చూడండి.

14. అతడు నాకు చెలికాడైనట్టును సహోదరుడైనట్టును నేను నడుచుకొంటిని తన తల్లి మృతినొందినందున దుఃఖవస్త్రములు ధరించు వానివలె క్రుంగుచుంటిని.

15. నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచ్చి మానక నన్ను నిందించిరి.

16. విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద పండ్లుకొరికిరి.
అపో. కార్యములు 7:54

17. ప్రభువా, నీవెన్నాళ్లు చూచుచు ఊరకుందువు? వారు నాశనము చేయకుండ నా ప్రాణమును రక్షిం పుము నా ప్రాణమును సింహముల నోటనుండి విడిపింపుము

18. అప్పుడు మహాసమాజములో నేను నిన్ను స్తుతించెదను బహు జనులలో నిన్ను నుతించెదను.

“కృతజ్ఞత”– కీర్తనల గ్రంథము 7:17; లేవీయకాండము 7:12-13 మొ।।.

19. నిర్హేతుకముగా నాకు శత్రువులైనవారిని నన్నుగూర్చి సంతోషింపనియ్యకుము నిర్నిమిత్తముగా నన్ను ద్వేషించువారిని కన్ను గీటనియ్యకుము.
యోహాను 15:25

అన్యాయం న్యాయంపై విజయం సాధించడం దేవుని ప్రజలు సహించలేనిది. దుర్మార్గులు న్యాయవంతులను యథేచ్చగా నలుగ్గొట్టినప్పుడు వారికి శిక్ష రాకపోవడం చాలా బాధకరం.

20. వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమ్మదిగా నున్న వారికి విరోధముగా వారు కపటయోచనలు చేయుదురు.

21. నన్ను దూషించుటకై వారు నోరు పెద్దదిగా తెరచు కొనుచున్నారు. ఆహా ఆహా యిప్పుడు వాని సంగతి మాకు కనబడి నదే అనుచున్నారు.

22. యెహోవా, అది నీకే కనబడుచున్నది గదా మౌన ముగా నుండకుము నా ప్రభువా, నాకు దూరముగా నుండకుము.

23. నాకు న్యాయము తీర్చుటకు మేలుకొనుము నా దేవా నా ప్రభువా, నా పక్షమున వ్యాజ్యె మాడుటకు లెమ్ము.

24. యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబట్టి నాకు న్యాయము తీర్చుము నన్ను బట్టి వారు సంతోషింపకుందురు గాక.

25. ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనస్సులో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని మింగివేసితిమని వారు చెప్పుకొనకయుందురు గాక

26. నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవ మానము నొందుదురుగాక లజ్జపడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగ్గుపడి అపకీర్తిపాలగుదురు గాక

27. నా నిర్దోషత్వమునుబట్టి ఆనందించువారు ఉత్సాహధ్వనిచేసి సంతోషించుదురు గాక తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు.

యథార్థత దుర్మార్గతపై గెలిచినప్పుడు, న్యాయవంతులకు ఆపదల నుంచి విడుదల, ప్రతిఫలం కలిగినప్పుడు, అది ఆనందానికి కారణమౌతుంది.

28. నా నాలుక నీ నీతినిగూర్చియు నీ కీర్తినిగూర్చియు దినమెల్ల సల్లాపములు చేయును.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.