Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 6 | View All

1. కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థము చేసికొనవద్దని మిమ్మును వేడుకొను చున్నాము.

“దేవునితోపాటు పని”– 2 కోరింథీయులకు 5:20; 1 కోరింథీయులకు 3:9. దేవుని కృప అంటే 2 కోరింథీయులకు 5:21 లో వర్ణించిన కృప. దాన్ని వ్యర్థం చేయడమంటే దాన్ని విని, తెలుసుకుని దాని గురించి ఏమీ చెయ్యకపోవడం. లేదా, జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావమూ లేని రీతిలో, పాపవిముక్తి కలగని రీతిలో దాన్ని అంగీకరించడం. ఈ అంశాన్ని నొక్కి చెప్పేందుకు పౌలు యెషయా 49:8 ప్రస్తావిస్తున్నాడు.

2. అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు గదా!
యెషయా 49:8

“రక్షణ దినం ఇదే”– అంటే దేవుడు క్రీస్తులో వెల్లడి చేసిన ఈ కృపాయుగమే.

3. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము.

పౌలు దేవుని సేవకుడుగా పరిచర్య చేశాడని చూపించడం కొనసాగిస్తున్నాడు. 2 కోరింథీయులకు 1:12-14 చూడండి. కొరింతులో కొందరు, లేక చాలమంది తనను క్రీస్తురాయబారిగా ఎంచడం మానివేసి, దుర్బోధకులనూ వారు చెప్తున్న అబద్ధ శుభవార్తనూ అంగీకరిస్తారేమోనన్న భయం తనకు ఉంది గనుక ఇలా నొక్కి చెప్తూ చూపిస్తున్నాడు. అందువల్ల తన గుణాన్ని, అనుభవాలను వారి ముందుంచుతున్నాడు. అతడు దేవుని నిజ సేవకుడని అవి తేటతెల్లం చేస్తున్నాయి. పౌలు పరిచర్యను అపకీర్తి పాలు చేసేందుకు కొందరు కంకణం కట్టుకున్నారు. తనకు తాను మాత్రం దాన్ని అలా చెయ్యకూడదని పౌలు దృఢ నిశ్చయం.

4. మా పరిచర్య నిందింపబడకుండు నిమిత్తము ఏ విషయములోనైనను అభ్యంతరమేమియు కలుగజేయక

“మా యోగ్యతలు కనపరచుకొంటున్నాం”– 2 కోరింథీయులకు 3:1; 2 కోరింథీయులకు 5:12; 2 కోరింథీయులకు 10:18. కేవలం అతని మాటలు గాక అతని చర్యలు, మార్గాలు అతని యోగ్యతలను కనపరుస్తున్నాయి. వ 4,5లో తన కష్టాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. 2 కోరింథీయులకు 1:8; 2 కోరింథీయులకు 4:8-9; 2 కోరింథీయులకు 11:23-29; 1 కోరింథీయులకు 4:9-13.

5. శ్రమలయందును ఇబ్బందులయందును ఇరుకులయందును దెబ్బలయందును చెరసాలలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసములలోను జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓర్పుగలవారమై,

6. పవిత్రతతోను జ్ఞానముతోను దీర్ఘ శాంతముతోను దయతోను పరిశుద్ధాత్మవలనను నిష్కపటమైన ప్రేమతోను

వుని సేవలో తాను ప్రదర్శించిన లక్షణాలు, బలప్రభావాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు. దేవునికి సేవ చేసే ప్రతి వ్యక్తికీ ఉండవలసిన, పెంపొందించు కోవలసిన విషయాలివి. తన జీవితంలో అలాంటి ఆధ్యాత్మిక ఫలం తాను దేవుని సేవకుణ్ణని, కపట ప్రవక్తను కాదని రుజువు అని చెప్తున్నాడు. మత్తయి 7:16-20.

7. సత్యవాక్యము చెప్పుటవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి ఆయుధములు కలిగి,

“ఆయుధాలు”– 2 కోరింథీయులకు 10:4; ఎఫెసీయులకు 6:11-17. అతని ఆయుధాలు మోసం, కపటం కాదు, కాఠిన్యం, క్రూరత్వం కాదు గానీ నీతిన్యాయాల ఆయుధాలు. నీతిన్యాయాలు గల దేవుడు వాటిని ఇచ్చాడు. పౌలు వాటిని న్యాయమైన రీతిలో ఉపయోగించాడు (2 కోరింథీయులకు 1:12).

8. ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తులవలనను దేవుని పరిచారకులమై యుండి అన్ని స్థితులలో మమ్మును మేమే మెప్పించుకొనుచున్నాము.

తన గురించి మనుషులు ఏమి చెప్పుకున్నా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, తన మనసులో ఏమి అనిపించినా, ఎంత పేదరికమున్నా దేవుణ్ణి సేవిస్తూనే వచ్చాడు. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ 2 కోరింథీయులకు 5:14 తన విషయంలో నిజమని రుజువు చేస్తూ ఉన్నాడు.

9. మేము మోసగాండ్రమై నట్లుండియు సత్యవంతులము; తెలియబడనివారమైనట్లుండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచున్న వారమైనట్లుండియు ఇదిగో బ్రదుకుచున్నవారము; శిక్షింప బడినవారమైనట్లుండియు చంపబడనివారము;
కీర్తనల గ్రంథము 118:18

10. దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము; దరిద్రులమైనట్లుండియు అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము; ఏమియు లేనివారమైనట్లుండియు సమస్తమును కలిగినవారము.

“దుఃఖంతో”– 2 కోరింథీయులకు 2:4; 2 కోరింథీయులకు 5:4; రోమీయులకు 9:2-3; రోమీయులకు 7:24. దుఃఖించడానికి లోకంలో తప్పకుండా కావలసినంత కారణం ఉంది. క్రైస్తవ సంఘాల్లో, తమలో కూడా క్రీస్తు సేవకులందరికీ విచారం కలిగించే కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. అయితే దుఃఖంతో ఉన్నప్పటికీ పౌలు తన హృదయంలో పెల్లుబికే ఆనందాన్ని ఎప్పుడూ అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు – 2 కోరింథీయులకు 2:3; 2 కోరింథీయులకు 7:4; రోమీయులకు 5:11; రోమీయులకు 14:17; గలతియులకు 5:22. “దరిద్రులమైనా”– అపో. కార్యములు 3:6; లూకా 6:20; 1 తిమోతికి 6:6-9 పోల్చి చూడండి. పౌలుకు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. కావాలనుకుంటే చాలా డబ్బు సంపాదించుకోగలిగి ఉండేవాడే. తల వాల్చుకోనేందుకైనా చోటులేని యేసుప్రభువును అనుసరించడానికే అతడు ఇష్టపడ్డాడు (మత్తయి 8:20). అందువల్ల అనేకమందిని “ఐశ్వర్యవంతులుగా” చేయగలిగాడు. ధనం, ఆస్తిపాస్తుల్లో కాదు, శాశ్వత దీవెనల విషయంలో వారు ధనికులయ్యారు. 2 కోరింథీయులకు 8:9 పోల్చి చూడండి. “ఏమీ లేనివారమైనట్టున్నా అంతా ఉన్నవారమే”– ఫిలిప్పీయులకు 3:8; మత్తయి 19:27; 1 కోరింథీయులకు 3:21-22 పోల్చి చూడండి.

11. ఓ కొరింథీయులారా, అరమరలేకుండ మీతో మాట లాడుచున్నాను, మా హృదయము విశాలపరచబడి యున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 119:32

హృదయ ద్వారం పూర్తిగా తెరవడమంటే వారి హృదయాల్లో చోటివ్వడం. ప్రేమ, శ్రద్ధలను ఇది సూచిస్తున్నది – 2 కోరింథీయులకు 7:2-3. కొన్ని సార్లు క్రైస్తవుల హృదయాలు ఇరుకుగా, సంకుచితంగా ఉంటాయి. వారికి చెందిన విషయాలకే అందులో చోటుంటుంది. ఫిలిప్పీయులకు 2:4, ఫిలిప్పీయులకు 2:21 పోల్చి చూడండి.

12. మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ అంతఃకరణమే సంకుచితమై యున్నది.

13. మీయెడల మాకున్న అంతఃకరణమునకు ప్రతి ఫలముగా మీరును మీ హృదయములను విశాలపరచు కొనుడి; మీరు నా పిల్లలని మీతో ఈలాగు చెప్పుచున్నాను.

14. మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్ణీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమిపొత్తు?

ఈ ముఖ్యమైన సత్యాన్ని పౌలు ఇక్కడ విశదపరుస్తున్నాడు: క్రీస్తులోని విశ్వాసులు దేవుని ప్రత్యేక ప్రజ. దానికి తగినట్టుగానే వారు నడుచుకోవాలి. ద్వితీయోపదేశకాండము 7:3-6; 1 పేతురు 2:9-12; యోహాను 17:6-10, యోహాను 17:17-19. వ 14లో అన్ని కాలాల్లో అన్ని చోట్లా అందరు విశ్వాసులకూ వర్తించే సూత్రాన్ని పౌలు తెలుపుతున్నాడు. అవిశ్వాసులతో వారెలాంటి దగ్గర సంబంధమూ పెట్టుకోరాదు. “జతగా” ఉండడమంటే ఒకే ఉద్దేశంతో కలిసి ఒక పనిలో పాల్గొనడం. ద్వితీయోపదేశకాండము 22:10 చూడండి. విశ్వాసులు క్రీస్తుతో జతపడ్డారు (మత్తయి 11:28-29). కాబట్టి క్రీస్తును తిరస్కరించిన వారితో జత కట్టకూడదు. విశ్వాసికీ, అవిశ్వాసికీ మధ్య వివాహాన్ని ఇది ఖచ్చితంగా నిషేధిస్తున్నది (1 కోరింథీయులకు 7:39; ఎజ్రా 9:1-2; నెహెమ్యా 13:23-27; మలాకీ 2:12 కూడా చూడండి). అబద్ధమైన శుభవార్తను బోధించేవారితో, బైబిల్లోని ఏదో ఒక మూల సత్యాన్ని కాదనే దుర్బోధకులతో సహవాసాన్ని కూడా ఇది నిషేధిస్తున్నది. అవిశ్వాసులు పని చేస్తున్న చోట విశ్వాసులు పని చేయకూడదని పౌలు అనడం లేదు, లేక తమ పని చేసేందుకు అవిశ్వాసులను జీతానికి పెట్టుకోవద్దనడం లేదు. అవిశ్వాసులతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా దూరంగా ఉండాలని దీని అర్థం కాదు (1 కోరింథీయులకు 5:9-10). అవిశ్వాసులను క్రీస్తుదగ్గరికి నడిపించాలని పౌలు స్వయంగా వారితో కలిసిమెలిసి ఉన్నాడు (1 కోరింథీయులకు 9:19-23). కానీ ఇక్కడ వారితో దగ్గర సంబంధం, ఒకటే గమ్యం ఉండకూడదనీ, బైబిలు సూత్రాల విషయంలో రాజీపడేలా చేసే సంబంధం, క్రీస్తుతో వారి సహవాసాన్ని చెరపగల ఎలాంటి సంబంధం వారితో ఉండకూడదనీ చెప్తున్నాడు. ఈ నియమానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించే ఏ విశ్వాసి అయినా కష్టాలను కొనితెచ్చుకుంటున్నాడు. 14-16 వచనాల్లో విశ్వాసులు అవిశ్వాసులతో కలవడం ఎంత పొరపాటో, ఎంత తెలివితక్కువతనమో చూపించే ఐదు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు. ఎక్కడా పొంతన లేని విషయాలను గానీ వ్యక్తులను గానీ ఒకటిగా చూడకూడదు. దుర్మార్గమంతటి నుంచీ, దుర్మార్గులందరినుంచీ వేరుపడడమన్నది తన ప్రజలకు దేవుని ఆదేశం. 2 కోరింథీయులకు 6:14 “వెలుగు”– విశ్వాసులు వెలుగులో ఉన్నారు, వెలుగంటే వారికి ప్రీతి. వారు వెలుగు సంతానం (మత్తయి 5:14; యోహాను 3:21; యోహాను 8:12; ఎఫెసీయులకు 5:8; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:5). అవిశ్వాసుల పరిస్థితి దీనంతటికీ పూర్తిగా వ్యతిరేకం (యోహాను 3:19; 1 యోహాను 2:9, 1 యోహాను 2:11).

15. క్రీస్తునకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశ్వాసితో విశ్వాసికి పాలెక్కడిది?

“బెలియాల్”– ఈ పదం “పనికిమాలిన, దుర్మార్గమైన” అని అర్థాన్నిచ్చే హీబ్రూ పదం నుంచి వచ్చింది. పౌలు ఈ పదాన్ని ఇక్కడ సైతానును ఉద్దేశించి వాడుతున్నాడు. విశ్వాసులు క్రీస్తుతో జతగా ఉన్నారు, అవిశ్వాసులు సైతానుతో జతగా ఉన్నారు (ఎఫెసీయులకు 2:2; యోహాను 8:44). అలాగైతే విశ్వాసులు అవిశ్వాసులతో జతపడాలని కలలోనైనా ఎలా కోరుకోగలరు?

16. దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమిపొందిక? మనము జీవముగల దేవుని ఆలయమై యున్నాము; అందుకు దేవుడీలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు.నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనై యుందును వారు నా ప్రజలైయుందురు.
లేవీయకాండము 26:11-12, యిర్మియా 32:38, యెహెఙ్కేలు 37:27

విశ్వాసులు దేవుని ఆలయం (1 కోరింథీయులకు 3:16; 1 కోరింథీయులకు 6:19; ఎఫెసీయులకు 2:21-22). అవిశ్వాసులు విగ్రహాలను పూజించేవారు, లేదా తమ మనసుల్లోని విగ్రహాలను పూజించేవారు (యెహెఙ్కేలు 14:3; ఎఫెసీయులకు 5:5), లేక తమను తాము విగ్రహాల్లాగా చేసుకునేవారు. కాబట్టి ఇంత తేడా ఉన్నా ఈ రెండు రకాల మనుషుల మధ్య సమ్మతి కుదరడమెలా? విశ్వాసులు దేవుని ఆలయం అనేదాని అర్థం కొంత వివరించేందుకు పౌలు కొన్ని పాత ఒడంబడిక వచనాలను వారికి చూపిస్తున్నాడు – లేవీయకాండము 26:11-12; యిర్మియా 32:38; యెహెఙ్కేలు 37:27.

17. కావున మీరు వారి మధ్యనుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి; అపవిత్రమైనదానిని ముట్టకుడని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.
యెషయా 52:11, యిర్మియా 51:45, యెహెఙ్కేలు 20:33, యెహెఙ్కేలు 20:41

ఈ భాగాన్ని సరైన రీతిలో ముగించేందుకు పౌలు కొన్ని పాత ఒడంబడిక లేఖనాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ వచనాన్నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎత్తి రాయలేదు గాని అతని మనసులో బహుశా యెషయా 52:11-12; 2 సమూయేలు 7:14; యిర్మియా 31:9; యెషయా 43:6 వంటి వచనాలు ఉండి ఉండవచ్చు. ప్రత్యేక, పవిత్ర ప్రజగా ఉండేందుకు ఇష్టపడేవారి ఎదుట అతడు ఎలాంటి గంబీరమైన గొప్ప విషయాన్ని పెడుతున్నాడో చూడండి. వారు దుష్ట లోకంతో సహవాసం, సంతోషాలను కోల్పోతారు. కానీ దేవుని సహవాసాన్ని సంపాదించుకుంటారు. చాలామందికి ఈ రెండూ కావాలి, గానీ అది సాధ్యం కాదు.

18. మరియు నేను మిమ్మును చేర్చుకొందును, మీకు తండ్రినై యుందును, మీరు నాకు కుమారులును కుమార్తెలునై యుందురని సర్వశక్తిగల ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.
2 సమూయేలు 7:8, 2 సమూయేలు 7:14, యెషయా 43:6, హోషేయ 1:10, ఆమోసు 4:13

“అమిత శక్తిగల”– 1 సమూయేలు 1:3 నోట్ చూడండి.


Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.